Решения за зонално отопление и климатизация

брой 6/2020 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Решения за зонално отопление и климатизация
  • Решения за зонално отопление и климатизация
  • Решения за зонално отопление и климатизация

Техническа статия

 

Постигането на оптимални условия на комфорт e това, което превръща офиса в предразполагащо работно пространство, хотелската стая – в място за отдих, а жилището – в уютен дом. Зоналните системи за отопление и климатизация следват именно този принцип, като създават среда, която отговаря на индивидуалните изисквания на обитаващите дадено помещение, при максимална ресурсна ефективност, висока прецизност на автоматизиран контрол и ограничено въздействие върху околната среда.

Зоналната система за отопление и климатизация разделя помещенията в сградата на различни зони, условията във всяка от които се контролират независимо от термостат. Зонирането на помещенията в жилището или офиса дава редица предимства спрямо останалите решения за климатизация, включително се елиминират температурните разлики в различните части на сградата – места, където се задържа прекалено висока или прекалено ниска температура, и се изравняват условията благодарение на независимия контрол на температурата в различните помещения. Зоналното отопление и климатизация намалява общото потребление на енергия и разходите, като прецизно контролира температурата във всяко помещение или стая. Освен това вътрешните тела могат да поддържат различен режим на работа.

Принцип на инженерната конструкция

Във въздоховодите, прилежащи към една система за зонално отопление и климатизация, се монтират подвижни жалузийни решетки (ПЖР) с електронно задвижване. Подвижните жалузийни решетки имат функцията, подобно на клапани, да контролират потока на затопления или респективно охладения въздух в цялата сграда. Вторият съществен компонент в една зонална система е термостатът. За всяка зона се инсталира отделен термостат, който управлява електронните задвижки на съответните ПЖР.

Когато към дадена зона трябва да се насочи повече затоплен или охладен въздух, термостатът изпраща сигнал до ПЖР, за да се отвори и пропусне по-голям дебит въздух. След като желаната температура бъде достигната, термостатът затваря подвижната жалузийна решетка посредством електронно управляемата задвижка, като пренасочва допълнителния обем въздух към други части в сградата.


› РекламаВ зависимост от конструктивното решение на въздуховодите, системата може да изисква подвижната жалузийна решетка за всяка основна линия или дори за всяко по-малко разклонение. Едно от предимствата на инсталирането на зонална система още при строежа на сградата е, че тя може да бъде проектирана с по-малко на брой ПЖР, отколкото често се налага да се монтират при модернизация на вече функциониращи ОВК инсталации.

Има варианти, при които ПЖР устройствата могат да се отворят или затворят до край. По-добрата алтернатива е да се инсталира модулиращ контролер, който да отваря жалузийните решетки в междинни положения, за да се отговори още по-адекватно на нуждите от отопление и климатизация за всяка зона.

Съществуват няколко начина за контрол и мониторинг на температурата във всяка зона. Най-разпространеният начин за упражняване на контрол на температурата е чрез термостати. Опростена реализация на този метод е за всяка зона да отговаря отделен термостат. Вторият вариант е чрез многозонов термостат и сензори, разположени във всяка зона, които да наблюдават и контролират температурата. Сензорите предават данните към термостата и той контролира въздушния поток към зоните спрямо тези данни.

Предимството на многозоновия термостат е, че позволява централизирано управление на цялата система от едно място, вместо да се налага регулиране на термостата във всяка зона поотделно. Разбира се, съвременните решения за свързаност позволяват и в двата сценария – с единичен или многозонов WiFi термостат, те да може да се управляват от всяка локация с приложение и интелигентно устройство.
За да се гарантира безпроблемна съвместимост, се препоръчва да се направят индивидуални консултации със специалисти относно избора на конкретна конфигурация от сензорни устройства, термостат и прилежащи компоненти.

Управлението на зоните може да се осъществи и чрез ПЖР с прилежащ контролен панел. Информацията за желаната температура във всяка зона се получава директно от панела, след което той настройва подвижната жалузийна решетка, за да допусне необходимия въздушен поток, който да отговори на нуждите от затопляне или охлаждане на зоната.

Обичайно ПЖР модулите са свързани с контролния панел чрез кабел, а сензорите и термостатите могат да бъдат жично или безжично свързани.

Предимства и недостатъци на зоналните системи

Този тип ОВК системи демонстрират своята забележителна ефективност най-често когато се налага да се уравновесят температурите между отделни точки в сградата, между които има твърде големи температурни разлики. Например повечето двуетажни или многоетажни жилища се характеризират с неравномерно разпределение на топлината, тъй като затопленият въздух се издига към горните части на сградата. За справяне с тази задача е необходимо да се предвидят поне две зони – една за горното и една за долното ниво на сградата. Когато желаната температура бъде достигната в една зона, термостатът намалява дебита към тази зона, което насочва повече въздух към другата зона и създава равномерно температурно разпределение в помещенията.

Зоналното отопление и климатизация намалява общото потребление на енергия и разходите, като същевременно прецизно контролира температурата във всяка стая или зона. Недостатък е първоначалната инвестиция, която зависи от броя на зоните. Това е само цената на зонирането на оборудването и инсталацията. Ако освен цената, която трябва да се заплати за зониране на помещенията, се добавят и разходи за подмяна ОВК компоненти, първоначалната инвестиция нараства допълнително.

Освен първоначалните разходи съществува рискът при неправилно проектиране на зонирането за бъдещата система, вместо тя да постигне енергийна ефективност, всъщност да се окаже неефективна от гледна точка на разход на енергия, т.е. лошото проектиране да обезсмисли изграждането. Когато обаче проектът е прецизиран, възвръщаемостта на тези разходи се реализира много бързо чрез спестената електроенергия. Освен това изключителният комфорт на средата добавя допълнителна стойност на вложението.


 

Съображения за правилно проектиране на зоналната система

ОВК системите без зониране, когато работят, затоплят и охлаждат всяка част от жилището. Този принцип на работа е равносилен на това да се включват всички светлини в едно жилище, когато искаме да включим само една. Електричеството, консумирано в необитавани помещения, е загуба.
Ключът към енергоспестяващата инсталация е тя да бъде зонирана, тъй като това елиминира постъпването на въздух в необитавани помещения. Например топлината към зоната на спалнята може да бъде настроена на 15°C през деня и 22°C през нощта, когато в останалите помещения в жилището температурата се запази 15°C. Едно голямо удобство в това отношение са програмируемите термостати.

Когато зонирането се проектира правилно, обикновено това намалява потреблението на енергия с 20 до 40%, като средната стойност за повечето жилища е 30%. Колкото по-екстремен е климатът и по-големи температурните разлики, толкова по-бързо се изплаща зоналната ОВК инсталация и толкова по-скоро започва да генерира спестявания от потреблението.

Икономията на енергия се постига чрез намаляване на ненужно високата производителност на системата за ОВК. Следователно първата задължителна стъпка за доброто проектиране е да се прецени нуждата от двустепенна ОВК инсталация или от система с променлив капацитет.

Двустепенните системи работят с 65% от капацитета при ниска степен и 100% от капацитет при висока. В повечето случаи системата работи с капацитет 65%, като така ефективно ще намали потреблението на енергия и разходите с около една трета. Ако въздуховодът е разпределен така, че да обслужва три участъка в жилището, без зониране всеки участък би бил захранван от около 33,3% от въздушния поток през цялото време, общо 100%, като така икономията на енергия е нулева.

Едностепенни системи не се зонират, тъй като те могат да функционират единствено при 100% капацитет. При тях потреблението на електроенергия не може да бъде намалено. Недостатък е това, че, когато вентилаторът работи с пълен капацитет, ако системата е зонална и една или повече зони са затворени, целият излишен въздух нахлува през отворените. Резултатът ще бъде навлизане на твърде много отоплителен или охлаждащ въздух в отворени зони. Това ще доведе до работа на системата за кратки, но чести цикли, което може да причини температурни колебания и механични повреди.

При зоналната система чрез настройване на многозонов термостат или термостати за всяка зона определени зони получават нужното, а не пропорционалното количество от отоплителния или охлаждащия въздушен поток, като същевременно общият използван капацитет ще намалее. Зоналните системи осигуряват подходящата температурна стратификация, така че да сведат топлинните загуби до минимум, тъй като предотвратяват натрупването на топлинни джобове във високите въздушни слоеве в сградата. Благодарение на високата им ефективност, се обработва и разпространява по-малко въздух, като по този начин се спестява електрическа енергия и се намаляват топлинните изисквания. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Водещите принципи в офис осветлението през 2024Бизнес

Водещите принципи в офис осветлението през 2024

В ерата на динамичния офис дизайн осветлението, съчетаващо форми и функционалност, създава работни пространства, които не само са добре осветени, но и са грабващи визуално и съобразени с разнообразните потребности на съвременната работна сила. Тези тенденции в осветлението са изключително важни за това да се гарантира, че работното пространство насърчава иновативност и сътрудничество между служителите и поддържа доброто им благосъстояние.

ОВК тенденциите на 2024Бизнес

ОВК тенденциите на 2024

Индустрията за производство на оборудване за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) еволюира с бързи темпове, водена от технологични иновации и увеличаващ се фокус върху устойчивостта. С навлизането в 2024 г. могат да бъдат откроени няколко ключови тенденции, оформящи бъдещето на ОВК системите както в жилищни, така и в търговски сгради. Вижте кои са те!

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и ПловдивБизнес

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и Пловдив

На 17 и 18 май т. г. в Пловдив и София се проведоха специализирани семинари на тема "Системи за битово отопление и климатизация", организирани съвместно от Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning и официалния представител на марката Актон Електроникс ООД. Над 150 професионалисти присъстваха на събитията и получиха детайлна информация за новата серия битови климатици airHome и термопомпите въздух-вода Yutaki.

5 причини да изберем хибридна система за отопление на големи сгради с кондензен котел и термопомпаФирмена статия

5 причини да изберем хибридна система за отопление на големи сгради с кондензен котел и термопомпа

Проучването за най-добра система за отопление отнема много време на всеки от нас. Проверяваме всички възможности, сравняваме технически параметри, ефективност, разходи, стойност на инвестицията. Много са факторите, които наклоняват решението ни в една или друга посока. Най-често на везните поставяме изборът между газ и ток – газов котел или термопомпа?

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023Събития

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023

Ще се проведе на 30 март т. г. 10:00 до 13:00 часа в Интер Експо Център, ще бъде с практическа насоченост и ще постави акцент върху най-иновативните технологии в бранша. Издателство TLL Media е тематичен съорганизатор и модератор на модула.

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасностСъбития

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасност

Между 13 и 15 март желаещите ще могат да посетят демонстрационния камион на бул. "Цариградско шосе" № 319 (сградата на Bau Academy), като организаторите са предвидили и съпътстваща програма.

Как да спестите от разходите за отопление при растящите цени на енергияФирмена статия

Как да спестите от разходите за отопление при растящите цени на енергия

При отопление на по-големи сгради най-високи са разходите за потребление на газ. Разходите за придобиване на нова отоплителна система обаче са сравнително ниски – около 25 – 50% от годишните разходи за потребление в зависимост от мощността и степента на използване. Според експертите инвестицията в енергийноефективни топлоизточници често се изплаща в рамките на 1 – 4 години.

Въздушни завесиТехническа статия

Въздушни завеси

Въздушните завеси са предпочитано средство за защита на средата в търговски сгради, тъй като не създават препятствие, като същевременно предпазват ефективно вътрешността на сградата от нежеланите условия, намиращи се отвън.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top