Ретрофит и модернизация на ОВК системи

30.11.2017, Брой 6/2017 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Ретрофит и модернизация на ОВК системи
  • Ретрофит и модернизация на ОВК системи
  • Ретрофит и модернизация на ОВК системи
  • Ретрофит и модернизация на ОВК системи

Техническа статия

 

Независимо колко добре е поддържана една ОВК система, в определен момент тя вероятно ще трябва да бъде заменена. Голяма част от съществуващия сграден фонд, както търговски, така и жилищен, не разполага с адекватна изолация и използва остарели, неефективни технологии за ОВК. Те често имат системи за управление, които функционират неизправно или неефективно, или изобщо нямат такива. Всичко това създава реална нужда от обновяване на оборудването, която води до предпоставки за множество нови бизнес възможности.

Подмяната на една ОВК система
може да бъде скъп и хаотичен процес и да наруши нормалните дейности в сградата за продължителен период от време. Следователно е от решаващо значение да се гарантира, че един проект за ретрофит ще има оптимален ефект. Това означава, че извършването на модернизацията не само ще доведе до функционални подобрения за съоръжението, но и също така ще гарантира, че няма да се наложи повторна модернизация в близко бъдеще.

Предизвикателствата, които стоят пред ефективното модернизиране на сградите, не са само от технологично естество, но са също така финансови, психологически, социални и правни. Доставчиците на ретрофит услуги трябва да взимат предвид всички тези предизвикателства, за да са в състояние да предлагат оферти, които са атрактивни, печеливши и благоприятни за околната среда.

Подмяна с аналог
Най-лесният и бърз начин да се подмени остарялата система за ОВК е да се замести с нова система, която съответства на старата. Например, когато чилърът на сградата достигне края на експлоатационния си живот, обичайната практика е той да се подмени с нова инсталация от същия тип и със същия капацитет. Но съществува вероятност съвременните условия да са много по-различни от тези, при които е била изградена оригиналната инсталация.

Въпреки че този подход е бърз и прост, той често не е най-добрият. Повечето ОВК системи и техните компоненти имат среден експлоатационен живот от 15 до 25 години, ако са правилно поддържани. При първоначалното й инсталиране системата е оразмерена и проектирана така, че да отговаря на нуждите на сградата по това време. Но сградите се променят, както и дейностите, които се извършват в тях. В сградата днес може да има повече хора и повече електронно оборудване. Простото заместване с аналогична инсталация не взема под внимание тези промени. За да се извлече максимумът от модернизацията на ОВК системата, новата инсталация трябва да бъде проектирана така, че да отговаря на текущите нужди на съоръжението.


› РекламаНови технологии
При ОВК технологиите се наблюдава сериозен технологичен напредък през последните 15 години. Новите системи с цифрово управление осигуряват по-добър климат, като същевременно намаляват разходите за енергия. Високоефективните чилъри или тези, работещи с алтернативно гориво, могат да намалят разходите за климатизация. Устройствата с променлива честота могат да подобрят ефективността на работа както на чилърите, така и на вентилационните системи. Интегрираните системи за автоматизация в сградите предоставят на управителите на съоръженията необходимите средства за по-добро управление на сградните услуги.

Повечето съвременни ОВК технологии са високоефективни и не следва да се разглеждат като рискови, тъй като вече са се доказали в редица приложения. Ретрофитът на ОВК системите често е подходящ момент за собствениците и мениджърите на търговските и жилищни обекти да се възползват от тези нови технологии. За да се определи кои от тях са най-подходящи и рентабилни за конкретните цели, трябва внимателно да се проучат потребностите на съществуващото съоръжение.

Технологични решения
Пакетното оборудване е привлекателно решение за сгради от 1 до 2 етажа. Често решенията за ретрофит се взимат в полза на нови технологии, като системите за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент (VRF), по-модерни чилъри и др. Те могат да бъдат комбинирани с по-енергийноефективни устройства, като например магнитни компресори. VRF контролните системи стават все по-комплексни и иновативни, а сред новите възможности, които предстои да навлязат при тези решения, са многозоновият контрол, както и облачното управление.

При котлите инсталациите от кондензен тип понастоящем са с най-голям пазарен дял. Специалистите смятат, че традиционните технологии в климатизацията ще се запазят през идното десетилетие, но ще се развият и усъвършенстват значително по отношение на свързаността и оперативните си функции.

ОВК технологиите търпят редица подобрения и по отношение на регистрирането на човешкото поведение и това как реагират на него (например чрез автоматична корекция на настройките си), а също и по отношение на въвеждането на потребителските настройки. Съвременните системи са изправени пред предизвикателството да модулират своите контролни сигнали по по-прецизен и степенуван начин, вместо само като вход и изход. Това би довело до по-усъвършенствани решения за контрол.
Безжичните комуникации стават все по-популярни, но скоро няма да се считат като предимство за даден модел, тъй като всички фирми ще предлагат безжични решения. Тези системи са изключително подходящ избор при изпълнение на ретрофити.

Въпреки че на пазара продължават да се налагат нови и нови технологии, проектантите на ОВК ретрофити залагат и на множество вече утвърдени продукти, от обикновени термостати до най-модерните охладители, които осигуряват икономически ефективни решения, когато се прилагат правилно. Ефективността им може да бъде подобрена чрез оборудването им с по-енергийноефективни компоненти. Значително преимущество на подобен подход е, че изпълнителите – компаниите за поддръжка и управление на съоръжения, вече са запознати със съществуващите решения.

Гъвкавост и ефективност при частично натоварване
Гъвкавостта е ключова цел при модернизирането на ОВК системата. ОВК инсталациите трябва да могат да се адаптират към новите условия, без да се налага извършване на скъпоструващи промени. В противен случай мениджърите на съоръженията са изправени пред ситуация, от която няма печалба: или покриват разходите за скъпи промени в системата за ОВК или остават с ОВК система, която не може да се справи с промените в сградата.

Чилърите са най-големите потребители на електроенергия в практически всички типове сгради. Не е изненадващо, че подобряването на ефективността на охладителите е основна цел на техните производители. В резултат на тези усилия, днешните системи са с 25 до 50% по-ефикасни при пълно натоварване от тези преди 15 години. В този смисъл, когато става въпрос за избор на чилър за ретрофит, се отделя голямо внимание на ефективността при пълно натоварване. Но това е само една съставна част от общата картина.

Повечето чилъри работят при пълно натоварване през по-малко от 5% от общото им време на работа. Останалите 95 процента работят под капацитета си за пълно натоварване. С намаляването на натоварването на чилърите, намалява и тяхната ефективност.

Тъй като чилърите работят при условия на частично натоварване за толкова голям процент от оперативното си време, то енергийната им стойност трябва да бъде определена основно от ефективността им при частично натоварване. И въпреки че закупуването на уред с по-добра ефективност при частично натоварване може да струва значително по-скъпо, то този разход ще бъде многократно оправдан от икономията на енергия, която ще бъде реализирана по време на живота на охладителя.


 

Поддръжка
С напредването на възрастта на системите за ОВК, изискванията към обслужването им се увеличават. Разходите за поддръжка обаче често се пренебрегват, когато се правят изчисления за ретрофит на системата. Всъщност, докато една система не спре да работи, в много случаи тя дори не се счита за кандидат за ретрофит. Но само защото една система е в състояние да се включи, не означава, че тя работи ефективно или отговаря на изискванията за предназначението си.

Ако бъде прегледана архивната документация за поддръжката на една сграда, ще се установи, че големите разходи за поддръжка и нарастващите изисквания към тази поддръжка са индикация, че системите или компоненти, с които са свързани тези разходи, вероятно наближават края на експлоатационния си живот. Мениджърите на съоръжения е препоръчително да определят приоритетите за модернизиране на ОВК инсталациите, основаващи се от части и на изискванията им за поддръжка.

Друг фактор, който е добре да се има предвид, е наличието на резервни компоненти. Когато компонентите на дадена система вече не могат да бъдат набавяни от производителя или ако производителят им излезе от бизнеса, е само въпрос на време, преди да стане необходимо съответната система да бъде заменена. Това се случва често при системите за автоматизация на сградите.

Друго нещо, което трябва предварително да се обмисли, са изискванията за поддръжка на системите и компонентите, които се инсталират като част от ретрофита. Могат ли те да бъдат поддържани от вътрешен персонал или техническото им обслужване трябва да бъде възложено на външна фирма? Какви средства и обучение ще бъдат необходими за правилното функциониране и поддържане на новата система? Какви са планираните разходи за поддръжка? Пренебрегването на изискванията за поддръжка на модернизираната система само ще гарантира необходимостта от новото й модернизиране, преди това да бъде необходимо.

Ползи от ретрофита на ОВК оборудване
Ретрофитът на оборудването за ОВК е един от най-бързите начини за решаване на дълготрайни проблеми със завишена консумация на енергия. Малките офиси и обектите за търговия на дребно намаляват консумацията си на енергия средно с 35% при модернизация на системите и оборудването за ОВК. При студени климатични условия този процент може да достигне до 40.

Подмяната на дефектен, неизправен или неефективен компонент дава на ОВК оборудването нов живот. Всъщност в някои случаи животът на дадена система може да бъде удължен с няколко години, влагайки много по-малко пари, отколкото за цялостен ретрофит. Модернизираната система за ОВК ще работи с по-голяма устойчивост от по-старата или лошо поддържаната система. Тази константност води до по-голям контрол върху температурата и влажността, което от своя страна осигурява по-голям комфорт за обитателите.

Модернизираните системи не само работят по-устойчиво, но също така и по-ефективно и по-самостоятелно. Това спомага за намаляване на разходите за поддръжка и обслужване, тъй като новата конфигурация обикновено е и по-надеждна.

Оборудването за модернизация е много по-евтино от инвестирането в цялостна подмяна на комерсиална система за ОВК. Предвид спестяванията от енергия и услуги, постигнати чрез ретрофит на оборудването, възвръщаемостта на такава инвестиция се постига много по-бързо, отколкото при пълно заместване. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Европейска регулация за вентилационна техникаТехническа статия

Европейска регулация за вентилационна техника

Съвременната вентилационна техника не само осигурява комфортни условия и хигиенична обмяна на въздух в закрити пространства, но също така е високоефективна благодарение на възобновяемата енергия, управлението на потреблението на базата на съответните нужди и ефективните вентилатори. Чрез директивата за екодизайн Европейският съюз (ЕС) възнамерява все повече да насърчава използването на енергийно ефективно оборудване.

Тази директива участва в стратегията “Европа 2020”, според която консумацията на енергия трябва да бъде намалена с 20%, а квотата на възобновяемите енергийни източници да се увеличи с 20% до 2020 г.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Ефективност на системи за гореща водаТехническа статия

Ефективност на системи за гореща вода

Подгряването на вода води до значителна консумация на електроенергия във всички домакинства. Все още обаче технологиите за получаване на гореща вода не са оптимизирани от гледна точка на енергоспестяването.

Енергийна ефективност във водоснабдяванетоТехническа статия

Енергийна ефективност във водоснабдяването

Осигуряването на надеждно водоснабдяване е процес, който изисква много енергия за водовземане, пренос, пречистване, разпределение и съхранение на питейната вода. Проучванията показват, че около 80% от енергията във водния сектор се изразходва за изпомпване, разпространение и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Безжично управление на жилищни ОВК системиТехническа статия

Безжично управление на жилищни ОВК системи

Качеството на въздуха в затворени жилищни пространства в огромна степен се отразява на комфорта, здравето и производителността на обитателите. Ключовите елементи за управлението на това качество са всички ОВК системи в дадено затворено помещение.

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръженияИнтервю

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръжения

В интервю специално за читателите на списанието Георги Спасов, управител на Венто-К, споделя интересни факти за бизнеса на компанията, за последните и най-интересни проекти, както и мнението си за съвременните критерии за избор на ОВК технологии и техника.

Изолации на ОВК системиТехническа статия

Изолации на ОВК системи

При проектирането и разработването на ОВК системи прилежащите им решения за изолация трябва много внимателно да се разгледат и обмислят. Една добра изолация може да предпази не само от пожарна опасност, но и да предложи добра топлинна издръжливост и шумоизолация при максимално изгодна стойност за инвестицията.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top