Скенери за стени

01.09.2007, Брой 9/2007 / Техническа статия / Инструменти, материали

 

откриват електроинсталации, тръбопроводи, арматура
и (почти) всичко друго, което не трябва да е там,
където ще се пробива

Безценен помощник за инсталатора е сравнително новият клас инструменти, наричани скенери за стени, мултифункционални търсачи, детектори за инсталации и как ли не още, чрез които се определя местоположението на метални и неметални обекти в стени, подове и тавани. С тяхна помощ могат да се избегнат повреди на водопроводни електрически и други инсталации, които са често явление при ремонтни и довършителни работи, свързани с пробиване на отвори.

Принцип

на действие

Скенерите съдържат електронен блок, който подобно на миниатюрен радиопредавател създава електромагнитно поле с много висока честота. Мястото, където е концентрирано полето, е означено по подходящ начин върху корпуса на уреда, често с надпис “сензор”. За разлика от радиопредавателите, полето във въздуха се простира само на няколко десетки сантиметра от скенера. Това означава, че няма опасност при работата си той да смущава други безжични устройства (радиоприемници, телевизори, мобилни телефони).

Откриването на

железни и стоманени

обекти

е най-лесно и затова тази възможност притежават почти всички скенери. Колкото обектът е по-близо до центъра на полето, толкова по-голямо е изменението на неговата честота. Това означава, че при плъзгане на скенера по стената и приближаване до обекта, честотата започва да се променя, което се регистрира от електронния блок и се дава съответната индикация. Често пъти близкостоящи метални предмети не могат да бъдат различени и скенерът ги локализира като един. Типичен пример са арматурните пръти в бетон. В упътването на приборите обикновено е дадено минималното разстояние, над което те могат да бъдат различени (типичните стойности са 5-10 cm).

Метални обекти

от немагнитни материали

(мед, алуминий), включително проводници, които не са под напрежение, предизвикват значително по-малка промяна на честотата и съответно локализирането им е по-трудно. Обикновено това става в специален режим на работа на скенера. При това дълбочината, на която могат да бъдат открити такива обекти, е около 2 пъти по-малка в сравнение с тези от магнитен материал.

До неотдавна не беше възможно откриването на

неметални предмети

тъй като те реално не променят честотата на електромагнитното поле. Скенерите, които правят това, използват капацитивен принцип. Между детектиращата зона на скенера (сензора) и стената съществува електрически капацитет, чиято големина зависи от материала, от който е направена. При плъзгане на скенера по стената и достигане на неметален обект от различен материал капацитетът се променя, макар и много слабо. Тази промяна обаче може да бъде регистрирана и съответно установено началото на обекта. Промяната е най-голяма, когато сензорът се намира точно над предмета - така може да се установи и неговата среда. Най-големи промени на капацитета предизвиква дървото и затова скенерите с лекота откриват трупчета, клепета, греди и други подобни в бетон и мазилка. Логично е, че не е възможно да се открие парче дърво, набито в друго дърво, дори те да са различни. Капацитетът се променя, макар и по-малко, при наличие на кухини в стената и още по-малко - при пластмасови тръби (например на канализация или водопровод). Професионалните скенери обаче дават възможност и за тяхното локализиране, също при специален режим на работа. Все пак понякога е трудно да се различи кухина от тръба, а минималният диаметър на откриваните неметални тръби е 30-40 mm.

При протичане на ток по проводник, около него се създава електромагнитно поле. То взаимодейства с полето на скенера, което прави възможно
откриването на проводници

под напрежение

в съответния режим на работа на прибора. Колкото токът е по-голям, толкова по-силно е полето и взаимодействието му със скенера, и толкова по-точно е локализирането. Същевременно могат да се откриват и по-дълбоко разположени в стената проводници. Поради това се препоръчва при търсенето на проводници към инсталацията да бъде свързан някакъв консуматор. Колкото мощността му е по-голяма, толкова по-силен е токът по проводниците.

При монофазната електрическа мрежа, използвана в преобладаващата част от жилищните и офисните помещения, поле има само около активния проводник (фазата), но тъй като проводниците в електрическите кабели практически винаги са един до друг, те се локализират като един. Нещо повече, ако разстоянието между успоредно разположени кабели е под определена стойност (дадена в упътването на прибора), те също не могат да бъдат диференцирани и скенерът ги показва като един.

Трифазните инсталации, например за някои отоплителни уреди, бойлери и други подобни, имат 4 проводника, като поле се създава около три от тях (фазите). За съжаление, в голяма степен тези три полета се компенсират взаимно, което прави откриването на трифазни инсталации значително по-трудно. Това е основна причина скенерите, подходящи за търсене на трифазни инсталации, да са по-рядко срещани и по-скъпи.

Освен проводниците от електрическата мрежа, в стената може да има и проводници от други инсталации - телефонна, домофонна, компютърна мрежа, за кабелна телевизия, за озвучителни тела и т.н. Те са познати под общото наименование слаботокови инсталации, тъй като обикновено по тях протичат твърде малки токове. В резултат на това проводниците се локализират много по-трудно от тези на електрическата мрежа. За откриването им обикновено се препоръчва превключване на скенера в режим за търсене на обекти без напрежение.

Какво могат скенерите

и какво - не?

Електромагнитното поле не преминава през метални листа, мрежи и предмети. Поради това не могат да бъдат откривани метални обекти в стени от тухли с високо съдържание на метални окиси, както и през рабица. В тези случаи скенерът показва, че цялата стена е едно метално тяло. Има бои, съдържащи метални окиси, които също пречат на локализирането. Търсенето през огледало практически е невъзможно заради тънкия метален слой от задната страна на стъклото.

Влияние на работата на скенерите оказва и водата, или по-точно нейното количество в стената. Тъй като е проводник на електрически ток (макар и не както металите), тя силно затруднява работата на скенерите. Затова всички производители препоръчват използването им върху сухи стени. Например разположението на арматурата в изсъхнал бетон може да бъде установено, но в току-що излят това е неточно, а може и да е невъзможно. Освен това когато в суха стена има мокро място, възможно е скенерът погрешно да го отчете като предмет. Подобно е положението и с локализиране на неметални предмети - наличието на вода в стената рязко променя параметрите на капацитета между търсения предмет и скенера и също затруднява откриването му.

Дълбочината и точността на локализиране зависят от структурата на стената и използваните материали. При леко влажна стена, когато все още могат да се правят измервания, точността намалява заради съдържанието на вода. Дълбочината и точността не са еднакви в различните режими на работа на скенерите. Точността намалява с увеличаване на дълбочината, на която се намира обектът в стената.

Особености на работа

със скенерите

Сканирането е последователно обхождане на определена повърхност с цел установяване на някакви качества или особености. При скенерите за стени това обхождане задължително се прави в две взаимно перпендикулярни посоки. Например започва се от горния ляв ъгъл и скенерът бавно се движи в хоризонтална посока до достигане на горния десен ъгъл, сваля се надолу на разстояние, приблизително половината от размера на сензора му и същото движение се повтаря отдясно наляво. След обхождане на цялата повърхност, все едно че се чертаят линии по нея, същото се повтаря и във вертикална посока.

Причината за това са особеностите на взаимодействието на електромагнитното поле на скенера с продълговати метални предмети (електрически проводници, тръби, винкели, арматурно желязо). Когато скенерът се движи по дължината им, взаимодействие почти няма, т.е. тяхното наличие вероятно няма да бъде регистрирано. При перпендикулярно движение има взаимодействие и съответно те се локализират. При това най-точното установяване на положението на даден предмет става, като след откриването му, чрез сканиране с няколко взаимно перпендикулярни движения около него се намира мястото, където се получава най-голямо показание на индикатора му.

В най-простите модели индикаторът се състои от няколко светодиода. Те светват последователно един след друг при приближаване до предмета, а единият от тях показва, когато е намерено точното му място. В други модели индикаторът е светеща стълбица, която става най-дълга при достигане на точното място. Моделите от най-висок клас са с течнокристален индикатор, на който се отбелязва и дълбочината на предмета (разстоянието му от повърхността), а в най-добрите модели - и максималната дълбочина на отвора, който може да се пробие над него, без да го засегне.

За максимално точно измерване трябва при движението на скенера той да се плъзга по стената с равномерен неголям натиск и без да се отделя от нея. За целта някои модели имат подложки от кече или подобна материя на задния си капак, а други - колелца.

Преди започване на търсене, скенерът трябва да се калибрира което той обикновено прави сам при натискане на съответния бутон или автоматично след включването му. При това трябва точно да се спазват инструкциите от упътването за експлоатация, тъй като някои модели изискват да са отдалечени от стената и метални предмети, а други - да се прилепят неподвижно към нея.

Най-лесна е работата със скенери с един-единствен режим на работа. При тези с повече режими подходящият се избира в съответствие с упътването, като може да се наложи в процеса на работа режимът да се смени. Например, един от режимите може да е за стени от тухли с отвори, друг за бетон и стени от плътни тухли, и трети - за дървени подове и тавани, както и за леки преградни стени. Когато се открие предмет на индикатора, се появява съобщение за типа му (метал, дърво, ел. инсталация). При търсене на пластмасови тръби може да възникне проблем, когато стената е от тухли с отвори. На последните скенерът реагира по подобен начин, както на тръбите.

При избор на скенер

трябва да се има предвид, че за точното установяване на мястото на вече намерен предмет някои модели изискват допълнително да се премине 2 или 3 пъти над него, а при други е достатъчно еднократно преминаване. Освен това едни модели определят средата на предмета, а други - двата му края. Все повече стават скенерите, които запомнят данни за последните няколко открити обекта.


 

Естествено, че след определяне на мястото на обекта, то трябва да бъде отбелязано върху стената. За целта в някои скенери има отвор, през който със специален маркер се отбелязва мястото. При други е достатъчно да се натисне бутон и вградено в скенера приспособление го отбелязва. Съществуват и скенери, които с тънък светлинен лъч в горния си край показват мястото, а отбелязването му е грижа на работещия.

Характерни

приложения

Преди всичко това е намирането на безопасно място за поставяне на дюбели за закрепване на мебели, огледала, осветителни тела, ламперии и др.

При ремонт и подобрения на съществуващите водопроводни и електрически инсталации е необходимо да се знае точното им местоположение в стените. Твърде рядко собствениците на жилището разполагат с инсталационен план, а и да имат такъв, винаги е под въпрос доколко точно е бил изпълнен той. В такива случаи ползата от скенера може да се окаже неоценима. Същото се отнася и за подобрения в нови жилища със стени от гипсокартон, тъй като зад него инсталациите често се прекарват твърде хаотично, например без спазване на правилата това да се прави под прав ъгъл.

Най-добрите скенери показват дълбочината, на която се намира откритият предмет, което позволява внимателно да се пробиват отвори над него.

При ремонт на стари сгради твърде често се зазидват отворите на комините в помещенията. Със скенер може да се открие мястото на преминаване на комина в стената. Същото се отнася и за въздуховодите на вентилационните системи.

Подобен е случаят с намиране на мястото на греди в стените, например стари сгради с гредоред. Това е особено съществено за гредите, преминаващи напряко през стените, тъй като трудно може да се предположи мястото им.

При поставяне на ламперия или обшивка на стените често се скриват разпределителните кутии на електрическата инсталация. Те могат да бъдат локализирани със скенер. Това е по-трудно, когато стената е от пенобетон. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.

Системи за контрол на работното времеТехническа статия

Системи за контрол на работното време

Някои от най-модерните системи използват GPS данни за автоматично регистриране на служителите в зависимост от близостта им до предварително зададена геолокация. Тези системи предлагат няколко ползи – елиминира се рискът служителят да забрави да се регистрира, както и нуждата да се отиде до точно определен терминал.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top