Сградните инсталации в Парадайз център – част 2

01.03.2013, Брой 1/2013 / Проекти, реализации /

  • Сградните инсталации в Парадайз център – част 2
  • Сградните инсталации в Парадайз център – част 2
  • Сградните инсталации в Парадайз център – част 2
  • Сградните инсталации в Парадайз център – част 2
  • Сградните инсталации в Парадайз център – част 2
  • Сградните инсталации в Парадайз център – част 2

Проекти, реализации

 

Новостроящият се търговско-развлекателен комплекс Парадайз център е разположен върху 220 000 кв. м на кръстовището на бул. Черни връх и бул. Тодор Каблешков. Обектът се отличава със съвременни сградни инсталации и иновативни енергоспестяващи решения, с част от които ви запознахме в брой 6/2012 на сп. ТД Инсталации.

В настоящия брой представяме спецификите на системата за отопление, водопроводната, канализационна, противопожарна и спринклерна инсталация, както и с газовата инсталация, реализирани от фирмите Техномаш прогрес, Пайп систем и Термоклима, подизпълнители на Атаро Клима. „Доволни сме от съвместната си работа с всички изброени фирми. Успехът ни в реализацията на този проект е общ. Стараем се да изпълним в срок, професионално и качествено всички възложени работи и да удовлетворим изискванията на инвеститора, дизайнерите и наемателите. Очакваме да приключим изпълнението на поставените задачи до 20 март т. г.”, коментираха от Атаро Клима.

В статията представяме и внедрената в комплекса вакуумна отводнителна инсталация Geberit Pluvia, изпълнена от фирма Юнитрейд Интернешънъл.

ОВК инсталации - тръбни мрежи и машинно помещение
Техномашпрогрес е изпълнител на системи по част ОВК, които включват тръбни мрежи по вътрешносградна инсталация, съоръжения на покрив и машинно помещение; покривни климатични централи (Rooftops) за обработка на въздуха в общите части (пасажи) на търговския център; климатични камери и изпълнение на тръбна мрежа за кинокомплекс Cinema city в търговския център.

Системата от тръбни мрежи се изпълнява основно за захранване с кондензаторна вода на D.X. термопомпени климатизатори (WSHP) с водно охлаждане/отопление и по-малка част за радиаторно отопление и въздушни завеси. Инсталацията е може би една от най-големите изпълнени до този момент в България за сгради от подобен род. Общата дължина на изпълнените трасета е около 30 000 м.

Системата за климатизация на въздуха в общите части (пасажите) на търговския център се осъществява с покривни климатични централи (Rooftops). На обекта бяха доставени и монтирани 28 броя машини с общ капацитет за обработка на около 730 000 м3/час въздух.

Системата може условно да се раздели на Вътрешносградна инсталация и Инсталация в машинно помещение и около съоръжения и охладителни кули, изпълнена на покрива на сградата.

Вътрешносградна инсталация
Климатичната система за вътрешносградната инсталация за зоните с магазини, заведения за хранене и забавления е на основата на подаване на кондензационна вода по затворен кръг 2-тръбна система към D.X. термопомпени локални климатизатори с водно охлаждане (W.S.H.P). Тръбната мрежа е изпълнена от стоманени тръби на заварка. През лятото и преходните сезони топлината от магазините ще се отнема чрез водоохладителна кула със затворен контур, работеща на смес от вода и етилен гликол (BRINE). През зимата водата в кондензаторния кръг се загрява с топлообменник, който е свързан към топлозахранването от топлинния център. D.X климатизаторите с водно охлаждане (W.S.H.P) в магазините могат да охлаждат или затоплят помещението по всяко време, в зависимост от потребността. Външните стълбища, тоалетните, сервизните помещения, техническите помещения, складовете, както и коридорите имат отделна отоплителна система с радиатори.

Топлозахранването на радиаторното отопление е на отделен клон със самостоятелна помпа от топлинния център на сградата. Тръбната мрежа е лъчева, изпълнена от черни газови тръби, топлинно изолирана. Обезвъздушаването е чрез автоматични щрангови обезвъздушители. Отоплителните тела са глидерни алуминиеви радиатори, окомплектовани с автоматични обезвъздушители.

Основните компоненти на тръбната мрежа, необходими за правилното функциониране на системата, са спирателната и регулираща арматура. Доставчикът на арматурата е немската фирма Овентроп. С помощта на прецизната апаратура на Овентроп се извършват измервания и настройки на хидравликата на системата, която е основен фактор за прецизната работа на инсталацията. Специалисти от нашата фирма са преминали обучение в заводите на Овентроп и се справят успешно с поставените задачи.

Инсталацията в машинното помещение и около съоръженията на покрива
По отношение на инсталацията в машинно помещение и около съоръженията на покрива - изпълнени са над 1000 м тръбопроводи по покрива и в инсталационна шахта с диаметър от DN250 до DN350 с необходимата спирателна и регулираща арматура около съоръженията на покрива и в машинното помещение, а именно: охладителни кули, водогрейни котли, помпи, топлообменници и други.

Система за климатизация на въздуха в общите части на търговския център
Климатичната система за тези зони е на основата на автономни покривни централи Rooftop, с клапа за снабдяване с пресен въздух 0-100%. Покривните централи са изпълнени с охладителна секция на директно изпарение и отоплителна секция на газ. На обекта сме доставили покривни централи на фирмата TRANE, селектирани и съгласувани със специалистите от представителя им за България - фирма Ковес.

Покривните централи работят на повече от 30% пресен въздух cамо в случаите, в които параметрите на външния въздух позволяват режим „свободно охлаждане”. И в този случай компресорно-кондензаторния блок, вграден в покривната централа, е изключен автоматично и вентилите на отоплителните секции са затворени.

Осигурено е подаване на санитарното количество пресен въздух, както и работа на климатичните централи на 100% пресен въздух за икономично охлаждане през преходните сезони. Пресният въздух се филтрира, затопля се през зимата, охлажда се през лятото и се подава в помещенията.

Предизвикателства при реализацията на проекта
Предизвикателствата при реализацията на проекта бяха много и най-разнообразни. Основните и най-съществени за успешната реализация на проекта бяха следните:
- Работното проектиране, което беше възложено на изпълнителите на отделните инсталации, и бързата реализация на промените в проекта - при изпълнението на обекти от подобен род е много важно бързо и гъвкаво да се удовлетворят изискванията на многобройните наематели на търговските площи. От огромно значение за гладкото изпълнение на монтажните работи на фаза работно проектиране бе да се извърши прецизно съгласуване на проектите по всички инсталации.
- Съгласуване и одобряване на заложените в проекта машини и съоръжения, чрез направа на избор, селекции и симулации. Както е известно, една такава процедура е винаги много тежка, така че трябваше максимално бързо и компетентно да се реагира с необходимата документация и мостри, за да се стигне до приключване на процедурите в срок.
- Осигуряване на необходимите спомагателни съоръжения и механизация за бързото, безаварийно и, не на последно място, безопасно изпълнение на монтажните работи, което е особено важно при изпълнението на обекти от подобен род. Нашата фирма разполага с голям парк от механизация, необходима за тези дейности, което ни прави в голяма степен независими от механизацията на строителя на обекта.

В заключение искам да отбележа, че с оглед обема на работа и предизвикателствата, възникнали по време на изпълнението, една фирма изпълнител трябва да разполага с необходимата структура от инженерно-технически персонал, собствени работници, както и оборотни средства, за да се справи бързо, компетентно и качествено с подобни обекти.
инж. Лилян Мавров, проектов ръководител ОВК на Техномашпрогрес

Газовата инсталация в Парадайз Център
Фирма Термоклима 2004 е изпълнител на всички газови инсталации в сградата, които се използват за отопление и битова гореща вода. Газовите котли са доставени от фирмата главен изпълнител - Атаро Клима. Голяма част от оборудването - спирателната арматура, понижаващите регулатори и разходомерите, са производство на италиански фирми.

Инвеститорът предпочете газта като енергиен източник поради нейната висока ефективност, икономичност и екологичност. В бъдеще, сферите й на приложение в мола вероятно ще се увеличат и освен за отопление, ще се използва и в кухните на заведенията за обществено хранене, за отопление на тераси и др.

Газовата инсталация е подсигурена със система за безопасност и сигнализационна уредба. В котелното помещение, освен сигнализация, е монтирана и аварийна вентилация. Най-голямото предизвикателство при реализацията на проекта бе свързано именно с мащабите на обекта и мерките за безопасност на многобройните посетители.

В момента тестваме газовата инсталация и вероятно през м. март тя ще влезе в експлоатация.
Стефан Странски, управител на
Термоклима 2004


 

ВиК и противопожарна инсталация
Водопроводната, канализационна, противопожарна и спринклерна инсталации в обекта са изградени от фирма Пайп систем. Внедрените системи отговарят на най-актуалните стандарти и норми в България и в Европа. Те са не само функционални, но и с подходящия за такъв тип сграда дизайн, като същевременно спазват строгите проектни изисквания.

Като утвърден в своята област изпълнител на ВиК, спринклерни и противопожарни инсталации, Пайп систем работи с водещи български и европейски производители на материали, изделия и оборудване. В Парадайз мол сме вложили висококачествени материали, съобразени със заложените от архитектите на проекта изисквания за качество, които гарантират дълъг процес на експлоатация и естетичен външен вид.

Едно от основните предизвикателства в работата ни по проекта бяха поставените от възложителя срокове. Огромен обем от работа трябваше да бъде осъществен в рамките на кратък период от време. За да се справим с едновременното изпълнение на различните инсталации, ние впрегнахме максимален ресурс от хора, оборудване и механизация. Друго предизвикателство се оказаха високите критерии на компанията, отговорна за проджект мениджмънта. В процеса на работа се налагаха известни промени, свързани с динамиката на наемните отношения в обекта. Ние трябваше да бъдем изключително гъвкави и да реагираме с препроектиране, релокация на ресурс, организация на работния процес. Въпреки всички предизвикателства обаче за нас беше истинско удоволствие да сме част от този мащабен проект, защото той е най-добрата възможна визитка за Пайп систем. Като компания с опит, ангажирана в момента в реализирането и на други проекти от такова ниво, можем да кажем, че размерът за нас вече няма значение - можем да предложим комплексно изпълнение на проекти от всякакъв вид, големина и степен на сложност.
инж. Николай Чомаковски, управител на Пайп систем

Вакуумна отводнителна инсталация
Проектирането и изграждането на вакуумната отводнителна инсталация Geberit Pluvia са изпълнени от фирма Юнитрейд Интернешънъл. Geberit Pluvia е система за вакуумно отводняване на покриви с голяма площ (ефективна е при площ повече от 2000 м2). Специфичното при тази система е, че тръбите в подпокривното пространство са хоризонтални (т. е. за работата на тази система не се изискват наклони на тръбите). Това прави вакуумното отводняване доста подходящо при изграждането на търговски центрове, промишлени обекти, логистични бази и т. н., с голяма покривна площ. Вакуумните водоприемници (воронки) се отличават с голям капацитет и ефективност - една воронка може да приема до 14 л/сек. дъждовна вода или да осигури отводняването на около 300 м2 площ. Принципът на действие е принципът на скачени съдове - основната движеща сила е хидравличната височина, т. е. разликата между нивото на покрива и мястото, където „заустваме” дъждовната система.

Системата се състои от вече споменатите вакуумни воронки, тръбна система от полиетилен висока плътност (HDPE) тръби, система за твърдо укрепване и софтуер за оразмеряване и хидравлично изчисляване. Особено важно е всички изброени компоненти да са от един производител, при Geberit Pluvia това е направено и дава основание за гаранцията при работа на системата. Софтуерът e патентно защитен от Geberit и е настроен със специфичните технически данни на използваните воронки, тръби, фитинги и укрепващи елементи.

Както обикновено, на такива по-големи обекти основното предизвикателство е координацията с другите инсталации и налагащите се промени по време на работа. Но благодарение на големия си опит и тясно сътрудничество с останалите проектанти и изпълнители, фирма Юнитрейд Интернешънъл се справи с изграждането на системата.
инж. Ивайло Йотов - търговски инженер, Юнитрейд Интернешънъл 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

Водоснабдителни системи в болнициТехническа статия

Водоснабдителни системи в болници

При болничните водоснабдителни инсталации от особена важност е проектирането им да бъде съобразено с аспекти като надеждност, оперативна ефективност и простота на изпълнението. Познаването на специфичните изисквания и техническите предизвикателства на водоснабдителната система във всяка отделна болница ще помогне на персонала при поддръжката й.

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлажданеБизнес

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлаждане

Рехау България и Актон електроникс организираха съвместен семинар на тема “Водещи тенденции в системите за водно подово, стенно и таванно отопление и охлаждане от REHAU”. Събитието се състоя на 3 ноември т.

Комбинирано производство на енергия в сградиТехническа статия

Комбинирано производство на енергия в сгради

При производството на електрическа енергия от изкопаеми горива отпадната топлина може да бъде възстановена от охлаждащата вода и димните газове и да се използва за отопление на помещения, подгряване на битова гореща вода и за абсорбционни чилъри. В сравнение с конвенционалните котли, системите за комбинирано производство на енергия в сгради са с много по-висока ефективност, което допринася за пестенето на гориво, намаляване на емисиите на парникови газове и редуциране на разходите за потребление на електрическа енергия.

Дигитализацията във ВиК сектора

Непрекъснатото развитие на интелигентните технологии за водопроводни и канализационни мрежи помага на ВиК операторите постоянно да подобряват ефективността и управлението на системите за водоснабдяване и водоразпределение. Оптимизацията на операциите е в основата на внедряването на интелигентни технологии за управление.

Актуални технологични тенденции в ОВК сектораТехническа статия

Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

С прилагането на Директивата ErP за продукти, свързани с енергопотреблението, се повишиха и стандартите за жилищни централни климатични системи и термопомпи. В резултат на това производителите започват да адаптират продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и изисквания за екодизайн.

Red Sun: Възползвайте се от новите технологии. Отоплението на бъдещето!

Слънцето представлява естествен източник на инфрачервена топлина, на която всички ние се радваме. Redsun инфрачервени отоплителни системи с техните изключително тънки панели ще ви дадат възможност да се възползвате едновременно от приятна и здравословна топлина във Вашия дом.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top