Системи за управление на паркинги

24.07.2020, брой 4/2020 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Системи за управление на паркинги
  • Системи за управление на паркинги
  • Системи за управление на паркинги
  • Системи за управление на паркинги

Техническа статия

 

Урбанизацията, непрекъснато нарастващият брой автомобили и интензивният трафик в гъсто населените съвременни мегаполиси превръщат паркирането в сериозно предизвикателство. Паркинг пространствата са ограничени, а неефективното им оползотворяване допълнително влошава ситуацията. За да помогнат на шофьорите бързо и лесно да откриват най-удобното паркомясто и максимално ефективно да го използват, все повече градове инвестират в интелигентни и автоматизирани решения за управление на паркирането. Подобен тип платформи могат да включват широк набор от механични и роботизирани системи, софтуерни и хардуерни компоненти, включително сензори, камери, броячи, които събират информация в реално време за моментния статус на паркинг локациите, включени в системата – наличните свободни места, тяхното местоположение и др. Събраните данни могат да бъдат изпращани към мобилно или уеб-базирано приложение, което служи за комуникация с потребителите на услугата, а също и към локално разположени дигитални табла, които да информират и навигират паркиращите.

Интелигентните системи за управление на паркирането са все по-често срещан елемент от градската инфраструктура. Базовите им функции най-често обхващат контрол на достъпа, мениджмънт на паркоместата, управление на заплащането и отчитане. Актуалните проучвания в областта прогнозират, че глобалното потребление на такива продукти и услуги ще се увеличава с комбиниран годишен темп на растеж от 14% и ще достигне 3,8 млрд. щатски долара до 2023 г.

Автоматизирани паркинг системи

Автоматизираните паркинг системи (APS) включват механични устройства, проектирани да минимизират пространството, заемано от автомобилите в паркинга. Съвременните паркинг платформи за паркиране на две и повече нива могат да са изцяло или полуавтоматизирани и да осигурят асистиран или независим вход и изход от съоръжението. Многоетажните автоматизирани гаражи разполагат с вертикално позиционирани паркинг клетки на няколко нива, което позволява организиране на по-голям брой паркоместа на едно и също пространство. Типично тези съоръжения използват механични или роботизирани системи за преместване на автомобила с цел максимално оползотворяване на наличното място. Те функционират подобно на автоматизираните складови системи. Изцяло автоматичните варианти не изискват персонал, а достъпът до тях обикновено се извършва чрез специална платформа с електронна функция за управление на престоя и заплащането.

Най-съвременните системи в този сегмент са базирани на сателитна технология и паркинг роботи, които управляват позиционирането на автомобилите и последващото им откриване, за да бъдат върнати на собствениците. Предимствата на подобно решение включват значително ускоряване на процеса по намиране на паркомясто, ефективно използване на наличното пространство, възможност за резервиране на клетка, както и повишена сигурност за автомобила и водача в рамките на съоръжението.

Автоматизираните паркинг системи обикновено включват и дигитални табели, които насочват шофьорите към свободните входове и изходи, визуализират броя налични места, тарифите за заплащане и друга сервизна информация.

Интелигентни платформи за управление

Интелигентните платформи за мениджмънт на паркирането най-често са базирани на сензори, камери и броячи, интегрирани в настилката, надземните съоръжения и други елементи на паркинг инфраструктурата, които в реално време събират данни за свободните места, броя паркирани автомобили и други променливи в процеса. Информацията се изпраща, съхранява и обработва от специализирана софтуерна платформа, която може да визуализира резултатите локално – на електронни табла, дигитални знаци и табели. Все по-често решенията в сегмента се възползват от разширената функционалност на облачните технологии, като събраните данни се изпращат и съхраняват в облак и до тях може да бъде получен отдалечен достъп от всяка точка посредством съответното мобилно приложение или уеб клиент.

Системите за интелигентно управление на паркирането се отличават с изключително широка приложимост в съвременните градове и са подходящи за обществени, служебни и частни паркинги, летища, хотели, болници, търговски центрове, офиси, учебни заведения, гаражи и т.н. Те могат да включват и модули за управление на зарядни станции за електромобили, както и други налични услуги.

Интегрираните в паркинг инфраструктурата устройства могат да бъдат свързани с помощта на Internet of Things в единна платформа с функции за непрекъснат мониторинг и автоматизирано събиране и обработка на данни. Обикновено платформите от този тип позволяват изпращане на уведомления от различен тип до потребителите, онлайн заплащане за използваните паркоместа и допълнителни услуги и др. Някои системи разполагат с функция за търсене например на по-широки или дълги места за автомобили с големи габарити. Ключова технология за осигуряване на тази функционалност са софтуерните инструменти за анализ на големи обеми данни (Big Data Analytics), които са свързани с високоефективните сензори, монтирани на стълбовете за осветление, в настилката, в бариери, турникети и други автоматизирани съоръжения за контрол на достъпа. При подаване на заявка от потребител, на даден интервал или непрекъснато софтуерът прави необходимите изчисления, за да осигури максимално актуална информация за броя свободни паркоместа, тяхното местоположение (посредством GPS), размери и т. н. Резултатите от изчисленията могат да се изпращат безжично както към шофьорите, заявили услугата, така и към обслужващия персонал на обекта.
Принцип на работа и функции

Модерните автоматизирани системи за управление на паркирането комбинират съгласуван електромеханичен контрол на предаването, контрол на сигурността, системи за откриване на свободни паркоместа и автоматизирано позициониране на автомобилите. Спомагателните елементи на тези платформи позволяват детайлно измерване параметрите на превозното средство, електронно сканиране на регистрационни табели, карти, билети и други средства за достъп, анализ на изображения и данни от различни входящи устройства като камери и четци и др.

Системата за автоматизиран паркинг може да заснеме влизащия автомобил и да изпрати изображението към контролен блок, който да извлече данни за габаритите на превозното средство и символите от регистрационния му номер. Водачите обикновено имат възможност да заплатят автоматично предварително или впоследствие съответната такса за фиксиран период на престой или според неговото времетраене. Заплащането може да стане на място с помощта на физически платежни средства – на касиер или с автомат, с помощта на карта или друго средство за достъп с предварително заредени кредити за ползване на услугата, както и онлайн. Най-съвременните системи могат да включват и интегрирани терминали за биометрични данни. Когато е получил достъп до обекта, водачът получава възможност да избере свободно място, до което да придвижи собственоръчно автомобила си или да го остави на автоматизираната система за позициониране. Колата се премества от робот или друго подемно-транспортно съоръжение, което подобно на асансьор я повдига до съответното ниво и клетка. След крайното позициониране на автомобила, сигурността му се осигурява посредством специална система.

За да бъдат синхронизирани и координирани всички контролери и подсистеми в платформите за управление на паркирането, е необходима надеждна мрежова комуникация между отделните елементи. Обикновено електромеханичните системи, които управляват автоматизираното паркиране и спомагателните услуги, са базирани на програмируеми логически контролери. Те, от своя страна, са свързани с IoT гейтуеи и съответните сензори и други крайни устройства, които събират и изпращат данни към облака. Така системата за мениджмънт на паркирането може да бъде конфигурирана и управлявана отдалечено в реално време от контролен център.


 

Възможности и предимства

Много съвременни системи за управление на паркирането включват оторизиране посредством радиочестотни тагове (или етикети) и инфрачервени датчици. Успешната идентификация на потребителя изпраща сигнал към системата за отваряне на съответното средство за контрол на достъпа, например бариера или портал. Приложението към услугата обикновено разполага с виртуална карта на паркинга, която позволява на потребителя да види свободните места, както и да локализира собствения си автомобил. Апликацията включва възможности за регистрация и вход в услугата, както и за закупуване на абонамент за използване на дадено паркомясто. Често са налични и функции за навигация, които кореспондират с наличните локални дигитални табели и указателни знаци.

Инвестицията във високотехнологична система за управление на паркирането носи множество предимства за ползвателите в допълнение към очевидните ползи – оптимизиране на процеса по намиране и използване на паркоместа и по-ефективно оползотворяване на пространството. Интегрирането на подобни технологии в съвременната градска инфраструктура позволява намаляване с до 30% на трафика в натоварените зони, както и подобрена безопасност на автомобилите и техните водачи. Усъвършенстваните камери и системи за идентификация и видеонаблюдение в автоматизираните паркинги правят възможно прецизно проследяване на лицата, ползващи услугата, и техните превозни средства. Така може да бъде генерирана детайлна база данни, улесняваща както потребителите, така и собствениците на паркинга, и гарантираща сигурността на водачите и персонала, автомобилите, оборудването и другите материални активи. Не на последно място, автоматизираните системи за паркинг мениджмънт спомагат и за значително намаляване на разходите за експлоатация на паркинг съоръженията в дългосрочен план. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Иновативни продукти за защита на електротехнициТехническа статия

Иновативни продукти за защита на електротехници

Ежедневната работа на електротехника е свързана с множество рискове. Ето защо производителите на предпазни средства в бранша все по-често търсят ефективни решения за защита в лицето на модерните дигитални технологии.
Сред иновациите, които навлизат в арсенала на техниците по поддръжка на сградни електроинсталации, са мобилните приложения, сензорите, а отскоро и носимите електронни устройства.

Интелигентно аварийно осветлениеТехническа статия

Интелигентно аварийно осветление

Аварийното осветление от ново поколение разполага с допълнителен набор от функции, който не само оптимизира мониторинга и поддръжката му, но позволява и интегрирането му в цялостни платформи за сградна автоматизация и консолидираното му управление с останалите сградни системи и услуги.

На пазара вече се предлагат интелигентни системи за аварийно осветление, които елиминират нуждата от времеемка и сложна конвенционална инспекция.

AI технологии в сградната автоматизацияТехническа статия

AI технологии в сградната автоматизация

В ерата на автоматизацията сградните системи и услуги стават все по-интелигентни, свързани и интегрирани. Технологии като Internet of Things (IoT) и изкуственият интелект (Artificial Intelligence, AI) с помощта на сензори, инструменти за машинно обучение и комплексни алгоритми задават още по-високи стандарти за взаимодействие между потребителите, свързаните устройства и системите

Актуални тенденции при отоплителните котлиТехническа статия

Актуални тенденции при отоплителните котли

Технологиите при котлите за битово отопление и водоподгряване непрекъснато се развиват в посока по-висока ефективност, улеснена инсталация, усъвършенствано управление и интелигентна функционалност.

Глобалният пазар на съвременни отоплителни котли непрекъснато нараства вследствие комбинация от фактори, основната сред които е масовата потребност от подмяна на остарелите и нискоефективни системи в световен мащаб.

Съвременни технологии в интелигентното улично осветлениеТехническа статия

Съвременни технологии в интелигентното улично осветление

Интелигентното улично осветление е динамично развиваща се технологична сфера. Тази тенденция е породена от непрекъснатото популяризиране и все по-масовото внедряване на технологии за интелигентни градове по света, както и от развитието на платформата Internet of Things и нарастващия брой мрежово свързани умни устройства.

Internet of Things в пожарната безопасностТехническа статия

Internet of Things в пожарната безопасност

IoТ притежава потенциал да трансформира пожарната безопасност посредством извличане на допълнителна стойност от продукти, които вече са утвърдени и/или задължителни съгласно действащите наредби. Такива са например спринклерните пожарогасителни инсталации. С интегрирането на допълнителни сензори системата се превръща в интелигентно решение за пожарна защита, което минимизира риска за хората и собствеността.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top