Системи за климатизация с водоохлаждащ агрегат

01.09.2012, Брой 4/2012 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Системи за климатизация с водоохлаждащ агрегат
  • Системи за климатизация с водоохлаждащ агрегат
  • Системи за климатизация с водоохлаждащ агрегат

Техническа статия

 

Същност и особености на системите, видове агрегати

Водоохлаждащите агрегати са хладилни машини, конструктивно състоящи се от два топлообменника, изпълняващи ролята на изпарител и кондензатор, компресор и дроселиращ вентил, между които циркулира работно тяло. Като работно тяло обикновено се използва хладилен агент, който в процеса на работа променя агрегатното си състояние.

Системите за климатизация с водоохлаждащ агрегат
Принципно, системите за климатизация с водоохлаждащ агрегат се състоят от два кръга външен и вътрешен. Във външния кръг циркулира хладилният агент, най-често фреон. Вътрешният кръг се формира от отоплителната и/или климатичната инсталация, в която обикновено циркулира вода или разтвор на вода с пропилен гликол.

В системите за отопление, вентилация и климатизация, водоохлаждащите агрегати се използват за отопление и охлаждане при работа на агрегата в термопомпен режим или за работа само в режим на охлаждане. Като топло- или студоносител в инсталациите се използва загрята или съответно охладена вода. Едни от най-често използваните и разпространени видове водоохлаждащи агрегати са агрегатите въздух-вода и вода-вода.

В процеса на работа като източник на енергия водоохлаждащите агрегати използват около 70% безплатна природна енергия и само около 30% електрическа енергия (фиг.1).


› РекламаНай-разпространени са компресорните водоохлаждащи агрегати
Водоохлаждащите агрегати се класифицират по различни признаци. Например, според принципа на действие те се подразделят на компресорни, сорбционни и комбинирани компресорно-сорбционни. В практиката към момента най-разпространени са компресорните. Друг използван критерий за класификация е в зависимост от вида на енергийния източник. От различните видове спрямо този критерий основно се използват водоохлаждащите агрегати вода-въздух и вода-вода. В зависимост от предназначението на консуматора агрегатите могат да се разделят на няколко типа - за охлаждане; за отопление и охлаждане; за отопление, охлаждане и топла вода за битово горещо водоснабдяване (БГВ). При работа на агрегата в термопомпен режим, според това дали в топлообменника, приемащ топлина циркулира едно и също работно тяло, или се използва вода, която се връща във водоизточника, термопомпените системи могат да се разделят на отворени и затворени.
Принципът им на работа се базира на цикъла на Карно
Основно водоохлаждащите агрегати използват цикъла на Карно. На фиг. 2 е показана принципна схема на идеална топлинна машина, работеща в даден температурен интервал. Процесът протича между тяло с висока и тяло с ниска температура с помощта на работно тяло (газ). Протичането на четирите етапа на процеса е по посока на часовниковата стрелка: 1-2 разширение на газа с внасяне на топлина (изотерма), 2-3 адиабатно разширение на газа (без топлообмен с околната среда), 3-4 сгъстяване на газа с отвеждане на топлина (изотерма) и 4-1 сгъстяване на газа (адиабата). Тъй като при идеалния процес няма загуба на топлина или работа, максимално възможната ефективност се изразява с отношението на полезната работа, реализирана от термодинамичния цикъл, към внесената топлинна енергия или W/QH , познато като термичен коефициент на полезно действие.

На фиг. 3 е показана принципна схема на идеален процес в термопомпен режим, който е обратен на процеса на топлинната машина. Посоката на процеса в T-S диаграмата е обратна на часовниковата стрелка.

Особености при проектиране на системите
След предоставено задание от страна на Възложителя за отопление или климатизация с водоохлаждащ агрегат следва да се направят редица проучвания и запитвания. Необходимо е да се определи сградата, за която ще се използва агрегата при какви режими ще се експлоатира, т. е. само охлаждане или отопление и охлаждане. Добре е да се има предвид, че при необходимост от голямо количество топла вода за БГВ, се допуска използване на водоохлаждащия агрегат, но само в летен режим. Необходимо е да се определи видът на агрегата, дали да бъде вода-въздух или вода-вода, в зависимост от спецификата на терена и съответно от особеностите на сградата, както и наличието на достатъчно електрическа мощност за захранване на съоръжението. Също така е необходимо да се проучат възможностите за монтаж - на покрива, на терена или в сградата; спецификата на вътрешната инсталация; температури на топлоносител и студоносител; тип на вътрешните отоплителни тела (основно вентилаторни конвектори); наличието на общообменна вентилация и др.


 

Водоохлаждащите агрегати вода-въздух
се монтират предимно на покрива на сградата или на терена. Ако в близост има други сгради, следва да се обезпечи шумът, който се генерира от агрегата.
Обикновено водоохлаждащите агрегати, работещи само в режим на охлаждане, се използват предимно в сгради със сезонно използване като например хотели по морето, които се използват само през топлите месеци в годината. Обикновено агрегатът освен за климатизация на хотела се използва и за производство на топла вода за БГВ, като допълнително се предвижда възможност за рекуперация на топлина (heat-recovery). Рекуперацията на топлина се реализира с помощта на допълнителен топлообменник, който използва отпадната топлина от кондензатора на агрегата.

Вътрешната инсталация най-често е водно-конвективна, двутръбна с принудителна циркулация. Вътрешните тела обикновено са вентилаторни конвектори. Възможно е да се предвиди и охлаждане на въздуха, използван за вентилация на обществените части като ресторанти, фоайета и др.

Друг възможен вариант е използването на агрегатите за климатизация на административни сгради, търговски центрове, хотели за целогодишно ползване и др. В тези сгради водоохлаждащите агрегати обикновено работят както в режим на охлаждане, така и на отопление, предимно през преходните сезони (пролет и есен). В този случай вече се говори за термопомпено съоръжение. Добре е да се има предвид, че в режим отопление агрегатите обикновено работят до -5 оС външна температура. При използването им в отоплителен режим при външни температури през зимата по-ниски от -5 оС, следва да се предвиди допълнителен енергиен източник за отопление. Това може да бъде котел или захранване от ТЕЦ.

При реализация на инсталацията с термопомпени агрегати вътрешната инсталация е двутръбна или четиритръбна, а най-често използваните вътрешни тела и тук са вентилаторните конвектори. С водоохлаждащия агрегат се осигурява предимно охлаждане на въздуха за вентилация през топлите месеци, а през студените за отопление се използва котел или ТЕЦ.

От особена важност е предвиждането на система против замръзване. Това се осигурява чрез допълнителен топлообменник, който се монтира вътре в сградата. От едната му страна преминава топлоносителят - смес от вода и пропилен гликол, а от другата - само вода.

Водоохлаждащи агрегати вода-вода
При водоохлаждащите агрегати вода-вода е добре да се има предвид, че ако системата е отворена, т. е. със сондаж и подпочвени води, преди всичко е необходимо да се определи разполагаемият дебит на водата, необходим за агрегата и нейната температура. При температура на подпочвените води под +10 оС, този вид агрегати се счита за неподходящо решение. Агрегатите се монтират в отделно техническо помещение. Подходящи се за използване до -10 оС външна температура.

При реализацията на вътрешната инсталация се използват същите принципи като при агрегатите вода-въздух.

Най-често този вид агрегати се предпочитат, когато теренът върху който ще се строи сградата е с високо ниво на подпочвените води. За да се обезпечи работата на водоохлаждащия агрегат вода-вода, следва да се направи хидрогеоложки доклад с данни за подпочвените води на терена като дебит и температура. След което може да се пристъпи към избор на съоръжение и изготвяне на проектната документация. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Системи за отвеждане на дим и топлинаТехническа статия

Системи за отвеждане на дим и топлина

Системи за отвеждане на дим и топлинаВ случай на пожар в затворено помещение горещите димни газове се разполагат над огъня поради термичния принцип за издигане на топлия въздух. В такива случаи е жизнено важно обитателите на помещението незабавно да открият пътя за евакуация.

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

Новости при системите за контрол на достъпаТехническа статия

Новости при системите за контрол на достъпа

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение.

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешноИнтервю

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешно

Тодор Гургуров, мениджър Бизнес развитие в Dahua Technology България, разказва за дейността на наскоро открития офис у нас, какви са очакванията на компанията за пазарно присъствие и кои тенденции обуславят развитието на пазара в областта на видеонаблюдението в световен мащаб.

Вентилация, климатизация и БГВПроекти, реализации

Вентилация, климатизация и БГВ

В реализацията на обекта фирмата Термоинженеринг МПЗ участва от първия етап на проектиране, до крайния етап на изграждане и пускане в експлоатация на системите в част “Вентилация”, “Климатизация” и БГВ. “Така успяхме да помогнем на създадената от нас “рожба” да “проходи”, стриктно следвайки изискванията за максимална ефективност при минимална консумация на ел.

КИС Климa, Данаил Шулев: В дейностите по проектиране и изпълнение прилагаме най-новите технологични решенияФирмена статия

КИС Климa, Данаил Шулев: В дейностите по проектиране и изпълнение прилагаме най-новите технологични решения

Научете интересни подробности около изпълнението на последния по-значим обект на КИС Климa в областта на проектирането на ОВКХТ инсталации и каква е правилната стратегия за успешното развитие на пазара от специалното интервю с управителя на фирмата.

Децентрализираната климатизация от Hoval е отлично решение за производствени и логистични халетаПроекти, реализации

Децентрализираната климатизация от Hoval е отлично решение за производствени и логистични халета

Ключовите предимства на предлаганите от Hoval продукти се изразяват не само в отличните им качества, но най-вече във възможностите за комбинирането им във високоефективно системно решение за отопление, вентилация и климатизация. Ефективните ни системи намират приложение по цял свят, а в последните години все по-масово и в България.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top