Проектиране на сградни газови инсталации

спонсор на рубриката:

01.04.2009, Брой 3/2009 / Технически статии / Сигурност

 

Наскоро фирма Viessmann организира посещение за българските си партньори на международния технически панаир ISH 2009 във Франкфурт, Германия. “ISH 2009 се наложи през годините като най-важният международен форум за представяне на новите тенденции, технологии и решения в ОВК сектора. Посещението на панаира има дългогодишни традиции за компанията. По време на всяко ново издание организираме посещение на наши клиенти и партньори. Паралелно с това те имаха възможност да разгледат централата и заводите на Viessmann в Алендорф, където се запознаха с изцяло обновената енергийна централа на компанията, както и с най-новите й продукти и решения в областта на използването на регенеративни енергийни източници”, коментира за сп. Технологичен дом Александру Лупу, управител на Viessmann България.
"За нас е важно всеки от партньорите ни да е запознат с новите технологии и технически решения в бранша. Компанията ни залага изключително много на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Чрез подобни посещения и семинари се стремим да подготвим и нашите партньори за предизвикателствата на бъдещите технологии. В тази връзка смятаме, че представените новости, комплексната програма на Viessmann за всички енергоносители и най-вече нашата концепция "Ефективност плюс индивидуални решения с ефективни системи" са интересни и полезни за партньорите ни. Също така тя има потенциал за широка реализация на българския пазар", допълниха от Viessmann България.


› РекламаГазопроводи на сградни газови инсталации
Нормативният документ постановява газопроводите на сградните газови инсталации да се проектират от безшевни или електрозаварени стоманени тръби, медни тръби, тръби от полиетилен с висока плътност, тръби от пластифициран поливинилхлорид и от други видове тръби, предназначени за природен газ. Открити инсталации се проектират само от метални тръби. Но се допуска и проектиране на открити инсталации от тръби от друг материал, предназначени за вграждането им в открити инсталации. Резбови и фланцови съединения се допускат само в местата на монтиране на арматура и контролно-измервателни уреди и присъединяване на консуматора на газ. В зависимост от външния диаметър на стената на медните тръби в сградни газови инсталации, номиналната им дебелина се определя, както следва: при диаметър до 22 mm - 1 mm; при диаметър над 22 до 42 mm - 1,5 mm; при диаметър над 42 до 89 mm - 2 mm; при диаметър над 89 до 108 mm - 2,5 mm; при диаметър над 108 mm - 3 mm. Възможно е металните газопроводи в сгради да се изолират електрически от разпределителните стоманени газопроводи с изолиращ елемент. Но в близост до входа и изхода от сградата на захранващия газопровод се предвиждат спирателен кран и разглобяема връзка.
Също така монтирането на газовите уредби трябва да е в съответствие с техническите спецификации и инструкциите на производителя, определени в проекта. Според чл. 138, газовите уреди трябва да се монтират на разстояние най-малко 0,4 m от леснозапалими материали, а разстоянието може да бъде намалявано, като се вземат предпазни мерки, осигуряващи при номинална мощност на уреда повърхностна температура на леснозапалимите материали не по-висока от 85 °С. Там е посочено и изискването към газовите уреди “да се свързват към газопроводите с твърди връзки”, но се допуска и използването на гъвкави връзки при работно налягане на природния газ до 0,01 МРа, при условие че се спазват специални норми при проектирането им. А те са: да са възможно най-къси; да могат да работят при най-високата и най-ниската работна температура и при работно налягане 1,5 пъти по-високо от максималното работно налягане, но не по-ниско от 0,015 МРа; да са съоръжени с трайно закрепени фитинги; да се закрепват по начин, който не позволява завъртане и опасност от нараняване. Друго важно изискване към проектирането на газопроводите е да се монтират под мазилката без кухина около тях при налягане на природния газ до 0,01 МРа включително. А при преминаването на газопроводите през стени и подове се предвижда защитен кожух (обсадна тръба). Но трябва да се има предвид чл. 140 от наредбата, според който не се допуска преминаване на газопроводи през: вентилационни тръби; димоотводи; асансьорни шахти.

Проектирането на сградни газови инсталации
При газови инсталации за сгради не трябва да се излиза от нормативната рамка, и по-точно чл. 141, според който сгради с височина до 15 m включително трябва да се проектират, като: вертикалният газопровод (общ или индивидуален) се предвижда за монтаж открито в общите части на етажните и/или междуетажните площадки - в стълбища и стълбищни площадки; изходящите от газозамерните табла (ГЗТ) газопроводи се предвиждат за полагане на открито на височина не по-малко от 2 m в стълбищата и/или междуетажните площадки, при което не се затруднява използването на последните; таблата за разходомери за природен газ се предвиждат за монтаж в етажните или междуетажните площадки на места, незатрудняващи използването на стълбищата, и на височина, която позволява отчитане на разходомерите; таблата за разходомери за природен газ се осигуряват с вентилационни отвори за връзка с обема на стълбището. Когато се проектират газопроводи през стълбища и стълбищни площадки за сгради с височина над 15 m, освен изискванията на чл. 141 трябва да се спазват и следните изисквания: в най-ниската част на входа на сградата се предвижда вентилационен отвор със сечение, равно или по-голямо от 100 кв. см; в най-високата част на стълбищата се предвижда вентилационен отвор със сечение, равно или по-голямо от 100 кв. см; на всеки 10 m височина от сградата се предвижда междинен вентилационен отвор със сечение, равно или по-голямо от 100 кв. см. А при сгради, които разполагат с изградени и отделни аварийни стълбища, се допуска газопроводите да преминават през аварийните стълбища и стълбищните площадки единствено при осигуряване най-малко на едно от следните изисквания, посочени в чл. 142: газопроводите да са разположени в инсталационни шахти или канали от негорими материали с граница на огнеустойчивост 90 min; шахтите се вентилират поетажно или общо, като вентилационните отвори са със сечение 100 кв. см и нямат връзка с въздуха на стълбището; вентилация не се изисква, ако шахтите са плътно запълнени с негорим материал; газопроводите са разположени върху негорими носачи под замазка с дебелина най-малко 15 mm без въздушен луфт.


› Реклама


Газови уреди към сградни газови инсталации
Газовите уреди, предназначени за сградни газови инсталации, се проектират при спазване изискванията на БДС EN 30-1-1 и на съответните нормативи и стандарти, посочени в чл. 145. Според този казус разстоянието между газовите уреди трябва да е най-малко 0,4 m от леснозапалими материали, но също така се допуска да бъде намалявано, при условие че се вземат предпазни мерки. Те трябва да осигурят номинална мощност на уреда, при което повърхностната температура на леснозапалимите материали не трябва да е по-висока от 85 °С. При номинална мощност на уреда в процеса на експлоатация повърхностната температура на елементите на носещите строителни конструкции не може да превишава 45 °С.

Изисквания към помещенията за газови уреди
Според чл. 146, газовите уреди и котелните инсталации (котли, пещи, агрегати и др.) се проектират в подземни и надземни помещения, като местоположението, големината и функционалното им предназначение осигуряват необходимите условия за техния монтаж и безопасна експлоатация. Но не се допуска монтиране на газови уреди: в стълбища, с изключение на жилищните сгради до два етажа с не повече от две жилища; в санитарно-хигиенни помещения (бани, тоалетни и др.) без осигурена естествена вентилация чрез външни прозорци или с принудителна смукателна вентилация; в помещения, в които се съхраняват взривоопасни или леснозапалими вещества, чието запалване може да предизвика експлозия. В нормативния документ газовите уреди са разделени на няколко вида. Тип “А” с обща номинална мощност до 11 kW се допускат в помещения с обем най-малко 20 куб. м и с една външна врата на фасадата или с отварящ се прозорец. Допускат се газови уреди в помещения с принудителна вентилация, когато работата на газовите уреди е възможна само при работещ смукателен вентилатор, изхвърлящ отработения въздух извън помещението в атмосферата. Допускат се газови уреди в помещения, които отделят не повече от 30 куб. см въглероден оксид на 1 куб. м в помещението. Газови уреди тип “В” се предвиждат в помещения, в които при под налягане не по-голямо от 4 Ра е осигурено подаване най-малко на 1,6 куб. м въздух за 1 kW обща номинална мощност на газовите уреди и уредите за течни и твърди горива, когато са монтирани в помещението и отнемат въздух за горене. Газови уреди тип “В1” се предвиждат в помещения със или без врати, водещи на открито, или с прозорци, които се отварят, при обем най-малко 1 куб. м/kW обща номинална мощност, ако е гарантирано подаване на достатъчно количество въздух за горене чрез външен отвор със свободно сечение най-малко 150 кв. см или чрез два отвора със свободно сечение най-малко 75 кв. см всеки.
Тип “В2” и “В3” може да се монтират в помещения със или без външна врата или прозорец, който се отваря независимо от обема на помещението, ако е гарантирано подаване на достатъчно въздух за горене чрез външен отвор със свободно сечение най-малко 150 кв. см или чрез два отвора със свободно сечение най-малко 75 кв. см всеки. Последният тип е С, според чл.151. В тази категория влизат газови уреди, които могат да се монтират във всички помещения. Газови уреди тип “С11” може да се монтират само на външна стена, като за отоплителните тела номиналната им мощност е до 7 kW, а за водонагревателите - до 28 kW. Газови уреди тип “С12” и “С13” може да се монтират на външна и на вътрешна стена, като за отоплителните тела номиналната им мощност е най-много 11 kW, а за водонагревателите - 28 kW.


 

Отвеждане на димните газове от газовите уреди
За газовите уреди в сгради с газови инсталации се предвиждат самостоятелни газоплътни комини с гладки стени без издатини, които осигуряват възможност за почистване, но сечението на комините трябва да е по-голямо от сечението на присъединителния отвор на включения към него газов уред. Комините, в които се предвижда включване на повече от един газов уред, се оразмеряват, като се приема, че газовите уреди работят едновременно, а металните комини се топлоизолират с негорим материал, според Наредба №6. Също така там е определено димните газове от газови уреди тип “В” да се отвеждат на открито посредством: комини; вертикални инсталации за отвеждане на димните газове, включително обща система въздух-димни газове; шахти за отработен въздух, съответстващи на изискванията към инсталациите за отвеждане на димни газове; вентилационни системи. Важно условие, което е дефинирано в чл. 153, е инсталациите, които са предназначени за отвеждане на димни газове, да се монтират в специални шахти. Те работят под налягане и са с граница на огнеустойчивост най-малко 90 min. А при проектиране на обща инсталация за отвеждане на димните газове на газови уреди от един и същ тип “В1” и “В2” трябва да се спазват следните изисквания: всяка газова горивна инсталация да има собствен димоход; димоходите да не се извеждат на една и съща височина; разстоянието между входа на най-горния и най-долния димоход да не надвишава 6,5 m, като по-голямо разстояние се допуска по изключение при осигурена пожарна безопасност.
Съставни части на газовите горивни инсталации са тръбопроводите за захранване с въздух за горене и за отвеждане на димните газове при газови уреди тип “С”. За проектантите е важно да знаят това, че не се допуска, според чл. 154, извеждането на тръбопроводи за отвеждане на димни газове: в проходи и тесни улици; във вътрешни дворове, ако широчината и дължината на двора са по-малки от височината на най-високата граничеща сграда; във въздушни и осветителни шахти; в лоджии и покрити галерии; под еркери, които могат да възпрепятстват отвеждането на димните газове; във взривоопасни и пожароопасни зони, в които могат да се образуват леснозапалими или взривоопасни смеси. А минималното разстояние за извеждане на тръбопроводите за захранване с въздух за горене и отвеждане на димните газове трябва да е на разстояние най-малко 0,3 m от долния край на тръбата над кота нула, а при леснодостъпни зони тръбопроводите трябва да се извеждат на не по-ниско от 2 m от котата на прилежащия терен. Допуска се и извеждане на тръбопроводите за газови уреди тип “С1” в леснодостъпни зони на разстояние, по-малко от 2 m, от котата на прилежащия терен, ако тръбопроводите са защитени от удар със защитни съоръжения от негорими материали. Разстоянието между устието на тръбопровода за отвеждане на димните газове и покривната конструкция е определено в чл. 156, който гласи: най-малко 0,4 m - при обща номинална мощност на газовия уред до 50 kW; най-малко 0,4 m над билото на покрива или 1 m над покрива - при обща номинална мощност на газовия уред над 50 kW.
Тръбопроводите за захранване с въздух за горене и отвеждане на димните газове, които са в близост до бензиностанции и резервоари за горива, трябва да се отвеждат на хоризонтално разстояние най-малко 5 m. Допуска се намаляване на разстоянието по ал. 1, ако отвеждането е най-малко на 3 m над котата на прилежащия терен.
Чл. 158 се отнася до присъединяването на газовите уреди към комините, което става посредством тръби, изпълнени от негорим материал. Диаметърът на присъединителната тръба обаче не може да е по-голям от диаметъра на димоотвеждащата тръба (отвора) на газовия уред. Хоризонталните участъци на присъединителните тръби се предвиждат с наклон към газовия уред не по-малък от 1 на сто, посочено в същата клауза. Присъединителните тръби се осигуряват срещу огъване и провисване. Звената на присъединителните тръби осигуряват не изтичане на газове в помещението при плътно свързване без просвет. При свързване на няколко газови уреда в общ комин не се допуска преминаване на димни газове между работните помещения или изтичане на димни газове от неработещи газови инсталации.
В наредбата са посочени и специалните изисквания към комините, които трябва да се извеждат: на разстояние най-малко 0,5 m над билото на скатни покриви, като комините се предвиждат на хоризонтално разстояние до 1,5 m от билото; на нивото на билото, когато са на разстояние от 1,5 до 3 m от билото на скатен покрив; под нивото на билото на покрива, но не по-ниско от правата, прекарана под ъгъл 10° от билото спрямо хоризонта - когато комините са на разстояние от билото на скатния покрив, по-голямо от 3 m; на разстояние най-малко 0,5 m над плоскостта на покрива - при плоски покриви. Задължително е, според нормативния документ, комините да се проектират с шапки, които ги предпазват от валежи.

Разходомери за газ
В зависимост от възприетата схема за газоснабдяване на сградата разходомерите се предвиждат на сградното газопроводно отклонение или на газопроводите за отделните жилища, според чл. 160. Но се допуска разходомерите да се поставят и в сухи подземни помещения на сгради, измазани с негорима мазилка, с обем не по-малък от 3 куб. м и с осигурена естествена вентилация. Задължително е обаче, най-близкият консуматор на газ да се проектира на разстояние най-малко 1 m от разходомера. Но съществува клауза в нормативния документ, която допуска да се намали разстоянието до 0,5 m, при условие че разходомерът е защитен с негорима преграда с граница на огнеустойчивост 60 min. Разходомерите се проектират в негорима ниша, кабина или шкаф със заключващи се врати и естествена вентилация, когато разходомерите се предвиждат върху външна стена, стълбище или помещение за общо ползване. Необходимо е при самото проектиране на помещенията или пространствата, в които се предвиждат нишите за разходомерите, да е осигурена естествена вентилация. Не се разрешава през нишите, кабините или шкафовете, според чл. 161, да преминават други газопроводи или тръбопроводи. Не се допускат разходомери в помещения, в които се предвиждат електрически съоръжения с номинално напрежение над 400 V, и в помещения с категория на пожарна опасност А и Б. Но се допуска до нишите, кабините и шкафовете да преминават електрически кабели, водопроводни, канализационни и други инсталации, при условие че те са отделени с негорима преграда. Стените на нишите, според наредбата, трябва да се измазват с негорима мазилка.
Нормативният документ допуска и групов монтаж на разходомери с общ номинален дебит над 60 куб. м/h да се предвижда в самостоятелни помещения - с естествена вентилация, с негорими стени с граница на огнеустойчивост най-малко 90 min, с таван с граница на огнеустойчивост 60 min, с най-малко една външна стена, с отваряща се навън врата и с осигурен пряк достъп или достъп през помещение с естествена вентилация. Групов монтаж на разходомери с общ номинален дебит до 60 куб. м/h включително се допуска при спазване на следните изисквания: помещението, в което се монтират, е с общо предназначение; разходомерите се разполагат в заключващи се шкафове.
Пред разходомерите за газ задължително се предвижда спирателна арматура. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Облачни системи за контрол на достъпаТехнически статии

Облачни системи за контрол на достъпа

С технологичното развитие при облачните платформи през последните години все повече системни решения започват да се предлагат и като онлайн услуга (as-a-service).

Такъв пазарен сегмент се формира и в сферата на средствата за контрол на достъпа, обещавайки по-лесно и удобно управление на достъпа от всякога само с помощта на потребителско смарт устройство като мобилен телефон, таблет или часовник.

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветлениеТехнически статии

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветление

LED технологията намира все по-голямо приложение във вътрешното осветление на жилищни и търговски обекти. Експертите прогнозират, че глобалният пазар на вътрешно LED осветление ще продължи да расте през идните години с ускорени темпове, съответстващи на технологичните му предимства пред конвенционалните технологии.

Важно условие с оглед безпроблемната и продължителната му експлоатация е то да бъде осигурено с подходяща защита от пренапрежение.

Превенция на легионела в ОВК системиТехнически статии

Превенция на легионела в ОВК системи

Макар много жилищни и търговки ОВК системи да не използват директно водоподаване, е възможно да се превърнат в среда за растеж на бактерията Legionella поради наличието на влага в системата.

Бойлерите и системите за битово горещо водоснабдяване (БГВ), които често са свързани с отоплителните инсталации, от друга страна са типични "жертви" на тази бактерия.

NFC технологията в сградната автоматизацияТехнически статии

NFC технологията в сградната автоматизация

NFC (Near Field Communication) технологията е сред иновациите, които постепенно намират разнообразни пазарни приложения в редица сфери на съвременния живот.

Постепенно NFC навлиза и в автоматизацията – от автоматично отключване или заключване на вратите на автомобила, включване на GPS навигацията или пускане на радиото – до интелигентните домове и сгради, в които все повече ежедневни дейности стават автоматизирани.

Адаптивно осветление за търговски обектиТехнически статии

Адаптивно осветление за търговски обекти

Интериорните адаптивни осветителни системи автоматично променят светлинния си поток и режима си на работа съобразно моментната заетост на помещението или обекта, в който са инсталирани, наличието на дневна светлина и други специфични критерии, обвързани с конкретното им приложение.

Една адаптивна контролна стратегия, базирана на различни нива на управление на осветлението и специално проектирана с цел максимални икономии на енергия и минимални негативни ефекти върху изпълняваната в даден търговски обект дейност, може да спомогне за спестяването на до 65% от енергийните разходи за осветление. Освен светлинният поток, чрез оптимизиране на контролните настройки на системата може да бъде регулирана и плътността на мощността на осветлението.

Internet of Things в пожарната безопасностТехнически статии

Internet of Things в пожарната безопасност

IoТ притежава потенциал да трансформира пожарната безопасност посредством извличане на допълнителна стойност от продукти, които вече са утвърдени и/или задължителни съгласно действащите наредби. Такива са например спринклерните пожарогасителни инсталации. С интегрирането на допълнителни сензори системата се превръща в интелигентно решение за пожарна защита, което минимизира риска за хората и собствеността.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top