Сградни газови инсталации

01.10.2007, Брой 10/2007 / Стандарти /

 

Коментар за необходимостта от осъвременяване на нормативната база в областта

Уважаеми колеги, във връзка с публикуваната в миналия брой на списание Технологичен дом статия, посветена на изисквания към монтажа и експлоатацията на сградни газови инсталации в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, получихме коментар от ст.н.с. д-р Иван Савов, ръководител на Учебен център за Газови технологии в Газтек България и инж. Красимир Георгиев, управител на Барос, който публикуваме в настоящия брой. Редакцията на списание Технологичен дом очаква и други коментари относно клаузите на Наредбата в частта им Сградни инсталации и предложенията ви за промени в дефинираните изисквания.

Изисквания в Наредбата

Според клаузите на наредбата, тръбните трасета в сградните газови инсталации могат да бъдат изградени от метални, стоманени (безшевни или електрозаварени) или полиетиленови тръби, както и от медни тръби или тръби от пластифициран поливинилхлорид. Допустимата номинална дебелина на медните тръби зависи от външния им диаметър. В зависимост от диаметъра, дебелината расте пропорционално със стъпка от 0,5 mm. Например, медни тръби с диаметър до 22 mm следва да имат дебелина 1 mm, докато при тръбите с диаметър над 108 mm, дебелина трябва да е 3 mm.

Свързването на газовите уреди с газопроводите в почти всички случаи трябва да се осъществява посредством твърди връзки. В случай че работното налягане на газа е със стойност под 0,01 MPa, се позволява използване на гъвкави връзки. Изисква се гъвкавите газопроводи да са възможно най-къси, да са стабилно закрепени и свързани и да могат да работят при най-ниската и най-високата работна температура, както и при работно налягане 1,5 пъти по-високо от максималното, но не по-ниско от 0,015 MPa.
Максималното допустимо налягане в газопроводите в жилищни, обществени и административни сгради е 0,01 MPa. Монтирането на газопроводи с налягане до 0,5 MPa се допуска в помещения на отоплителни котелни централи, при осигурена вентилация, газсигнализация и взривобезопасно осветление. Ако налягането на газа е по-малко от 0,01 MPa, е възможно газопроводът да се разположи директно под мазилката, без да е предвидена специална кухина. В такива приложения газопроводът не следва да има разглобяеми съединения в конструкцията.

Нормативно е дефинирана рамката, указваща местоположението, условия за монтаж и безопасна експлоатация на котелните инсталации и газовите уреди в помещения. По принцип, от съображения за сигурност, монтирането на газови уреди не се допуска в стълбища. Това правило не е задължително за едно- и двуетажни сгради с две жилища. Логично, други места, които са неподходящи за монтаж и експлоатация на уредите, са санитарни помещения без добра вентилация, както и площи, в които има леснозапалими или взривоопасни вещества. В наредбата се съдържат подробни и конкретни указания за характеристиките на помещенията, в които могат да се монтират газовите уреди, според техния тип, мощността им и степен на отделяне на газ във въздуха.

Коментар на специалисти:


 

Развитието на техниката

изпреварва нормите

С приемането на действащата в момента Наредба за устройството и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, бяха премахнати голяма част от противоречивите и несъответстващи на европейските норми текстове. В голяма степен получихме един съвременен нормативен документ, съответстващ на сегашното ниво на технологиите в областта с някои малки изключения. Все пак да не забравяме, че развитието на технологиите винаги е изпреварвало законотворците. Например, в сегашната наредба не се разрешава изграждането на газови инсталации със студено запресовани фитинги и тръби от полиетилен висока плътност ( PE-HD), както и връзки на тръби от полиетилен (PEX) със съответните фитинги чрез експандиране. Тези технологии съществуват от доста време в Европа и успешно намират приложение при изграждането на преносните и разпределителните газопроводи, без това да се отразява на сигурността и безопасната експлоатация на инсталациите.

По отношение на безопасността и сигурността, изискванията в настоящата Наредба осигуряват високо ниво, дори бих казал в някои нейни части се наблюдава неоправдано презастраховане, което от своя страна води до утежняване и оскъпяване на монтажа.

Бихме си позволили да направим някои препоръки, които биха осъвременили настоящата Наредба. В голяма степен изпълнението им би довело до улесняване на изграждането на газовите инсталации, а следователно и до тяхното поевтиняване, като това в никакъв случай не би се отразило на сигурността и безопасната им експлоатация.

По отношение на медните тръби за изграждане на сградни газови инсталации - за размери до диаметър 22 mm включително, дебелината на стената на тръбата да се намали от 1 mm на 0,8 mm; за размери от диаметър 22 mm до диаметър 28 mm включително дебелината на стената на тръбата да се намали от 1,5 mm на 1 mm.

При използване на капилярни фитинги за размери до ф54 mm да не се ограничава видът на припоя (твърд, мек). Сред препоръките ни е да се разрешава използването на PEX тръби с диаметър до ф35 mm за изграждане на сградни газови инсталации, предлагани от водещи европейски фирми, придружени със съответните технологии и сертификати. Също така, считаме, че би било удачно в нормативния документ да намери място развитието на колекторния тип захранване на отделните газови уреди. Във връзка с повишаване на безопасността би било добре да се въведе използването на термопредпазител пред колекторите и стопвентил за поток след колекторите. При въвеждане за някои газови уреди (печки, барбекюта и др.) в експлоатация да се използват газови контакти, позволяващи мобилност на съответните уреди при газови инсталации до 100 mbar. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Стандарти за устойчиво строителствоСтандарти

Стандарти за устойчиво строителство

Сертификация на сградите по LEED, BREEAM и DGNB BulgariaТенденциите за развитие на строителния сектор са в посока ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата, здравето на хората и изграждането на по-висококачествени обекти. Освен екологични предимства, този тип строителство носи и сериозни икономически ползи.

Въвеждаме ли системата за проектиране Еврокод от 2011?

Подробна актуална информация за всичко, свързано с приложението на системата у нас, очаквайте в следващия брой на ТД Инсталации, Оборудване, ИнструментиС наближаването на датата първи януари 2011 г. растат и притесненията на проектантската гилдия у нас за правилата и нормите, по които ще се проектира от следващата година.

Технически забележки и проблеми при прилагането на Наредба Iз-1971

Коментар на инж. Стефан Кинарев, председател на КИИП, по отношение на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожарВлизането в сила на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт.

Новите изисквания за пожаробезопасност в сгради

Новата Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт. Документът бе публикуван през декември м. г. в Държавен вестник и отмени Наредба 2 за противопожарните строително-технически норми от 1994 г. Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с нормите на Европейския съюз в областта на пожарната безопасност, твърдят авторите й. Новият нормативен акт влиза в сила от 6 юни т.г. и в момента тече етап на подготовка на проектантите, строителните фирми, консултантите и контролните органи за прилагането му.

Промените в директивата за енергийна ефективност на сгради

С новите изменения се подчертава водещата роля на обществения сектор в постигането на енергийна ефективностВъзможностите за повишаване на сградната ефективност са не само широко дискутирана тема, но и нормативно регламентирана насока в развитието на сградното строителство в Европейката общност. Тази мярка е продиктувана както от чисто икономически, така и от екологични причини, например изменението на климата, емисиите от въглероден диоксид и др.

Противопожарна безопасност във високи сгради

Строително-технически норми при проектиране и изгражданеСпоред данните в неотдавнашно изследване на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” половината от пожарите в града възникват в жилищния сектор и то най-вече във високи сгради. Опасността при сградите с височина над тридесет метра се обуславя от бързото разрастване на огъня заради т.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top