Системи за сигурност в музеи

20.05.2014, Брой 2/2014 / Техническа статия / Сигурност

  • Системи за сигурност в музеи

Техническа статия

 

Музеите имат уникални особености, които ги отличават от останалите обекти по отношение на изискванията за сигурност и безопасност. Приоритет при тях е едновременното изпълнение на две задачи: съхранението и опазването на ценни предмети и осигуряването на свободен достъп на посетители до тях.

Това налага необходимостта от по-иновативни подходи към сигурността в музеите. Много арт галерии и музеи се помещават в стари исторически сгради, което допълнително усложнява внедряването на адекватни системи за сигурност.

Ако самата конструкция на сградата не позволява инсталирането на високотехнологични устройства, сигурността трябва да бъде осигурена чрез защитени помещения и контейнери за съхранение и показване на експонатите.

Освен това двуизмерните и триизмерните обекти в музея изискват различни подходи, за да се осигури максимална сигурност и да се предотврати фалшивото задействане на алармите.

Постоянната смяна на експозициите също трябва да се вземе предвид при проектирането на системите, за да не се стига до блокиране или неутрализиране на някой от детекторите. Всичко това изисква креативност и специално разработени за конкретното приложение решения за сигурност.

Интегрирани системи за сигурност
Цялостните решения за сигурност трябва да обхващат редица структурни елементи: врати, ключалки, ограждения, решетки, прозорци и системи за окачване на експонатите.

Те се допълват от електронни устройства като сензори за движение, инфрачервени датчици, звукови аларми, системи за видеонаблюдение, както и чипове за радиочестотна идентификация, които се прикрепят или интегрират в самия експонат, за да бъде локализиран в случай на кражба.

Известителни системи се инсталират по външните фасади на сградите, прозорците, вратите, както и на всички етажи, като мерките за сигурност в помещенията не трябва да се ограничават само до сензори за движение.

Ако външната среда го позволява, е добре да се инсталира система за детекция на нарушителите още при приближаването им към сградата. Регистриращите движението CCTV камери и инфрачервени датчици или лазерни системи, които постоянно сканират района на сградата, са подходящи решения за завишаване степента на сигурност.
Видове алармени системи
Има три различни типа механизми за задействане на аларми, които обикновено се използват в комбинация. Те определят и три основни типа аларми - вътрешни, външни и отдалечени. Вътрешните аларми се задействат в периметъра на детекция за нарушители.

Обикновено се използват звукови сигнални устройства за известяване, но е възможно и използването на визуални предупредителни системи. В зависимост от концепцията на технологията, алармените системи с вътрешна активация могат да задействат специални детектори, които да сигнализират контролна зала вътре в сградата и/или външен охранителен персонал.

Алармените системи с външно задействане използват визуални или звукови устройства (сигнални лампи или сирени), за да уведомят външните лица. Отдалечените алармени сигнали обикновено се предават по телефонна линия или линия за трансфер на данни (мобилна или Интернет).

Целта на тази технология е да уведоми централизирано звено (например охранителна компания или полицията) за нарушението. Рискът от компрометиране на трасето за трансфер на данни може да бъде избегнат чрез инсталиране на сертифицирана алармена система, която използва сигурни и валидирани канали и оборудване.

Специални детектори
Прецизното електронно наблюдение на предмети на изкуството често изисква специфични решения. Така например за предотвратяване на кражбите на картини могат да се използват електромеханични и/или електронни детектори, които следят дали картината е на мястото си посредством електрическа верига, която се държи затворена от тежестта на рамката.

Ако силата, поддържаща контакта, се промени съществено (картината бъде свалена), веригата се отваря и се задейства аларма. Друг вид специални детектори могат да бъдат инсталирани за наблюдение на самото платно, за да сигнализират евентуалната му кражба.

При тях механичен превключвател или оптична система следят позицията на платното. Оптичните системи изискват осветяване на гърба на картината със слаби локализирани светлинни лъчи. Всяка промяна в отражението на светлинните лъчи задейства алармата.

Капацитивни детектори, от своя страна, образуват електрическо поле около охранявания обект. При навлизане на човек в периметъра на детекция се създава промяна в полето. Капацитивното наблюдение може да бъде използвано за различни артефакти, включително самостоятелни предмети, цели експозиции, картини и др.

Понякога за това се изисква предварителна подготовка, например нанасянето на проводим слой върху гърба или долната част на предметите.

В един продукт могат да бъдат комбинирани различни типове устройства за детекция. Детектори за движение със или без опция за видеозапис, алармен сигнал или запис на изображения могат да работят заедно, за да осигурят оптимална ефективност.

Специфичната логическа връзка между функционалните им принципи позволява преодоляването на редица ограничения при инсталацията на даден тип устройство например в близост до вентилационни системи.


 

Контрол на достъпа
Инсталирането на сертифицирана система за входящ контрол е подходяща опция за помещения, до които имат достъп само оторизирани лица, като складове, сървърни и IT зали, ателиета за реставриране и др.

Системите за контрол трябва да бъдат настроени така, че да осигуряват достъп на конкретни лица чрез персонални електронни ключове или кодове. Това позволява и водене на регистър кой и кога влиза в помещението или излиза.

Добра възможност за прецизно идентифициране в особено уязвими зони са биометричните системи. Преди интегрирането на подобна система обаче е необходимо внимателно да се прецени дали изчислената вероятност за грешка (фалшиво приемане или отхвърляне на заявка) отговаря на конкретното приложение.

Биометричните системи могат да бъдат комбинирани с конвенционални транспондерни решения, които да удължат времето за обработка на сигнала за задействане.

Видеонаблюдение
Устройства за видеонаблюдение могат да бъдат интегрирани в системите за контрол на достъпа. С поставянето на камера на входа на дадено помещение може да се предостави достъп на определени лица без нужда от идентификация през системата.

Също така системите за видеонаблюдение в музеите позволяват заснемането и докладването на престъпления и друг тип инцидентни събития. Модерните решения дават възможност дори за идентифициране на нарушителя в случай на кражба.

Целта на системите за видеонаблюдение е да разширят възможностите на оптичните системи за мониторинг, като позволят на персонала да следи не само обекти в непосредствена близост, но и отдалечени помещения и предмети.

Когато е налице подозрителна ситуация, охраната на обекта може незабавно да бъде уведомена чрез радиокомуникация или мобилен телефон, за да се предприемат адекватни и навременни действия.

Ако камерите са разположени така, че всички желани зони да са видими, охранителният персонал може да намали броя патрулни обиколки в зависимост от степента на риск или да подбере предварително зоните, които трябва да попадат в обхвата на наблюдение при обиколката.

Високотехнологичните системи за видеонаблюдение дават възможност за съхраняване на записите за определен период от време. Вградената им памет позволява преглеждането и оценяването на събития преди, по време на и след действителната кражба.

Ако качеството на записа е адекватно, видеоматериалът може да предостави ценна информация на органите на реда след престъпление или инцидент.

Пожарозащита
Рискът от пожар и всички щети, които причинява (огън, топлина, дим, газове, вода/пяна при гасене и т.н.) в музеи и други помещения, в които се помещават произведения на изкуството и обекти на културно наследство, представлява сериозна заплаха в редица аспекти.

Инвестицията във високотехнологични системи за пожарна безопасност в комбинация с адекватни организационни мерки може да осигури оптимално безопасна експлоатация на такива помещения и сгради. Ефективна защита от пожар може да бъде постигната само чрез цялостна концепция за противопожарна защита, съобразена със съответния музей.

Тя обединява всички индивидуални мерки за защита в единно работещо решение. Концепцията включва мерки за превантивна противопожарна защита (с индивидуални структурни, системни и оперативни /организационни елементи), както и мерки за противопожарна отбрана, които включват спасителни и пожарогасителни операции.

Всички музеи трябва да бъдат осигурени с пожарогасителна защита. Минимумът са преносими пожарогасители, разположени на стратегически локации из цялата сграда, които се инспектират за правилна поддръжка по зададен график.

Важно е да се инсталират и автоматични системи за пожарогасене, които могат да бъдат спринклерни инсталации, инсталации с халогениран газ или други автоматични системи за пожарогасене.

Най-добре е да се инсталират пожарогасителни системи из целия музей, а ако това не е възможно, да се осигурят такива инсталации за всички непублични зони на сградите, особено за офиси, магазини и други работни помещения, кухни, складове, товарни зони, отоплителни централи, санитарни помещения и зали за почивка.

Препоръчително е да се използват пожарогасителни системи с вода или специален газ - Халон 1301. Халонът не е предназначен за използване в обществени пространства, той е най-подходящ за затворени помещения като зали за съхранение на предмети на изкуството. Управата на музеите трябва да оцени въздействието на системите с халогенирани газове върху околната среда, преди да ги инсталира. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Системи за отвеждане на дим и топлинаТехническа статия

Системи за отвеждане на дим и топлина

Системи за отвеждане на дим и топлинаВ случай на пожар в затворено помещение горещите димни газове се разполагат над огъня поради термичния принцип за издигане на топлия въздух. В такива случаи е жизнено важно обитателите на помещението незабавно да открият пътя за евакуация.

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешноИнтервю

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешно

Тодор Гургуров, мениджър Бизнес развитие в Dahua Technology България, разказва за дейността на наскоро открития офис у нас, какви са очакванията на компанията за пазарно присъствие и кои тенденции обуславят развитието на пазара в областта на видеонаблюдението в световен мащаб.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Генератори за мъглаТехническа статия

Генератори за мъгла

Технологиите в областта на системите за сигурност за жилищни и търговски приложения през последните десетилетия еволюираха от обикновени аларми за врати или прозорци до комплексни интелигентни платформи, включващи системи за видеонаблюдение, сензори за движение, биометрична идентификация и т. н.

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.Техническа статия

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.

През 2016 г. станахме свидетели на развитието на няколко доста добре очертани тенденции при видеонаблюдението.

Системи за видеонаблюдение с автономно захранванеТехническа статия

Системи за видеонаблюдение с автономно захранване

Аудио- и видеонаблюдението вече е масово разпространено, тъй като е икономичен начин за защита на активи и хора. Но един от проблемите, с които най-често се сблъскват експертите по сигурността при внедряването на стационарни или преносими CCTV камери на отдалечени места е, че там обикновено няма достъп до електрозахранване от мрежата.

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значениеТехническа статия

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top