Пречистване на води в хотели

Техническа статия / ВиК оборудване

  • Пречистване на води в хотели
  • Пречистване на води в хотели
  • Пречистване на води в хотели
  • Пречистване на води в хотели

Техническа статия

 

Хотелиерството е една от най-бързо развиващите се индустрии в световен мащаб. За удовлетворяване очакванията на посетителите и гарантиране на тяхната безопасност важна роля играе качеството на използваната вода. Хотелите и курортите са длъжни да осигуряват чиста и безопасна вода - от питейните води, през предлаганите напитки и душовете, до плувните басейни, водните атракциони и спа зоните, а удовлетвореността и сигурността на клиентите гарантират възвръщаемост на инвестициите в качеството на водата. Инсталирането на ефективни системи за пречистване на водите в хотелите спомага за осигуряване на надеждно и непрекъснато снабдяване с чиста и безопасна вода, критичен фактор за развитието на бранша.

Подобряването на качествените показатели на използваната в хотелите вода води до по-голяма степен на удовлетворение от преживяването сред посетителите и гостите. Ключов момент е популяризирането на факта, че се внедряват и използват съвременни системи и технологии за водопречистване. Това гарантира, че клиентите са запознати с усилията, които полагат представителите на хотелиерския бранш, за да гарантират здравето, безопасността и комфорта на своите гости.
Системите за пречистване отстраняват хлора и минералните отлагания от водите, което спомага за постигане на по-добър вкус на предлаганите храни и напитки, както и на по-добро обслужване на използваното оборудване. Това, от своя страна, води до повишаване на ефективността на уреди като перални и миялни машини и намалява разходите за поддръжката им. Така инвестициите, вложени в пречистване на водите в хотелите, се възвръщат изключително бързо и дори водят до понижаване на разходите в дългосрочен план.


Необходимост от обработка на водата в хотелиерската индустрия

Пречистването на водите е необходимо с оглед на законовите норми за прилагането на редица дейности в хотелиерския бранш. Преди всичко, важна отговорност на лицата, работещи в сектора - независимо дали са собственици, мениджъри или персонал, е да се грижат за чистотата и безопасността на питейната вода. С цел осигуряване на вода с високи качествени показатели във всички хотелски стаи, конферентни зали, кухненски помещения, ресторанти и лоби барове, водоснабдителни пунктове, фитнес зали, спортни и спа съоръжения и изобщо всички места в хотелите, в които има достъп до питейна вода или се използва вода за хигиенни или технологични цели, се подбират и инсталират различни системи и технологии за водопречистване. Степента на чистота на водата зависи от приложението й, като за повечето приложения са разработени специални норми и стандарти.

Баровете, ресторантите и другите питейни заведения и заведения за хранене зависят от непрекъснатото снабдяване с чиста прясна вода. От наличието й зависят не само вкусовите качества на предлаганите храни и напитки, но и поддържането на висока хигиена. Въз основа на това колко е голям е хотелът, водата, необходима само за приготвяне на храни и напитки, може да достигне хиляди литри на денонощие.
Водоснабдяването е от съществено значение за извършване и на общите хигиенно-санитарни дейности в хотела като ежедневното почистване на помещенията, пране на спалното бельо, хавлиите и други. За осъществяването на тези дейности са необходими огромни количества вода, а липсата й може да доведе до огромни загуби за хотела поради това, че дадени стаи или други функционални помещения не се използват, тъй като не са почистени.


› РекламаВодопречистване в басейни, спа зони и технологични инсталации

В случаите когато хотелите разполагат с басейни, е необходимо изграждането на специални системи за пречистването на водите, които да гарантират съответната нормативно регламентирана степен на чистота. За разлика от обществените басейни, които се почистват например веднъж седмично, хотелите трябва да извършват тази дейност по-често, за да гарантират качеството и чистотата на водата и удовлетворението на клиентите.
Декоративните чешми, фонтани, водни стени и други подобни атракции, използвани за създаване на приятна атмосфера и добавяне на естетическа стойност към различни интериорни или екстериорни зони в хотелите, също са значителни консуматори на вода. В случите, когато в хотелите се предлагат спа или разкрасителни процедури, е необходимо качеството на водата да бъде съобразено с характера на тези процедури, например тя да е мека и без хлор.
Често във входящите водни потоци присъстват неразтворени примеси и водорасли, които могат да доведат до редица проблеми. Когато замърсените води преминават през котлите и тръбите в отоплителните и другите технологични инсталации, се получават отлагания, които впоследствие се натрупват и могат да нарушат функционалността на оборудването, тръбопроводите и арматурата и да намалят жизнения им цикъл. Ето защо инсталирането на висококачествена система за филтриране на входящите водни потоци, която да осигури непрекъснато снабдяване с чиста вода, включително и за технологични нужди, е от значение за безпроблемната работа на хотела.

 

Отпадъчни води и екологични аспекти на водопречистването

Хотелите генерират отпадъчни води, които подлежат на съответното пречистване и третиране, преди да бъдат изведени от хотелската система. От една страна е необходимо да се гарантира, че количеството на замърсената вода, изпускана към канализацията, не надвишава допустимото. От друга, потокът отпадъчни води трябва да отговаря и на съответната нормативно указана максимална степен на замърсеност, преди да бъде насочен към канализацията. В противен случай това би довело до санкции за обекта. Тези изисквания налагат инсталирането на системи за пречистване и на изходящия поток води от хотелите.
Освен отговорните органи, натиск върху хотелиерите оказват и очакванията на клиентите за ангажираност към околната среда. Това стимулира собствениците и управителите на хотели постоянно да търсят възможности за намаляване на негативните екологични ефекти от дейността си, да предприемат мерки за пестене на водни ресурси и енергия, да инвестират в "зелени" технологии и т. н. Добро решение в посока намаляване на количеството използвани води е рециклирането на отпадъчните потоци и повторната им употреба например за напояване на зелените площи или в тоалетните.
Методи за третиране на водите

На пръв поглед водата изглежда като даденост в хотелите, но качеството и достъпността й не бива да бъдат пренебрегвани. С цел повишаване качеството на предлаганите услуги и гарантиране спазването на здравните норми и високите браншови стандарти е необходим избор на ефективен и надежден метод за третиране на водите.

Индустриални водни филтри. Индустриалното филтриране се използва, за да се осигури достатъчно количество вода, отговаряща на качествените показатели за специфичните нужди на съответния сектор. Филтрирането служи за отстраняване на разтворените органични и неорганични вещества. Последните могат да включват манган, желязо, сероводород, арсен, различни въглеводороди и тежки метали.

Индустриални системи за обратна осмоза. Те са много разпространен и ефективен метод за отстраняване на различни примеси от водите - разтворени твърди вещества, токсични тежки метали и химикали. Третирането с такива системи води до значително понижаване на мътността на водите. Процесът може да отстрани и радиоактивни елементи като плутоний и стронций от питейните води.

Водни филтри за търговски и обществени приложения. Различните търговски и публични обекти в хотелите и около тях изпитват постоянно търсене на големи количества питейна вода в удобна форма. Търговските водни филтри са ефективна алтернатива за осигуряване на висококачествена питейна вода, когато има съмнения, че доставяната от общинските водопроводи води е силно замърсена или дори заразена с патогени.
Въпреки че една филтърна система улавя по-голямата част от замърсителите и минералните частици, с течение на времето във филтъра се натрупват утайки и минерали и това налага прилагането на професионална профилактична поддръжка на всеки три до шест месеца и често подменяне на филтрите с цел осигуряване на възможно най-висока степен на чистота на водата.

Филтри с активен въглен. Водните потоци преминават през слой активен въглен, вследствие на което се отстраняват замърсители като олово, полихлорирани бифенили (ПХБ), радон, пестициди и хербициди, някои добавки и разтворители за бензини, паразити и бактерии, както и следи от химикал и фармацевтични продукти. Активният въглен има свойството да адсорбира големи количества замърсяващи вещества, като по този начин допринася за намаляване на неприятните миризми и подобрява вкусовите качества на водните потоци. Той обаче не може да филтрира частици и микроорганизми и поради това трябва да се използва в комбинирана система с наличието на други типове филтри, които отстраняват тези замърсители.
Ултравиолетово лъчение. Този метод се използва за дезинфекция на водата. Често се прилага като опция за предварителна обработка или като крайна стъпка от процеса на филтриране.


Инсталации за обратна осмоза

Инсталациите за обратна осмоза са предпочитан метод за водопречистване в хотелите, който използва полупропускливи мембрани за отделянето на чистите води от замърсителите. Третирането на отпадъчните води с този метод намалява разходите, като позволява повторна употреба на водата за технологични и други цели.
Системите за обратна осмоза, поради простия си принцип и ефективност, са едни от най-използваните технологии за пречистване на отпадъчни води, но сами по себе си в повечето случаи не са достатъчни за постигане на необходимата степен на чистота на водата. Подходящо е да бъдат включени като част от многоетапен процес или многостепенна система за пречистване, която включва и други методи и технологии, например филтриране с активен въглен и/или UV пречистване.
С напредъка на технологиите в този сегмент, към момента на пазара се предлагат мащабни индустриални системи за обратна осмоза, които могат да осигурят стотици литри пречистена и филтрирана вода на ден с много по-добри качествени показатели от чешмяната.


 

Принцип и разновидности на технологията

Системата за обратна осмоза включва полупропусклива мембрана, която позволява чистият воден поток да премине през нея, задържайки съдържащите се в него замърсители. Върху водния поток се прилага натиск за преодоляване на осмотичното налягане, породено от разликите в химичния потенциал на замърсената и чистата вода. Чрез обратната осмоза могат да бъдат отстранени широк набор примеси от водата, включително разтворени соли, колоиди, бактерии, вируси, бактериални ендотоксини и повечето органични вещества.

Най-често използвана в хотелите е тристепенната обратна осмоза. При този метод процесът протича на три етапа: филтриране за седименти частици (задържат се частици като калциев карбонат и ръжда), филтриране с активен въглен (задържат се химични агенти и хлор, които в противен случай биха могли да увредят деликатната мембрана за обратна осмоза), същинска обратна осмоза (отстраняване на останалите вредни примеси от водния поток).
Въпреки високата ефективност на тристепенния метод редица собственици на хотели предпочитат да предприемат допълнителни мерки за повишаване качеството на питейната вода и въвеждат петстепенни системи за обратна осмоза. Те включват всички изброени по-горе стъпки плюс два допълнителни филтъра – един за задържане на много фини утаени частици и втори с активен въглен, поставен след мембраната, за да адсорбира химикалите, които мембраната не е успяла да задържи.


Ползи от системите за пречистване на водата в хотелиерството

Системите за пречистване на водата отстраняват съдържащите се в нея хлор, минерали и други примеси и замърсители, които могат да променят вкуса й. В допълнение, стремежът към здравословен начин на живот кара клиентите да обръщат сериозно внимание върху употребяваните продукти, включително и водата. В резултат, някои от тях са склонни да заплащат дори и повече за хотелски услуги, ако им бъде гарантирано, че консумираната вода и приготвените с нея напитки и продукти не съдържат вредни вещества, а дори са полезни за здравето.
Не на последно място, нетретираните води обикновено съдържат различни примеси като калций, вар, желязо и магнезий. Всеки път, когато се използват, тези води оставят отлагания и образуват труден за отстраняване котлен камък около кранове, чешми и тоалетни, както и по някои части на пералните и миялни машини. С пречистване на водните потоци този проблем може да бъде елиминиран. От своя страна, това намалява времето, разходите и усилията за почистване на оборудването и материалната база. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Избор на ОВК система за хотелски стаиТехническа статия

Избор на ОВК система за хотелски стаи

Енергийната ефективност в комбинация с функционалност, осигуряваща висок комфорт на престой, са критериите, които "накланят везните" при проектирането и избора на оборудване за ОВК система за хотелски комплекси.

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency SofiaИнтервю

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency Sofia

Материалът под формата на интервю със специалистите, работили по високотехнологичните сградни инсталации на новооткрития хотел Hyatt Regency Sofia, представя решенията, обезпечаващи функционирането на сградата – системите за автоматизация и управление на електроинсталациите и енергийната ефективност, внедрените иновации в областта на осветлението, отоплението, вентилацията и климатизацията и нововъведенията при системите за сигурност.

Пестене на енергия в хотелиТехническа статия

Пестене на енергия в хотели

Интегрирането на системи за контрол на осветлението, оптимизираното управление на ОВК инсталациите и провеждането на информационни кампании сред служителите са само част от мероприятията, които собствениците и мениджърите на хотели могат да приложат с цел подобряване на енергийната ефективност в тези обекти.

Системи за пречистване на питейни води в сградиТехническа статия

Системи за пречистване на питейни води в сгради

Производителите на пречиствателни съоръжения за питейна вода в сгради непрекъснато се стараят да отговарят на високите изисквания по отношение на качеството на водата във водоснабдителните мрежи, като предлагат на пазара разнообразни продукти. Изправени пред толкова богат избор, потребителите се нуждаят от насоки за избор на подходяща система за пречистване на питейна вода за всяко конкретно приложение.

Решения за сграден мениджмънт на хотелиТехническа статия

Решения за сграден мениджмънт на хотели

Управлението на хотели е свързано със значителни оперативни разходи независимо от това дали стаите са заети, или не. Обслужването на помещенията е непрекъснат процес, който тече, дори когато хотелът е празен.

Филтри за питейна водаТехническа статия

Филтри за питейна вода

Мрежести, патронни, пясъчни и йонообменни филтри и системи за обратна осмозаДоставяната по водоснабдителната система вода, макар и предварително обработена и пречистена в пречиствателните станции, може да съдържа твърди частици, които да доведат до повреди и корозия на отделни елементи на водопроводните инсталации. За да се избегне подобна ситуация, се препоръчва на входа на водопроводната система да се предвиди поставянето на предпазни филтри.

Контрол на достъпа в хотелиТехническа статия

Контрол на достъпа в хотели

Електронните системи за контрол на достъпа в хотели обезпечават сигурността на гостите и предоставят редица предимства за работния процес на хотелския мениджмънт. С въвеждането на подобен тип система, гостите на хотела могат да ползват както неограничен достъп до своята стая, така и до допълнителните услуги в хотела, като фитнес и спортни центрове, центрове за развлечение, паркинги, асансьори, конферентни зали и други, с една и съща ключ-карта.

Пречистване на води от малки населени места

За механичното и биологично пречистване на отпадните води от тях се предвиждат стандартни съоръжения. Механичното стъпало най-често включва решетки и песъкозадържатели. Първичните утаители обикновено не са задължителен елемент от тези станции. Включването на първичен утаител зависи от предвидените съоръжения за биологично пречистване. От тях при малките пречиствателни станции се използват предимно биобасейни и биофилтри.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top