Пречистване на въздуха в училища и детски градини

24.04.2018, брой 3/2018 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Пречистване на въздуха в училища и детски градини
  • Пречистване на въздуха в училища и детски градини
  • Пречистване на въздуха в училища и детски градини
  • Пречистване на въздуха в училища и детски градини
  • Пречистване на въздуха в училища и детски градини

Техническа статия

 

Постигането и поддържането на висока чистота на въздуха в ясли, детски градини и училища в съответствие с актуалните здравни норми е сериозно предизвикателство. Децата са особено уязвими към замърсяванията на въздуха, които могат значително да влошат комфорта и качеството на средата, в която те играят или учат, както и да създадат рискове от респираторни заболявания и други здравословни проблеми. Актуални проучвания в областта на детското здраве сочат, че влошеното качество на въздуха в детските заведения може да повлияе негативно способността им да изпълняват специфични умствени задачи и дори да възпрепятства нормалния темп на когнитивното им развитие. Ето защо в подобни институции, независимо дали са с частен или държавен статут, е задължително прилагането на необходимите мерки и технологии за пречистване на въздуха и поддържане на параметрите му в регламентираните от здравните органи граници.

Хигиенни норми по отношение на въздуха
Децата и персоналът в детски ясли, градини и училища, ситуирани в близост до зони с повишен трафик, магистрали и други големи пътни артерии, силно урбанизирани райони и индустриални съоръжения, са изложени на риск от системно излагане на прахови частици. Тези частици могат не само да проникнат дълбоко в белите дробове, но да навлязат и в кръвта и да причинят сериозни здравни проблеми. Ултрафините замърсители с размер под 0,1 микрона представляват около 90% от всички частици във въздуха. Под въздействието на замърсен въздух при децата доказано се влошават познавателните способности и възможностите за изпълнение на задачи, свързани с пресмятане, запаметяване и концентрация.
Основен хигиенен проблем, свързан с недостатъчната чистота на въздуха в детските заведения, е рискът от възникване и епидемично разпространение на инфекциозни заболявания. Чистият въздух в помещенията гарантира здравословна среда, но високите нива на въглероден диоксид и прахови замърсявания също пряко кореспондират с повишената заболеваемост сред децата, учителите и служителите.

Съгласно изискванията в раздел "Хигиена, здраве и околна среда" на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата чистота на въздуха в детските ясли, градини и училища в България подлежи на контрол. Сред контролируемите параметри са: емисии от опасни вещества, опасни излъчвания; летливи органични съединения, парникови газове или опасни частици във въздуха вътре или навън; отделяне на токсичен газ; възможности за развитие и миграция на микроорганизми; нездравословни въздействия върху обитателите; температура, влажност, чистота и кратност на обмена на въздуха и др.


› РекламаХарактерни източници на замърсяване на въздуха
Освен свързаните с уличното замърсяване прахови частици, които навлизат в детските ясли, градини и училища през отворените врати и прозорци, са налице още дълъг списък от специфични източници на риск, свързани с дейността на тези заведения. Сред тях са различни алергени, които представляват особена опасност за децата с респираторни състояния и астма, както и инфекциите, предавани по въздушно-капков път.
Характерни причини за влошаване качеството на въздуха в детските заведения са и почистващите и стерилизиращи средства, които се прилагат с цел поддържане на чистотата и хигиената на санитарните помещения, повърхностите, мебелите, съоръженията, играчките и другите предмети и елементи на материалната база, с които децата ежедневно са в контакт. Тези химикали не могат да се справят с инфекциозните рискове във въздуха, а допринасят и допълнително за влошаването на чистотата му чрез изпарения и миризми. Употребата им обаче е задължителна.
Типични проблеми във връзка с качеството на въздуха в детските помещения на закрито са и миризмите – като тези от кухненските зони и столовите например. Препоръчително е да се осигури решение за отстраняването им, тъй като самите източници на миризми са неизменна част от дейността на заведенията и няма как да бъдат елиминирани.

Изисквания към системите за пречистване на въздуха
При проектирането на решение за пречистване на въздуха за съответното детско заведение трябва да се вземат предвид някои основни фактори във връзка с характера на дейността на обекта. Класните стаи, помещенията за сън и игра на закрито и другите зони в детските заведения със специфично предназначение имат различни изисквания по отношение на експлоатацията. По-големият брой обитатели на едно и също пространство налага по-често проветряване с цел въвеждане на достатъчно количество пресен въздух. В такива приложения обаче невинаги може да се разчита само на естествена вентилация. Ето защо в някои детски ясли, градини и училища се прилагат цялостни ОВК системи, включващи решения за пречистване и филтриране на въздуха, а в други се внедряват самостоятелни решения за тази цел, които могат да бъдат портативни или за стационарен монтаж.

Важно изискване към пречиствателите за въздух в детски заведения е да са с ниски нива на работен шум, да са на достъпно за регулярна поддръжка, но недостъпно за децата място, както и да позволяват лесно обслужване. Повечето системи за пречистване на въздуха, предназначени за такива приложения, са базирани на пречиствателни филтри с различен капацитет за задържане на замърсители. В някои специализирани помещения, например карантинни стаи или бебешки спални, се залага на медицински филтри с висок капацитет на пречистване. Важно изискване към филтрите и технологии за пречистване на въздуха в детски заведения като цяло е да осигуряват адекватно задържане на фини, ултрафини прахови частици и наночастици.
Ефективност
Най-често пречиствателите за въздух функционират на базата на HEPA (High Efficiency Particulate Air) филтри. В зависимост от ефективността си HEPA филтрите за отделяне на аерозолите във въздуха се класифицират като HEPA, ULPA (Ultra Low Penetration Air) и SULPA (Super ULPA).
На пазара се предлагат решения с висока ефективност, за които производителите декларират, че могат да намалят обема на замърсяване на въздуха за децата и персонала в детските заведения с до 95%.
Не на последно място, изборът на решение за пречистване на въздуха се извършва и на база на енергийните характеристики на системата. Високата енергийна ефективност е свързана с по-ниска консумация на енергия, възможност за управление на работата спрямо моментните изисквания, функции за честотно управление и др. Оптималната ефикасност на решението може да се допълни чрез интегрирането на системата в съществуващата ОВК инсталация или платформата за сградна автоматизация, влагането на сензори за температура, влажност, CO2 и др. Енергийноефективните електрически пречистватели за въздух на пазара обикновено се характеризират с нисък пад на налягането, който освен за по-малко енергийно потребление способства и за пречистване на по-големи обеми въздух с по-малък уред.

Функции на технологиите за пречистване на въздуха
Сред основните функции на системите за пречистване на въздуха в детски ясли, градини и училища са: доставката на непрекъснат поток от чист пресен въздух в зависимост от моментните нужди; отстраняването на токсични пари или вредни изпарения, причинени от употребата на различни химикали, включително почистващи и стерилизиращи средства; премахването на неприятните миризми във връзка със санитарните и столовите помещения; филтрирането на фини прахови частици и др.
В помещения, в които се събират много деца, липсата на постоянен поток от пресен въздух е свързана със значително повишаване на нивата на въглероден диоксид. В такива случаи децата могат да изпитат умора, замаяност, дразнене на очите и дори главоболие. Ето защо сред функциите на високотехнологичните системи за пречистване на въздуха в детски заведения, които разполагат със сензорна интеграция, е да следят за нивата на CO2.
Основна задача на технологиите за поддържане на чистотата на въздуха в детските заведения е недопускането на развитието на болести и зарази чрез елиминирането на прахови частици, алергени, бактерии и вируси чрез непрекъснато пречистване на вътрешния въздух и въздуха във вентилационните шахти. Ако все пак се стигне до възникването на инфекциозни огнища, важна функция на решенията за пречистване на въздуха е тяхното ограничаване.


 

Интеграция на технологии за вентилация в училищата
Много училища срещат проблеми с осигуряването на достатъчно количество чист въздух за учениците поради амортизираните и неефективни вентилационни системи или тяхната липса. Освен внедряването на нова вентилационна инсталация, ефикасно решение могат да се окажат реинженерингът или ретрофитът на съществуващата, както и повишаването на ефективността й чрез комбинация от технологии за управление и редуциране на енергийното потребление. Популярна практика е добавянето на високоефективни филтри към вентилационните системи, които вече са в експлоатация. Необходимо е тези филтри да са с висок капацитет на отстраняване на замърсители и да се обслужват регулярно и навременно с цел запазване на постоянно високата ефективност.

В много училища се залага на свободностоящи или мобилни пречистватели за въздух, които удобно могат да бъдат премествани сезонно или при промени в плътността на заетост на помещенията. Основно предимство на тези агрегати е изключително лесното внедряване чрез директното им разполагане на избраното място и включването им в захранващата мрежа, без необходимост от прекъсване на занятията или възпрепятстване дейността на училището. Важно изискване е пречиствателите да са тихи, дори при работа с пълна мощност, както и поддръжката им да е бърза и лесна, за да не се смущава учебният процес.
Необходимо е избраната комбинация от технологии и оборудване за пречистване на въздуха да осигуряват адекватно филтриране на прахови частици, бактерии, вируси, полени, газове, изпарения, химикали, миризми и други разпространени замърсители, подпомагайки контрола на респираторните и инфекциозните заболявания и поддържането на хигиенните норми по отношение чистотата на въздуха. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталацииТехническа статия

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталации

Филтрирането и пречистването могат да отстранят редица замърсители на въздуха в затворените пространства в сградите. Филтрите и технологиите за пречистване на въздуха в редица климатични и вентилационни инсталации се използват за намаляване на влиянието от тези замърсители чрез целенасоченото им отстраняване, като ефективността на използвания за тази цел филтър обаче зависи от естеството на самия замърсител.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top