Пожарна безопасност на паркинги

21.09.2016, Брой 4/2016 / Техническа статия / Сигурност

  • Пожарна безопасност на паркинги

Техническа статия

 

Пожар, възникнал в затворен гараж, може бързо да създаде опасна ситуация за всички хора, намиращи се в района. Поради значителната опасност от пожари от паркираните коли, пожарът, който не е открит и потушен бързо, може да се разрасне и това да затрудни угасването му. Подобен пожар би могъл дори да застраши стабилността на сградата.

Подвеждащи явления, като изгорели газове от колите, могат да окажат влияние върху ранното и навременно установяване на пожара. Нещо повече, неблагоприятните условия на средата в гаражите могат да окажат влияние върху експлоатационния срок на обикновените пожарни сигнализатори.

По тази причина в гаражите се монтират единствено пожарни сигнализатори, които реагират надеждно при наличие на подобни подвеждащи фактори и са разработени специално за такива неблагоприятни среди.

В случай на пожар сигнализацията и евакуацията на всички обитатели, които са в риск, имат най-висок приоритет. Нужна е пожарозащитна система, която да гарантира бързо и надеждно разпознаване на пожара и активира както пожароизвестителната инсталация, така и съответните пожарогасителни инсталации.

Ранното пожароизвестяване е от критично значение не само за защита на хората, но и за гарантиране непрекъсваемостта на бизнеса и опазване репутацията на собствеността, особено в хотели. Ненужните дейности по евакуация, дължащи се на фалшиви сигнали за пожар обаче, следва да се избягват.

За да се ограничат вредите от евентуално възникване на пожар в затворени гаражи за паркиране, нужно е в тях да бъдат взети подходящи мерки за конструктивна, техническа и организационна пожарозащита. В затворените паркинги и гаражи трябва да има поне два маршрута за евакуация, ясно обозначени със знаци.

Затвореният гараж трябва да има аварийно осветление и в него да бъдат осигурени портативни пожарогасители. В затворените гаражи не бива да се съхраняват запалими материали, като бензин, масла, бутилки с газ, химикали, дърво, кашони от картон и т. н.

Големите подземни гаражи е необходимо да бъдат разделени на секции. Такъв гараж трябва да бъде оборудван с вентилационна система с принудителна вентилация, с пожароизвестителна инсталация, с автоматична пожарогасителна инсталация и с известителна инсталация за наличие на въглероден окис (СО).

Типичен сценарий на възникване и развитие на пожар
В един закрит паркинг обикновено пожарът се развива бързо - започва с пушек или открит пламък. Претоварване или късо съединение в един електроуред може да доведе до пожар, който започва с почти незабележим дим и постепенно предизвиква все по-нарастващи количества видим пушек. Ако подобен възникващ пожар бъде открит в началната му фаза, той може да бъде потушен лесно (напр. чрез прекъсване на електрозахранването).

Ако леснозапалими материали влязат в контакт с мощен източник на топлина или открит пламък, това може да доведе до открит пожар, обясняват експертите. Ако подобен пожар бъде открит навреме, в повечето случаи той би могъл да бъде угасен с пожарогасител.

Но ако откритият пожар бъде установен твърде късно, той лесно може да се прехвърли на няколко други коли, след което би могъл да бъде угасен единствено чрез автоматична пожарогасителна инсталация или от противопожарната служба.

Решение
Ако задължителните структурни и организационни мерки са били спазени, в затворените гаражи съществува едва малък до среден риск от възникване на пожари.

Ако трафикът е интензивен или паркираните автомобили с дизелови двигатели се налага да бъдат задействани чрез “студен старт” през зимата, генерират се аерозоли, които могат да задействат нежелани сигнали на пожароизвестителите. Освен това, закритите обществени паркинги и гаражи могат да бъдат замърсени с пепел, абразивни частици от гумите на колите или в резултат на топене на лед, съдържащ противообледенителни химикали (сол и др.).

Ето защо в затворените гаражи експертите препоръчват да се използват автоматични детектори за пожар. Те могат да открият надеждно началото на пожара в ранна фаза, но и да откликнат на наличието на изгорели газове. Освен това е много важно експлоатационният срок на пожароизвестителите в подобни агресивни среди да е подходящ.

Ако не е необходима автономна система за предупреждение за наличие на въглероден окис, препоръчва се използването на пожароизвестители, които (освен че притежават сензори за дим и висока температура) са оборудвани и с датчици за СО. Тези пожароизвестители поддържат управление на вентилацията на базата на концентрацията на въглеродния окис и генерират предупредителен сигнал, когато концентрацията му достигне опасни нива.

Освен автоматични пожароизвестители, в гаражите за паркиране могат да бъдат монтирани устройства за ръчна сигнализация, чрез които сигналът при възникване на пожар може да бъде задействан ръчно.

Броят на автоматичните пожароизвестители зависи от размерите на гаража, като не бива да се надвишава максималната площ от 60 m2 на зоната на мониторинг за един детектор, препоръчват специалистите. За да се гарантира колкото се може по-ранна сигнализация при възникване на пожар и да се изключи рискът от фалшиви сигнали, пожароизвестителите трябва да бъдат монтирани над помещенията на гаража (но не над пътищата за достъп).

При позиционирането им е необходимо да се имат предвид условията за вентилация, така че в случай на пожар запалимите аерозоли да не бъдат прекомерно разредени в околността на пожароизвестителите.

Практически опит
В миналото детекторите за дим бяха използвани спорадично в паркингите, защото отработените газове от автомобилите предизвикваха прекалено много фалшиви сигнали за пожар, разказват експертите. Често се използваха точкови топлинни детектори, които подаваха сигнал при наличие на съществено повишаване на температурата или при достигане на максималната й стойност (обикновено 60 °C). В големи паркинги се използваха и линейни топлинни детектори (сензорни кабели или тръбни системи с топлинни сензори).

Съвременните пожароизвестители могат да извършват интелигентен анализ на сигнала, а методите им за детекция могат да бъдат адаптирани според условията на околната среда. Те могат да бъдат настроени така, че да откликват надеждно на изгорелите газове от автомобилите, без фалшиви сигнали. Това гарантира значително подобрен мониторинг за пожар, тъй като така, наред с открития огън, може да бъде открит и тлеещ огън.

Аерозолите и повишената температура са характеристики на пожара, които се откриват от многосензорните пожароизвестители (оптически или топлинни). Емисии се създават всеки път, когато бъде стартиран двигател на автомобил. Тези емисии могат да бъдат открити и чрез оптичния сензор на такъв детектор.

Практическият опит показва, че невронният пожароизвестител ASA може да различи реалните характеристики на пожара от емисиите изгорели газове благодарение на обработката на сигнала чрез ASA (ASA = Advanced Signal Analysis, усъвършенстван анализ на сигнали). Ако такива детектори работят с правилни настройки, рискът от нежелани сигнали и аларми може да бъде практически изключен.

За да се гарантира надеждна детекция на пожара, пожароизвестителят е необходимо да бъде монтиран настрана от въздушния поток на вентилационната система, така че в случай на пожар пушекът да не бъде разреден в съседство на пожароизвестителите.

Конструкцията на модерните пожароизвестители позволява замърсяването да бъде намалено значително в сравнение с по-старите модели детектори. Освен това, интелигентните пожароизвестители са оборудвани с автоматично проследяване на сигнала, така че наличието на ниско или средно ниво на замърсяване в камерата за измерване да не се отразява на поведението на детектора.

Изисквания на международните строителни норми
Международните строителни норми (International Building Code) документират минималните изисквания за пожарна безопасност на паркинги и за безопасност на живота. Складовете от Група S-2 с ниска степен на опасност включват и сгради, използвани като закрити и открити гаражи за паркиране.

Международните строителни норми определят “обитаваното пространство” (occupiable space) като стая или затворено помещение, проектирано за обитаване от хора, в което живеещите се събират за забавление, обучение или други подобни цели, или в което те полагат труд. Това помещение е оборудвано с изходи, осветление и вентилация, отговарящи на изискванията на стандартите.

Въз основа на това определение, пространството на закритите гаражи за паркиране не се счита за обитавано. Попадащите в Група S-2 “Обитаване” (Group S-2 Occupancy) механизирани съоръжения за паркиране трябва да бъдат отделени от съседните обитавани пространства чрез разделяне на обитаемостта (occupancy separation).

В най-общия случай механизираните паркинги обикновено се намират в относително големи сгради, изискващи навсякъде да са разположени автоматични спринклерни инсталации за защита от пожари със съответните вертикални и хоризонтални тръбни разводки. Тъй като помещенията с механизирани съоръжения за паркиране са от Група S-2 и не са обитаеми, с изключение на рампите, те няма нужда да бъдат оборудвани с пожароизвестителни инсталации.

Но останалите помещения на сградата, които са със смесено ползване, може да изискват пожароизвестителна инсталация. Ако съоръжението за паркиране е разположено в съседство с други обитаеми помещения в сграда със смесено ползване, общата пожароизвестителна инсталация е необходимо да включва уведомяване на обитателите на базата на инциденти, случващи се в помещението за паркиране.

Класификация на обитаването
Въпреки че конфигурацията на всяка механизирана система за паркиране е уникална и не се разглежда в международните стандарти, не може да се очаква, че тя ще създава твърде повишена опасност, стига да е оборудвана с подходящо проектирани системи за потискане на огъня.

Помещенията за паркиране не са предназначени за обитаване. Сградата за паркиране се класифицира като необитаема, с изключение на рампите за достъп в нея. В основни линии, обитаемостта в нея е подобна на тази в автоматизираните складове.

Светъл отвор на тавана
Изискването за светъл отвор от 2,15 метра (7 фута) от пода до тавана влиза в международните стандарти по няколко причини. На базата на преглед на 2006 International Building Code Commentary (Коментари към международните строителни норми от 2006 г.) една от причините за определяне на минимален светъл отвор от пода до тавана е да се позволи на дима и на нагорещените газове да се съберат над обитателите на сградата.

Но тъй като в помещенията за паркиране няма обитатели, този светъл отвор може да бъде намален. От друга страна, необходимо е да се обърне внимание и да се осигурят мерки за осигуряване на достъп и работа на пожарникарите.
Принудителна вентилация
Международните строителни норми изискват в общите помещения за паркиране да има система за принудителна вентилация. International Mechanical Code (Международни норми по механика) предлагат методика за определяне на необходимия дебит на отвеждане.

Стандартът NFPA 88A определя двукратния обмен за един час като подходящ, като се има предвид необитаемият характер на паркинга. Това е сравнително ниска скорост на вентилация. Инженерът по ОВиК следва да направи и препоръки за нормална вентилация на помещението.

Изсмукване и отвеждане на дима
Като се имат предвид вертикалните връзки между различните етажи в една висока сграда и смесеното й ползване, може да се наложи в нея да бъде изградена система за отвеждане на дима от помещенията с големи механизирани съоръжения за паркиране.

Системата за отвеждане на дима от помещенията с големи механизирани съоръжения за паркиране може да реши проблема с възможното разпространение на дима в съседните пространства или да осигури отвеждане на топлината и на дима в случай на пожар в парковото съоръжение. В масовия случай тези системи не са за безопасност на живота на намиращите се в гаража, тъй като той се счита за необитаем, но могат да предпазят съседните обитавани пространства от излагане на такава опасност.

Системите за отвеждане на дима от паркингите обикновено са със същата конфигурация като нормалните вентилационни системи и осигуряват принудително отвеждане на дима с помощта на специализирано или общо механично оборудване.

Конфигурацията на системата за принудителна вентилация трябва да бъде разбрана добре от проектанта й, тъй като критериите за нормална вентилация и/или отвеждане на въглеродния окис са различни от тези за отвеждане на дима. Често е необходимо да се предвидят допълнителни въздуховоди и оборудване, за да бъде отвеждан димът.

Оразмеряването на вентилаторите за отвеждане на дима се извършва, като се определи един умерен проектен пожар, обикновено с презумпцията, че спринклерите ще се задействат.

При анализа на проектния пожар трябва да се имат предвид местоположението, конфигурацията и конструкцията и бързината на реакция на спринклерната инсталация, както и това, че повечето пожари, възникнали в превозни средства, по принцип са закрити.

Има подробни изследвания на пожарите, възникнали в коли - като това на Британската асоциация за автоматични спринклерни системи (British Automatic Fire Sprinkler Association) или базата данни от пълномащабни калориметрични тестове чрез изгаряне на моторни превозни средства, изготвена от Югозападния научно-изследователски институт (Southwest Research Institute).

След като бъдат определени геометрията на сградата и необходимите защити от пожар, се изчислява изискваният дебит за отвеждане на дима въз основа на зависимостите за управление на дима според стандарта IBC Section 909.

Може да се използва и компютърно моделиране за разработка и по-подробен анализ на системата за управление на дима. Най-важният фактор за управление на степента на сложност на системите е да бъдат разработени експлоатационни критерии, които са умерени и приемливи за обитателите.

Ако бъде проектирана, системата за отвеждане на дима трябва да се задейства чрез сигнал, подаден от спринклерната инсталация при нейното задействане. В големи съоръжения за паркиране спринклерните инсталации трябва да са разделени на зони, за да може пространството за паркиране да се обслужва само от една зона.

Така няма да е възможно системата за отвеждане на дима да бъде задействана в резултат на пожар, възникнал в друго обитаемо помещение. Тъй като механизираните съоръжения за паркиране обикновено са открити за външното пространство около сградата, в тях обикновено не се предвиждат детектори за дим.

Ако в паркинга бъде проектирана система за отвеждане на дима, е необходимо да се предвидят и механични средства за нейното управление, така че пожарникарите да могат да я пускат и спират, докато работят.


 

Ограничаване на пожара
Международните строителни норми изискват в цялата сграда да има автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация. Въпреки че липсват данни за тестове с пожари и с потушаване на такива, възникнали в механизирани съоръжения за паркиране, очаква се в случай на пожар той да се разпространи в хоризонтално и вертикално направление в рамките на паркинга, при положение, че не е предвидена автоматизирана система за ограничаване на пожари.

Макар че могат да се използват и други такива системи, традиционната защита чрез спринклери е подходяща. Необходимо е внимателно да бъдат определени местоположенията и начините на задействане на спринклерите, за да бъде гарантирана ефективна реакция и максимална ефективност на спринклерната инсталация.

Освен това, трябва да бъде определено подходящото разстояние, на което да бъдат монтирани спринклерите един от друг. На база на данните от пожари и тестове с пожари, възникнали в автомобили, паркирани един до друг, счита се, че способността на автоматичната спринклерна инсталация да ограничи пожар, възникнал в автомобил, е ограничена.

Но автоматичните спринклери ефективно ограничават пожара само в автомобила, в който е възникнал. Те предпазват гумите и външните облицовки на колите от запалване, но не ограничават, нито потушават пожар, възникнал в двигателя или в купето на колата. Автоматичната спринклерна инсталация е неефективна при възникване на пожари на закрито, под паркираните автомобили, но може да ограничи разпространението му, докато дойдат пожарникарите.

Достъп за пожарната охрана
Въпреки че Международните строителни норми не поставят такова изискване, в зависимост от конфигурацията на сградата може да е подходящо да бъде осигурен външен достъп до всеки етаж на паркинга или защитени вътрешни съоръжения за достъп до всеки етаж.

Освен това е нужно да се осигури достъп до всички вътрешни зони на етажите за паркиране, с помощта на пасарелки или други подобни средства за достъп. Тези точки за достъп трябва да са комбинирани с входове с цел поддръжка. Всяка точка за достъп, особено в случаите, когато броят им е ограничен, следва да има отвори за вертикални щрангове на всеки етаж на паркинга. Необходимо е да бъде осигурен достъп и до покрива чрез вътрешно стълбище.

Елементите за вертикален достъп до механизираните съоръжения за паркиране не са предназначени да служат и като стълбища за изход или достъп. Металните вертикални стълби или стълбищата на паркингите обикновено служат само за достъп на пожарникарите и на обслужващия персонал на оборудването. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично нивоФирмена статия

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично ниво

От 2004 г. насам фирма ФЛАМТЕХ ЕООД създава и утвърждава позициите си сред лидерите на българския пазар в областта на решенията за пожарна безопасност.

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значениеТехническа статия

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Пожарна безопасност на резервно и аварийно електрозахранванеТехническа статия

Пожарна безопасност на резервно и аварийно електрозахранване

При все по-нарастващата зависимост на всички сектори на живота от електрическа енергия, много сгради се нуждаят от незабавно резервно електрозахранване в случай на прекъсване на нормалното, при пожар, наводнение или друго природно бедствие. Може да е необходимо електрозахранване, за да се стартират системите за безопасност на живота, за да се поддържа непрекъсваемостта на производствения процес или за подпомагане на спасителните и следствени действия.

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично ниво

От 2004 г. насам фирма ФЛАМТЕХ ЕООД създава и утвърждава позициите си сред лидерите на българския пазар в областта на решенията за пожарна безопасност.

Безхалогенни кабелиТехническа статия

Безхалогенни кабели

Повечето кабели и проводници на пазара, предназначени за строителството и за промишлеността, обикновено са изолирани с един от няколкото най-популярни вида смеси, като най-често срещаните са поливинилхлорид (PVC), полиетилен с омрежена структура (XLPE) или етилен-пропиленов каучук (EPR).Всички тези изолации са разработени, за да отговарят на изискванията на промишлеността, поради което притежават редица специфични качества: възможност за приложение в сухи и мокри условия; гъвкавост; дълготрайност; устойчивост при пожар; съпротивление при ниски температури; устойчивост на химически въздействия и физическа твърдост и т.

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на SiemensТехническа статия

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на Siemens

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на SiemensНай-новото решение на направление Сградни Технологии на Siemens е интегрираната платформа за сградна автоматизация и управление на системите за сигурност Desigo CC. Тази система е една от първите на пазара, успяла да обедини широк набор от сградни системи, които могат да бъдат управлявани чрез интуитивен потребителски интерфейс.

Фламтех: Изборът на пожарогасителна система зависи от типа на обекта и неговото предназначениеТехническа статия

Фламтех: Изборът на пожарогасителна система зависи от типа на обекта и неговото предназначение

Пожароизвестителните и пожарогасителните системи са сред най-важните съществени изисквания към всяка сграда. Изборът на пожарогасителна система зависи от типа на обекта и неговото предназначение.

Пожароизвестителни системи

Видове, специфики, компонентиОпасността от възникване на пожар е един от най-сериозните рискове както за здравето и живота на хората, така и за дома и бизнеса. Правилният избор на пожароизвестителна система за жилищни сгради, административни и офис помещения, болнични заведения и промишлени обекти е най-прекият път към намаляване на риска от възникване на пожар или ограничаване на последствията от вече възникнал такъв.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top