Резултати от търсене на: Cerberus PRO

Енерго-Про стартира лятната си стажантска програма

ЕРП Север стартира четвъртото издание на триседмичната си платена лятна стажантска програма за ученици и студенти "Първи стъпки в кариерата". В нея могат да се включат студенти 3 и 4 курс, както и ученици 12 клас, обучаващи се в областта на ... още

https://industryinfo.bg

Електроразпределение Север търси електромонтьор подстанции

Електроразпределение Север търси да назначи електромонтьор подстанции за отдел "Обслужване на подстанции и възлови станции изток" за гр. Варна. Задължения и отговорности: Извършва огледи, инспекции, обслужване и настройка на устройства за релейна ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси електромонтьор

Енерго-Про търси да назначи електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и сти за отдел "Експлоатация, мрежи и СТИ изток" с. Хитрино. Задължения и отговорности: Поддръжка на електропроводни линии и ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист високоволтова лаборатория

Енерго-Про търси да назначи специалист високоволтова лаборатория за дирекция "Обслужване и развитие на подстанции и възлови станции". Задължения и отговорности: Извършва изпитвания и издава протоколи, съгласно номенклатурата на заявените в заповедта ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси монтьор трансформаторни машини

Енерго-Про търси да назначи монтьор трансформаторни машини за отдел "Трансформаторна работилница" в дирекция "Координация на експлоатацията и обслужването". Основни задължения и отговорности: Извършва входящ контрол на повредени, подлежащ на ремонт ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси електромонтьор

Енерго-Про търси да назначи електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ. Основни задължения и отговорности: Поддръжка на електропроводни линии и трафопостове – техническа изправност, ремонт, подмяна на ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист вътрешен и технически контрол

Задължения: Извършва качествен и количествен контрол по изпълнението на обектите от инвестиционна и ремонтна програми; Изготвя и поддържа статистика относно проверките на обектите от инвестиционна и ремонтна програма; Извършва съвместни проверки с ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси отговорник мрежови измервателен район

Задължения: Организира и отговаря за: Извършването на инспекции и обслужване на електропроводни линии СрН/НН и трафопостове; неплановия ремонт на съоръженията в мрежовия измервателен район; оперативни превключвания по нареждане на дежурния диспечер ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси монтьор трансформаторни машини

Задължения: Извършва входящ контрол на повредени, подлежащ на ремонт трансформаторни машини; Извършва демонтаж/монтаж и накладка на елементите на трансформаторната машина Източва, измива, долива и регенерира трансформаторно масло за трансформаторни ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист енергиен контрол

Задължения и отговорности: Извършва проверки на схемите за измерване и присъединяване на средства за търговско измерване и измервателни групи Извършва проверки за неправомерно ползване на електрическа енергия Констатира нарушения за неправомерно ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Енерго-Про търси специалист анализ на данни и балансово измерване

Задължения: Извършва анализ на техническите данни от индиректни трифазни електромери и предприема необходимите мерки; Работи със системите за дистанционен отчет; Локализира проблемни места на потребление и/или производство на ел.енергия и предприема ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси електромонтьор първични съоръжения

Задължения: Извършва огледи, инспекции и обслужване на съоръженията от първичната комутация в подстанции и възлови станции, силови трансформатори и прилежащите им съоръжения в подстанции, токоизправители, акумулаторни батерии, собствени нужди и ... още

https://industryinfo.bg

Енерго Про търси началник отдел експлоатация мрежи и СТИ

Задължения: Организира експлоатацията и техническото обслужване на съоръженията Разработва план и график за обслужването на съоръженията Подготвя мерки за подобряване качеството на доставките на електроенергия и контролира изпълнението им Ръководи ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси началник отдел експлоатация мрежи и СТИ

Задължения: Организира експлоатацията и техническото обслужване на съоръженията Разработва план и график за обслужването на съоръженията Подготвя мерки за подобряване качеството на доставките на електроенергия и контролира изпълнението им Ръководи ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси технически изпълнител склад

Задължения и отговорности: Участва в приемането, съхранението и предаването на материалите; Участва в транспортирането, товарене и разтоварване, подреждане и окомплектоване на материали; Отпуска стоки и материали срещу оформени по съответния ред ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси мениджър енергийна ефективност

Задължения: Отговаря за разработване на решения за енергийна ефективност за клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги; Разработва, администрира и управлява проекти по ЕСКО договори; Организира извършването на енергийни обследвания и енергийни одити ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист вътрешен и технически контрол

Задължения: Извършва качествен и количествен контрол по изпълнението на обектите от инвестиционна и ремонтна програми; Изготвя и поддържа статистика относно проверките на обектите от инвестиционна и ремонтна програма; Извършва съвместни проверки с ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси електромонтьор първични съоръжения

Задължения: Извършва огледи, инспекции и обслужване на съоръженията от първичната комутация в подстанции и възлови станции, силови трансформатори и прилежащите им съоръжения в подстанции, токоизправители, акумулаторни батерии, собствени нужди и ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси отговорник мрежови измервателен район

Задължения: Извършването на инспекции и обслужване на електропроводни линии СрН/НН и трафопостове неплановия ремонт на съоръженията в мрежовия измервателен район оперативни превключвания по нареждане на дежурния диспечер периодични проверки на ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист смарт система

Задължения: Работи със СМАРТ системата за дистанционно отчитане и управление на средствата за търговско измерване (СДОУСТИ) Администрира, управлява и отговаря за комуникацията с инсталираните електромери и рутери в СМАРТ СДОУСТИ Води на отчет ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист стандартизация

Задължения: Изготвя технически стандарти (спецификации) за съоръженията Мрежи ВН / ПСт / ВСт / СрН / НН; Участва в изготвянето на технически изисквания за провеждане на търгове за доставка на съоръжения и избор на изпълнители; Участва в изготвянето ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист смарт система

Задължения: Работи със СМАРТ системата за дистанционно отчитане и управление на средствата за търговско измерване (СДОУСТИ) Администрира, управлява и отговаря за комуникацията с инсталираните електромери и рутери в СМАРТ СДОУСТИ Води на отчет ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси електромонтьор първични съоръжения

Задължения: Извършва огледи, инспекции и обслужване на съоръженията от първичната комутация в подстанции и възлови станции, кабелни линии високо напрежение (ВН), силови трансформатори и прилежащите им съоръжения в подстанции, токоизправители, ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист развитие на мрежата

Задължения: Изготвя анализи и прогнози за развитие на товарите, производството и потреблението на електроенергия Извършва средно и дългосрочно планиране на развитието на мрежата Извършва изчисления за техническите загуби по мрежата и такива, ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист дистанционен отчет

Задължения: Работи със системите за дистанционно отчитане и управление на средствата за търговско измерване (СДОУСТИ) Води на отчет средствата за комуникация Осигурява и обработва данните от дистанционния отчет на СТИ (LP, RO, EL) Осигурява ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист техническа поддръжка

Задължения: Следи и идентифицира общи проблеми, свързани със състоянието на сградите; Извършва малки ремонти (механични, електрически и други) в офис сградите; Осигурява преместването на обзавеждане, офис оборудване и техника; Контролира услугите по ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист проекти и строителство

Основни задължения и отговорности: Участва в експертни съвети Изготвя документи за 72 часови проби за въвеждане на обекти в експлоатация Осигурява всички изискуеми от ЗУТ документи за целия инвестиционен процес Осъществява връзка и взаимодействие с ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист развитие на мрежата

Задължения: Изготвя анализи и прогнози за развитие на товарите, производството и потреблението на електроенергия Извършва средно и дългосрочно планиране на развитието на мрежата Извършва изчисления за техническите загуби по мрежата и такива, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Енерго-Про Мрежи търси електромонтьор по поддръжка и ремонт

Задължения: Поддръжка на електропроводни линии и трафопостове – техническа изправност, ремонт, подмяна на арматура, изолатори, регулиране фазови проводници, възстановяване на скъсани проводници; Работа с електромери – монтаж и проверка, подмяна/ ... още

https://electrical-bulgaria.com

Енерго-Про търси монтьор трансформаторни машини

Задължения: Извършва входящ контрол на повредени, подлежащ на ремонт трансформаторни машини; Извършва демонтаж/монтаж и накладка на елементите на трансформаторната машина Източва, измива, долива и регенерира трансформаторно масло за трансформаторни ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси мениджър енергийна ефективност

Задължения: Отговаря за разработване на решения за енергийна ефективност за клиентите на Енерго-Про Енергийни услуги; Разработва, администрира и управлява проекти по ЕСКО договори; Организира извършването на енергийни обследвания и енергийни одити ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси отговорник мрежови измервателен район

Задължения: Организира и отговаря за: - Извършването на инспекции и обслужване на електропроводни линии СрН/НН и трафопостове - неплановия ремонт на съоръженията в мрежовия измервателен район - оперативни превключвания по нареждане на дежурния ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист строителен контрол

Задължения: Извършва качествен и количествен контрол по изпълнението на обектите от инвестиционна и ремонтна програми свързани с архитектурно- строителната част и хидроизолации Изготвя количествено-стойностни сметки за ремонт на сгради и други ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про Мрежи търси специалист енергиен контрол

Енерго-Про Мрежи обяви свободна позиция за Добрич за специалист енергиен контрол. Задължения: Извършва проверки на схемите за измерване и присъединяване на средства за търговско измерване и измервателни групи; Извършва проверки за неправомерно ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист технологии и строителство

Задължения: Разработва технически задания за големи и средноголеми проекти за строителство на съоръжения ВН, СрН и НН (ВЕЛ 110 kV, КЛ kV, Подстанции, Възлови станции, ВЕЛ Средно напрежение, КЛ Средно напрежение, Трафопостове, мрежи Ниско напрежение ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси отговорник координация мрежи и СТИ

Задължения: Изготвя и съгласува мероприятия за подобряване на обслужването на електромерното стопанство в Разпределителен обслужващ център Организира и координира монтирането на СТИ на новоприсъединени клиенти и обекти на 72 часови проби Координира ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Синхрон-С и направление Сградни технологии на Siemens представиха новости в противопожарната защита

В средата на юни в градовете Плевен, Варна и Бургас Синхрон-С и направление Сградни технологии на Siemens проведоха серия семинари, посветени на съвременните тенденции при проектиране и изпълнение на системи за пожароизвестяване и пожарогасене. ... още

https://automation-bulgaria.com

Енерго-Про търси електромоньор средства за търговско измерване

Задължения: Участва в отчитането на електромери Проверява и коригира при необходимост адресни данни, номер и тип на електромер и цифреност на брояча Извършва повторно отчитане по искане на клиент с констативен протокол Работи по заявления на клиенти ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист измерване

Задължения и отговорности: Извършва монтаж и проверка за съответствие на метрологичните и технически характеристики на средствата за търговско измерване (СТИ) Осигурява профилите на товарите на отделни точки на отчитане, необходими за общия профил ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист строителен контрол

Задължения и отговорности: Извършва качествен и количествен контрол по изпълнението на обектите от инвестиционна и ремонтна програми свързани с архитектурно- строителната част и хидроизолации Изготвя количествено-стойностни сметки за ремонт на ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист развитие на мрежата

Задължения и отговорности: Изготвя анализи и прогнози за развитие на товарите, производството и потреблението на електроенергия Извършва средно и дългосрочно планиране на развитието на мрежата Извършва изчисления за техническите загуби по мрежата и ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист развитие на мрежата

Задължения и отговорности: Изготвя анализи и прогнози за развитие на товарите, производството и потреблението на електроенергия Извършва средно и дългосрочно планиране на развитието на мрежата Извършва изчисления за техническите загуби по мрежата и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Енерго-Про търси отговорник трансформаторна работилница

Задължения и отговорности: Ръководи и организира цялостната работа на Трансформаторната работилница Осигурява профилактиката и ремонта на трансформаторите по ел. подстанциите Познава устройството, действието и техническите данни на силовите и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Siemens представя разработки в сградната автоматизация и ОВК управленията на семинар за проектанти

Siemens ще представи най-новите си разработки в сферата на сградната автоматизация и ОВК управленията по време на специализирания семинар за проектанти на 9 и 10 март т.г. Събитието, което ще се проведе в Хисаря, се организира от направления Сградни ... още

https://hvac-bulgaria.com

Енерго-Про откри търг за поддръжка и ремонт на отоплителни инсталации

Енерго-Про Мрежи обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши поддръжка и ремонт на електрически котли, отоплителни инсталации и водоподгреватели, собственост на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща ремонт и подмяна на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Енерго-Про търси монтажник електромерни табла

Задължения и отговорности: Монтира електромерни табла Познава и спазва вътрешните правила за монтаж на електромерни табла Познава начините за монтиране / закрепване на електромерни табла според вида повърхност / локация Извършва контролна проверка ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Енерго-Про търси специалист координация на мрежата и статистиката

Задължения и отговорности: Разработва и предлага режимни параметри; настройки на релейната защита и автоматика; мерки за оптимизиране на разпределителната мрежа; баланси и прогнози за сезонните режими; графици за режими при недостиг на мощност ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Втори етап на програмата Енерго-Про Старт за бъдещи енергетици

Енерго-Про Мрежи даде начало на лятната си програма за бъдещи енергетици "Енерго-Про Старт", съобщиха от дружеството. Програмата, насочена към студенти от технически университети и ученици от гимназии по електротехника, е с продължителност 3 седмици ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

7000 участия в обучения по безопасна работа с електрически съоръжения в Учебния център на Енерго-Про

7000 участия в обучения по безопасна работа с електрически съоръжения регистрира Учебният център на Енерго-Про, който предлага специализирани курсове от създаването се през 2009 г. В тях са обучени служители на компанията, на фирми подизпълнители и ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про стартира лятна стажантска програма за ученици и студенти

Енерго-Про стартира програма за платен летен стаж на студенти от техническите университети и ученици от професионалните гимназии по електротехника, съобщиха от компанията. Целта на програмата "Енерго-Про Старт" е да помогне на бъдещите енергетици да ... още

https://industryinfo.bg

Синхрон-С и Siemens проведоха съвместен семинар

Съвместен семинар на тема "Съвременни тенденции при проектиране и изпълнение на системи за пожароизвестяване, пожарогасене и интегрирани решения" проведоха Синхрон-С и Siemens България на 19 април т. г. в Съюза на архитектите в София. В първата част ... още

https://industryinfo.bg

Siemens ще представи нови решения за пожаробезопасност на изложението Intersec 2016 в Дубай

Направление Сградни технологии на Siemens ще вземе участие в международното търговско изложение в областта на сигурността, безопасността и защитата от пожар Intersec 2016, което се провежда от 17 до 19 януари т. г. в Дубай. Siemens ще представи ... още

https://industryinfo.bg

Siemens стартира промоционална кампания за пожароизвестителната система Cerberus PRO

Направление Сградни технологии на Siemens стартира промоционална кампания за адресируемата пожароизвестителна система Cerberus PRO. До края на месец април 2016 г. тя се предлага на специална цена. Клиентите ще получат 15% отстъпка от нетната ... още

https://industryinfo.bg

Решенията за пожароизвестяване от гамата Cerberus PRO на Siemens с нов каталог

Направление Сградни технологии на Siemens представи нов каталог за продуктите и системи за пожароизвестяване Cerberus PRO. Гамата Cerberus PRO се отличава с голям набор от продукти, интуитивен унифициран интерфейс, програмируеми функционални бутони ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист енергиен контрол

Енерго-Про Мрежи обяви свободна позиция за специалист енергиен контрол за Добрич, Горна Оряховица, Шумен, Силистра и Варна. Задължения и отговорности: Извършва проверки на схемите за измерване и присъединяване на средства за търговско измерване и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Siemens ще представи специализирани решения за пожароизвестяване и пожарогасене на Firex 2015

Направление Сградни технологии на Siemens представи широко портфолио от продукти и решения за пожарна безопасност и пожарогасене по време на водещото международно изложение Firex, което ще се проведе от 16 до 18 юни т. г. в Лондон. В рамките на ... още

https://industryinfo.bg

Европейското роудшоу на направление Сградни технологии на Siemens ще посети София

Европейското роудшоу на направление Сградни технологии на Siemens ще посети София на 8 и 9 април т. г. Компанията ще представи портфолиото на своето направление под мотото "Интелигентност, ефективност и комфорт". Гостите ще имат възможност да се ... още

https://industryinfo.bg

Европейското роуд шоу на Siemens Направление Сградни Технологии пристига в София

Специалното европейско роуд шоу на направление Сградни Технологии на Siemens ще посети хотел Хилтън в гр. София на 8 и 9 април т.г, съобщиха от компанията. Гостите на събитието ще имат възможност да се запознаят с работещи мострeни установки на ... още

https://automation-bulgaria.com

Европейското роуд шоу на Siemens Направление Сградни Технологии посети Пловдив

На 21 февруари т.г. се проведе специалното европейско роуд шоу на направление Сградни Технологии на Siemens, което гостува и в България. Първата спирка от маршрута бе гр. Пловдив, хотел Новотел. Събитието премина под мотото „Интелигентност, ... още

https://automation-bulgaria.com

Европейското роудшоу на направление Сградни Технологии на Siemens пристига у нас

Интелигентност, ефективност и комфорт е мотото, под което ще се проведе специално европейско роудшоу на направление Сградни Технологии на Siemens. То ще гостува и в България, а първата спирка от маршрута му ще бъде гр. Пловдив, съобщиха за ... още

https://industryinfo.bg

Siemens и КИИП Пловдив проведоха семинар за електропроектанти

Siemens България и КИИП Пловдив проведоха съвместен семинар за електропроектанти на тема "Системи и решения за енергийна ефективност и пожарoизвестяване от Siemens" на 28 октомври т. г. в Пловдив. В рамките на събитието бе представена системата за ... още

https://electrical-bulgaria.com

Siemens ще представи нови решения за сигурност и пожаробезопасност на изложението Security 2014 в Германия

Направление Сградни технологии на Siemens ще представи различни новости от в областта на сигурността и пожаробезопасността по време на изложението Security 2014 между 23 и 26 септември в Есен, Германия, съобщиха за IndustryInfo.bg от компанията. ... още

https://industryinfo.bg

Нова брошура за продуктите и решенията на Siemens Сградни технологии

Направление Сградни технологии на Siemens пусна нова брошура, която представя пълното портфолио, възможностите за интеграция между всички системи в сградата, успешно реализираните проекти, полезни линкове и др. Документът съдържа информация за ... още

https://automation-bulgaria.com

Siemens стартира промоционална акция за пожароизвестителната система Cerberus PRO

Siemens стартира промоционална акция за пожароизвестителната система Cerberus PRO, съобщиха за IndustryInfo.bg от направление Сградни технологии на компанията. В рамките на кампанията клиентите могат да закупят система за пожароизвестяване на ... още

https://industryinfo.bg

Ден на отворените врати организира Енерго-Про на 15 март

На 15 март Енерго-Про провежда Ден на отворените врати, съобщават от компанията. Датата е избрана, тъй като на нея се отбелязва Световният ден на потребителя. Дружеството отправя покана към всички желаещи да посетят уникалната високоволтова ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Енерго-Про търси електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Варна

Задължения: - Извършва огледи, обходи, върхови ревизии, профилактика и текущо поддържане на електропроводни линии и трафопостове съгласно нормативните документи - Поддържа просеки, подмяна на износена арматура, подмяна на дефектни изолатори, ... още

https://electrical-bulgaria.com

Енерго-Про участва в проект за подобряване на градската инфраструктура на Бяла

Електроразпределителното дружество Енерго-Про вложи материали на стойност повече от 24 хил. лв. за подобряване на градската инфраструктура на крайморския град Бяла. Участието на компанията е част от проект за разширяване на централната градска част ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Siemens дари пожароизвестителна система на Русенския университет

Направление Сградни технологии на Siemens дари пожароизвестителна система Cerberus PRO за новооткрития Канев център на Русенския университет "Ангел Кънчев", съобщиха за IndustryInfo.bg от компанията. Освен пожароизвестителна система Siemens ... още

https://industryinfo.bg

Новият център за данни на Еволинк със системи за пожарна безопасност от Siemens

Новият център за данни на компанията Еволинк - Еволинк дейта център София 2, е оборудван със системи за пожарна безопасност и сигурност на Siemens, внедрени от фирма Фитих, съобщиха за IndustryInfo.bg от направление Сградни технологии на Siemens. ... още

https://industryinfo.bg

Енерго-Про започва консултации за цената на електроенергията

Електроразпределителното дружество Енерго-Про Продажби стартира процедура за публично обсъждане на проекта на общите условия на договорите за доставка на електрическа енергия. До 26 август т. г. включително, дружеството приема писмени коментари и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Siemens представи решения за сигурност и пожарна безопасност в банки и центрове за данни

На 9 април т.г. Siemens направление Сградни технологии организира семинар на тема „Решения за сигурност и пожарна безопасност в банки и центрове за данни”. Събитието се състоя в Гранд Хотел София в присъствието на специалисти от областта на ... още

https://industryinfo.bg

Siemens представи цялостно решение за сигурност в центрове за данни

Siemens представи цялостно решение за сигурност и безопасност в центрове за данни, което включва продукти и системи за пожарна безопасност - пожароизвестяване и пожарогасене, както и продукти и системи за сигурност - видеонаблюдение, система за ... още

https://industryinfo.bg

Успешен проект на Siemens и Протех в магазин Lidl

През месец декември нов магазин от веригата Lidl отвори врати в град София. Това е поредният успешно реализиран проект на Siemens направление Сградни технологии – компанията достави пожароизвестителна техника от серията Cerberus PRO. Иновативното ... още

https://industryinfo.bg

Siemens предлага пълна интеграция между пожароизвестяване и BMS

В съвременните сгради и комплекси като офиси, търговски центрове и др. се засилва тенденцията инсталираните системи и съоръжения в тях да се използват не само в основната си функционалност, но в определени ситуации да преминават в специален режин на ... още

https://automation-bulgaria.com

Семинар на Siemens и КИИП София-град

На 26 януари т. г. Siemens и КИИП Регионална колегия София-град, секция „ Електротехника, автоматика и съобщителна техника” организираха семинар на тема “Представяне на решения за електроразпределение, пожароизвестяване и BMS системи за сградна ... още

https://electrical-bulgaria.com

Семинар на Siemens и КИИП София-град

На 26 януари т. г. Siemens и КИИП Регионална колегия София-град, секция „ Електротехника, автоматика и съобщителна техника” организираха семинар на тема “Представяне на решения за електроразпределение, пожароизвестяване и BMS системи за сградна ... още

https://automation-bulgaria.com

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top