Противодимна вентилация

18.12.2013, Брой 6/2013 / Техническа статия / ОВК оборудване

 

Пожарът често възниква инцидентно, разраства се бързо, нанася значителни материални щети и застрашава живота и здравето на хората. Обикновено е съпроводен с отделяне на значително количество топлина, дим и пламъци. Направени проучвания показват, че по-време на пожар по-опасни за хората се оказват отделящите се и бързо разпространяващи се димни газове.

Повече хора са пострадали от вдишването на димни газове, а не от получени изгаряния от самите пламъци. Бързото отвеждане на дима и топлината забавя разпространението на пожара и осигурява възможност на хората бързо да напуснат помещенията.

С оглед на безопасността и ограничаване на щетите е необходимо, а също така е и нормативно регламентирано предвиждането на вентилационна система за отвеждане на дим и топлина.


› РекламаОтвеждане на димни газове и топлина
При пожар отделящите се дим и горещи газове се издигат към горната част на помещенията, като постепенно пластовете дим се увеличават, запълвайки цялото пространство. Тяхното своевременно отвеждане значително улеснява евакуацията на хората, забавя разпространението на самия пожар и ограничава възможността за възникване на вторични пожари.

За отвеждането им обикновено се предвижда вентилационни системи с възможност за отвеждане на газове с висока температура. Тези системи се проектират съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Естествена и принудителна противодимна вентилация
Принципно, вентилационните системи, предназначени за отвеждане на дим и топлина, се оборудват със съоръжения и инсталации за подаване на чист - приточен въздух, както и за отвеждане - изсмукване на дима и топлината, с цел ограничаване на разпространяването им.

В практиката приложение намират както вентилационните системи, разчитащи предимно на естествената вентилация, така и вентилационни системи с принудителна вентилация. При изграждане на естествена вентилация отвеждането на дима и топлината обикновено е посредством димни люкове.

При принудителната вентилация се предвиждат вентилатори с механично задвижване. Освен предотвратяване разпространението на изгорели газове и на топлината и тяхното отвеждане, вентилационната система е необходимо да осигури и подаване на пресен въздух.

За подходящо решение за подаване на пресен въздух се счита използването на приточни отвори или принудителна приточна вентилация, като се спазват изискванията на Наредбата за противопожарни норми.

Добре е да се има предвид, че не се разрешава в едно помещение да се проектира комбинирано отвеждане на димните продукти посредством димни люкове и вентилатори с механично задвижване, както и комбинирано подаване на чист въздух от приточни отвори и приточна принудителна вентилация.


 

Помещения със задължително изграждане на противодимна вентилация
В Наредбата за противопожарни изисквания са изброени помещения от класове по функционална пожарна опасност, в които задължително се проектира вентилационна система за отвеждане на дим и топлина.

В зависимост от площта на помещението и плътността на топлинното натоварване в съответното Приложение в Наредбата се определя необходимостта от димна вентилация. Съгласно Наредбата при проектирането е необходимо да се вземат предвид: класове по функционална пожарна опасност за помещенията; категория по пожарна опасност; площ на помещението; плътност на топлинното натоварване; местоположение на помещението - подземно или надземно, и дали помещението е със или без прозорци.

Изисквания към елементите на системата
Димните люкове, използвани при естествената противодимна вентилация, се проектират предимно в покрива или фасадата на сградата над незадимяемата зона, като се предвиждат с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне. Разполагат се равномерно в помещенията и служат за отвеждане на дима и топлината от горната зона на помещението, така че да са освободени пътищата за евакуация.

За приточен отвор се счита всеки отвор към външна среда, предназначен за постъпване на чист въздух в помещението, като в тази група се включват и прозорци с ъгъл на отваряне най-малко 30°, плъзгащи се и вдигащи се врати, както и врати с ъгъл на отваряне най-малко 60°.

Приточните отвори обикновено са с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне или са постоянно отворени. Важно е вратите, прозорците и устройствата, монтирани в приточните отвори, да се предвиждат с механизми за фиксиране в отворено положение при задействане на противодимната вентилация.

Приточните отвори се разполагат близко до пода на помещението на височина най-малко 1m под горния край на незадимимата зона. С тяхна помощ се осигурява постъпване на чист въздух. Скоростта на постъпване на въздуха е не по-голяма от 5 m/s.

Вентилаторите с механично задвижване, използвани за отвеждане на дим и топлина, се предвиждат с минимална класификация по огнеустойчивост F300. Захранващите кабели се осигуряват срещу повреди от топлинно въздействие при пожар в продължение най-малко на 60 min в сгради от I и II степен на огнеустойчивост и най-малко 30 min в сгради от III и IV степен на огнеустойчивост.

Въздуховодите, предвидени за транспортиране на димни продукти, и монтираните клапи за контрол на дима се предвиждат с минимална огнеустойчивост в зависимост от необходимата степен на огнеустойчивост на сградата, съгласно Наредбата.

Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се управляват от централи с възможност за автономна работа в продължение на 72 часа при спазване на изискванията на Наредбата.
Важно е по време на проектирането на една сграда да се работи в тясно сътрудничество с архитекта, ОВК инженера и проектанта по част пожарна безопасност.

В много случаи е възможно да се избегне димната вентилация при спазване на площите на помещенията. Т. е. ако съответното помещение е с по-малка площ от цитираната в наредбата, то тогава димна вентилация не се изисква. Или ако своевременно се решат местоположенията на прозорците и вратите на помещението, то е възможно да се обезпечи естествената вентилационна система за отвеждане на дим и топлина. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Системи за отвеждане на дим и топлинаТехническа статия

Системи за отвеждане на дим и топлина

Системи за отвеждане на дим и топлинаВ случай на пожар в затворено помещение горещите димни газове се разполагат над огъня поради термичния принцип за издигане на топлия въздух. В такива случаи е жизнено важно обитателите на помещението незабавно да открият пътя за евакуация.

Генератори за мъглаТехническа статия

Генератори за мъгла

Технологиите в областта на системите за сигурност за жилищни и търговски приложения през последните десетилетия еволюираха от обикновени аларми за врати или прозорци до комплексни интелигентни платформи, включващи системи за видеонаблюдение, сензори за движение, биометрична идентификация и т. н.

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично нивоФирмена статия

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично ниво

От 2004 г. насам фирма ФЛАМТЕХ ЕООД създава и утвърждава позициите си сред лидерите на българския пазар в областта на решенията за пожарна безопасност.

Топлинни мостовеТехническа статия

Топлинни мостове

Тенденцията за свеждане на разходите на енергия до минимум и подобряване на топлоизолационните свойства на външните ограждащи елементи на сградите се засилва със стремежа за устойчивост и енергийна ефективност. Политиките, които регулират изискванията за енергийна ефективност, се развиват и така се появяват нови методи за пестене на енергия.

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталацииТехническа статия

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталации

Филтрирането и пречистването могат да отстранят редица замърсители на въздуха в затворените пространства в сградите. Филтрите и технологиите за пречистване на въздуха в редица климатични и вентилационни инсталации се използват за намаляване на влиянието от тези замърсители чрез целенасоченото им отстраняване, като ефективността на използвания за тази цел филтър обаче зависи от естеството на самия замърсител.

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значениеТехническа статия

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Пожарна безопасност на паркингиТехническа статия

Пожарна безопасност на паркинги

Пожар, възникнал в затворен гараж, може бързо да създаде опасна ситуация за всички хора, намиращи се в района. Поради значителната опасност от пожари от паркираните коли, пожарът, който не е открит и потушен бързо, може да се разрасне и това да затрудни угасването му.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top