Пожароизвестяване, видеонаблюдение и публично оповестяване в МОЛ Сердика Център

01.09.2010, Брой 6/2010 / Техническа статия / Сигурност

 

Функционални възможности и структура на внедрените системи в един от най-мащабните обществени проекти у нас

Сердика Център София е сред най-мащабните инвестиции в строителния сектор както в столицата, така и в цялата страна. Търговската част на мола бе открита през март т. г. Инвеститори в проекта са Шпаркасен имобилиен - компания на Ерсте банк груп за инвестиции в недвижими имоти, и ЕЦЕ Проектмениджмънт България. Общо центърът разполага с 52 000 м2 търговска площ, разпределена на 3 етажа, на които има над 210 магазина и допълнителни 35 000 м2 офисна площ.

В търговската част на мола са внедрени модерна пожароизвестителна система, както и съвременни системи за видеонаблюдение и публично оповествяне. Техниката е доставена от Bosch Security Systems. Участие в проектната част на обекта, доставката на елементите и пускът в експлоатация са реализирани от инженеринговите партньори на Bosch Security Systems - Палмо, Динакорд-България и Телелинк.

Системата за пожароизвестяване е изградена като мрежова нейерархична структура. Според специалистите, участвали в реализацията на проекта, пожароизвестителната система в мола е една от най-големите мрежово нейерархични (с три равнопоставени централи) системи у нас. Спазвайки изискванията на европейските стандарти в пожароизвестяването, системата е напълно резервирана - всяка една от централите има резервен централен контролер, а кръговата структура на мрежата между централите (рингова CAN шина) осъществява резервиране и при обмена на данни между централите. Реализацията на подобна структура не се оказала трудна, уверяват от Палмо, благодарение на изключително широките възможности на програмния продукт на Bosch Security Systems за конфигуриране на пожароизвестителни системи.
Системата се отличава и с голямо разнообразие от видове пожароизвестители и други компоненти, съобразени с конкретните изисквания на всяко помещение. Внедрени са новоразработени, съгласно последните тенденции, пожароизвестители, сигнализатори и входно-изходни устройства, допълват от Палмо.

Системата за пожароизвестяване е аналогова адресируема с разпределена интелигентност
и е разделена на две подсистеми: търговски център и офисна сграда. Първата се състои от над 2300 автоматични пожароизвестителя, обединени в 38 LSNi (Local Security Network improved) контура, две централи тип FPA 5000 и един изнесен панел тип FMR5000, свързани в мрежовата структура. 98% от детекторите са многосензорен оптично-термичен тип - FAP OT420.
Използвани са 94 адресируеми контурни контролера за управление и мониторинг на следните технически системи:
- Следене на клапани и кранове на системата за пожарогасене;
- Управление на системата за димоотвеждане (повече от 70 релета управляват вентилатори и клапи в случай на пожар);
- Сложни логически зависимости при управлението на системата за димоотвеждане;
- Управление на асансьори и ескалатори, като за всеки асансьор се подават два сигнала - да се придвижи до приземен етаж или да се придвижи до друг етаж, в случай на пожар на приземния;
- Управление на системата за звуково оповестяване;
- Акумулаторно захранване за 72 часа stand-by работа или 30 мин. в състояние на пожар.
Втората подсистема се състои от над 1500 автоматични пожароизвестителя, обединени в 23 LSNi контура, и една централа тип FPA 5000, свързана в мрежата. Използвани са 45 адресируеми контурни контролера за управление на описаните системи.

Видове пожароизвестители
В търговския център са използвани автоматични и ръчни пожароизвестители. Автоматичните пожароизвестители (ПИ) са основно аналогови адресируеми. Сред функционалните им характеристики са самодиагностика, анализ на база вградени сценарии за пожар, възможност за пълно програмиране и прочитане на аналоговите и експлоатационните данни. В трансформаторните помещения са използвани и многоточкови засмукващи (аспирационни) оптични димови ПИ, с разпознаване на отвора, в който е проникнал дим, респективно, с адресиране на засмукващия отвор и съответстващото му помещение.
В подземния паркинг са монтирани 15 ПИ за въздуховоди. Те използват напречна тръба с отвори за пропускане на въздух през пробовземна камера с чувствителен оптичен димов ПИ в нея. Заедно със смукателните отвори на въздуховода, устройствата работят като многоточков ПИ, следейки околната среда по протежение на въздуховода.
В офисната част са използвани специализирани лъчеви детектори за атриумните площи тип Fireray 5000. Това са лъчеви детектори тип излъчвател-приемник в един корпус и отражателна призма. Fireray 5000 позволява включването на четири комплекта излъчвател/приемник към един контролер, като всеки комплект излъчвател/приемник е с дистанционен моторизиран контрол на позиционирането, което значително улеснява настройката и поддръжката на системата.
Всички ПИ са с вградени изолатори на късо съединение и индивидуален индикатор (при точковите автоматични ПИ - централно разположен за добра видимост от всички посоки).
Сигналите от сензорите се обработват чрез цифрова филтрация, сравняват се със заложените в паметта им алгоритми (сценарии) на стандартните огнища. Многосензорните ПИ се корелират взаимно така, че в най-висока възможна степен се изключват сигналите от непожарни смущаващи фактори като резки импулси от аерозоли, резки изпарения и затопляния, въздушни течения, бавни изменения на околната среда и др.
Специално комбинираните многосензорни пожароизвестители FAP-OT420 могат да алармират в зависимост от програмирането си за тревога: по топлина (с диференциално, максимално или максимално диференциално действие) с различни прагови температури, по дим с различни степени на чувствителност или под действие и на двата пожарни фактора със споменатата математическа и логическа обработка на сензорните сигнали.
Чрез полеви (контурни) LSNi входно-изходни устройства (ВИУ) в системите могат да се свързват всички съществуващи конвенционални, искробезопасни и специални ПИ на Bosch Security Systems и на други производители като топлинни линeйни, топлинни пневматични, пламъкови, лъчeви димови и т. н.

Специфики на пожарната сигнализация
При пожарна тревога в мола едновременно се включват звукови и светлинно-звукови сигнализатори в техническите помещения. Реализира се посредством изходите на ВИУ, тип FML-420NAC. Като пожарна сигнализация за целия мол се използва сигнал към озвучителната система, която преминава в специален режим и приоритетно излъчва по високоговорителната мрежа предварително записано речево съобщение за евакуация.
Връзките със системите за мониторинг и управление (сграден мениджмънт) се осъществяват отново чрез входно-изходни устройства. Кратка информация за изпратената команда или съобщение, или за приетата информация се индицира върху дисплея на централите.
При подаване на сигнал за пожарна тревога породена от дим, по предварително зададен сценарий се контролират вентилационните системи, които в такъв случай изпълняват ролята на системи за управление на дима и херметизиране чрез свръхналягане. Управляват се и противодимните клапи така, че димът оптимално да се отведе от мястото на възникването му, без да се разпространява в целия обем на сградата. Системите за създаване на свръхналягане се включват едновременно във всички стълбища, както в асансьорните шахти. Смукателната вентилация се изключва навсякъде, а нагнетателната вентилация остава да работи само в незасегнатите от пожара области.
Същевременно се подава обща пожарна сигнализация по съответните начини, започва евакуация по утвърден план, спират се ескалаторите и подвижната пътека, управляват се 26 асансьора за съответно действие, извършват се предвидените по проекта и програмиране комутации. Съгласно утвърден план за оповестяване и пристигане на обекта в случай на пожар, се осъществяват повиквания по телефонна линия и/или друг канал за връзка.

Системата за видеонаблюдение
Видеонаблюденето в района на Сердика Център се осъществява от 51 аналогови цветни видеокамери. Сред използваните типове видеокамери са VDC 445V04-10 - куполни камери, за вграден монтаж в окачен таван, които са инсталирани в търговската част на обекта, и LTC 0455/51 - на стойка, за външен монтаж, инсталирани на паркинг лотовете, паркинг входовете и рампите.
Централното оборудване е инсталирано в техническо помещение и включва четири броя 16-канални цифрови записващи устройства DIVAR XF с 1,5 ТB HDD всяко; три броя квадратиращи устройства LTC 2382/90 и матрично превключващо устройство с алармени и комуникационни интерфейси.
Оперирането с матричната система се извършва чрез системни клавиатури - KBD-UNIVERSAL, и монитори - UML-190-90. Оперирането със записващите устройства се реализира директно от функционалните им бутони, клавиатура и мишка или от системната клавиатура на оперативен мениджър.
Изображенията от камерите се дистрибутират на девет монитора, на които посредством системни клавиатури може да се извиква всяка камера или екранна схема, подавана от матричното устройство. Записи могат да се гледат на монитор, директно свързан със записващо устройство в техническото помещение с централното оборудване или на монитора в офиса на оперативен мениджър в централен мениджмънт, посредством неговата системна клавиатура.
Изградена е и алармена функционалност на матричната система. Инсталирани са 22 алармени линии, свързани към всички автомати за паркинг услуги. При интерком повикване, извършено от даден автомат, матричната система включва видеокамерата, наблюдаваща този автомат на цял екран.

Публично-оповестителната система
В Сердика център е внедрена публично-оповестителна и аварийнo-евакуационна система, тип Praesideo на Bosch Security Systems. Системата е предназначена за излъчване на бизнес и евакуационни съобщения в сградата и фоново озвучаване на търговските площи. За целта се използват предварително записани съобщения или гласова алармена система с микрофон. Директните гласови съобщения се предават от станции, инсталирани в контролния център, офиса на сградния мениджмънт, паркинга или информационното бюро. Съобщенията достигат чрез високоговорителите до определена зона, група от зони или до всичките 25 зони на сградата.
“Praesideo предлага уникална оптична мрежа, устойчиво на интерференции аудио и високо ниво на резервираност. Системата е напълно програмируема и предоставя гъвкави възможности за интеграция с други системи за сигурност. Praesideo разполага с 28 цифрови аудиоканала, цифрово управление на съобщенията, фонова музика (BGM) и превключване към практически неограничен брой зони. Системата контролира работата на усилвателите, микрофоните и други”, посочват от Роберт Бош, направление “Системи за сигурност”.
Системата е изградена на принципа на отворен интерфейс, позволявайки лесно разширяване на нейната функционалност. Тя е лесна за конфигуриране локално или дистанционно, като незабавно отразява извършените промени. Софтуерът проследява обобщената системна информация, достъпен е отвсякъде, за да подсигури дистанционен мониторинг и диагностика.
Praesideo е отворена платформа, която комуникира с другите системи на Bosch Security Systems (за сградно управление, пожароизвестяване) или с външни системи като системата за информация на клиентите.

Сигнално-охранителната техника
Обемът на сградата и изискванията на проекта предполагат отново използването на мрежова структура при изграждането на Алармената система срещу проникване (АСП). Системните интегратори от фирма Палмо предлагат изпълнението й да се базира на нейерархична мрежова система SRT (System Ring Technologie) от три аналогови адресируеми централи с разпределена интелигентност, тип UEZ 2000 LSN Intrusion. Всяка от централите контролира по четири LSN контура, към които са свързани необходимите детектори и полеви устройства. Предложен е и изнесен панел за управление и индикация (непълен рипитър) с връзка по RS485.
“Подходът на разпределената интелигентност както в охранителната, така и в пожароизвестителната система позволява решението за наличие на определен вид събитие да се взема от самия компонент, без излишен обмен на данни между централата и полевото устройство. За централата остават редица общосистемни функции: приоритизиране и логическа обработка на известията, въвеждане на причинно-следствени (cause-effect) връзки и всички задължителни и опционни функции по БДС DIN EN 54-2/4”, заявяват от Палмо.
Полевите устройства за АСП
включват разнообразие от интелигентни пасивни ИЧ и комбинирани с микровълнови и ултразвукови детектори на движение, сеизмични детектори, детектори за счупване на стъкло, магнитно управляеми контакти в разнообразни изпълнения, паник (hold-up) бутони, както и богат асортимент индикаторни табла и входно-изходни устройства (интелигентни полеви контролери). С тяхна помощ в LSN контурите се свързват още по-голям асортимент конвенционални иницииращи и индикаторни устройства. За вземане под охрана и снемане от охрана на отделни сектори (подобекти) или целия обект служат интелигентни адресируеми и конвенционални полеви контролери с богати възможности за свързване на блокиращи елементи, четци, кодови клавиатури, карти и други подобни електронни ключове, сигнализатори и изпълнителни устройства. „Посочените фактори ни позволиха да предложим най-съвременни и гъвкави технически решения по време на проектирането, изпълнението и въвеждането в експлоатация, както и да изпълним всички текущо предявявани изисквания от страна на инвеститора”, допълват от Палмо.

Впечатленията ни от функционалността на техниката са положителни

инж. Васил Жилков,
ръководител експлоатация и поддръжка на Сердика Център София

Продуктите на Bosch в областта на пожароизвестяването, видеонаблюдението и ПОС техниката отговарят на съвременните европейски стандарти и на изискванията на Търговски център Сердика София. Центърът бе завършен преди шест месеца и разполага с най-модерното техническо оборудване. Спряхме се на Bosch, тъй като е един от водещите производители в европейски и световен мащаб. В ЕЦЕ търговските центрове в Европа преобладава продукцията и техниката с тази марка. Не без значение е и фактът, че компанията е добре представена в България и е доставила оборудване за редица обекти, някои от които с подобен характер като Сердика Център София. Освен това, Bosch разполага с добре развита сервизна база в страната и винаги може бързо да реагира при необходимост с професионални действия и консултантски услуги.
В рамките на близо шест месеца, откакто функционира Сердика Център и инсталираните в него технически системи, нашите впечатления от оборудването за пожароизвестяване, видеонаблюдение и публично оповестяване са положителни. До момента системите за сигурност отговарят на нуждите и изискванията ни. Екипът, който от наша страна работи по тяхната експлоатация и поддръжка, е обучен и с течение на времето набира все по-голям опит. Добрата техническа компетенция и организацията, създадена от ръководството на ЕЦЕ Проектмениджмънт България, създават условия за нормално функциониране на техническите системи. Усъвършенстване и развитие могат да се очакват по отношение гъвкавостта на системата при покриване на ежедневните нужди на търговския център и издигане на още по-високо ниво на програмното обезпечение.

Техниката превъзхожда изискванията на инвеститора

инж. Александър Стоянов,
ръководител направление “Системи за сигурност”, Роберт Бош

Заданието от страна на инвеститора включваше изграждане на комплексно решение за сигурност, което да включва: система за озвучаване и гласова сигнализация на тревога (публична озвучителна система); система за видеонаблюдение (ССТV система); система за контрол на достъпа; алармена система срещу проникване (АСП), пожароизвестителна система (ПИС). Преценено бе, че техниката на Bosch Security Systems е напълно подходяща и покрива всички изисквания на техническите спецификации и дори в някои отношения ги превъзхожда, тъй като е напълно съвременна и ориентирана към бъдещо доразвиване. Сред предложените решения бяха високоинтелигентни точкови едносензорни и многосензорни пожароизвестители с широко програмируеми чувствителности спрямо дим, топлина и газове при непълно горене (СО и други) и техните конвенционални аналози, “невидими” (безкамерни) пожароизвестители за ценен и уникален интериор, както и богат асортимент входно-изходни устройства (интелигентни полеви контролери).
Изделията на Bosch Security Systems притежаваха към момента на офериране всички необходими сертификати като строителни продукти (продуктите за пожароизвестяване) и съставни части на системи за сигурност, които бяха предварително представени заедно с образци и документация.
Освен това, Bosch Security Systems е утвърден производител и “one source” доставчик на широк спектър от продукти и системи в сферата на сигурността. Прилагайки системния подход, Bosch целенасочено разработва цели технологии и фамилии полеви изделия и централи, постигайки както перспективност за десетилетия напред, така и дълбока ретросъвместимост за повече от две десетилетия. Високата надеждност на продуктите в комбинация с тригодишна гаранция е предпоставка за висока ефективност при работа и употреба от клиенти и партньори.

Технически предизвикателства при монтажа и пуска на системите
за ПИС и АСП


 

инж. Огнян Иванов, изпълнителен директор на Палмо

Сами по себе си ПИС и АСП са доста големи и усложнени, особено ПИС, която е една от няколкото най-големи системи, реализирани с модулната централа FPA-5000. Основно проблемите се състояха в следното: голям брой адреси; използване на устройства за противопожарния екип и устройства за предаване на сигнала според изискванията на европейски и оригинални германски нормативни документи; разнообразна по изпълнявани функции и структура охранителна система с елементи на контрол на достъпа; голям брой и разнообразие на интерфейсите с други системи.
Сред основните технически предизвикателства се оказаха едновременното използване на изделия по технологиите LSNi и LSN, реализирано благодарение на ретроспективната и перспективната съвместимост на отделните продукти. Предизвикателство бе и спазването на изискванията по DIN 14675, VdS 2095 и други немски стандарти за проектиране и изграждане на ПИС, по-специално при изграждането на контурите и за включване на типично германските устройства за използване от противопожарния екип, както и стриктното изискване за използване само на сертифицирани по Директивата за строителните продукти изделия за пожароизвестяване съгласно Приложенията ZA на стандартите от Серия EN 54. Тук спомогнаха доброто ни познаване на тази материя и фактът, че в България се въвеждат бързо европейските стандарти, както и своевременното и пълно сертифициране на изделията на Bosch.
Предвид големия обхват и асортимент на системите и настъпващите промени по различни причини, включително свързване на отделни части от системите, изградени от трети лица, наематели на части от мола, се налагаха многократно спешни доставки, които бяха изпълнявани бързо, отново със съдействието и ангажираността на фронт офиса на Роберт Бош, направление „Системи за сигурност”.
Като цяло стоящите пред Палмо предизвикателства както по количествени, така и по качествени признаци, се превърнаха в пореден етап от налагане в практиката на техниката за сигурност на Bosch.

Постигнахме оптимална дължина и сечение на високоговорителните линии

инж. Йордан Странджалиев,
мениджър проекти в Динакорд - България

Заданието на инвеститорите по отношение на системата за оповестяване и фоново озвучаване в Сердика Център включваше основна функционалност, изисквания към централната апаратура и високоговорителите, разпределение на централната апаратура по етажи и разпределение на високоговорителите по помещения. Задачата на Динакорд - България бе да проектира, окомплектова, програмира и пусне в действие системата. Кабелната мрежа и високоговорителите се инсталираха от възложителя.
Спряхме се на внедрено решение, тъй като обектът е много голям като площ. По този начин се постига оптимална дължина и сечение на високоговорителните линии. Системата отговаря на всички изисквания към този вид обекти и не е необходимо да се доразвива в бъдеще.
За реализацията на системата избрахме публично-оповестителна техника на Bosch Security Systems, тъй като Bosch е една от водещите компании в областта на системите за сигурност. Компанията предлага две системи за оповестяване: PLENA Voice Alarm System и PRAESIDEO. И двете системи отговарят изцяло на EN60849 - Sound systems for emergency purposes, и дават възможност за оптимално изграждане на оповестителни системи във всякакъв вид обекти. В Сердика Център е внедрена Praesideo.

Интеграцията на отделните подсистеми повиши многократно сигурността на обекта

инж. Любомир Алипиев, Телелинк

Заданието на инвеститора по отношение на системата за видеонаблюдение е базирано изцяло на интегрирания подход за контрол и визуализация на системи за сигурност в подобен клас търговски центрове. Изискването за интеграция на отделните подсистеми като паркинг контрол, интерком и контрол на достъп, повиши многократно сигурността на обекта, предвид заложените в идейното решение взаимовръзки между системите и генериране на видеоархив при дадени събития.
Изборът на интегрирано решение за сигурност беше заложен в техническите спецификации към заданието на инвеститора. Развитието на системите за сигурност предполага използването на единна платформа за мониторинг на системите, което би улеснило експлоатацията на комплекса.
В отговор на въпроса защо се спряхте на техника с марката Bosch, г-н Алипиев коментира: „Предвид високите изисквания към отделните системи за сигурност, както и възможностите за интеграция между тях, се насочихме към производител, който предлага на пазара целия набор от такива системи. Използването на техника от един производител допринесе за успешната интеграция на системите и адаптирането на конкретни изисквания на клиента в процеса на интеграция. Също така, имахме възможност да използваме изчерпателна техническа информация, получена по време на обученията, проведени от Роберт Бош, направление „Системи за сигурност”, както и добрите практики на производителя в други проекти от подобен мащаб. Това помогна да избегнем обичайните затруднения при пуска на подобни системи със сложна структура и възможности. В самия процес на пуска на системите и интеграцията между тях бяха проведени многократни функционални тестове и сценарии, за да бъде постигната желаната от клиента функционалност”. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Автоматизирани входно-изходни устройства за платени паркингиТехническа статия

Автоматизирани входно-изходни устройства за платени паркинги

Компонентите в системата за управление на паркинга се определят от наличния бюджет, експлоатацията на съоръжението, целите, рисковете за сигурността и вида на паркинга. В повечето случаи най-добрата практика е устройствата за контрол на достъпа, автоматизираните входно-изходни терминали и софтуерът да се комбинират в зависимост от конкретните нужди на оператора.

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top