Тенденции в развитието на системите за сградна автоматизация

01.03.2013, Брой 1/2013 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Тенденции в развитието на системите за сградна автоматизация

Техническа статия

 

Основен двигател в развитието на системите за сградна автоматизация са постоянно нарастващите изисквания за енергийна ефективност и устойчиво строителство. Те налагат необходимостта от включването на нови системи и инсталации в сградите като системи за събиране на дъждовна вода, автоматични щори, електрохроматични стъкла, системи за пестене на енергия и оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и др.

 Поддържането и оптимизирането на всяка една от тези нови системи е предизвикателство, което допълнително увеличава сложността на средствата за автоматизация. Обект на статията са тенденциите в развитието им, очертани от специалисти в бранша.

Повишена функционалност
Платформата на бъдещите системи за сградна автоматизация ще бъде подобна на тази на смарт телефоните и таблетите, твърдят специалисти. Базовата BMS ще има операционна система, която ще прилича на IOS на Apple или Android на Google. Тя ще може да придобива информация от различни сгради, да я структурира и архивира в открита или стандартна база данни, използвайки подобни на XML или SOAP (Simple Object Access Protocol) стандарти. Това ще се осъществява в междинен интеграционен слой между софтуерните приложения и операционната система, наричан от специалистите middleware. Този тип среда осигурява по-лесно разработване на сложни софтуерни системи, като освобождава приложенията от конкретните специфики и особеностите на използваната операционна система, хардуерните компоненти и комуникационните протоколи. Основната цел на мидълуера е да се справи с хетерогенността, която ще бъде присъща на бъдещите системи за сградна автоматизация. Операционните системи ще си взаимодействат не само с BMS комуникационните протоколи, но също така и с фасилити мениджмънт и бизнес системи, системи за управление на активите и ще обединяват данни от BIM файлове, които ще представят в цифров вид физически и функционални характеристики на сградите.


› РекламаБогат избор от онлайн приложения
Бъдещите BMS ще могат да инкорпорират онлайн приложения за продукти за сградна автоматизация от различни производители. Приложенията ще играят ключова роля в мониторинга и управлението на оборудването.

Аналитичните софтуерни приложения също ще бъдат от решаващо значение, тъй като те ще оптимизират енергийноефективните характеристики на системите и ще сведат критичните състояния до минимум. Популярни ще станат приложенията, които могат да обединяват отделни, но взаимосвързани функции на системата като например управлението на алармите и планирането на ремонтите. В бъдеще фасилити мениджърите ще имат на разположение богат избор от нужните приложения за управление на сградата.

Широки възможности за интеграция
Интеграционните възможности на BMS ще бъдат по-обширни и ще надхвърлят типичните за момента връзки между пожароизвестителната, ОВК системата и решенията за контрол на достъпа в сградата. Постепенно в BMS ще се интегрира всяка сградна система, фасилити мениджмънт, различни бизнес системи и smart grid функционалности. На настоящия етап сградната автоматизация и интелигентните електроенергийни мрежи нямат много допирни точки, въпреки че крайните им цели съвпадат. Сградната автоматизация се възприема като локален метод за управление на сградните инсталации, докато интелигентните мрежи се разглеждат в светлината на едромомащабна концепция за управление. В действителност сградната автоматизация и инфраструктурата на града (например уличното осветление, водата и електропотреблението) изискват еднотипно ниво на контрол, наблюдение и измерване.

Според мнението на експертите, сградната автоматизация и интелигентните технологии за електропреносни мрежи могат да се комбинират, за да предложат уникална централизирана система за управление на сградния фонд и инфраструктурата.
Бъдещето на BMS в облака
Изчислителните облаци имат потенциала да бъдат следващият основен двигател на бизнес иновации във всички отрасли, позволявайки развитието на по-динамични, по-устойчиви и рентабилни системи за информационни технологии. През последните няколко години концепцията cloud computing спечели широк интерес в изследователските и бизнес центрове, които се надпреварваха да формулират начини за използване на технологията като бизнес фактор и източник на конкурентни предимства за организациите. За момента обаче доставчиците на системи за сградна автоматизация остават консервативно настроени към новата технология, твърдят анализатори на пазара, което вероятно скоро ще се промени, ако се съди по посоката им на развитие в последните десет години. В началото голяма част от системите за сградна автоматизация бяха частни и BMS се разглеждаше като инструмент, необходим за експлоатацията на сградата. Фасилити мениджърите използваха системите най-вече, за да реагират по-лесно на аварийни ситуации, но като цяло системата съществуваше сама за себе си, без връзка с външния свят. Въпреки това, през последното десетилетие появата на отворени протоколи като BACnet и LonWorks и фокусът върху управлението на енергията и устойчивостта в световен мащаб драстично увеличиха скоростта на имплементиране на нови технологии в BMS. Повечето доставчици вече използват уеб технологии и отворени архитектури, за да улеснят интеграцията на системите с ИТ мрежите, което дава възможност за създаване на нови функционалности по рентабилен и краткосрочен начин. След като cloud computing вълната заля пазара, съвсем логично ще стартира и разработването на стратегии за интеграция на BMS с новата виртуална реалност.

Сред предимствата на новия модел специалистите изтъкват по-ниските разходи за експлоатация на системите и по-малкия брой проблеми по поддръжка и обновяване на софтуера и хардуера.

Хибридните облаци - най-подходяща алтернатива
Съществуват няколко модела за осъществяване на облачната инфраструктура. Първият тип са частниците облаци, в които инфраструктурата за реализация на облака изцяло се контролира от съответната компания или организация. На практика частните облаци се реализират в изчислителните центрове на компанията и се управляват с вътрешни ресурси.

В публичните облаци инфраструктурата и контролът се предоставят от външни организации. Този тип облачна инфраструктура се предлага свободно чрез Интернет достъп до софтуерни приложения и уеб услуги при поискване. Това осигурява гъвкав и икономичен начин за ползване на IT решения и на практика улеснява потребителите, тъй като те заплащат само стойността на фактически използваната облачна услуга.

С цел използване на преимуществата на двата подхода бе разработен по-нов модел, комбиниращ публични и частни облаци в унифицирано решение. Реализацията на хибриден модел изисква допълнителна координация между системите за управление на частни и публични услуги. Обикновено този процес включва средства за управление на общата политика, гладка интеграция на хибридите, политика за обща сигурност, управление на информацията, координирано управление за предоставяне на услуги и унифицирани системи за контрол и управление. Според експертите визията на интелигентната мрежа, в която BМS комуникира с други индустрии и необходимостта от защитена мрежа за контрол, ясно показва, че пазарът на системи за сградна автоматизация ще се ориентира към хибридния модел.


 

Ролята на доставчиците в процеса на интеграция
Доставчиците на решения за сградна автоматизация трябва да започнат да трансформират настоящите си софтуерни платформи в изцяло уеб поддържани архитектури, съветват експертите. Това едва ли ще отнеме много време, смятат те, тъй като повечето производители на системи за сградна автоматизация и на използваните в тях средства за измерване и контрол от няколко години вече проектират своите продукти, така че да работят ефективно в Интернет.

В концепциите с интегриран мрежов сървър посредством стандартен уеб браузър може да се осъществява достъп до LonWorks, BACnet, EIB и други комуникационни мрежи. Сред функционалните им възможности са пълно конфигуриране от разстояние, създаване на хронологичен архив с тренд данни, задаване на работни графици по време, следене на аларми и системни операции, извеждане и регистриране на аларми. Системите използват надеждни методи за криптиране като например HTTPS и SSL, и осигуряват различни нива на достъп до информацията.

Сигурността е един от аспектите, които ще изискват бъдещо подобрение при преминаване на BMS към облачен модел. Също така производителите трябва да въведат софтуери с отворен код, за да улеснят интеграцията с други облаци в мрежата и да разширят функционалността на системата до нива, които ще задоволят в най-голяма степен изискванията за енергийна ефективност и комфорт на обитателите.

Ползи за системните интегратори и крайните потребители
Навлизането на облачния компютинг в системите за автоматизация ще снижи разходите за поддръжка на системните интегратори и ще им предостави повече възможности за предлагане на готови решения за крайните клиенти. Интеграторите могат да използват платформата като услуга за по-нататъшно подобряване на съществуващата функционалност на софтуера и интеграция с други бизнес услуги. Бенефициенти на бъдещата облачна архитектурата ще бъдат и крайните клиенти. Тя ще им донесе повече информираност и прозрачност на предоставяните услуги. Концепцията ще бъде от полза най-вече за мащабни бизнес структури и мултинационални обекти като университети, търговски комплекси, вериги за бързо хранене, банки и хотели. В сегашната ситуация тези големи организации поддържат множество сървъри, които заемат място, изискват специфична експлоатационна среда, постоянно обслужване и резервиране на данните. От тази гледна точка, облачната среда ще им предостави значителни активи (икономия от разходи за недвижими имоти, персонал, намаляване на потреблението на енергия за охлаждане на сървърите и други). Фасилити мениджърите ще имат достъп до глобалната база данни на всички обслужвани звена в организацията, което ще ги улесни в процеса на вземане на решения за подобряване на управлението на енергия и намаляване на въглеродните емисии. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Оборудване за управление в сградната автоматизацияТехническа статия

Оборудване за управление в сградната автоматизация

Списание ТД Инсталации продължава серията си от материали, посветени на съвременните високотехнологични системи за сградна автоматизация и техните градивни елементи. Статията в настоящия брой на изданието поставя фокус върху предимствата на DDC (Direct Digital Control) оборудването и средствата за управление, интегрирани в BMS системите.

Съвременно полево оборудване за BMS системиТехническа статия

Съвременно полево оборудване за BMS системи

Търсенето на системи за сграден мениджмънт (BMS) и сградна автоматизация (BAS) значително нарасна през последното десетилетие поради нуждата от интеграция на отделните инсталации в домовете и сградите в единна платформа, която позволява лесно и удобно управление. Ключови ползи от внедряването на BMS технологии са повишаването на енергийната ефективност на обектите, значителното редуциране на въглеродния им отпечатък, възможностите за събиране, архивиране и управление на данни от всички системи в сградите и др.

Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в индустриятаТехническа статия

Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в индустрията

Мениджърите на промишлени сгради, складове и логистични центрове все по-често се изправят пред предизвикателството да намалят експлоатационните си разходи. Взимайки предвид постоянно покачващите се цени на обществените услуги, подобряването на енергийната ефективност се превръща в основен приоритет за специалистите от редица сектори.

BACnet комуникационен стандарт за сградна автоматизация и контролТехническа статия

BACnet комуникационен стандарт за сградна автоматизация и контрол

BACnet е отворен комуникационен протокол, създаден специално за работа със средства за сградна автоматизация и контролни мрежи. Разработен под егидата на Американското общество на инженерите по отоплението, хладилната техника и климатизацията (ASHRAE), BACnet е един от най-популярните глобални стандарти в областта.

Комуникационни стандарти в сградната автоматизацияТехническа статия

Комуникационни стандарти в сградната автоматизация

Обменът на информация между устройства, чрез мрежа или с други средства, се ръководи от правила и принципи, които могат да бъдат установени в техническите спецификации, по-известни като комуникационни стандарти. Естеството на комуникация, същинските данни и всички поведения, зависими от състоянието, се определят от тези спецификации.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top