Системи за управление на опасностите

11.09.2019, брой 5/2019 / Техническа статия / Сигурност

  • Системи за управление на опасностите
  • Системи за управление на опасностите
  • Системи за управление на опасностите
  • Системи за управление на опасностите
  • Системи за управление на опасностите

Техническа статия

 

В съвременния свят множеството потенциални опасности, които застрашават домовете и имуществото, сградите с различно предназначение и материалните активи в тях, създават предпоставки за разработване и прилагане на цялостни стратегии за управление на опасностите. Сигурността и безопасността са ключови приоритети както в бита, така и в търговията и индустрията, а поддържането им често пъти изисква инвестиции в модерни технологични решения.


Модерните обществени и бизнес сгради обикновено разполагат с повече от един тип система, гарантираща отделни аспекти на сигурността на обекта – контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожарна безопасност и др. С нарастващата автоматизация на сградните системи и услуги и тяхното масово консолидиране в единни платформи за сграден мениджмънт все по-популярни стават комбинираните решения за контрол на рисковете, познати като системи за управление на опасностите (Danger management systems, DMS). Тези приложения могат да обединяват: средства за детекция на пожарна опасност, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за контрол на достъпа и за управление на средствата за достъп (ключове, чипове, карти и др.), видеонаблюдение, системи за мониторинг, детекция на въглероден оксид, влизане с взлом, управление на паркинги и т. н.

Основните функции на DMS платформите са: обработка на събития, интегриране и управление на отделните подсистеми и отчет/докладване. В тях подсистемите са унифицирани чрез общ софтуер. “Гръбнакът” на системите за управление на опасностите са т. нар. предварително дефинирани сценарии (например “пожар”, “обир” и др.) – програми, които управляват колективната работа на системите съгласно установени процедури в зависимост от вида събитие. Решенията от този тип функционират подобно на цялостните BMS платформи за сграден мениджмънт с помощта на средства за автоматизация, централен контролен блок и различни функционални модули, отговарящи за безпроблемната работа на съответната система или системна група. Модулите могат да бъдат управлявани както заедно, така и поотделно, а различните сценарии включват комбинирането на съответните необходими за целта модули.

 

Функционален обхват

Функциите на системите за управление на опасностите обхващат контрол на всички рискове за хората и материалните активи в една сграда. Фокусът е не просто върху автоматизираното управление на отделните системи за сигурност, а върху ефективното им координиране в случай на опасност. DMS платформите са доказано решение за сгради, в които функционират множество системи за сигурност, например обществени учреждения и институционални сгради, болници, учебни заведения, хотели, офиси и др. Целта е елиминиране на риска от забавяне и иницииране на незабавна реакция за овладяване на критичния сценарий. Важна функция на системите от този тип е и навигирането/превеждането на отговорния персонал по сигурността през цялата процедура за управление на съответното събитие.

В съвременния свят множеството потенциални опасности, които застрашават домовете и имуществото, сградите с различно предназначение и материалните активи в тях, създават предпоставки за разработване и прилагане на цялостни стратегии за управление на опасностите. Сигурността и безопасността са ключови приоритети както в бита, така и в търговията и индустрията, а поддържането им често пъти изисква инвестиции в модерни технологични решения.


Модерните обществени и бизнес сгради обикновено разполагат с повече от един тип система, гарантираща отделни аспекти на сигурността на обекта – контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожарна безопасност и др. С нарастващата автоматизация на сградните системи и услуги и тяхното масово консолидиране в единни платформи за сграден мениджмънт все по-популярни стават комбинираните решения за контрол на рисковете, познати като системи за управление на опасностите (Danger management systems, DMS). Тези приложения могат да обединяват: средства за детекция на пожарна опасност, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за контрол на достъпа и за управление на средствата за достъп (ключове, чипове, карти и др.), видеонаблюдение, системи за мониторинг, детекция на въглероден оксид, влизане с взлом, управление на паркинги и т. н.

Основните функции на DMS платформите са: обработка на събития, интегриране и управление на отделните подсистеми и отчет/докладване. В тях подсистемите са унифицирани чрез общ софтуер. “Гръбнакът” на системите за управление на опасностите са т. нар. предварително дефинирани сценарии (например “пожар”, “обир” и др.) – програми, които управляват колективната работа на системите съгласно установени процедури в зависимост от вида събитие. Решенията от този тип функционират подобно на цялостните BMS платформи за сграден мениджмънт с помощта на средства за автоматизация, централен контролен блок и различни функционални модули, отговарящи за безпроблемната работа на съответната система или системна група. Модулите могат да бъдат управлявани както заедно, така и поотделно, а различните сценарии включват комбинирането на съответните необходими за целта модули.

 

Функционален обхват

Функциите на системите за управление на опасностите обхващат контрол на всички рискове за хората и материалните активи в една сграда. Фокусът е не просто върху автоматизираното управление на отделните системи за сигурност, а върху ефективното им координиране в случай на опасност. DMS платформите са доказано решение за сгради, в които функционират множество системи за сигурност, например обществени учреждения и институционални сгради, болници, учебни заведения, хотели, офиси и др. Целта е елиминиране на риска от забавяне и иницииране на незабавна реакция за овладяване на критичния сценарий. Важна функция на системите от този тип е и навигирането/превеждането на отговорния персонал по сигурността през цялата процедура за управление на съответното събитие.

Практиката сочи, че човешкият фактор е най-слабото звено в случай на бедствия, аварии и други извънредни обстоятелства. DMS системите позволяват една и съща информация да бъде селективно дистрибутирана към различни крайни точки, което елиминира риска от човешка грешка или прекъсване на веригата за известяване чрез осигуряване на обратна връзка от всяко контролно устройство.

Сред основните цели на колективното управление на опасностите е постигането на прозрачен мониторинг на ситуацията. Ето защо DMS платформата е необходимо да разполага с лесен и удобен за използване графичен интерфейс, кратки и ясни писмени инструкции за операторите и останалия персонал и средства за бърза навигация в менюто. Програмирането на системата е препоръчително да се извършва от съответните упълномощени служители, но интерфейсът й е препоръчително да бъде достатъчно опростен, за да могат с нея да работят в случай на необходимост и останалите членове на персонала с по-ниски нива на техническа грамотност.

Обикновено системата разграничава различни степени на опасност и отделни функционални зони в сградата, изискващи съответните процедури за осигуряване на сигурността и безопасността на хората и имуществото в тях. Заложени са процедури за реакция при широк спектър от инциденти и нива на опасност, както и в различни критични зони на сградата, механизми за незабавно известяване, координиране на евакуацията и др.

 

Системна архитектура

Сградният мениджмънт включва богат набор от административни мерки за управление на различни аспекти от експлоатацията, като управлението на опасностите е сред най-критичните и важни задачи. DMS системите отговарят за овладяване на критични ситуации с бърз период на развитие и значителен обхват. В такива моменти е важно адекватното и бързо филтриране на наличната информация, събирана от сензорите и другите входни устройства на платформата, с цел извеждане на необходимите резултати за местоположението на инцидента в сградата, потенциалния обхват и ниво на опасност, възможните мерки за овладяване, моментната заетост на помещенията, подходящи маршрути за евакуация и т. н.

Концентрирането на нужните данни е възможно благодарение на йерархичната структура на системната архитектура и разделянето й на отделни слоеве: полево оборудване, средства за автоматизация и мениджмънт. Благодарение на множеството отделни подсистеми, интегрирани в платформата, тя може да даде цялостна картина на ситуацията, включваща например координати, нива на вредни газове, температура, наличие на дим, регистриране на движение в забранени зони, наличие на влага и др. За да е възможна максимално ефективна защита на сградата, нейните обитатели и материалните активи във времето, системата се нуждае от гъвкава и мащабируема структура. Само по този начин една DMS платформа би могла да се адаптира към различни обекти, приложения и индустрии, организации с разнообразна големина и функционални разширения на бизнес операциите.

Управлението на събития е най-базовата функция на DMS системите. Най-важният приоритет е бързото и адекватно разпознаване на вида риск, следван от стриктното изпълнение на съответната процедура за овладяване на ситуацията. С цел осигуряване на тясна координация между отделните подсистеми, те са обединени от обща платформа за управление. Обикновено тя разполага и с разширени отчетни функции, на чиято база се извършва детайлен последващ анализ, задаващ насоки за бъдеща превенция на събития и инциденти от същия тип и предписания за по-адекватна реакция в следващ евентуален случай със сходни обстоятелства.
Сред водещите критерии за избор на DMS система за дадено приложение е нейният интерфейс и това доколко лесно, бързо и удобно може да бъде използван той от персонала. Възможностите за интуитивна работа с платформата и функционалният й дизайн, съобразен с конкретното приложение, са сред най-търсените предимства. Отворената системна архитектура пък е предпоставка за интегрирането на възможно най-много подсистеми (включително от различни производители), което оптимизира разходите и спомага за по-бърза възвращаемост на инвестицията. Препоръчително е още платформата да позволява управление както на всички подсистеми заедно, така и на всяка от тях поотделно с цел осигуряване на максимална гъвкавост в различни практически сценарии.

При избор на система е важно да се провери дали избраното решение позволява бъдещи разширения и модификации. Скалируемите системи поддържат изграждането на множество конфигурации с една системна технология, например компактни системи, LAN или WAN мрежи. При компактните архитектури целият DMS софтуер се инсталира в една работна станция. Системата обикновено комуникира с една или повече подсистеми посредством серийна връзка.
За да може да изпълнява ефективно основните си функции – управление на събития, управление на подсистеми и отчет, системата за мениджмънт на опасностите се нуждае от множество допълнителни функционални инструменти. Такива са например потребителска администрация, администрация на акаунти и пароли за достъп, управление на достъпа до системата и системните модули и др.

 

Предимства

Консолидирането на всички системи за сигурност в една сграда в единна платформа за управление на опасностите носи множество ползи. Такива са подобрената видимост на работата на сградните системи и услуги, по-високата степен на сигурност вследствие на тази подобрена видимост, по-малките разходи за закупуване, конфигуриране и поддръжка в сравнение с управлението на няколко отделни подсистеми, елиминирането на риска от объркване коя система да се задейства в случай на инцидент, необходимостта от интегриране само на една система в IT инфраструктурата на сградата/организацията, по-лесната комуникация между отделните подсистеми и т. н. Сред основните цели на колективното управление на опасностите в една сграда е интегрирането на възможно най-много подсистеми в единната платформа.

Водещи предимства на DMS системите пред отделните решения са тяхната гъвкавост, мащабируемост, подобрена сигурност, опростена експлоатация и др. Платформите за управление на опасностите са проектирани и програмирани за различни ситуации, като целта е да се обхванат всички възможни рискови сценарии. Те могат да бъдат лесно и удобно разширявани, така че да включват всички сгради, съоръжения, подсистеми, потребители и оборудване, принадлежащи към дадена организация.

Благодарение на функциите за разпределен контрол на отделните подсистеми, платформите за управление на опасностите гарантират, че всяка система ще сработи в случай на нужда и ще изпълни основните си функции. Могат да бъдат конфигурирани и допълнителни резервни варианти, така че напълно да се елиминира рискът от системна грешка.

Системата обикновено позволява дефиниране на различни нива на достъп, свързани със съответните контролни правомощия. Всеки оператор отговаря за степените на опасност, асоциирани със съответното йерархично ниво. Интерактивният и опростен потребителски интерфейс на единната платформа, заместител на множеството отделни контролни табла и панели, спомага за по-лесно и удобно управление, дори в най-комплексните сгради и приложения.
Сред водещите предимства на DMS системите са и усъвършенстваните аналитични инструменти, които позволяват обработка на гигантски информационни масиви в централизирана платформа, позволяваща отчитане на всички възможни фактори, оказващи влияние върху експлоатацията на сградните системи и услуги. Не на последно място, много потребители избират системи за колективно управление на опасностите с отворен код заради възможността да интегрират и удобно да управляват множество отделни подсистеми за сигурност от различни производители.


 

 

Модули

Модулната архитектура на системите за управление на опасностите позволява гъвкаво разпределение на функциите по подсистеми и възможно най-бърза и адекватна реакция в случай на извънредно събитие.

Сред базовите модули на DMS платформите обикновено е модулът за контрол на достъпа в сградата. Той управлява отключването и заключването на отделните входове и изходи и освен за предотвратяването на неоторизиран достъп, отговаря и за навигация на евакуацията в случай на нужда. Времево-базираният софтуер може да проследява отделните точки за достъп и нива на сигурност, както и да осъществява мониторинг на присъствието в сградата.
Модулът за известяване представлява автоматизиран софтуер, свързан с платформата за управление на опасностите. Ролята му е да предаде сигнал към основния софтуер за уведомяване посредством гласово оповестяване, текстово съобщение, аларма или в друг избран формат. В зависимост от характера на настъпилото събитие могат да се задействат различни планове за уведомяване – автоматично известяване, активиране на локална аларма, изпращане на известия до персонала/мениджърите и/ли собствениците според нивото на сигурност и т. н.

Модулът за видеонаблюдение също обикновено е базов елемент от платформата за управление на опасностите. Той дава възможност за мониторинг на съответното помещение, зона или актив в реално време и с опция за запис без нужда от допълнителен софтуер. Достъпът до видеозаписите обикновено се извършва чрез уеб-базиран клиент, когато се съхраняват на облачни или физически сървъри. Към този модул могат да бъдат свързани и камери с биометрични функции, които разпознават различни физически показатели или са в състояние да идентифицират характерни елементи на обектите като регистрационни номера на автомобили например.

Модулът за пожарна защита също има ключови функции за гарантиране сигурността на сградата, хората и имуществото. Обикновено противопожарните модули са програмирани за директно известяване на местните пожарни служби в комбинация с локално известяване в обекта, за да се задейства незабавна евакуация. Те са в пряка връзка и с комуникационните модули, за да е възможно мигновеното разпращане на известия до всички заинтересовани страни. Противопожарните модули са свързани още с модулите за пожарогасене, които отговарят за задействането на гасителните системи в сградата.
Системите за управление на опасностите обикновено разполагат още с административни модули, модули за визуализация, телефонни и адресни книги и др.

 

 

Интеграция и експлоатация

Първата стъпка към интегриране на отделните системи за сигурност в единна платформа е правилното позициониране и инсталиране на съответните хардуерни компоненти в сградата. Всички крайни устройства (сензори, аларми, сирени, видеокамери, четци за контрол на достъпа и др.) са интегрирани с контролери, които сами по себе си представляват отделни устройства, доставяни от производителя. Всички системи разполагат с индивидуални комуникационни протоколи, чрез които преобразуват сигналите от крайните устройства в разпознаваема информация. Тази информация под формата на пакети се изпраща по подобна на LAN мрежова архитектура между отделните контролери и на по-високо ниво – между системите в отделните сгради.

Пакетите от данни биват разчитани от съответните устройства, като съдържат информация в реално време за статуса и протичащите във всяка крайна точка процеси. Отговорният персонал осъществява мониторинг на тези процеси и ако е необходимо, предприема ответни мерки.

Информацията, визуализирана посредством системата за мониторинг и комуникация, се изпраща и до останалите подсистеми в рамките на платформата, ако това се налага. По този начин се гарантира автоматизираното изпълнение на всички функции без човешка намеса, дори когато операторите не са налице. Отделните софтуерни модули директно комуникират с хардуерни компоненти от различни производители чрез единната платформа с отворен код, която им позволява да се свържат със софтуера на всеки компонент. Това гарантира тясна координация и пълна съвместимост между функциите на отделните подсистеми. Всички протичащи процеси се визуализират в удобен за оператора и потребителите вид.

Самата платформа обикновено се инсталира на компютър, който записва в реално време всички събития от експлоатацията на техническото оборудване в сградата. Комуникацията се осъществява по схемата “сървър-клиент”, като компютърът представлява сървъра, а клиентите могат да бъдат инсталирани на други компютри и устройства, свързани помежду си в локална мрежа или в интернет. Чрез такава комуникация се управляват всички софтуерни модули на платформата.

DMS системите обикновено разполагат с графичен потребителски интерфейс, който в случай на аларма визуализира основния план на съответния етаж, включително помещението, в което е възникнал сигналът. Модерните решения включват поддръжка на текстови инструкции, изображения, видеозаписи и клипове, гласови функции, технически чертежи и други файлови формати. Тъй като плановете на сградите обикновено са много големи, платформата е препоръчително да поддържа векторна графика с цел безпроблемната им визуализация. Тези файлове типично се разпространяват във CAD формат, затова платформите за управление на опасностите по подразбиране задават отварянето им със съответните програми. Достъпни са още функции като селектиране, мащабиране и увеличение, преглед на прозорци и др. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Системи за контрол на достъпа за пешеходциТехническа статия

Системи за контрол на достъпа за пешеходци

Системите за контрол на достъпа на пешеходци са популярно решение за обезпечаване на сигурността на различни по тип и приложение обекти.

Освен за ограничаване на физическия достъп, тези автоматизирани системи служат и за управление на човекопотока, организация на посещаемостта и мониторинг на работните графици на служителите.

Облачни системи за контрол на достъпаТехническа статия

Облачни системи за контрол на достъпа

С технологичното развитие при облачните платформи през последните години все повече системни решения започват да се предлагат и като онлайн услуга (as-a-service).

Такъв пазарен сегмент се формира и в сферата на средствата за контрол на достъпа, обещавайки по-лесно и удобно управление на достъпа от всякога само с помощта на потребителско смарт устройство като мобилен телефон, таблет или часовник.

Автоматични задвижвания за портали и гаражни вратиТехническа статия

Автоматични задвижвания за портали и гаражни врати

Автоматичните системи за управление на входни портали и гаражни врати днес не са лукс, а масово прилагано средство за осигуряване на съчетание от комфорт и сигурност в разнообразни битови и търговски приложения. На пазара се предлагат широка гама цялостни решения, подходящи за всякакъв тип обекти, бюджети и изисквания.

IoT в системите за сигурностТехническа статия

IoT в системите за сигурност

Наред с домашната и сградна автоматизация, сред технологичните области, най-силно повлияни от бума на IoT решения, са системите за сигурност в дома и сградата. Концепцията за повсеместна свързаност на всички смарт устройства по света разкрива нови възможности пред собствениците, мениджърите и ползвателите на недвижима собственост.

Мобилни приложения за сигурност в домаТехническа статия

Мобилни приложения за сигурност в дома

Технологичното развитие в областта на системите за сигурност, интелигентните сградни решения и персоналните мобилни устройства значително трансформираха концепцията за защита на дома.

Мобилните приложения в сферата на сигурността за жилищни и сградни приложения са сравнително нов продуктов сегмент в сферата на домашната автоматизация, но все по-убедително се нареждат сред търсените от потребителите решения.

Еволюция в жилищните системи за сигурностТехническа статия

Еволюция в жилищните системи за сигурност

Динамичното развитие на технологиите в областта на сградната автоматизация доведе до изумителни достижения при решенията за сигурност в дома през последните няколко години. От луксозни високотехнологични джаджи, те постепенно се превърнаха в решение, достъпно за средностатистическия потребител.

Водещата статия в броя разглежда съвременните тенденции и някои от най-впечатляващите иновации в сегмента.

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от ФламтехФирмена статия

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана в областта на пожарната безопасност, чрез услугите: проектиране, доставка, монтаж и абонаментно обслужване на всички видове пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изработване на част: Пожарна безопасност. Предлагаме противопожарно оборудване и пожарозащитни покрития, извършваме сервиз на пожарогасители, обследване на обекти, консултации, изготвяме схеми за евакуация. Ние сме компания, която се стреми към непрекъснато усъвършенстване, за да предлагаме висококачествени продукти и услуги, съгласно действащите нормативни актове и международни стандарти.

Новости при системите за контрол на достъпаТехническа статия

Новости при системите за контрол на достъпа

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top