Системи за дъждовни води

01.11.2012, Брой 5/2012 / Техническа статия / ВиК оборудване

  • Системи за дъждовни води

Техническа статия

 

България е страна, сравнително бедна на водни ресурси. В същото време сухото време допълнително допринася за намаляване на запасите от питейна вода. В немалко райони на страната трудностите по осигуряване на непрекъснато водоснабдяване и намаляването на дебита на водоизточниците доведе и до въвеждане на режим на водоснабдяването. Бе забранено и използването на питейна вода за напояване на зелени площи, земеделски земи и др. В същото време проучванията показват, че домакинствата използват за пиене и за готвене много малка част от доставяната по водоснабдителната система питейна вода.

Обикновено данните, които се посочват, са за около 2%. Останалата част се използва за хигиенни цели, за поливане и др., за които използването на дъждовна вода се счита за много подходящо.

Според специалисти, с изграждането на системи за събиране и използване на дъждовна вода може да се постигне значително намаляване на консумацията на питейна вода, като посочваните данни са за намаляване на консумацията с над 50%. В зависимост от използваната система, водата може да се използва за напояване, миене, пране и т. н. В същото време, непрекъснатото повишаване цената на питейната вода позволява сравнително бързо изплащане на подобни системи.

Дъждовната вода
Според направени изследвания на дъждовната вода, качеството й е значително по-високо от качеството на водата в естествени водоеми, използвани за къпане. Дъждовната вода се определя като мека вода, която е по-малко склонна да отлага твърди вещества. Тъй като тя няма пряко съприкосновение с почвата, в нея няма разтворени соли и минерали. Характеризира се с ниско съдържание на калций и варовик и е богата на минерали и хранителни вещества. Счита се за много подходяща за напояване, тъй като в нея не се съдържа хлор. Също така тя е много подходяща за захранване на перални машини. Направени тестове показват, че използването на дъждовната вода не оказва негативен ефект върху прането и не увеличава съдържанието на микроби при изпраните дрехи. Допълнително предимство е, че дъждовната вода е по-мека от чешмяната, поради което намалява и необходимото количество перилни препарати.
Системите за дъждовна вода
Една от най-лесните за реализиране системи за събиране на дъждовна вода е поставянето на резервоар под водосточната тръба за събиране на стичащата се вода. Това е лесна за реализиране идея, с която обаче трудно може да се осигури вода и за други цели освен за напояване. Оптимално събиране и използване на дъждовната вода може да се постигне само с изграждането на подходяща система за нейното събиране, съхранение и разпределение. Системите за събиране на дъждовна вода обикновено включват няколко основни елемента: участък за събиране на водата; система, по която водата се транспортира до мястото за съхранение и резервоар, в който водата се съхранява и от който се подава към потребителя.

Под участък за събиране на водата се има предвид площта, от която се събира водата. Най-често той се ограничава в границите на съответния имот. Обикновено основното количество от водата се събира от покрива на сградата. Качеството на събраната дъждовна вода зависи не само от нивото на замърсяване на въздуха, но и от вида и конструкцията на покрива. Препоръчително е материалите, използвани за изграждане на покрива, да са с ниско ниво на отделяне на частици и вредни вещества. За подходящи се считат покривите, покрити с инертни материали, несъдържащи оцветители. Като много подходящи често се посочват покривите, покрити с циментно-пясъчни керемиди. От друга страна, не се допуска събирането на дъждовна вода от покриви, покрити с материали, съдържащи азбест и олово. Добре е покривът на сградата да е с достатъчно стръмен наклон. По този начин се осигурява бързо стичане на водата и се предотвратява възможността в нея да се развият микроорганизми.

Водосточните тръби и улуците са другите основни елементи на системата. Тъй като по тях водата се отвежда към резервоара, е добре до се обърне внимание на материалите, използвани за направата им. Водосточни тръби и улуци от материал, съдържащ олово е добре да не се използват. Като подходящо решение се приемат тръби и улуци от полимерни материали като PVC (поливинилхлорид), поцинкована стомана и други.

Видове резервоари
Особено внимание при изграждането на система за дъждовна вода е необходимо да се обърне на резервоара. Той се явява най-скъпото съоръжение, което е необходимо да отговаря на редица изисквания. Необходимо е резервоарът да се проектира така, че успешно да противодейства на земните натоварвания и движения  за продължителен период от време. Резервоарът може да бъде монтиран под или върху земната повърхност.

Монтирането на резервоара под земята го предпазва от прякото въздействие на светлина, топлина и други. Също така температурата на събраната в резервоара вода се запазва относително постоянна обикновено в границите от около 6 - 8 оС през цялата година. Липсата на светлина предотвратява образуването на водорасли, а сравнително ниските температури не благоприятстват развитието на микроорганизми и бактерии. При този начин на монтаж необходимо условие е ниско ниво на подпочвените вода.

При използването на резервоар за наземен монтаж се препоръчва той да се постави на хладно и тъмно място, с оглед избягване затоплянето на водата и развитието на водорасли и микроорганизми. Също така е добре той да е непроницаем за светлината. Резервоарът може да бъде поставен и в сградата, например в мазе или друго помощно помещение. Добре е да се има предвид, че в помещението, в което ще се постави резервоарът, температурата не бива да пада под 0 оС.

Като подходящи за съхраняване на дъждовна вода се считат резервоари, изготвени от материали, непроменящи своите свойства с течение на времето. За такива се приемат резервоари от поцинкована стомана, полиетилен, стъклопласт и други. Сред най-широко използваните материали е полиетиленът, непропускащ топлина и светлина, особено за резервоарите, предназначени за наземен монтаж.

Вместимостта на предлаганите резервоари може да варира в широк диапазон. Предлагат се резервоари както с обем от порядъка на 500 литра, така и такива с обем много над 5000 литра за една конструкция. Изборът е в зависимост от предназначението. Обикновено резервоарите, които се монтират в помещения в сградата, са с по-малки размери, с оглед на лесното им монтиране и транспортиране. Повечето резервоари могат да бъдат съединявани, което дава възможност да се постигне оптималния за конкретния случай обем.


 

Филтриране на водата
При движението си дъждовната вода увлича със себе си кал, камъчета, листа и други замърсители. Преди да постъпи в резервоара, е необходимо те бъдат отстранени. По тази причина повечето системи са оборудвани с филтри за пречистване на водата. В зависимост от целите, за които ще се използва дъждовната вода, системата може да е оборудвана само с филтър за грубо пречистване или да включва и филтри за фино пречистване на водата.

Филтрите се явяват първи етап на пречистване в системата за дъждовна вода. Те оказват влияние върху качеството на събраната вода и функционалността на системата като цяло. Обикновено използваните филтри са специално разработени за използване в системи за дъждовна вода. Сред изискванията, на които трябва да отговарят, са: висока степен на пречистване, висока водопропускливост, да бъдат лесно почистващи се и да са с ниски разходи за поддръжка.

Филтрите могат да бъдат монтирани към гърлото на резервоара или да бъдат поставени в отделна шахта под земята. Подземните филтри обикновено се монтират преди резервоара за дъждовна вода и филтрират всички постъпващи към тях дъждовни води. Добре е да се предвид и преливник, посредством който при обилни валежи излишната вода да се отведе към канализационната система.
На пазара се предлагат различни по размери, конструкция и функционални възможности филтри, като изборът зависи от дебита на водата и съответните изисквания.

Помпата
Важен елемент от системите за дъждовна вода се явява и помпеното оборудване. Изборът на помпа обикновено се определя от особеностите на събирането и съхраняването на дъждовната вода. В зависимост от големината и предназначението е възможно използването на неголеми преносими поми или помпени станции. Често използвани са многостъпалните центробежни помпи.
Специалистите съветват при избора на помпа да се избере такава, която да е защитена от работа на сух ход и съответно да е снабдена с необходимата автоматика. Добре е агрегатът да има система за филтрация, за да се предотврати евентуалното му повреждане от случайно попаднали замърсители.

Оборудването зависи от предназначението
Обикновено, когато се предвижда системата да се използва само за напояване, се престъпва към изграждане на по-елементарни системи, включващи основно резервоар, филтър за грубо пречистване и помпа. При тези системи е добре да се има предвид, че ако резервоарът не е монтиран подземно на дълбочина под точката на замръзване, е добре през зимата той да бъде изпразнен. Когато се предвижда системата да работи целогодишно и да се използва и за други цели като осигуряване на вода за хигиенни нужди, е необходимо да се включат и някои допълнителни компоненти. Например добре е резервоарът да е с успокоител на входа и сифон за преливане, да се предвиди плаващо засмукване с вграден филтър, вътрешен модул, снабден с помпа, вход и резервоар за питейна вода, датчици и защити, микропроцесорно управление, преливник.

Наличието на успокоител на входа на резервоара намалява наличието на фини замърсявания във водата. Обикновено те се утаяват на дъното на резервоара, образувайки тънък слой утайка. Успокоителят предотвратява разбъркването на този слой. Важен елемент е и сифонът за преливане, с който се осигурява отвеждане на частиците, плаващи по повърхността и се предотвратява навлизането на миризми и газове от канализацията. Добре е да се предвиди и клапан, с който да се предотврати възможността от връщане на вода от канализацията.

За да се гарантира добрата целогодишна работа, е необходимо подземните резервоари и филтри, както и тръбите за вода, да бъдат инсталирани под точката на замръзване. Добре е за подземните резервоари и филтри да се предвиди достатъчно голям ревизионен отвор, за да могат да се почистват при необходимост.

При изграждането на системи, които ще се използват за събиране на дъждовна вода за битови нужди, се препоръчва използването на плаващо засмукване. По този начин се осигурява засмукване на вода от най-чистата точка. Обикновено това е на около 10 см под повърхността на водата. Специалистите препоръчват също при използването на дъждовна вода за перални машини да се инсталира филтър с обратно промиване след помпата, който задържа и замърсявания с много малки размери.

Системите за дъждовна вода, предназначени за целогодишна употреба, могат да бъдат оборудвани с автоматично управление с оглед улесняване на експлоатацията. Например по време на дълги сухи периоди, когато в резервоара няма достатъчно вода и не може да се покрие потреблението, се предотвратява липсата на водоподаване. В същото време подаването на питейна вода е само тогава, когато не може да се осигури достатъчно дъждовна вода.

Някои производители на елементи за водосточните системи предлагат и такива, специално предназначени за системите за събиране на дъждовна вода, като например решетки за задържане на листа и едри замърсяващи вещества и предотвратяващи попадането им във водосточната система и други. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Системи за отвеждане на дим и топлинаТехническа статия

Системи за отвеждане на дим и топлина

Системи за отвеждане на дим и топлинаВ случай на пожар в затворено помещение горещите димни газове се разполагат над огъня поради термичния принцип за издигане на топлия въздух. В такива случаи е жизнено важно обитателите на помещението незабавно да открият пътя за евакуация.

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

Новости при системите за контрол на достъпаТехническа статия

Новости при системите за контрол на достъпа

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top