Проектиране на осветителни уредби

01.09.2009, Брой 7/2009 / Техническа статия / Осветление

 

Част II. Енергийната ефективност, здравето на хората
и работоспособността движат осветлението напред

В настоящия брой на списание Технологичен дом публикуваме втората част от разговора ни със ст.н.с. инж. Любомир Грънчаров, председател на Национална професионална секция “Електротехника, автоматика и съобщителна техника” в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). В първата част поставихме акцент върху съвременната стандартизационна и нормативна рамка при проектирането на осветителни уредби. В настоящия брой продължаваме темата с тенденциите в областта на осветлението, новите технологии и перспективи за развитието им.

Икономията на енергия - сред най-актуалните теми
“Една от най-актуалните насоки в развитието на осветлението, без съмнение, е икономията на енергия”, коментира инж. Грънчаров. “Създаването на нови технологии и подобряването на технологичните възможности, използването на нови светлоизточници и осветители с подобрени характеристики, както и налагането на светодиодно и влакнесто оптично осветление, допълнително стимулират икономията на енергия”, допълва той.
Като фактор за повишаване на енергийната ефективност на осветителните уредби, той посочи и възможностите на използваните системи за сградна автоматизация при контрола и управлението на осветлението. “Централизираното - местно и дистанционно управление на осветлението, вече е реалност.

Използването на системи за сградна автоматизация, в това число и на системи за контрол на осветлението, се превръща във все по-наложило се техническо решение през последните години”, категоричен е г-н Грънчаров.

За вредността на светлинното замърсяване
“Развитието на техниката и технологиите създадоха условия за всеобща, широка достъпност до изкуственото осветление. От десетилетия то не е лукс, а необходимост, а също така и определящ фактор за качеството на живот”, коментира инж. Любомир Грънчаров. Наред с многото ползи, обаче, на практика се оказва, че масовото и неразумно използване на изкуственото осветление е причина за редица негативни явления. “Всяка човешка дейност търпи развитие, но на даден етап то започва да излиза от нормалните и обществено приемливи граници. Типичен пример е нощта, която започва да се запълва със светлина”, коментира той, акцентирайки върху проблема със светлинното замърсяване. Според направени проучвания, светлинното замърсяване оказва негативно влияние върху биологичния ритъм на хората и животните.
“Като светлинно замърсяване се определя както проникването на светлина към нощния небосвод (пряка и отразена от дадения терен), така и неприемливото и вредно въздействие на проникващата отвън светлина в сградите, и преди всичко в тези за постоянно обитаване”, поясни инж. Грънчаров. “Факт е, че значителна част от светлинния поток на външното осветление (б.ред. по експертна оценка около 30%, а в някои случаи и повече) не се използва по предназначение и се разпилява в околното пространство. Външното осветление, характерно за тъмната част от денонощието (особено ако е предозирано, динамично, неправилно организирано и насочено, с неадекватен цвят на светлината), води до смущаване на биологичния ритъм на хората, животните и растенията. То се отразява негативно върху провеждането на астрономически наблюдения на пътните условия, както и върху работата на пилотите на въздухоплавателните средства.

Нарушават се нормалните условия за работа, друга активна дейност и почивка на хората, и комфортността на външната среда”, информира той и допълни, че пилеенето на светлина на практика е и пилеене на електрическа енергия.

Налице са промени в проектните показатели
Основни тенденции при проектиране на осветлението на административни и жилищни сгради включва постигане на по-висока енергийна ефективност при по-ниски разходи за енергия, както и осигуряване на необходимото ниво на осветеност и яркостен комфорт. В тази връзка инж. Грънчаров заяви: “В близко бъдеще проектантите ще имат възможност да прилагат изискванията на новия стандарт за вътрешно осветление БДС EN 12464-1:2004 „Светлина и осветление.

Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито”. Изпълнението на регламентираните изисквания предполага изчисляване на показателя яркостен дискомфорт, вместо предписваните досега показатели на дискомфорт (М) или показател на заслепяване (Р). По отношение на работните места, наред с изискванията към цвета на светлината е необходимо да се вземе предвид и индексът на цветопредаване на светлината (Rа)”. Любомир Грънчаров допълни, че според новия стандарт не е необходимо да се изчислява коефициентът на пулсации, поради високото качество на светлоизточниците. “Вече няма точно предписан експлоатационен фактор, познат досега като коефициент на запаса. Със съсредоточаване на усилията на проектанта върху осветлението на работното място, а не на помещението като цяло, се постига и значителна икономия на енергия”, добави инж. Грънчаров. Той потвърди, че нажежаемите лампи ще отпаднат като светлоизточници до няколко години, като за това ще съдейства и наложената административна мярка за изключването им от пазара.

Биодинамично осветление в офисните сгради
Използването на нови светлоизточници логично води и до необходимостта от създаване на нови програмни продукти. “Вероятно ще сме свидетели на програмен продукт, базиран на осветители, произведени у нас”, изрази надеждите си инж. Грънчаров. Според него, новите софтуерни продукти ще бъдат ориентирани към по-бързо определяне броя на осветителите в помещенията. По думите на председателя на Национална професионална секция “Електротехника, автоматика и съобщителна техника”, бъдещи тенденции в процеса на проектирането са налагане на биодинамичното осветление и автоматизираните системи за контрол и управление. “За осветяване на офисите в административните сгради, които се характеризират с голяма дълбочина и малък достъп на слънчева светлина, ще се използва биодинамично осветление. В големите сгради все повече ще се налага прилагането и на системи за управление на осветлението. Специално внимание ще се отделя на гарантираното електрозахранване, в това число и чрез автономни осветители”, подчерта г-н Грънчаров. Той изрази и убедеността си, че в условията на прогресиращото използване на светодиодно и влакнесто-оптично осветление, се очаква и изключително разнообразие от технически решения в областта на изкуственото осветление.

Трудно е плавното регулиране на цветната температура
“Биодинамичното осветление се свежда най-общо до плавно регулиране на двете основни характеристики на светлината - интензитет и цвят. Напоследък водещи компании и специалисти разработват осветителни системи, които максимално се доближават до слънчевата светлина. Това е важно, тъй като е доказано, че осветлението влияе както върху работоспособността, така и върху здравето и самочувствието на хората”, поясни инж. Грънчаров.
Чрез правилно организирано биодинамично осветление е възможно да се синхронизира вътрешният телесен часовник на човешкия организъм с денонощния цикъл светло-тъмно. В отговор на въпроса за реализирани подобни проекти в страната г-н Грънчаров сподели: “Не ми е известна реализацията на подобни проекти в България, макар че плавното регулиране на интензитета не е тежък технически проблем. По-сложно за реализация, според мен, е плавното регулиране на цветната температура на светлоизточника. Необходимо е да се отчете също и факторът сезонност. На различни географски ширини, надморски височини, при изгрев и при залез и т.н. спектърът на светлината е различен. Във всеки случай, колегията познава възможностите на биодинамичното осветление и аз се надявам, че през следващите години ще станем свидетели на подобни успешно изпълнени проекти”. В допълнение той информира, че в рамките на пространна лекция, изнесена от проф. Николай Василев по време на семинар на Районния комитет - София, на Българския комитет по осветление, са били детайлно представени визуалните, биологичните и емоционалните аспекти на биодинамичното осветление”.

Енергийна класификация на източниците
“Както вече подчертах, енергийната ефективност е с първостепенен приоритет в разработваните системи за осветление”, категоричен е инж. Грънчаров. “По този въпрос и се писа, и се знае много. С въвеждането на енергийните паспорти на сградите и етикетирането на изделията, ролята на енергийната ефективност като основен експлоатационен фактор ще бъде още по-голяма. Класифицирането на продуктите за енергийна ефективност по класове (A, B, С, D, E, F и G) и етикетирането им ще даде възможност на потребителите да добият точна представа за качеството на всяко изделие”, допълни той.
Например, ако един светлинен източник е от клас В, то енергийно ефективният му индекс (EI) е под 60%, докато на източник от по-нисък клас (напр. F) е в диапазона от 110 до 130%”.
Подобна класификация има и по отношение на сградите в зависимост от класа им на енергопотребление - от клас А (високоефективен) до клас G (нискоефективен). Съгласно директива 2002/91/ЕС, сградите подлежат на енергийното сертифициране, в което съществен дял има и разходът на енергия за осветление.
Светодиодите крият огромен потенциал
Като пътища за повишаване на енергийната ефективност на осветлението инж. Грънчаров посочи на първо място използването на енергоспестяващи светлоизточници. “Най-неефективно е използването на нажежаеми лампи и с основание те постепенно ще бъдат извадени от употреба. Тяхното място отдавна трябваше да бъде заето от разрядните лампи - тръбните и компактните луминесцентни лампи. За съжаление, много сериозно изоставаме в това отношение в сравнение с развитите държави. Например в Япония, още преди повече от 20 години 85% от жилищата са се осветявали с луминесцентни лампи”, допълни той.
У нас, в рамките на Европейската програма (б.ред. инициатива на Европейската комисия за енергийна ефективност) се предвижда, на първо време, във всяко жилище да има поне по една луминесцентна лампа. Особено перспективна технология е светодиодното осветление. “Светодиодните източници крият голям пазарен потенциал. Те са базирани на перспективна технология, която все още е в процес на разработване. Предимството им е, че притежават повърхност, която равномерно излъчва дифузна светлина. В същото време, те са с много висок коефициент на полезно действие и са безопасни за околната среда. Освен това светодиодите могат да приемат различна форма и да се изготвят от гъвкави материали, което разкрива необозрими дизайнерски възможности”, пояснява

Любомир Грънчаров.

Влакнесто-оптичното осветление - нискоенергоемко
Сред възможните решения за намаляване потреблението на електроенергия е и намаляването на материалоемкостта на осветителите, както и разработването и приложението на по-ефективни оптични системи и на прожекторно осветление. Според г-н Грънчаров, това е особено перспективно в помещения с големи обеми и височини. “Процесът може значително да се ускори с повишаване ролята на научните изследвания в областта на новите технологии. Много икономично е влакнесто-оптичното осветление, макар че приложението му за момента е ограничено в областта на ефектното и декоративното осветление - интериорно и екстериорно”, допълни той.
Очаква се въвеждането на европейския стандарт EN 15193 (Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting; Енергийна ефективност на сгради - енергийни изисквания към осветлението). В този документ са коментирани всички изброени до момента перспективни технически решения, а именно влакнесто-оптичното, биодинамичното и светодиодното осветление.


 

Автоматично управление на осветлението
Както вече бе подчертано, автоматизираните системи за управление на осветлението дават възможност за реализиране на значителни икономии. Автоматизираното управление на осветлението е част от платформите за сграден мениджмънт, познати и у нас с абревиатурата BMS (Вuilding Мanagement Systems). “Те доскоро намираха приложение повече в сградите с производствено предназначение, но все повече намират приложение и в различни обществени сгради”, заявява инж. Грънчаров. В общия случай системата включва комплекс от отделни модули (подсистеми) за наблюдение, контрол и управление на сградните инсталации, в т.ч. и на осветителните уредби. “Осветлението може да се програмира предварително за поддържане на определен режим (денонощен, седмичен, сезонен) или на база присъствие на хора в помещението. Във всички случаи, чрез многовариантното управление се постига значителна икономия на енергия и удобство при експлоатацията”, коментира г-н Грънчаров.
Като пример той посочи популярната и у нас система за контрол на осветлението - DALI, която би могла да функционира като подсистема на BMS. “Във функционално отношение тя е предназначена за контрол на осветлението чрез стандартни компоненти, на приемливи цени. Голямата част от проектантите са наясно с принципите на работа на системата и имат възможност да прилагат възможностите й на практика”, увери инж. Грънчаров.

Важната роля на обучението
В заключение председателят на Националната професионална секция “Електротехника, автоматика и съобщителна техника” в КИИП отново акцентира върху важността на обученията, като направи следния аналог: “Можем да сравним проектирането с карането на велосипед. Спреш ли да въртиш педалите - изпадаш. Обучението, без съмнение, е част от въртенето на педалите и е една от основите дейности, които КИИП се стреми да осигури за членовете си.” 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Системи с променлив дебит на хладилния агент (VRF)Техническа статия

Системи с променлив дебит на хладилния агент (VRF)

Системите с променлив дебит на хладилния агент (VRF) набират все по-голяма популярност и се използват като подобрена версия на мултисплит системите, тъй като едновременно функционират в режим на отопление и на охлаждане, като дават възможност за рекуперация на топлината.

Интелигентни електрически ключове и контактиТехническа статия

Интелигентни електрически ключове и контакти

С напредъка при интелигентните технологии и мрежи традиционни компоненти на сградните електроинсталации като ключовете за осветление и захранващите контакти получават възможността не просто да обслужват, а да комуникират със системите, с които са свързани в обща верига.

Автоматични паркинг бариериТехническа статия

Автоматични паркинг бариери

Добрата организация на паркинг пространствата е само една от причините да се инсталират автоматизирани бариери за управление на достъпа. Освен това автоматичните бариерни системи са предпоставка за по-ниски разходи за персонал, по-висока сигурност, по-бързо влизане и излизане от паркинга и удобство.

Управление на осветлението през BMSТехническа статия

Управление на осветлението през BMS

BMS платформите са "гръбнакът" на интелигентните сгради с огромните си възможности за синхронизиране и оптимизация работата на консолидираните в тях системи и услуги. Наред с ползите по отношение на енергийната ефективност, контролът на осветителните системи през платформи за сградна автоматизация осигурява и много допълнителни предимства.

Избор на ОВК система за хотелски стаиТехническа статия

Избор на ОВК система за хотелски стаи

Енергийната ефективност в комбинация с функционалност, осигуряваща висок комфорт на престой, са критериите, които "накланят везните" при проектирането и избора на оборудване за ОВК система за хотелски комплекси.

Разклонителни кутии за електроинсталацииТехническа статия

Разклонителни кутии за електроинсталации

Разклонителните кутии са ключов елемент от електроинсталациите в съвременните домове и сгради. Те са изработени от метал или пластмаса, а функцията им е да съхраняват и защитават електрическите връзки при инсталацията и обслужването на кабелни линии на открито или закрито.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top