Сигнално, аварийно и евакуационно осветление

29.04.2021, брой 2/2021 / Техническа статия / Осветление

  • Сигнално, аварийно и евакуационно осветление
  • Сигнално, аварийно и евакуационно осветление

Техническа статия

 

При изграждането на обект с клас на функционална пожарна опасност от всеки инвеститор се изисква да планира и инсталира аварийно и евакуационно осветление. Неговите задължения са засегнати в набор от нормативни документи, касаещи строително-техичекските и експлоатационни норми за пожаробезопасност на обектите, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за обозначаване и сигнализиране за безопасност при работа. Стандартът БДС EN 1838:2005 "Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление" обобщава всички тези нормативни текстове, отнасящи се до аварийно и евакуационно осветление. Все пак предвид строгата специфика и комплексност инвеститорите в много случаи прибягват до специализираните консултанстски услуги на експерти по аварийно и евакуационно осветление.

Сигналното осветление, от своя страна, е част от задължителната система за обезопасяване и обозначаване на габаритите на обектите, насочване и ориентация във въздухоплаването, за навигация в корабоплавнето и специалзирани приложения за маркиране и други обозначителни функции.

Предназначение на сигнално, аварийно и евакуационно осветление

При възникване на бедствие или авария и спиране на електрическо захранване функция на аварийното осветление е да осигури видимост чрез независим източник на захранване в продължение на няколко часа. То ориентира персонала, често придружено от пиктограмни изображения, даващи информация за посоката на изхода или необходимо действие.

Аварийното евакуационно осветление осигурява осветеност за безопасно напускане на работното място при евакуация или извършване на опасни дейности, необходими преди нея. Евакуационното осветление осветява пътя за безопасен изход от сградата при следване на утвърдения план за действие и евакуация. Аварийното работно осветление служи за безопасно провеждане на нормални работни дейности при прекъсване на захранването или друга причина за спиране на нормалното работно осветление.

Сигналното осветление се използва при системите за сигнализация, необходими например за обозначаване на препятствия в производството, в навигацията при корабоплаването и въздухоплаването, изграждане на специфични маркировки в строителството и транспорта, за обозначаване на габаритите на движеща се механизация, при ремонтни дейности и др. Системите за сигнализация следва да се изпъплянват в съответствие с международните стандарти и конкретния проект.

Технически характеристики и инсталиране

При проектиране на сградните инсталации аварийните и евакуационни осветители се разполагат в точки, от които ще осигурят необходимата осветеност за безопасното движение на хората към изхода на сградата. Проектът се съгалсува с приложимите стандарти и изисквания. Вътрешните батерии се зареждат непрекъснато от сградното захранване, като по този начин се обезпечава резервното захранване за осветлението и при преустановяване на захранването аварийните лампи продължават да работят чрез независим източник в продължение на минимум един час.

Монтажът и разположението на аварийното и евакуационно осветление в помещенията и обектите се изпълнява съгласно действащото законодателство. Аварийно осветление, обозначаващо евакуационните пътища, е основно изискване за осигуряване на противопожарна безопасност. Също така то може да служи, за да насочи персонала към мястото, където се помещава противопожарното оборудване – пожарогасители и оборудване за безопасност, или където се намират средствата за оказване на първа помощ, като осветителните тела са придружени от пиктограми и указателни знаци.

Ааварийното осветление трябва да обхваща изходните врати. Те трябва да бъдат добре осветени, за да се гарантира, че хората могат да идентифицират къде да отидат в края на евакуационните пътища. Също така евакуационните маршрути и изходи трябва да са осветени с еднакъв интензитет. В пресечните точки на коридори и по стълбища и стълбищни клетки е изключително важно да се инсталира аварийно осветление. Места, където има промяна в нивото на пода, също изискват добра осветеност. В зоната на противопожарна техника добрата видимост е от критично значение при възникване на аварийна ситуация.

Дежурното аварийно осветление служи за осветяване на откритите пространства и се предвижда за обществени места, посещавани от много хора. По този начин то спомага за идентифицирането и ориентирането към евакуационни пътища и изходи, като насочва хората към тях.

Трети тип аварийно осветление е осветлението за високорискови зони, където се работи с оборудване, което представлява риск за здравето и живота на хората. Аварийното осветление в тези случаи осигурява възможността на хората да преустановят работата си безопасно и да предприемат необходимите процедури за изключване. Този тип осветление се прилага само в ограничени случаи.


› Реклама


Разполагането на сигнализационното осветление строго зависи от функцията му. Оборудването за обозначаване на препятствия в авиацията например се инсталира върху високи сгради, кули, стълбове, които се считат за препятствия за авиацията съгласно ICAO и FAA. Задължително е интензитетът на светлината да бъде съобразен с условията и функциите, които сигнализационните лампи изпълняват.

Сигнализационните лампи с висок интензитет, използвани във въздушната навигация отговарят на изискванията на ICAO тип A и стандартно те използват LED технология с бяла светлина с максимален интензитет от 200 000 Cd, за да отговорят на най-взискателните приложения. Обикновено се инсталират върху конструкции над 150 метра.

Светлините за въздухоплавателните средства със среден интензитет са от тип A, B, C съгласно катеогризацията в ICAO и FAA. И в тази категория се изпозлват предимно светодиодни устройства. Максималният интензитет е 20 000 Cd и обикновено се инсталират на конструкции над 45 метра.

Сигнализацията с нисък интензитет с предназначение във въздухоплаването е с минимален интензитет 32 Cd и обичайно се монтира на конструкции под 45 метра и като междинни светлини на по-високи конструкции. Те се изпозлват единствено през нощта.

Формата, размерът и височината на препятствията (разделени на нива според височината), определят броя на необходимите осветителни тела и техния тип. Броят на необходимите светлини на едно ниво зависи от външния диаметър на осветената конструкция.

Предлага се разнообразие от светодиодни източници за маркиране на строителни и пътни ремонтни дейности или временни, които могат да бъдат с автономно слънчево токозахранване. Също така има специално проектирани осветители за обозначаване за препятствия в случаи на мъгла или лоша видимост.

С помощта на контролер за управление може да се включи резервен източник на светлина (stand by lamp) при повреда на основния. Сигнализацията се обезпечава чрез превключване на релейни контакти, при аварийна ситуация на основния или допълнителните светлинни източници. Контролерите за управление дават възможност за регулиране на прага на сработване на детекторите за ток и регулиране на времезакъсненията за превключване и подаване на алармени сигнализации.


 

Видове осветителните тела

В съвременните индустриални приложения добрите практики са наложили използването на светодиодно аварийно и евакуационно осветление като най-предпочитаното решение поради високата енергийна ефективност и намаленото влияние върху околната среда. Системите за аварийно и евакуационно осветление от ново поколение притежават вградена система за самотестване, която следи за изправността на осветителните тела. Такива модели лампи включват три теста – непрекъснат тест за състоянието на батерията, тест на лампата и тест за продължителност на работа.

Освен всичко изброено светодиодните тела не съдържат живак, имат ниска консумация и дълъг живот, което ги прави един от най-екологичните светлинни източници. Компактните им размери позволяват повече свобода на конструкцията и дизайна в сравнение с традиционните флуоресцентни тръби.

При сигнализационното осветление се предлагат разновидности на сигнализиращия сноп. Според конкретното предназначение сигналните лампи могат да бъдат със стробираща светлина, въртящо се огледало, мигаща свветлина, възможност за смяна между мигаща и постоянно светеща светлина и други. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Влагозащитено LED осветлениеТехническа статия

Влагозащитено LED осветление

Редица съвременни битови, търговски и индустриални приложения налагат използваните осветители да разполагат с дадена степен на защита от прах, замърсяване и влага с цел гарантиране на тяхната безпроблемна и дългосрочна експлоатация. Особен риск при електрическите инсталации представлява влагата, която може да създаде опасност не само за електрооборудването и материалните активи, но и за обитателите и ползвателите на помещенията със специфична среда.

Водещи технологични тенденции в сградното осветлениеТехническа статия

Водещи технологични тенденции в сградното осветление

Дигитализацията безспорно е водеща мегатенденция в сферата на сградните инсталации, а повсеместното й прилагане не подминава и осветителния бранш. Съвременните сгради еволюират в интелигентни и интерактивни екосистеми, в които осветлението прераства от физическа инсталация в комплексна свързана услуга.

Енергийна ефективност на осветлението в обществени сградиТехническа статия

Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

Съвременните технологии в областта на осветлението предлагат множество опции за повишаване на енергийната ефективност на сгради. Сред най-популярните стъпки в тази посока са провеждането на енергийни одити, внедряването на системи за управление на осветлението и енергиен мениджмънт, както и подмяната на остарелите осветители с по-високоефективни варианти.

Сградни осветителни системи с гласово управлениеТехническа статия

Сградни осветителни системи с гласово управление

Много съвременни производители на осветителни компоненти и системи интегрират възможности за гласов контрол в продуктите си.

Тази пазарна тенденция е провокирана от възможностите за все по-тясно интегриране на осветлението в платформите за сградна и домашна автоматизация, както и от разширяването на технологичните модели за управление на интелигентната осветителна техника.

Интелигентно аварийно осветлениеТехническа статия

Интелигентно аварийно осветление

Аварийното осветление от ново поколение разполага с допълнителен набор от функции, който не само оптимизира мониторинга и поддръжката му, но позволява и интегрирането му в цялостни платформи за сградна автоматизация и консолидираното му управление с останалите сградни системи и услуги.

На пазара вече се предлагат интелигентни системи за аварийно осветление, които елиминират нуждата от времеемка и сложна конвенционална инспекция.

Light + Building отбелязва 20-годишен юбилей през 2020 г.Бизнес

Light + Building отбелязва 20-годишен юбилей през 2020 г.

Най-новите решения, породени от разширяването на пазарите в световен мащаб, ще бъдат представени от множество изложители във Франкфурт на Майн от 8 до 13 март 2020 г.

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветлениеТехническа статия

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветление

LED технологията намира все по-голямо приложение във вътрешното осветление на жилищни и търговски обекти. Експертите прогнозират, че глобалният пазар на вътрешно LED осветление ще продължи да расте през идните години с ускорени темпове, съответстващи на технологичните му предимства пред конвенционалните технологии.

Важно условие с оглед безпроблемната и продължителната му експлоатация е то да бъде осигурено с подходяща защита от пренапрежение.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top