Ролята на BMS в устойчивото строителство

08.05.2013, Брой 2/2013 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Ролята на BMS в устойчивото строителство

Техническа статия

 

Концепцията за интелигентните сгради обхваща осигуряването на комфорт на обитателите при ефективно оползотворяване на енергийните ресурси и минимално въздействие върху околната среда. В постигането на тези цели значителна роля играе използването на съвременни технологии и системи за управление на инсталациите в сградите (BMS).

Сред най-важните предимства от използването на BMS е постоянният мониторинг на всички параметри в сградата, имащи отношение към комфортния микроклимат и енергийните потоци. Целта е оптимизация на енергийните разходи чрез оперативно следене на енергийните параметри в реално време, събиране на аналитични данни и регистриране на отклонения като например разкриване на неефективен разход на енергия за определени части от сградата или периоди от време, загуба на капацитети и други. Мониторингът върху сградните системи обикновено е в реално време, с цел осигуряване на коректното функциониране на инсталациите, изпълнение на своевременна сервизна намеса и минимизиране на енергийните разходи. Системата автоматично извършва отчет и анализ на данните от сградните тарифни уреди - електромери, водомери, топломери и газомери. Наличната база данни се използва за съпоставяне на показателите, разкриване на тенденциите в потреблението и набелязване на мерки за по-ефективното му управление. За целта обикновено се използва аналитичен софтуер, който извършва сравнителните изчисления и визуализира тенденциите. Това допълнително подобрява възможностите за откриване на области за икономии на енергия и оценка на резултатите от мерките. Визуализацията на данните може да се осъществява в реално време през Интернет портал, чрез интерактивни дисплеи, монтирани в сградата или в отдалечен диспечерски център. Информацията би могла да се използва от фасилити мениджърите, обитателите на сградите, енергийните дружества, както и от специализираните органи, провеждащи енергийни обследвания на сградите.


› РекламаОсвен постоянен мониторинг на енергийните потоци, системите за централизирано управление на сградните инсталации извършват интеграция, автоматизация и контрол на всички услуги и оборудване в сградата. Обикновено управлението на всяка от интегрираните в системата сградни инсталации се осъществява на локално ниво - например включването и изключването на отоплението се управлява на ниво отоплителна инсталация, а осветлението - на ниво осветителна система. В зависимост от конфигурацията на конкретната система за сграден мениджмънт е възможно настройките на всяка от подсистемите да се прави централно - от операторската станция или локално - от управляващото ниво на отделната инсталация. Всяка от подсистемите на BMS обхваща необходимия брой полеви устройства, които могат да бъдат сензори за съответните контролирани величини и изпълнителни механизми.

Съществуват много методи, чрез които разходът на енергия в сградата би могъл да се контролира от BMS-а. Така например при работа на ОВК системата според предварително зададен времеви режим, отоплението и/или производството на горещата вода се изключват и включват, следвайки програмиран дневен, седмичен или друг режим. Друг възможен вариант е управлението съобразно температурата в помещенията и външната температура на базата на показанията на различни видове сензори. Сред най-широко използваните технически средства за целта са термостатичните радиаторни вентили, които контролират притока на топлоносител в радиатора или конвектора. Сред поддържаните от BMS функции е и автоматичната защита от замръзване на топлоносителя в отоплителната система и водата във водопроводната инсталация, при която котелът и помпите се включват автоматично при външна температура под 0 °C. Друга функция е компенсиране на разликата между външната температура и температурата на водата, циркулираща в отоплителната инсталация.
Използваните сензори и изпълнителни механизми за контрол на микроклимата могат да бъдат свързани и програмирани по желания начин, а оперирането с функциите на системата се осъществява лесно чрез панели за управление или телефон с операционна система. Потребителят може свободно да променя настройките и да влияе на функциите по управление на сградата. Посредством създаването на температурен (климатичен) профил на всяко помещение е възможно да се осъществява индивидуален контрол на температурата във всяко помещение. Така работата на инсталациите за отопление и охлаждане ще се повлияе при отворен прозорец, например. Също така отоплението би могло да бъде управлявано в зависимост от моментните нужди на всяко помещение.
Както и при отоплението, управлението на осветлението в сградата може да бъде базирано на предварително зададен режим на работа или да е функция на сигналите, получени от различни сензори. Целта е да се осигурят оптимални светлинни характеристики във всяка зона от сградата и да се минимизират изразходваните средства за осветление. Посредством оптимизиране на управлението на осветителната система разходите за електроконсумация биха могли да се намалят с над 50%, което би могло да формира дял от приблизително 5% от общите енергийни разходи на сградата.

Във възможностите на BMS е включването, изключването и контролът върху осветеността, независимо от вида на източника, както и групово управление на осветители, дори реализацията на ефектно биодинамично осветление. Сценариите в управлението на осветлението са подчинени изцяло на потребностите на обитателите. В помещенията, които се обитават непостоянно, е подходящо използването на сензори, които се задействат при регистрирането на присъствие и осветлението се включва автоматично. Изключването може да бъде програмирано след като измине определен период от последното регистрирано движение, например. Инсталирането на фотоклетки би могло да се използва, за да се контролира осветлението в зависимост от нивото на осветеност. При свечеряване подобна фотоклетка, инсталирана на външна стена на сградата, би могла да подаде сигнал за автоматично включване на фасадното осветление или лампите на паркинга.


 

BMS също може да способства за комфорта и здравето на обитателите чрез проследяване на статуса на заетост на всяка зона и, съответно, адаптиране на потока чист въздух, температурата и влажността. С помощта на CO2 и CO сензори, инсталирани в подземния паркинг или сутерена на сградата, би могъл да се контролира процесът на вентилация в оптимални граници. Сензори за влажност могат да следят за влажността на почвата и да включват системите за напояване на зелените площи само при нужда.

Благодарение на всичките тези възможности на BMS, интелигентната зелена сграда може да отговори по ефективен начин на първоначалните и променящите се изисквания на обитателите и да бъде в хармония с околната среда. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Съвременно полево оборудване за BMS системиТехническа статия

Съвременно полево оборудване за BMS системи

Търсенето на системи за сграден мениджмънт (BMS) и сградна автоматизация (BAS) значително нарасна през последното десетилетие поради нуждата от интеграция на отделните инсталации в домовете и сградите в единна платформа, която позволява лесно и удобно управление. Ключови ползи от внедряването на BMS технологии са повишаването на енергийната ефективност на обектите, значителното редуциране на въглеродния им отпечатък, възможностите за събиране, архивиране и управление на данни от всички системи в сградите и др.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

Последни достижения в сградните системи за сигурностТехническа статия

Последни достижения в сградните системи за сигурност

През последното десетилетие станахме свидетели на своеобразна революция в областта на сградните системи за сигурност. Фундаментални технологии като безжичните и клетъчни устройства навлязоха в тази сфера, за да променят завинаги начина, по който осигуряваме безопасността на домовете си.

Контрол на климата в търговски сградиТехническа статия

Контрол на климата в търговски сгради

Поддържането на комфортен микроклимат в търговските сгради при възможно най-ниски експлоатационни разходи е въпрос не само на правилен подбор на подходящото оборудване за климатичната, отоплителната и вентилационната инсталация, но и на оптималното им управление. Днес на пазара се предлагат различни решения, които осигуряват успешно управление на инсталациите и оптимизират оперативните разходи.

Решения за сграден мениджмънт на хотелиТехническа статия

Решения за сграден мениджмънт на хотели

Управлението на хотели е свързано със значителни оперативни разходи независимо от това дали стаите са заети, или не. Обслужването на помещенията е непрекъснат процес, който тече, дори когато хотелът е празен.

Контрол на VRF системи

Възможности за интеграция в системата за сградна автоматизацияЕдна от най-интересните тенденции в областта на ОВК инсталациите е използването на VRF (Variable Refrigerant Flow) системи. Този тип решения се инсталират сравнително отскоро в България, но бързо заемат все по-голям дял от пазара на климатична техника, благодарение на значителен брой предимства пред традиционните системи.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top