Технологии за безопасност в асансьорни инсталации

01.11.2011, Брой 5/2011 / Техническа статия /

  • Технологии за безопасност в асансьорни инсталации
  • Технологии за безопасност в асансьорни инсталации

Техническа статия

 

Осигуряването на безопасността, грижата за живота и здравето на ползвателите, е основно изискване и базов фактор за асансьорните инсталации. Тяхната сигурност е определяща и е обект на строги проверки при производството, въвеждането в експлоатация и регулярното му функциониране, като във всички случаи отговорността е на производителя. Затова съвременните асансьорни инсталации притежават редица съоръжения, гарантиращи намаления риск от инциденти и едновременно с това даващи на ползвателите им удобно и бързо придвижване.

Това е групата на т. нар. предпазни устройства. По своята същност, те се делят на такива, недопускащи по-големи натоварвания, такива, регулиращи скоростта, и устройства, контролиращи отварянето и сигурното затваряне на вратите. Важен е контролът на скоростта надолу, но според новите изисквания се налага и контрол на скоростта и движението нагоре, т. е. се предполага предпазните устройства да бъдат с двупосочно действие.
Законова рамка
Въпросите, касаещи сигурността на асансьорните системи, се определят от редица нормативни документи, сред които Закона за техническите изисквания към продуктите, Директива 2006/42/ЕС, т. нар. машинна директива, в която има два раздела, отнасящи се за превоз на хора и на товари, европейската Директива 95/16/ЕО за уеднаквяване законодателствата на държавите-членки на Европейския съюз относно асансьорите, както и стандарти, които, обаче нямат задължителен характер. Те са изготвени към директивата и същността им се състои в предоставянето на набор от технически изисквания, които обаче са препоръчителни. Неприемането на този документ като задължение предопределя необходимостта всеки производител сам да формулира собствени технически изисквания, които да гарантират спазването на Директивата.
Най-общо, предизвиканите инциденти се дължат на липсващ или неработещ елемент, предопределящ безопасността на системата като цяло или на неправилна експлоатация от ползвателите.
Изключително важен елемент, осигуряващ сигурността на пътниците в асансьора е наличието на кабинната врата. Това е задължителен елемент в България от 1993 година. Доста от остарелите съоръжения не я притежават и поради това се явява риск от инциденти поради попадане на предмети между кабината и стените на шахтата. Други често срещани инциденти, касаещи кабинната врата са случаите, в които асансьорът потегля с отворени врати.Системи за определяне на нивото на нивелация
са също от значение, тъй като те осигуряват точното спиране на асансьора на съответния етаж. Това се гарантира от постепенното намаляване на скоростта на движение непосредствено преди момента на спиране. Този елемент е от изключителна важност в случаите, в които пътниците са в неравностойно положение или са възрастни хора. За приемливо се приема спиране, което осигурява нормален достъп за инвалидна количка.

Детекторите за автоматично затваряне
на вратите също са важен елемент от съвременните асансьорни системи. Тяхното безопасно функциониране обаче следва да се гарантира от защити под формата на фотоклетки, например. Друго устройство, гарантиращо опазване здравето на пътниците, т. нар. безопасни краища, които водят до спирането на процеса на затваряне на вратата или нейното автоматично отваряне при непосредствен контакт с пътник или неговия багаж.
За да се гарантира сигурността на пътниците, освен информационните табели, оповестяващи максималното натоварване, позволено за конкретния асансьор, за съвременните системи е абсолютно задължително наличието на устройство за претоварване. При достигането на пределната натовареност то възпроизвежда звуков сигнал и блокира движението на асансьора до редуцирането на товара в него.

 

Някои асансьори са оборудвани с алармен бутон
който когато бъде активиран, произвежда акустичен звук в сградата. Тези системи, обаче, са неефективни, тъй като много често остават нечути. По-добро решение е наличието на телекомуникационни системи, които позволяват на заседналите в кабината пътници да влязат в директен контакт с асансьорно-сервизен център. Той работи 24 часа и осигурява компетентна консултация на потърпевшите, както и бърза реакция в минимални срокове.
В случаите на спиране на електричеството при наличието на пътници в асансьора е предвидено аварийно осветление. То следва да работи достатъчно дълго, за да могат аварийните екипи да отстранят повредата. Препоръчва се то да осигурява 5 лукса светлина в продължение на 3 часа.
Според споменатата Директива 95/16, от особена важност е да се гарантира фактът, че пространството, в което се придвижва кабината на асансьора, е недостъпно, освен при поддръжка и аварии.

Носещите въжета на кабината
следва да са в пълна изправност, тъй като тяхното прекомерно износване би създало условия за инцидент с пътниците в него. Те подлежат на регулярни проверки от оторизираните за това органи. Тяхното технологично изпълнение е различно при различните производители - някои се спират на решения, при които за тяхната допълнителна якост покриват въжетата с тефлоново покритие, а други директно са ги заменили с ремъци. Наличието на система за аварийно спиране е абсолютно задължително условие за всеки съвременен асансьор. Тази система се среща в два типа - такава с внезапно действие и такава с прогресиращо. Първата, обаче, поради своята специфична особеност, води до рязко намаляване на скоростта или директно спиране на кабината. Затова не се препоръчва за приложения при асансьори, работещи с високи скорости, тъй като е възможно да доведе до повреда на оборудването и пряк риск за пътниците.
Ограничителят на скоростта служи за спирането на асансьора в случай на превишаване на допустимата скорост, особено в посока надолу. Това се случва посредством заклинващо устройство, което гарантира на асансьора безопасно спиране.

Осигуряване на достъпност
Особено внимание следва да се отделя на факта дали действащите асансьори осигуряват достъпност за хора в неравностойно положение и възрастни. Затова и асансьорите, обслужващи приоритетно такива пътници, трябва да отговарят на определени спецификации: размерът на входните врати да позволява нормалното преминаване на инвалидни колички, детекторни системи, специално аранжирани бутонни системи с използване на Брайлов шрифт, комфорт на движението, който да осигури вече споменатото перфектно изравняване на кабината с етажа при спиране и др.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top