Сградни газови инсталации

01.09.2007, Брой 9/2007 / Стандарти /

 

Нормативни изисквания към монтажа и експлоатацията
на газопроводи и газови уреди

Развитието на газификационната мрежа в битовия и обществения сектор разшири значително пазарния сегмент на уреди и съоръжения, захранвани с газ, както и на прилежащите им вътрешни газопроводни инсталации. Но използването на природния газ като екологичен и ефективен енергиен източник е свързано със спазване на система от изисквания, гарантиращи безопасната експлоатация на сградните газови инсталации. Задължителните предписания, свързани с избора, монтажните и експлоатационните специфики на сградните газови инсталации се съдържат в действащата в момента Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Нормативният документ влиза в сила през 2004 г. От приемането й до момента наредбата претърпя няколко промени, които обаче не засегнаха пряко частта от нея, отнасяща се до сградните инсталации.

Отношението на бранша, включващ специалисти, занимаващи се с предлагане на газови съоръжения, изграждане на газови инсталации и поддържката им, към изискванията в наредбата не е еднозначно. Изказват се мнения, че някои от клаузите следва сериозно да се обмислят и развият, а други кардинално да се променят. Независимо от противоречивите становища, обаче, наредбата е официалният нормативен акт, действащ в момента. Затова в статията ви представяме някои от дефинираните в документа изисквания към изграждането и поддръжката на сградни газови инсталации.

Редакцията на списание Технологичен дом очаква коментарите ви относно клаузите на Наредбата в частта им Сградни инсталации и предложенията ви за промени в дефинираните изисквания.

Материали и дебелина

на газопроводите

Изискванията към тръбите, арматурата и останалите елементи на газопроводите са специфицирани нормативно. Тръбните трасета в сградните газови инсталации могат да бъдат изградени от метални, стоманени (безшевни или електрозаварени) или полиетиленови тръби, както и от медни тръби или тръби от пластифициран поливинилхлорид. Заваряването и свързването им следва да се извършват в съответствие със съответните български държавни стандарти. Ако не е възможно газопроводът да преминава само през закрити места, т.е. спецификите на приложението изискват изграждането му през открити площи, тръбите в този участък могат да бъдат само метални или от друг материал, специално предназначен за открит монтаж.

Допустимата номинална дебелина на медните тръби зависи от външния им диаметър. В зависимост от диаметъра, дебелината расте пропорционално със стъпка от 0,5 mm. Например, медни тръби с диаметър до 22 mm следва да имат дебелина 1 mm, докато при тръбите с диаметър над 108 mm дебелина, трябва да е 3 mm. Важно предписание на наредбата е металните газопроводи да са електрически изолирани от разпределителните стоманени газопроводи.

Свързване
с газовите уреди

Що се отнася до свързването на газовите уреди с газопроводите, в почти всички случаи то трябва да се осъществява посредством твърди връзки. В случай че работното налягане на газа е със стойност под 0,01 MPa, се позволява използване на гъвкави връзки. Гъвкавите газопроводи трябва да отговарят на определни изисквания по отношение на дължината, фитингите, закрепването, работната температура и налягането. Изисква се гъвкавите газопроводи да са възможно най-къси, да са стабилно закрепени и свързани, и да могат да работят при най-ниската и най-високата работна температура, както и при работно налягане 1,5 пъти по-високо от максималното, но не по-ниско от 0,015 MPa.

Допустими налягания

в газопроводите

Максималното допустимо налягане в газопроводите в жилищни, обществени и административни сгради е 0,01 MPa. Монтирането на газопроводи с налягане до 0,5 MPa се допуска в помещения на отоплителни котелни централи, при осигурена вентилация, газсигнализация и взривобезопасно осветление.

Ако налягането на газа е по-малко от 0,01 MPa, е възможно газопроводът да се разположи директно под мазилката, без да е предвидена специална кухина. В такива приложения газопроводът не може да има разглобяеми съединения в конструкцията. Недопустимо е преминаването на газопроводите през вентилационни тръби, димоотводи и асансьорни шахти, а преминаването през стени и подове става чрез т.нар. защитен кожух, който представлява обсадни тръби със защитна функция.

При използване на специални инсталационни шахти с характеристики, посочени в наредбата, или мазилка с дебелина най-малко 15 mm, се допуска преминаване на газопроводите през стълбища и стълбищни площадки.

Газопроводите


 

подлежат на технически

надзор

след пускането им в експлоатация, съгласно разпоредбите на Закона за техническите изисквания към продуктите. Целта е повече от очевидна - проверка на съответствието с техническото им досие, както и установяване дали експлоатационните им параметри съответстват на разпоредбите на наредбата. На периодична проверка подлежат комините на сезонно работещите уреди - преди започването на отоплителния сезон, както и вентилационните канали и комини от керамични или метални тръби - веднъж годишно.

Изисквания към монтажа

на газовите уреди

Нормативно е дефинирана рамката, указваща местоположението, условия за монтаж и безопасна експлоатация на котелните инсталации и газовите уреди в помещения. По принцип, от съображения за сигурност монтирането на газови уреди не се допуска в стълбища. Това правило не е задължително за едно- и двуетажни сгради с две жилища. Логично, други места, които са неподходящи за монтаж и експлоатация на уредите, са санитарни помещения без добра вентилация, както и площи, в които има леснозапалими или взривоопасни вещества.

В наредбата се съдържат подробни и конкретни указания за характеристиките на помещенията, в които могат да се монтират газовите уреди, според техния тип, мощност и степен на отделяне на газ във въздуха. Възможностите за вентилация на помещенията и отвеждане на вредните газове са други основни фактори, от които се определя в значителна степен подходящото местоположение на газов уред.

Отвеждане

на димните

газове

В зависимост от характеристиките на използваните газови уреди, генерираните в процеса на работата им димни газове се извеждат от сградата чрез комини, вертикални инсталации, шахти за отработен въздух, вентилационни системи, вентилация чрез термично отвеждане на горивните продукти, механична или естествена вентилация на въздуха.

Логично, нормативно е указано, че вертикалните инсталации, комините и шахтите трябва да имат подходящи размери за нормалното им функциониране.

Наредбата конкретизира и ограничения в местата за отвеждане на димните газове. Това са места с ограничено пространство, като тесни улички, малки вътрешни дворове, шахти, галерии, под еркери, както и пространства, в които е възможно образуването на взривоопасни и лесно запалими смеси.

Експлоатация

на сградните газови инсталации

Съгласно действащата в момента нормативна база, основната отговорност за правилната и безопасна експлоатация на газовите инсталации и уреди в жилищните сгради е на собствениците и ползвателите им. Регламентирано е те задължително да получат предварителни инструкции от специалисти относно правилната им експлоатация. Наредбата предписва няколко задължения на собствениците на инсталациите и уредите. Освен да спазват инструкциите за безопасна експлоатация, те трябва да осигурят защитата им от достъп на неоторизирани лица, както и да улеснят извършването на техническия надзор. Важна част от задълженията на собствениците и ползвателите е да преустановят експлоатацията на инсталациите и уредите при настъпване на извънредни обстоятелства - неизправни устройства за безопасност, утечки на газ, пожар, природни бедствия и случаи, посочени в инструкциите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Стандарти за устойчиво строителствоСтандарти

Стандарти за устойчиво строителство

Сертификация на сградите по LEED, BREEAM и DGNB BulgariaТенденциите за развитие на строителния сектор са в посока ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата, здравето на хората и изграждането на по-висококачествени обекти. Освен екологични предимства, този тип строителство носи и сериозни икономически ползи.

Въвеждаме ли системата за проектиране Еврокод от 2011?

Подробна актуална информация за всичко, свързано с приложението на системата у нас, очаквайте в следващия брой на ТД Инсталации, Оборудване, ИнструментиС наближаването на датата първи януари 2011 г. растат и притесненията на проектантската гилдия у нас за правилата и нормите, по които ще се проектира от следващата година.

Технически забележки и проблеми при прилагането на Наредба Iз-1971

Коментар на инж. Стефан Кинарев, председател на КИИП, по отношение на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожарВлизането в сила на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт.

Новите изисквания за пожаробезопасност в сгради

Новата Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт. Документът бе публикуван през декември м. г. в Държавен вестник и отмени Наредба 2 за противопожарните строително-технически норми от 1994 г. Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с нормите на Европейския съюз в областта на пожарната безопасност, твърдят авторите й. Новият нормативен акт влиза в сила от 6 юни т.г. и в момента тече етап на подготовка на проектантите, строителните фирми, консултантите и контролните органи за прилагането му.

Промените в директивата за енергийна ефективност на сгради

С новите изменения се подчертава водещата роля на обществения сектор в постигането на енергийна ефективностВъзможностите за повишаване на сградната ефективност са не само широко дискутирана тема, но и нормативно регламентирана насока в развитието на сградното строителство в Европейката общност. Тази мярка е продиктувана както от чисто икономически, така и от екологични причини, например изменението на климата, емисиите от въглероден диоксид и др.

Противопожарна безопасност във високи сгради

Строително-технически норми при проектиране и изгражданеСпоред данните в неотдавнашно изследване на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” половината от пожарите в града възникват в жилищния сектор и то най-вече във високи сгради. Опасността при сградите с височина над тридесет метра се обуславя от бързото разрастване на огъня заради т.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top