Шахти и системи за отводняване

18.09.2014, Брой 4/2014 / Техническа статия / ВиК оборудване

  • Шахти и системи за отводняване
  • Шахти и системи за отводняване
  • Шахти и системи за отводняване

Техническа статия

 

Необходимо условие за спокойното ежедневие на съвременното общество е неговата относителна независимост от климатичните условия. Важен елемент от това е правилното изграждане и добро функциониране на системите за отводняване, служещи за навременното отвеждане на дъждовните води и водите от снеготопенето в населените места.

Именно подземните и повърхностни отводнителни системи гарантират отвеждането в канализацията на водата, която не може да се абсорбира, тъй като тя поражда редица последствия като наводняването на помещения, намиращи се под земното ниво, мазета, гаражи, развитието на микроорганизми по стените в сградите, води до ерозия на почви и други.

За да бъде гарантирана цялостната защита от натрупване на вода в даден участък, се изграждат два вида отводнителни системи - подземен дренаж и повърхностна отводнителна система.


› РекламаПодземните дренажни системи
се използват в ниски заблатени райони в участъци с високи нива на подпочвените води. С помощта на подземния дренаж може да се предотврати възможно разрушаване на основите на сгради, тротоари, както и да се подпомогне решаването на проблеми като наводняването на помещения, намиращи се под земята.

Съществуват различни видове и начини на изграждане на дренажни системи, съобразени с конкретните параметри на участъка. Фактори, които се вземат предвид, са и географските характеристики на района.
Елементи на дренажните системи са дренажните тръби, кладенци, канали, подземни галерии и други.

Сред специфичните им приложения са предпазване на основни на сгради и подземни съоръжения, отводняване на сметища и депа, градини, спортни съоръжения. Намират своето приложение и в селското стопанство.

Съществуват различни критерии за класифициране на дренажните системи - конструктивно изпълнение, разположение върху терена, източник на подпочвени води, прякото им предназначение и други. На база конструктивните си особености дренажните системи се делят на хоризонтални, вертикални, комбинирани, специални и др.

Основна специфика на хоризонталните системи за дренаж е самотечното отвеждане на водата. Най-простият пример за такъв тип система са отводнителните корита (открити или закрити). Най-често вертикалните дренажни системи са тръбни шахти и за отделянето на водата се налага използването на специални помпи, както и съответното захранване.

Комбинираните дренажни системи съчетават в себе си хоризонтален и вертикален дренаж. Друга възможна класификация е конфигурацията на свлачищния склон и източниците за постъпване на дренажни води. В този случай дренажните системи се делят на еднолинейни, двулинейни, контурни, площни или смесени.

В някои случаи изграждането на подземна дренажна система може да не е необходимо, което не може да се каже за наличието на повърхностно отводняване. Повърхностната отводнителна система решава проблема с отвеждането на излишното количество вода от повърхността на пътища, къщи и градини, детски площадки и съоръжения.

Според специалисти оптимална ефективност се постига чрез системи, които съчетават подземна дренажна система и повърхностно отводняване.
Системите за повърхностно отводняване се делят на два вида - линейни и точкови.
Линейно повърхностно отводняване
Линейното отводняване представлява система, която чрез цялата си дължина осигурява оттичане на водата. Това гарантира висока ефективност поради намалената вероятност от запушване. Местата, на които обикновено се изграждат такъв тип системи, са краищата на платното по пътищата, сградите и прилежащите площи около тях, пред гаражи, в паркове, градини и градски алеи, както и около водни съоръжения като басейни, езера и други.

Системата за линейно отводняване се състои от няколко елемента. Основен сред тях е отводнителният канал, който се поставя в специално оборудвани за целта канавки. Сред елементите на дадена линейна отводнителна система, освен отводнителните канали, са и защитните решетки, предлагани на пазара в различно изпълнение и материали - поцинкована стомана, чугун, мед и други.

Пясъкоуловителите, които предотвратяват запушването на системата, и крепежните елементи също са част от системата. Отводнителните канали съществуват в различни варианти в зависимост от приложението - могат да бъдат с общо предназначение или с повишена устойчивост на външни въздействия и удари; в зависимост от използвания материал за тяхната изработка - пластмасови, от полимербетон и др, както и с различна ширина на напречното сечение.

Основната функция на отводнителните канали
е събирането на излишната вода, поради което тяхното изграждане около пътища и жп линии е задължително. Препоръчително е проблемът с отвеждането на излишната вода да се реши още при проектирането на сградата или съоръжението, тъй като ненавременното решаване на този проблем би довел до тежки последствия. Важно е да се знае, че правилно проектираната отводнителна система позволява регулиране на овлажняването на терена.

Както стана ясно, за изработването на каналите за отводняване се използват различни материали, като най-често приложимите са бетон, полимербетон, пластмаса, композитни материали, неръждаема стомана. Поради своята популярност в строителството, бетонът е най-често срещаният материал при изграждането на отводнителни канали.

Негови основни предимства са високата устойчивост, структурата му, предотвратяваща пукнатини и деформации, както и издръжливостта на различни агресивни влияния. Често се изработват и от вибропресован бетон, което допълнително повишава физико-механичните характеристики.

Отводнителните канали могат да бъдат с различна дълбочина на полагане и, ако е необходимо, да бъдат оборудвани със стоманени дюзи за увеличаване на устойчивостта в зависимост от очакваното натоварване. Въпреки посочените редица предимства обаче бетонните канали не са с дълъг експлоатационен срок.

Още по-устойчиви, но едновременно и по-леки, са отводнителните канали от композитни материали. Сравнително леки са и пластмасовите отводнителни канали, които се отличават и с дълъг експлоатационен срок, студо- и износоустойчивост. Гладката им повърхност осигурява висока пропускателна способност на отводнителната система.

Предимствата на стандартните бетонни канали и актуалните изпълнения на канални системи от пластмаса обединяват каналите, изработени от полимербетон. Те притежават високата твърдост и здравина на бетонните, както и химическата инертност и дългия срок на експлоатация на пластмасовите. Тези канали са около два пъти по-леки от бетонните, а издържат на високи натоварвания, на които пластмасовите не биха могли.
Като


 

предимства на линейното отводняване могат да се посочат:
• бързо и ефективно отвеждане - отводнителните канали поемат и отвеждат водата по цялата си дължина;
• лесен монтаж - отводнителните канали са лесни за полагане, благодарение на което не се налагат сложни и продължителни изкопни работи;
• лесно почистване на системата - тъй като почти винаги е разположена на повърхността, системата е леснодостъпна;
• почти не се нарушава повърхностния земен слой - това ограничава последващи възможности за образуването на локви;
• обхваща голяма площ;
• едновременно събиране и отвеждане на излишната вода.

Точково повърхностно отводняване
Добре известно е, че точковото повърхностно отводняване е изградено от отделни (локални) водосборни точки, които са свързани както помежду си, така и с линейната отводнителна система посредством канализационна тръба. Сифоните и решетките са основните елементи на точковите отводнителни системи.

За тяхното изработване обикновено се използват пластмаса или метал. За индивидуални проекти и обществени обекти, където не се очаква голямо натоварване, сифоните и решетките се изпълняват от пластмаса. При големи натоварвания обаче се препоръчва използването на метални решетки и сифони.

С цел предотвратяване запушването на каналите някои от решетките са с декоративно оформени елементи за задържане на примесите във водата, а в сифоните често се предвижда кошница за задържане на отпадъци. Наличието й улеснява в голяма степен регулярното почистване на обекта. За качественото поставяне и последващо функциониране на сифона при точковото отводняване е добре да се осигури равномерен наклон от всичките му страни.

Отводнителните шахти са основен елемент от точковото отводняване
Те съчетават в себе си надеждната защита от повърхностни води и едновременно с това са естетично решение за водоотвеждане към канализационната система. В случай на монтирането им в близост до сграда, обикновено се свързват с останалите елементи на системата за линейно отводняване.

При самостоятелното им поставяне обаче те се превръщат в основен елемент за точково отводняване. Конструкцията им е такава, че в тях се създава водна риза с цел предотвратяване разпространението на миризми от канализационната мрежа.

За производството на отводнителните шахти се използват основно пластмаса и бетон. При избора на материал трябва да се вземат под внимание основните му характеристики и да се съобразят с конкретното приложение.

Според специалисти най-добър вариант за отводняване се постига посредством изграждането на комбинирана система, съчетаваща линеен и точков метод. При правилно изпълнение такава система би осигурила качествено отводняване.

Последователността на полагане на отделните елементи е ключова за доброто функциониране на системата. Затова специалистите препоръчват следното: под улуците да се предвиди локално точково отводняване; при проекти, включващи двор, на територията му да се предвиди линейно отводняване, състоящо се предимно от отводнителни канали за линейна канализация; елементите да се присъединят чрез канализационни тръби към колектора.

Като основен елемент за контрол и своевременна реакция при евентуално запушване според специалисти е важно осигуряването на добра видимост на местата, където системата извършва завои. При резки температурни разлики е добре колекторът да се монтира на достатъчна дълбочина, за да се предотврати евентуалното му замръзване. В случай че това не може да се осъществи, е необходимо планирането на възможност за отоплението му. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Дренажни системи

Своевременното събиране и отвеждане на повърхностните и подпочвените води от определени участъци и съоръжения, благодарение на което по повърхността не се задържа излишна вода и влага предполага изграждането на подходяща дренажна система.

Отводнителни системиТехническа статия

Отводнителни системи

Особености на системите за повърхностно отводняванеОтводнителните системи играят ключова роля за успешното и своевременно отвеждане на дъждовните води и водите от снеготопенето. От тяхното добро функциониране и организация зависи избягването на образуването на заблатени места, ерозия на плодородни почви, наводняването на подземни помещения, мазета, гаражи, развитието на гъбички и плесени по стените на сградите и т.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top