Пожарогасителни системи с гасителен агент водна мъгла

01.09.2012, Брой 4/2012 / Техническа статия / Сигурност

 

Водната мъгла е специфичен начин за използване на водата като гасителен агент. Чрез специални дюзи пожарогасителната инсталация с водна мъгла образува микроскопични капки, бързо абсорбира голямо количество енергия от горенето и рязко понижава нивото на топлинно излъчване.

Парата измества кислорода и по този начин създава допълнителен гасителен ефект. Благодарение на намаленото количество на използваната вода, щетите след гасенето са по-малко в сравнение с обикновените спринклерни инсталации.

Системата използва специални разпръскващи глави с микродюзи и работи под налягане от 80 до 200 бара, създавайки по този начин капки с много малък диаметър и много висока скорост. Предлагат се различни модели разпръскващи глави в зависимост от нивото на опасност в защитаваната зона. В сравнение с класическия спринклер се изисква много по-малко количество вода, както и размери на мястото за разполагане на инсталацията. Системите с водна мъгла бързо и ефективно потушават пожари клас А, В и С без риск от повторно запалване.

Принцип на действие
Пожарогасителната инсталация с водна мъгла образува микроскопични капчици (от 10 до 1000 микрона) чрез специални дюзи. При задействането на системата се абсорбира бързо голямо количество енергия от горенето и рязко се понижава нивото на топлинно излъчване. При абсорбирането на топлина, водата, в точката на кипене, се превръща в пара със скоростта на експлозия, като увеличава обема си близо 1700 пъти и изтласква околния въздух. Понижаването на кислородната концентрация в непосредствена близост до зоната с пламъци има допълнителен потушаващ ефект. Основният гасителен ефект представлява охлаждане, като страничен ефект се постига изтласкване на кислорода чрез промяна в агрегатното състояние на водата. Благодарение на високото ниво на дисперсия водната мъгла се изпарява без да поврежда оборудването в съответното помещение. Поради тази причина водната мъгла като метод за гасене, може да се използва дори при електрооборудване с напрежение до 245 kV. Също така, поради специфичния си начин на работа, няма критичен спад в температурата на гасената повърхност, което е особено важно при някои видове оборудване и конструктивни елементи.
Характеристики на водата като среда за пожарогасене
Водната мъгла може успешно да замести газовите пожарогасителни системи в затворени пространства до определен размер и ефективно да потиска и гаси големи пожари в такива затворени пространства, твърдят специалистите. Мъглообразните струи се състоят от водни капчици с различен размер, пръскани от дюзи или съоръжения, и всеки производител на системата може да има различни характеристики на водните пръски. Тъй като повечето водни мъглообразни струи имат капчици, по-големи от тези, които могат да останат във въздуха по-продължително време, водната мъгла няма същите характеристики на движение във въздуха, както газа. С времето капчиците се наслагват по повърхностите и скритите пространства може да останат недокоснати от водната мъгла. От друга страна, малките водни капчици се изпаряват бързо при контакт с пламъци или горещи димни газове се превръщат в газ под формата на водна пара. Разликата между водната мъгла и другите газообразни среди за пожарогасене е, че е необходима определена температура, за да остане водата в газообразна форма в затворено пространство. Както е известно, водата кипи при 100 оС и при температури под 100 оС въздухът може да съдържа само определена част от водната пара. От друга страна, СО2 има точка на кипене 78,5 оС и остава в газообразно състояние при нормална околна температура. Някои чисти газове за пожарогасене имат точка на кипене точно над нормалната околна температура и възможност да се смесват с въздуха като газ без кондензация.

Водата има няколко предимства като среда за пожарогасене. Така например, нейната охлаждаща способност е между най-големите сред всички вещества. Освен това водната пара образува концентрация на инертен газ приблизително 30% при температура 70 оС. Единственият недостатък (от гледна точка на пожарогасенето) е, че ако атмосферата се охлади прекалено бързо до температура под 70оС, водната пара ще се кондензира отново и ще образува капчици вместо газ. В този момент, ако в затвореното пространство не са загасени всички пожари, ще продължат да горят малки огньове, независимо че е използвана водна мъгла. Ако обаче огънят се разгори, температурата може да се покачи до ниво, при което водната пара ще присъства в инертна концентрация, и тогава може да бъде загасен. Тази особеност на водата се нарича “парадокс на водната мъгла”.


 

Обемно и локално пожарогасене
При системи с водна мъгла за обемно пожарогасене дюзите се монтират на тавана. В открити пространства или в големи помещения водните облаци се прилагат локално. Дюзите се разполагат по схема, покриваща високорискови райони за пръскане на горящи материали и с висок риск от възпламеняване. В големите помещения обхватът на водната мъгла може да се раздели на зони, определени със системи за откриване. Целта на локалното прилагане на системата на водната мъгла е да контролира пожарa и да се намали възможността за вреди от пожара, а не непременно да бъде загасен пожарът. При проектирането на подобен тип системи трябва да се вземат предвид ветровите или вентилационни условия, а зоните могат да се обособят в отсеци с щитове и направляващи устройства. По този начин ще се попречи на въздушното течение да отнесе водната мъгла от защитената зона.

По-нататъшното оптимизиране на водната мъгла (може би заедно с едрокапково пръскане, което увеличава способността за проникване) може потенциално да намали необходимото количество вода и това да окаже влияние върху размерите на водните системи. Възможно е и разделянето на работните зони, за да може по-лесно водната мъгла да се приспособява, както и да се намали свръхналягането, предизвикващо експлозия в по-малките отсеци.

Приложение в помещения с електрооборудване
Пожар в електрооборудването обикновено възниква при повреди, пренагряване или от електрическа дъга. Горимите материали често са изолационни материали в кабели или в електрически шкафове. И в двата случая самото оборудване е вече повредено и целта на пожарогасенето е да ограничи разпространението на огъня и да намали вторичните повреди.

Чистата вода е изолиращо вещество и прилагането на водна мъгла към електрооборудването с умерен волтаж е безопасно. В някои случаи водата е замърсена или от частици от дима, или от вътрешността на шкафа и може да се стигне до късо съединение в съседно оборудване.

От друга страна, проникващата възможност на водната мъгла е съществена. Обикновено не е възможно да се защити шкаф с електрооборудване само с монтирани в помещението дюзи.

 Необходима е специална защита на шкафовете или подова или кабелна защита с дюзи, които “изстрелват” възможно най-ситни капчици.
Някои производители на водна мъглообразна струя произвеждат специални системи за помещения с електрооборудване. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Предлагаме системи за сигурност на високо технологично ниво

Фламтех ЕООД предлага на българския пазар газови пожарогасителни системи от ново поколение, безопасни за хората и околната среда - не нарушават озоновия слой и осигуряват пълно спазване на противопожарните технически изисквания, екологични параметри по изискванията на EPA и екологичните стандарти във връзка с човешката безопасност.

Газови пожарогасителни системи с NAF S 125® от Фламтех

Фламтех предлага всички видове пожарогасителни системи - газови, водни (спринклерни, дренчерни), пяна, водна мъгла, прахови, аерозолни. Всеки тип система има своите предимства и недостатъци, и има своята роля в противопожарната защита.

Системи за пожарогасене с газов гасителен агент 3М Novec 1230 от СИНХРОН-СПроекти, реализации

Системи за пожарогасене с газов гасителен агент 3М Novec 1230 от СИНХРОН-С

Фирма СИНХРОН-С предлага иновативно решение за бързо потушаване на пожари посредством система за пожарогасене с последно поколение гасителен агент 3Мтм Novecтм 1230. Новият химически агент Novec 1230 е безвреден за хората, оборудването и околната среда и отговаря на всички изисквания в протоколите от Монреал и Киото за чист и безопасен пожарогасителен агент.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top