Превенция на легионела в ОВК системи

10.04.2019, брой 2/2019 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Превенция на легионела в ОВК системи
  • Превенция на легионела в ОВК системи
  • Превенция на легионела в ОВК системи

Техническа статия

 

Макар много жилищни и търговски ОВК инсталации да не използват директно водоподаване, е възможно да се превърнат в среда за растеж на бактерията легионела (legionella) поради наличието на влага в системата. Бойлерите и системите за битово горещо водоснабдяване (БГВ), които често са свързани с отоплителните инсталации, от друга страна са типични "жертви" на тази бактерия, причинител на опасната болест на респираторния тракт легионелоза. Бактерията се разпространява при температури от 20 до 50°C, като оптимална температура за развитието й е около 38°C. При температури над 50°C легионелата не може да се размножава, а за да бъде унищожена във водната среда, температурата на водата трябва да бъде над 70°C.
С оглед адекватната превенция и контрол на развитието на тази бактерия в ОВК инсталациите и системите за БГВ оборудването е необходимо да бъде проектирано и конструирано така, че да позволява лесно почистване и осъществяване на санитарен надзор. Препоръчително е да се избягва преоразмеряване на системите. Важно е да се осигури добра циркулация на водата/въздуха и да се елиминират зони, предразполагащи към задържане на влага и депозиране на замърсявания и биофилми.


› РекламаСистеми за БГВ

Предвид специфичните температурни условия на растеж на бактерията легионела системите за битово горещо водоснабдяване са потенциална среда за развитието й. Това може да създаде сериозен риск за общественото здраве. Ето защо са необходими стриктни мерки за хигиенен контрол и превенция.
В много инсталации се подхожда към преодоляване на това предизвикателство чрез директно повишаване на температурите на бойлерите с цел подаване на вода с по-висока температура, която убива бактерията. Циркулацията на водата пък се засилва на ниво помпена система чрез задаване на по-голяма работна мощност. Тези мерки, макар често да водят до добри резултати по отношение контрола на бактериалния растеж, невинаги са най-доброто възможно решение, особено с оглед на енергийната ефективност. Вследствие на въвеждането им често се стига до големи загуби на енергия под формата на топлина и/или до ненужно съкращаване на жизнения цикъл на системата.

Сред прилаганите решения при инсталациите за БГВ е хидравличното балансиране. Ръчните балансиращи вентили се използват в отоплителни и охладителни системи с постоянен дебит. Този тип вентили обаче не могат да се адаптират към динамичния характер на битовото горещо водоснабдяване. За да се осигури достатъчна безопасност на системата в комбинация с енергийна ефективност и комфорт, често прилагано решение са автоматичните и термостатичните балансиращи вентили, приложими в системи с променлив дебит. Температурата на водата се задава на стойности от около 50°C, които не позволяват бактериален растеж. Подобни вентили се инсталират във всеки щранг на системата, близо до циркулационната тръба. Клапаните осигуряват хидравличен баланс, безопасна и постоянна температура и позволяват на системата да работи енергийно ефективно, като същевременно гарантират удобство за потребителя с кратки времена на изчакване.
Рискови ОВК компоненти

Бактерията легионела не може да оцелее без вода или влага и една правилно проектирана, експлоатирана и поддържана ОВК система не би трябвало да е среда за развитието й, освен ако заразена с бактерията вода не навлезе в системата. Климатичните устройства без овлажнители не са идентифицирани като типични източници на заразяване с легионелоза. За да бъде системата източник на зараза, е необходимо съдържаща бактерията вода да попадне в нея да бъде превърната в аерозол и вдишана от обитателите на сградата. С оглед на това е добре да се вземат предвид някои характерни за ОВК системите особености и рискове.

Вътрешни за инсталацията компоненти могат да се превърнат в източник на подобен заразен аерозол, който да бъде разпространен от въздухоразпределителната система. Такива са овлажнителите за ОВК системи, ако бъдат подложени на заразяване с легионела. Директните изпарителни въздушни охладители със спрей-системи или образуващи мъгла устройства, които се използват като овлажнители, често включват зони, които могат да задържат влага, когато не се използват.
При системите за индиректно изпарително въздушно охлаждане с водни серпентини пък могат да се появят течове, които да впръскат заразена вода от охладителните кули директно в захранващия поток с пресен въздух на ОВК системата. В топлообменниците "въздух-въздух" също могат да възникнат течове, които да позволят на потенциално замърсения влажен въздушен поток да се смеси с подавания чист въздух.

Изпарителните, въздушно-маслените и ротационните въздушни охладители, които не се експлоатират и поддържат правилно, често съдържат количества топла, застояла вода, която при теч към въздухоподаващата система може да се окаже потенциален източник на зараза с легионела. Свободностоящите и портативни жилищни овлажнители също съдържат такава застояла вода, често заразена с бактерията. Риск представляват и охладителните системи за компютърни зали и центрове за данни, чиито овлажнители носят опасност по същия гореописан механизъм. Неправилно или недостатъчно източените кондензаторни съдове също могат да създадат условия, насърчаващи микробния и гъбичен растеж.


 

Охладителни кули

Санитарният контрол и мерките за превенция на легионелоза в жилищните, обществени и търговски обекти включват различни ключови стъпки, намаляващи риска за обитателите. Важен аспект е проектирането, експлоатацията и поддръжката на охладителните кули, които са един от най-честите източници на заразяване. Препоръчително е те да бъдат разположени така в обекта, че до тях да има достъп само обслужващият персонал. Позиционирането им трябва да е далеч от отваряеми прозорци, въздушни отвори, паркинги, алеи , тротоари и други външни зони около сградата, които предполагат често присъствие и струпване на хора. Наземните охладителни кули трябва да бъдат невъзможни за достъп от страна на минувачи, като е препоръчително обособяването им с ограда или предпазно заграждение.
Водата, циркулираща в тези системи, е добре да бъде обеззаразявана срещу легионела и други микроорганизми. Нивата на пречистващите химикали и статусът на химическите помпи е важно да бъдат следени ежедневно, тъй като концентрацията на бактерията във водата може да се увеличи многократно за кратки периоди от време при повреда на химическите помпи или недостатъчно количество химикал.

Важен е и контролът на механичните депозити, задържанията на замърсявания и биофилми. Шахтите, контейнерите и другите съдове, тръбопроводи и компоненти в системата, предполагащи застояла вода или влажен въздух, е добре да се почистват възможно най-често, поне няколко пъти годишно. Препоръчително е да се осигурят и филтри за водните потоци, за да се избегне циркулацията и натрупването на твърди и разтворени органични вещества.
Ефективната превенция на легионелоза в ОВК системите включва ежеседмично и дори ежедневно тестване параметрите на водата в охладителните кули, включително pH нивата, разтворените твърди вещества, както и нивата на дезинфектантите. Добре е да се изследват и бактериалните нива, както и показатели като аденозин трифосфат (АТФ), като резките скокове в стойностите му могат да са показател за проблем.

Допълнителни мерки

Визуалната инспекция на ОВК системите също е съществена част от превенцията на легионелa. Важна е проверката за наличие на частици във вентилационните отвори, както и на миризма на прах или застояло при включване на системата. Ключова мярка е поставянето на подходящи въздушни филтри и тяхната адекватна поддръжка.
Изпарителните и кондензаторни тръбни системи и серпентини са податливи на развитие на гъбички и плесени. Препоръчително е тяхното регулярно почистване/източване, както и въвеждането на антимикробно пречистване.
Експертите препоръчват още сезонно и последващо регулярно обслужване на ОВК инсталациите, особено при комбинираните системи с отопление и охлаждане. Около смукателните въздушни вентили и отворите на климатичните и вентилационните камери е добре да се проверява за застояла вода или влага, която при теч може да навлезе в потока чист въздух. На подобна проверка подлежат и въздуховодите, циркулационните системи и другите критични компоненти на ОВК инсталациите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Термостатични смесителни вентилиТехническа статия

Термостатични смесителни вентили

Термостатичните смесителни вентили намират широко приложение във водопроводните инсталации на множество жилищни, търговски и институционални сгради. Основната функция на тези вентили е или да контролират температурата на изходящата вода към системата за битово горещо водоснабдяване, или да осигурят нискотемпературно захранване към лъчиста подова отоплителна система, или и за двете. Статията разказва за видове, размери и конфигурации на вентили, предназначени за разнообразни специфични приложения.
Прочетете и за множеството уникални приложни сценарии, които изискват нестандартни или специални конструкции термостатични вентили. 

 

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкустваТехническа статия

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

Киносалоните, театрите и залите за сценични изкуства са обекти със специално предназначение и множество конструктивни особености, които налагат използването на специално проектирани системи за отопление, вентилация и климатизация.

Параметрите на микроклимата, контролът на шума и вибрациите от механичното оборудване и, не на последно място – естетичният дизайн на инсталациите, са важни предизвикателства пред проектантите и изграждащите тези инсталации.

Табла за автоматизация на ОВК инсталацииТехническа статия

Табла за автоматизация на ОВК инсталации

Таблата за автоматизация на системи за отопление, вентилация и климатизация са електрически табла, които включват съответната контролно-измервателна апаратура и автоматика за управление на параметрите на въздуха и микроклимата в дадено помещение или обект. Тези решения са подходящи за различни търговски, жилищни, публични и индустриални приложения.

Пестене на енергия в хотелиТехническа статия

Пестене на енергия в хотели

Интегрирането на системи за контрол на осветлението, оптимизираното управление на ОВК инсталациите и провеждането на информационни кампании сред служителите са само част от мероприятията, които собствениците и мениджърите на хотели могат да приложат с цел подобряване на енергийната ефективност в тези обекти.

Ретрофит на отоплителни котлиТехническа статия

Ретрофит на отоплителни котли

Дългогодишната експлоатация на една отоплителна инсталация обикновено е свързана с драстично намаляване на нейната ефикасност и необходимост от ретрофит или подмяна с цел постигане на икономически изгодно и ефективно отопление. Прочетете кои са основните фактори, които се анализират при вземането на решение за обновяване или замяна на отоплителните котли и бойлери с нови, и какви са спецификите на ретрофита на отоплителните котли.

Роля на ОВК технологиите в нулевоенергийните сградиТехническа статия

Роля на ОВК технологиите в нулевоенергийните сгради

Отоплителните, вентилационните и климатичните системи са ключови елементи от концепцията за нулево-енергийни сгради и обект на множество технологични нововъведения. В тях се внедряват последните иновации при материалите, продуктите практиките и контролните решения.

С нарастването на популярността на тези проекти в Европа и по света, ОВК производителите поставят все по-голям фокус върху технологиите, специално проектирани за такъв тип приложения, които са в състояние да посрещнат амбициозните им изисквания за енергийна ефективност.

Ретрофит и модернизация на ОВК системиТехническа статия

Ретрофит и модернизация на ОВК системи

Независимо колко добре се поддържа една ОВК система, идва момент, в който тя трябва да бъде заменена или най-малкото модернизирана.

Статията разглежда новите ОВК системи с цифрово управление и факта, че заемат все по-голям пазарен дял, какви са предпочитаните възможности за ретрофит, както и какви са ползите от неговото прилагане.

Термопомпени бойлериТехническа статия

Термопомпени бойлери

Повечето собственици на жилища, които имат термопомпи, ги използват за отопление и охлаждане на домовете си. Но термопомпата може да се използва и за подгряване на вода - или като самостоятелна водонагревателна система, или като комбинирана система за подгряване на вода и климатизация на помещение.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top