Противопожарни клапи

брой 5/2021 / Техническа статия / Сигурност

  • Противопожарни клапи
  • Противопожарни клапи
  • Противопожарни клапи

Техническа статия

 

Най-ефективните стратегии за пожарна защита включват детекция, гасене и овладяване, което изисква внедряването както на активни, така и на пасивни мерки. Активната пожарозащита обхваща всички системи, предназначени за гасене на пожари след възникването им, както и тези в помощ на евакуацията на обитателите. Това включва детектори за дим, осигуряване на определено налягане в сградата, пожарни аларми, спринклери, табели и планове за евакуация. Активната пожарозащита обаче не предотвратява разпространението на пламъци, дим и токсични газове, които могат да доведат до смъртни случаи. Тази функция е поверена на пасивната пожарна защита, базирана на ограничаване на пожара чрез преградни структури. По този начин се подсилва ефективността на активните системи, осигурява се възможност за евакуация на обитателите, защитава се собствеността и се минимизират щетите.

Преграждането на сградата с пожароустойчиви структури е от критично значение. При навлизането на въздуховоди от системата за отопление, вентилация и климатизация в тези прегради целостта им се гарантира чрез използването на противопожарни клапи, клапи за предотвратяване на разпространението на дим или комбинация от двата вида. Трите типа клапи изпълняват различни функции и се инсталират и поддържат по различен начин. Доброто познаване на разликите между тях е задължително условие за правилната им експлоатация и ефективността на системите за пожарна безопасност.

Противопожарните клапи се затварят при повишаване на температурата във въздуховода до определена достатъчно висока стойност – обикновено 72°C, необходима за разтопяването на стопяема пластина. Клапите за дим се затварят при засичането на такъв в дадена концентрация. Според повечето експерти най-висока степен на защита се постига с комбинираните клапи за пламъци и дим. Те се затварят не само при високи температури във въздуховода, но и при засичането на дим.

Противопожарните клапи играят съществена роля в сградните системи за пожарна безопасност, поради което е важно те да функционират нормално. Разликата между добре и зле поддържана противопожарна клапа може в действителност да е решаващият фактор за спасяването или загубата на човешки живот при възникване на пожар. Затова е важно тези устройства да се инспектират, тестват и обслужват регулярно.

Същност на противопожарните клапи

Противопожарните клапи могат да бъдат дефинирани като устройства, които се инсталират във въздуховоди, отвори за пренос на въздух на системи за въздухоразпределение и контрол на дима и се затварят автоматично при засичането на топлина. Те служат също за нарушаване на въздушните течения, възпрепятстване на разпространението на пламъците и поддържане на целостта на пожарозащитните прегради. Основната им функция е да предотвратят преминаването на пламъците от едната страна на пожарозащитната преграда към другата.

Работният принцип на противопожарните клапи се основава обикновено на стопяема пластина, която придържа ламелите в отворено положение до стопяването й. При достигане на температурата на топене ламелите се затварят и възпират преминаването на пламъка в съседното отделение.

С развитието на технологиите и внедряването на по-комплексни системи за пожарозащита обаче, все повече се залага на автоматично функциониращи противопожарни клапи. Към тях електронно може да се свърже сградната система за пожароизвестяване, т.е. при засичане на пожар в част от сградата да се изпрати електрически сигнал към клапите, те да се затворят и да предотвратят разпространението на пожара.

Противопожарните клапи се инсталират в или в близост до стената или пода, в точката на навлизане на въздуховода. Ако се стигне до деформация или пропадане на въздуховода, противопожарната клапа трябва да се задържи в стената или пода, за да поддържа целостта им. Може да се смята, че противопожарните клапи са част от самите стени.
Видове противопожарни клапи

На пазара се предлагат  противопожарни клапи с два основни вида конструкция – тип "завеса" и многоламелни. И двата вида се изпълняват от галванизирана или неръждаема стомана.

Първият вид наподобява структурата на акордеон, като ламелите се придържат в горния край на клапата, за да се позволи преминаването на въздушния поток при нормална работа на ОВК системата. Снопът от ламели се затваря с помощта на пружина или под действието на гравитацията при достигане на температурата на топене на стопяемата пластина.

При втория вид противопожарни клапи ламелите са самостоятелни, разположени на равни разстояния една от друга, свързани помежду си така, че да могат да се завъртат в отворено или затворено положение едновременно. Връзката е съединена с пружинен вал, придържан в отворено положение чрез стопяема пластина. При стопяване на пластината пружината на вала се задейства, карайки ламелите на противопожарната клапа да се затворят. Едно от предимствата на този вид клапи е възможността за ръчно регулиране на позицията на ламелите.


 

Поддръжка на противопожарните клапи

Поддръжката на противопожарните клапи се изисква от законодателството и е критичен момент в управлението на сградната пожарна безопасност. Наличието на съответствие с актуалните нормативи означава, че противопожарните клапи трябва да влизат в обхвата на всеки план за превантивна поддръжка, да бъдат тествани ежегодно и да бъдат ремонтирани или подменени при регистриране на неизправност.

Какво обаче може да се повреди? Клапите се поддържат в отворена позиция от малък и деликатен компонент, който може да се счупи или да се активира случайно. Ако това се случи, се спира потокът на кондициониран въздух от вентилационната система и може да се стигне до прекомерно повишаване на температурата в съответните помещения.

Европейският стандарт за изпитване на пожарни клапи е EN1366-2. Тестовите условия включват покачване на температурата в пещ в съответствие с ISO 834-1 и свръхналягане от 300 Pa.

Поради съображения за безопасност дейностите, свързани с поддръжката на компоненти от системата за пожарозащита, трябва да се извършват само от квалифициран персонал. Следва да се използват резервни части, доставени единствено от производителя на противопожарната клапа, като след всеки ремонт трябва да се провежда функционален тест.

В края на всяка инспекция, почистване или ремонт трябва да се провери дали противопожарната клапа е в нормалната си работна позиция. Препоръчително е да се поддържа регистър на извършваните дейности, както и на възникналите проблеми и тяхното отстраняване.

Противодимни клапи

Противодимните клапи могат да бъдат определени като като устройства, които се инсталират във въздуховоди, отвори за пренос на въздух на системи за въздухоразпределение и контрол на дима с цел да възпрепятстват движението на въздух и дим. Те работят автоматично с помощта на система за детекция на дим. Ако е необходимо, могат да бъдат управлявани и дистанционно. Основната им функция е да предотвратят преноса на дим през ОВК системата или от едната страна на противопожарна преграда до другата.

Противодимните клапи работят с електрически или пневматичен задействащ механизъм и се управляват чрез детектор за дим и/или противопожарна аларма. Монтират се в или в близост до противодимни преградни структури, като могат да се инсталират директно във въздуховода, без да са необходими допълнителни компоненти. Пространството между рамката на клапата и въздуховода трябва да бъде добре уплътнено, за да се избегнат нежелани течове на въздух. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.

Интелигентни технологии за пожароизвестяване и пожарозащитаТехническа статия

Интелигентни технологии за пожароизвестяване и пожарозащита

Съвременните сгради се нуждаят от максимално ефективни технологии за пожароизвестяване, които да обезпечат безупречната сигурност на обитателите и материалните активи и да гарантират надеждна работа в продължение на дълги години. Правилно проектираните, инсталирани и поддържани умни решения за пожарна защита могат в допълнение да осигурят още високоавтономна работа, прецизна детекция на опасностите, ниски експлоатационни разходи и разноски за обслужване и т. н.

Internet of Things в пожарната безопасностТехническа статия

Internet of Things в пожарната безопасност

IoТ притежава потенциал да трансформира пожарната безопасност посредством извличане на допълнителна стойност от продукти, които вече са утвърдени и/или задължителни съгласно действащите наредби. Такива са например спринклерните пожарогасителни инсталации. С интегрирането на допълнителни сензори системата се превръща в интелигентно решение за пожарна защита, което минимизира риска за хората и собствеността.

Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасенеТехническа статия

Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасене

Потенциалът за развитие на технологиите в сферата на пожароизвестителната и пожарогасителната техника е огромен, особено под влияние на конвергенцията между пожарната безопасност, информационните технологии и комуникациите. Иновациите в области като безжичната свързаност и Internet of Things (IoT) без съмнение ще предложат значителни перспективи за технологични подобрения не само при системите за детекция на пожарен риск, но и при други мрежови системи като тези за сигурност например.

Производителите на решения за пожарна безопасност продължават да фокусират разработките си върху подобряване на надеждността им. Най-съвременните продукти в сегмента са ориентирани както към по-ефективна детекция, така и към по-прецизна диференциация на пожарните рискове.

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично нивоФирмена статия

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично ниво

От 2004 г. насам фирма ФЛАМТЕХ ЕООД създава и утвърждава позициите си сред лидерите на българския пазар в областта на решенията за пожарна безопасност.

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значениеТехническа статия

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Пожарна безопасност на паркингиТехническа статия

Пожарна безопасност на паркинги

Пожар, възникнал в затворен гараж, може бързо да създаде опасна ситуация за всички хора, намиращи се в района. Поради значителната опасност от пожари от паркираните коли, пожарът, който не е открит и потушен бързо, може да се разрасне и това да затрудни угасването му.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top