Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради

17.03.2016, Брой 1/2016 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради
  • Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради

Техническа статия

 

Целта на проверката за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради е да установи нивото на ефективност при тяхната експлоатация и да спомогне за идентифициране на мерки за нейното повишаване.

Тя се извършва от лица, които отговарят на изискванията на чл. 23 и/или чл. 34 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и са вписани в съответния публичен регистър на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ).

Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации урежда процедурата за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради, съдържанието и реда за документирането й, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на база данни за състоянието на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации.


› РекламаПроверка за ЕЕ на водогрейни котли
Всички водогрейни котли в експлоатация подлежат на проверка за енергийна ефективност в зависимост от вида на използваното гориво и номиналната им мощност:
• на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW, включително;
• на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
• на природен газ с номинална мощност над 100 kW.

Проверката за енергийна ефективност на водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години включва и еднократна оценка на отоплителната инсталация.

С проверката за енергийна ефективност на водогрейните котли се постига оценяване съответствието на съществуващата настройка, експлоатация и поддръжка на котела с изискванията на производителя; оценяване на действителните енергийни характеристики на котела; изготвяне на препоръки за възможни подобрения на енергийните характеристики на котела за намаляване на потреблението на използваните енергийни ресурси и емисиите въглероден диоксид.

Процедурата по проверяване за енергийна ефективност на водогрейните котли включва седем стъпки: идентификация на котела; визуална проверка на котела; оценка на поддръжката на котела; проверка на функционалността на работа на котела; оценка на състоянието на средствата за измерване, контрол и автоматично регулиране; оценка на енергийните характеристики на котела и съставяне на доклад за резултатите от проверката.
За идентификацията на котела
се изискват данни за вида, марката и начина на подаване (автоматично или ръчно) на горивото, класа (по топлинна мощност), модела, класификацията (пламъчнотръбен или водотръбен, кондензационен или без кондензация, разположение на въздушния вентилатор - куплиран към горелката или отделно) и предназначението на водогрейния котел.

Описват се още и производителят на котела, годината на производство, моделът и производителят на горелката (в случаите, когато е монтирана отделна горелка), начинът на регулиране на мощността (фиксирана, степенно регулиране, плавно регулиране), както и максималната и минималната мощност по гориво (по данни на производителя).

При проверка собствениците следва да осигурят достъп на проверяващия до всички елементи и агрегати на отоплителната инсталация и да му предоставят паспорта на котела с инструкции за монтаж и експлоатация, доклади от предишни проверки, документи за поддръжка, фактурите за закупено гориво за последните две години и проектна документация, схеми, дневници и други данни за въвеждането в експлоатация.

Визуалната проверка на котела има за цел установяване на евентуално изтичане на гориво или топлоносител в котелното помещение, повреди в топлинната изолация на котела или замърсяване на горелката, горивната камера и топлообменните повърхности.

Следващата стъпка е оценяване на поддръжката на котела, при което се отчитат честотата и правилността на поддръжката, както и квалификацията на лицата, които я извършват. Проверяващите следят и за съответствието с изискванията от инструкциите на производителя на котела.
Чрез

проверката на функционалността на работа
на котела се установява дали той е в състояние да осигури функционалното си предназначение, включително режимите на работа, желаните и проектните стойности на параметрите на топлоносителя.

В обхвата на оценката на състоянието на средствата за измерване, контрол и автоматично регулиране влизат идентификация на наличността и състоянието на датчиците, системите за измерване, контрол и автоматично регулиране на параметрите на котела, отнасящи се до енергийните му характеристики.

При този етап от проверката се описват разположението, функцията и настройката на измервателните устройства. Това могат да бъдат разходомери за изразходваното гориво, броячи на времето на работа на горелката, разходомери на подаваната добавъчна вода към котела, разходомери на гореща вода за битови нужди, брояч на циклите на горелката и топломери.

Съгласно Наредбата оценката на енергийните характеристики на котела включва проверяване на мощността по гориво, определяне на количеството генерирана топлина и оценяване на топлинните загуби в котела от излъчване, сезонната му ефективност и съответствието на топлинната мощност на котела с топлинните нужди на сградата.

Мощността на котела по гориво се изчислява с помощта на формули в зависимост от вида на използваното гориво. За изчислението са необходими стойностите за действителния разход на гориво и топлотворната му способност.

При котли, работещи на твърдо гориво, топлинната мощност на котела се изчислява спрямо масата на горивото, постъпващо в котела за единица време. Генерираното количество топлина се определя със стойността на произвежданото количество топлина и разпределението му по основните технологични процеси на топлоснабдяване, за които е предназначен котелът (отопление, загряване на вода за битови нужди и други).

Определянето на произвежданото количество топлина може да стане директно чрез измерване с топломери или да се изчисли по измерен дебит на топлоносителя и температурната му разлика. Количеството произведена топлина се привежда към референтен период от време - отоплителен сезон и/или календарна година.

С помощта на анализатор на димните газове се проверява основната настройка на горивния процес при използване на долната работна топлотворна способност на горивата.

Отчитат се температурата на изходящите газове, излишъкът на кислород, съдържанието на въглероден оксид в изходящите димни газове, температурата на въздуха на входа на горелката и ефективността на горивния процес.

Когато се прави проверка на кондензационни котли, се определя факторът на кондензация, с който се коригира ефективността на горивния процес. Оценката на съответствието на топлинната мощност на котела с топлинните потребности на сградата представлява сравнение на нетната топлинна мощност на котела и топлинната мощност на консуматорите, определени при изчислителните условия за съответното населено място.

Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли в експлоатация се извършва веднъж на всеки три години за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW включително; веднъж на всеки две години за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW и веднъж на всеки четири години за котлите на природен газ с номинална мощност над 100 kW.


 

Проверка за ЕЕ на климатични инсталации
Съгласно Наредбата на задължителна проверка за енергийна ефективност подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW.

Проверката за енергийна ефективност на климатичните инсталации цели оценяване съответствието на системите с първоначалния проект и с последващите реконструкции, както и с действителните изисквания и настоящото състояние на сградата; оценяване на съществуващата настройка, експлоатация и поддръжка на системите с изискванията на производителя и оценяване на действителните енергийни характеристики на климатичните инсталации.

На база резултатите от проверката могат да бъдат изготвени препоръки за възможни подобрения на енергийните характеристики на инсталациите за намаляване на потреблението на използваните енергийни ресурси и емисиите въглероден диоксид.

Проверката за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради включва същите етапи като проверката на водогрейни котли, с изключение на проверката на функционалността на работа.

При извършването на проверка от собствениците на сградите се изискват проектната документация, включително инструкциите за монтаж и експлоатация на инсталацията, документацията от въвеждането в експлоатация, схеми, дневници, доклади от предишни проверки, включително от обследване за енергийна ефективност на сградата, доклади от поддръжката и фактури за закупената енергия за последните две години.

Визуалната проверка на климатичните инсталации
цели установяване на съответствието на инсталираните елементи и агрегати в трите основни подсистеми: генериране на студ/топлина, доставяне и отвеждане на въздух (вентилация), измерване, контрол и управление.

Оценяват се и физическото състояние на елементите и агрегатите, включително състоянието на топлинната изолация на топлообменните апарати, тръбопроводите и въздухопроводите, затварящите, регулиращите и противопожарните клапи и състоянието на подаващите и отвеждащите въздух решетки и филтри.

Оценката на поддръжката на климатичната инсталация дава информация за съответствието с изискванията от инструкциите на производителя. Тя се осъществява на база установени видими следи от извършвани работи и протоколите за поддръжка и ремонт - за почистване на филтрите и топлообменниците, подмяна на агрегатите, промени в съоръженията, ремонти и реконструкции.

Оценката на състоянието на средствата за измерване, контрол и автоматично регулиране отразява наличието и състоянието на датчиците, системите за измерване и контролерите, отнасящи се до енергийните характеристики на климатичната инсталация.

Енергийните характеристики, които се оценяват при проверка на климатичната инсталация, са възможностите й да изпълнява функционалното си предназначение, коефициентът на полезно действие (коефициентът на трансформация, хладилният коефициент) на генератора на студ/топлина, според вида му, при изчислителни условия и ефективността на системата за оползотворяване на топлината на отработения въздух.

За оценка на енергийната ефективност на климатичните инсталации в сгради се определя специфичният годишен разход на енергия за охлаждане и съответствието с проектните данни за единица площ на охлаждания обем, специфичният годишен разход на енергия за вентилаторите за единица площ на охлаждания обем и сезонната ефективност на инсталацията.

Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в експлоатация се извършва веднъж на всеки четири години. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Ефективност на системи за гореща водаТехническа статия

Ефективност на системи за гореща вода

Подгряването на вода води до значителна консумация на електроенергия във всички домакинства. Все още обаче технологиите за получаване на гореща вода не са оптимизирани от гледна точка на енергоспестяването.

Енергийна ефективност във водоснабдяванетоТехническа статия

Енергийна ефективност във водоснабдяването

Осигуряването на надеждно водоснабдяване е процес, който изисква много енергия за водовземане, пренос, пречистване, разпределение и съхранение на питейната вода. Проучванията показват, че около 80% от енергията във водния сектор се изразходва за изпомпване, разпространение и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталацииТехническа статия

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталации

Филтрирането и пречистването могат да отстранят редица замърсители на въздуха в затворените пространства в сградите. Филтрите и технологиите за пречистване на въздуха в редица климатични и вентилационни инсталации се използват за намаляване на влиянието от тези замърсители чрез целенасоченото им отстраняване, като ефективността на използвания за тази цел филтър обаче зависи от естеството на самия замърсител.

Екотерм проект: Комплексните технически решения се налагат в отоплението на биомасаТехническа статия

Екотерм проект: Комплексните технически решения се налагат в отоплението на биомаса

В съвременните сградни инсталации намират широко приложение автоматизираните системи за отопление и производство на битова гореща вода, базирани на технологии за оползотворяване на дървесни пелети и дърва за огрев. Те са особено търсени за еднофамилни и многофамилни къщи, както и за малки фирмени обекти.

Съвременни отоплителни системи на биомаса

Биомасата е все по-предпочитано гориво в бита, индустрията и търговията в световен мащаб с оглед на високата му енергийната ефективност и екологосъобразност. Терминът биомаса обхваща голямо разнообразие от материали с органичен произход, включително дървесина, остатъци от лесовъдството, селскостопански, животински, битови и индустриални отпадъци.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top