Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток

08.05.2013, Брой 2/2013 / Техническа статия / Осветление

 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток

Техническа статия

 

Значителна част от уличните осветителни уредби в Европа са базирани на неефективни технологии. Над 30% от тях са инсталирани преди повече от 20 - 30 г., а както е известно максималната “лимитирана” трайност на съвременните улични осветители е 25 г. У нас също преобладават улични осветителни уредби с възраст над 25 - 30 г, като на най-голяма амортизация подлежат кабелната мрежа, стълбове, конзоли и касети за улично осветление. Обновлението се състои главно в смяна на живачните лампи с натриеви с високо налягане и съответните осветителни тела. Но тяхното качество е на нивото от 1970-80 г., т. е. лампи със значително по-нисък светлинен добив и трайност и осветителни тела с по-ниски к.п.д. и степен на защита IP54.

Съвременни изисквания към уличното осветление
Съвременните изисквания към уличното осветление и по-специално неговия дизайн, строителство и функционалност са известни под общия термин “устойчивост”. Устойчивото развитие е насочено към повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление; подобряване на неговите екологични показатели; ограничаване на разхода на материални ресурси. Към изискванията се прибавя дълготрайност на елементите на уличните осветителни уредби и повишаване на ефективността и качеството на експлоатацията чрез модернизация на управлението и контрола. Целта е подобряване на качеството на уличното осветление и по-добри визуални условия за безопасно и бързо движение на моторните превозни средства, ограничаване на криминалните прояви и създаване на естетична и спокойна нощна картина в населените места.

Светлотехническата общност реагира адекватно и оперативно на новите изисквания чрез повсеместно и динамично въвеждане на достиженията на техническия прогрес: актуализиране и преоценяване на действащите светлотехнически стандарти, нови високоефективни светлинни източници, осветителни тела, пусково-регулираща апаратура, модерни системи за управление на осветителните уредби, модернизация и поевтиняване на експлоатацията на осветителните уредби и др.
Адаптивно улично осветление
Адаптивното улично осветление е нова перспективна форма за устойчиво развитие на уличното осветление. Яркостта или осветеността на уличното платно се регулира автоматично в зависимост от конкретните условия на околната среда. Чрез телеуправление се контролира непрекъснато работното състояние на всички елементи на осветителната уредба (лампи, баласти, осветителни тела) и тяхната продължителност на работа, изправността на електроснабдителната система (електроразпределителни линии, комутационна и защитна апаратура), консумацията на електроенергия и се ограничава светлинното замърсяване. Това подобрява, улеснява и намалява разходите за обслужване и поддържане на уличното осветление, като консумираната енергия може да се намали до 40% (фиг. 3).
Главната функция и предназначение на адаптивното осветление е “димиране” - управление на интензивността на осветлението, т. е. нивото на яркостта или осветеността на пътното платно в зависимост от интензивността на трафика на МПС, динамиката на естественото осветление, метеорологичните условия и съобразяване на пътно-транспортни инциденти, пътни ремонти или извънредни ситуации.

На фиг. 4 е показан принципен график за димиране на уличното осветление в зависимост от интензивността на транспортния трафик. Естествено, той е приложим за определен годишен сезон.


 

Икономия на електроенергия чрез  различни начини за управление на нивото на осветеност
Планиран (фиксиран) график на управление на нивото на осветление - икономия на енергия до 40-45%
Най-простият и може би най-ефективен начин на димиране (регулиране) е намалението на нивата на осветеност в късните и ранните часове на денонощието по фиксиран времеви график. Димирането на две нива на осветеност предлага по-добро качество на външното осветление и същевременно намалява енергийното потребление.

Динамичен график и свободен избор на параметри за управление на нивото на осветление - икономия на енергия 50-55 %
В райони, където би била достатъчна по-малка мощност на лампата, първоначалната стойност може да бъде нагласена на <100%. Това позволява конкретна настройка според ситуацията. Въвеждането на режими на димиране осъществява допълнителни икономии на енергия.
Понастоящем няма общоприети препоръки за определяне на нивата и периодите на димиране.

В немския град Дормаген, например, е възприета следната програма: включване 30 минути след залез слънце до 20 h - 100%; от 20 h до 22 h - 80%; от 22 h до 06 h - 50%; от 06 h до 30 минути преди изгрев слънце - 100%.

В гр. Смолян - от 30 мин. след залез слънце до 24 h - 100%; от 24 h до 06 h - 50%; от 06 h  до 30 мин. преди изгрев слънце - 100%.
При обосноваване на степента и периода на димиране трябва да се имат предвид функционалният характер на градските улици (фиг. 7) и интензивността и съставът на транспортния трафик и максимална скорост. Възможните нива на димиране зависят от вида на светлинния източник и неговия баласт. С електромагнитни баласти е възможно димиране само на натриеви лампи с високо налягане. Ако баластът е електронен, допустимото ниво на димиране зависи от вида на светлинния източник. Неограничен е обхватът на димиране на светодиодите (фиг. 8).

“Антидимиране”
На фиг. 9 са показани излишните загуби на енергия вследствие преоразмеряване на осветителната уредба поради намаляване на светлинния поток на стандартните светодиоди в процеса на тяхната работа. Ново решение представляват светодиодите с постоянен светлинен поток. На фиг. 10 е показано изменението на светлинен поток и електрическата мощност на стандартен светодиод и светодиод с постоянен светлинен поток.
Характеристиките на светодиода с постоянен светлинен поток позволяват да се реализира показаната на фиг. 11 икономия на енергия. В началото светодиодът работи с по-малка мощност, като постепенно тя се увеличава, за да се компенсира намалението на светлинния поток на светодиода вследствие на неговата деградация, т. е. използваме принципа на “антидимиране”.

проф. д-р инж. Н. Василев,
маг. инж. К. Георгиев 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Енергийно обследване на улично осветлениеТехническа статия

Енергийно обследване на улично осветление

Общественото осветление e използвано за първи път от съображения за сигурност, а днес на него се гледа като на нещо обикновено и необходимо за нормалния живот. Въпреки че ползите от него са много по-големи от недостатъците, има някои негативни аспекти на уличното осветление.

ИКИС, Филип Шкембов: Българските фирми направиха сериозен скок в последните годиниИнтервю

ИКИС, Филип Шкембов: Българските фирми направиха сериозен скок в последните години

Управителят на ИКИС СЛ Филип Шкембов разказва за настоящето на осветителните технологии, както и за мястото на България и българските производители на световния пазар в експертно интервю за читателите на ТД Инсталации.

Оценка на LED осветлението в търговски сградиТехническа статия

Оценка на LED осветлението в търговски сгради

Винаги когато настъпят промени вследствие въвеждането на нови технологии, настъпва период на объркване и противоречия до отшумяването на “старите методи”. Такъв е моментът и в осветителната индустрия по отношение на бързото развитие на LED осветлението, което превръща тази технология в примамлива опция за цялостно осветление за търговски и промишлени нужди.

Защита от пренапрежение при улично осветлениеТехническа статия

Защита от пренапрежение при улично осветление

Уличните осветителни системи са монтирани на открито и изложени на различни въздействия от околната среда. Те се нуждаят от специална защита, за да се гарантира безпроблемната им работа, особено на местата, в които е от изключителна важност да се осигури непрекъснато осветяване.

Публикуваха нови издания на европейските стандарти за улично осветление БДС ЕN 13201Бизнес

Публикуваха нови издания на европейските стандарти за улично осветление БДС ЕN 13201

Българският институт за стандартизация публикува новите издания на европейските стандарти за улично осветление от серията БДС ЕN 13201.Втора и трета част на стандартите от поредицата БДС ЕN 13201: БДС ЕN 13201-2:2016 “Улично осветление.

Енергоспестяващо улично осветлениеТехническа статия

Енергоспестяващо улично осветление

Уличното осветление отчете голям технологичен напредък през последните няколко години. Основните насоки в развитието му са свързани с подобряване на визуалните условия за безопасно движение на моторните превозни средства и поддържане на обществената безопасност, намаляване на консумацията на електрическа енергия и редуциране на разходите за поддръжка на системите.

Осветлението като комуникационна средаТехническа статия

Осветлението като комуникационна среда

Комуникация чрез видимата светлина (Visible Light Communication - VLC) е революционна нова технология, която използва светлината от светодиодните осветителни тела или дисплеи за безжичен пренос на цифрова информация. Специалистите й определят бляскаво бъдеще и прогнозират, че скоро ще измести утвърдените стандарти за безжична комуникация като Wi-Fi и Bluetooth.

Димиране на LED осветлениеТехническа статия

Димиране на LED осветление

Съществуват различни подходи към димирането на LED осветителни системи. Сред тях са използването на димери за фазово регулиране, технологии за димиране с дигиталния адресируем осветителен интерфейс (DALI), контрол тип 0-10 V, както и интегрирането на LED драйверите в централизирани платформи за сградна автоматизация като KNX, EnOcean и др.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top