Типово изпитани табла НН

01.11.2008, Брой 9/2008 / Събития / Електроинсталации

 

Неразделна част от ел. системите, повишаващи надеждността им и безопасността на работа на персонала

Редовите клеми са електромеханични интерфейсни (свързващи) компоненти, в които се съединяват външни електрически проводници и кабели с апаратурата в електрическите табла или други устройства. Те са неразделна част от електрическите табла, разпределителните кутии и др. 

Наричат се „редови” (фиг. 1), тъй като се монтират върху носещи шини, най-масовата от които е т. нар. DIN- или еврошина (с размери 35 / 7.5 mm). Клемите образуват редици - т. нар. клемореди. Според функцията си, редовите клеми се разделят на: клеми за силови вериги и клеми за командни вериги (според IEC 204-1).
Клемите са важни елементи от електрическите вериги, тъй като до три четвърти от повредите в системи за управление се дължат на лоши електрически връзки. Известно е също така, че качествените клеми повишават значително надеждността на електрическите системи и безопасната работа на експлоатационния персонал. Препоръчително е използването на качествени клеми от доказани производители.
В следващите редове са представени само най-масово използваните редови клеми.

Обявено издържано импулсно напрежение
Стандартът посочва върховата стойност на импулсно напрежение с определена форма на вълната и определена полярност, която верига на ККУ може да издържи. При това, без откази при предписани изпитвателни условия и за която се отнасят изолационните разстояния през въздух.
Обявеното импулсно издържано напрежение (Uimp) на верига на ККУ трябва да бъде равно или по-високо от посочените стойности за преходните пренапрежения, очаквани в системата, в която е включено ККУ. Препоръчителните стойности за обявеното импулсно издържано напрежение могат да се видят в таблица 1.

Обявен ток на верига на ККУ
Обявеният ток (In) на верига на ККУ се посочва от неговия производител. Държи се сметка за обявените данни на комплектоващите изделия на електрическите съоръжения в ККУ, тяхното разположение и предназначение. Този ток трябва да се понася от веригата, като прегряването на различните части на ККУ не следва да превишава границите, предписани в стандарта.
Поради това, че обявените токове се определят от комплексни фактори, стандартни стойности за тях не могат да се дадат.

Обявен ток на термичната устойчивост
Обявеният ток на термична устойчивост (Icw) на верига на ККУ, според стандарта, е ефективната стойност на краткотрайния ток през тази верига, посочен от производителя, която тя може да издържи без повреди (при условията на изпитване, предписани в БДС EN60439-1). Ако не е посочено друго от производителя, времето е 1 s. В случай че времето е по-кратко от 1 s, следва да се посочат както обявения ток на термичната устойчивост, така и времето, например 20 kA, 0,2 s.
При променлив ток, стойността на обявения ток на термичната устойчивост е ефективната стойност на променливотоковата съставяща. Приема се, че най-голямата върхова стойност, която може да се очаква, не превишава n пъти ефективната стойност.

Обявен ток на динамичната устойчивост
Обявеният ток на динамичната устойчивост (Ipk) на верига на ККУ представлява върховата стойност на тока на верига, посочен от производителя, която тази верига може да издържи сигурно при изпитвателните условия, предписани в стандарта.

Обявен условен ток при късо съединение
Обявеният условен ток, при к.с. (Icc) на верига на ККУ, е стойността на проспектния ток при късо съединение, посочен от производителя. При нея тази верига, защитена с устройство срещу късо съединение, посочено от производителя, може сигурно да издържи за времето на задействане на устройството при предписаните изпитвателни условия.
При променлив ток, обявеният условен ток при късо съединение се представя с ефективната стойност на променливотоковата съставяща. Производителят следва да посочи информация за предписаното устройство за защита срещу късо съединение. То може да бъде интегрална част на ККУ или да е единица, отделена от ККУ.

Коефициент на едновременност и обявена честота
Обявеният коефициент на едновременност на ККУ или на част от него, с няколко главни вериги (например, поле или подполе), е отношението, в произволен момент, на максималната сума на очакваните токове във всички главни вериги към сумата на обявените токове на всички главни вериги на устройството или на разглежданата част. Когато производителят посочва обявен коефициент на едновременност, той следва да се използва при изпитването на загряване. Ако отсъства информация за действителните токове, могат да се използват условните стойности, посочени в таблица 2.
Обявената честота на ККУ е тази стойност, с която е маркирано ККУ и за която се отнасят работните характеристики. Ако веригите на ККУ са маркирани с различни стойности за честотата, трябва да се посочи обявената честота на всяка верига. Честотата следва да се намира в границите, предписани в съответните стандарти на IЕС за монтираните в ККУ комплектоващи изделия. Приема се, че тези граници са от 98% до 102% от обявената честота, освен ако не е посочено друго от производителя.
Типовите изпитвания - за съответствие със стандарта
Стандартът изисква задължителното извършване на десет изпитания, по инициатива на производителя, върху всяко електрическо табло преди въвеждането му в експлоатация. Изпитванията, с които се проверяват характеристиките на таблата, се разделят на типови и контролни.
Типовите са предназначени за проверка на съответствието на определен тип ККУ с изискванията на стандарта. Провеждат се върху образец на ККУ или на части на ККУ, с конструкция, еднаква или подобна на произвежданите. Типовите изпитвания включват:
n проверка на допустимите прегрявания;
n проверка на електрическата якост на изолацията;
n проверка на устойчивостта срещу късо съединение;
n проверка на ефективността на защитната верига;
n проверка на изолационните разстояния през въздуха и изолационните разстояния по повърхността на изолацията;
n проверка на механичното действие;
n проверка на степента на защита. Тези изпитвания могат да се провеждат в произволен ред и/или върху различни образци от един и същи тип.
Ако в комплектоващите изделия на ККУ са направени изменения, нови типови изпитвания на ККУ следва да се провеждат само ако измененията могат да повлияят неблагоприятно резултатите от тези изпитвания.


 

Резултати от типови изпитвания
Годни за сертификация са табла, които показват определени резултати при изпитванията, проведени в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1 в сертификационни лаборатории.
По отношение на допустимите прегрявания, при достигнат установен топлинен режим, температурата не трябва да превишава 70 °С на клемите на апаратите, 15 °С на ръкохватките на апаратите и 30 °С - за части на таблата, достъпни отвън. При изпитанията за електрическа якост на изолацията се прилага изпитателно напрежение (3500 V за номинално напрежение на изолацията до 1000 V) между всички части под напрежение и корпуса на таблото, както и между отделните фази в продължение на 1 минута. Следва да не се наблюдават пробиви или пропълзяване на дъга през или по изолационните части. В процеса на изпитване на устойчивостта срещу къси съединения, силовите връзки в електрическите табла трябва да запазват своите основни свойства за изолация и механична устойчивост.
Изпитанията на къси съединения се провеждат, като се свържат накъсо краищата на шините на главната или помощната шинна система. Изпитанията за ефективност на защитните вериги включват проверка на поведението на таблото при максимален възможен ток на късо съединение между защитния проводник и една от фазите. Проверява се с омметър и проводимостта между рамката на таблото и защитната верига. В резултат на тези изпитания таблата трябва да покажат устойчивост.
В типовото изпитване за изолационни разстояния през въздух и по повърхност, таблата трябва да съответстват на минималните разстояния, посочени в стандарта за съответния тип ККУ. При изпитанието за механично функциониране, таблото с монтирана комутационна апаратура следва да запази напълно механичните си характеристики след изпълнението на 50 комутационни цикъла. В процеса на изпитване за степен на защита, таблото трябва да докаже способността си да предпазва:
n хора срещу достъп до части под напрежение;
n вътрешността на ККУ срещу проникване на чужди твърди тела и течност;
n електрическото табло срещу външни въздействия като удари и корозия.

Контролни изпитвания - за отклонения в технологията
След провеждането на седемте типови изпитвания, следват три контролни изпитвания, които се извършват от изпълнителя на инсталацията. Контролните изпитвания на таблата са предназначени да откриват отклонения от предписаните материали и технология. Провеждат се върху всяко ново ККУ след окончателното му комплектоване или върху всяка транспортна единица. Други контролни изпитвания в мястото на монтаж на ККУ не са необходими. Уредбите, комплектовани със стандартизирани изделия, произведени извън предприятието на производителя, трябва да се подлагат на контролни изпитвания от фирмата, която изработва ККУ. Контролните изпитвания включват:
n преглед на ККУ, включително преглед на монтажа и свързването на проводниците и, ако е необходимо, изпитване за електрическото действие;
n изпитване на електрическата якост на изолацията;
n проверка на защитните мерки и електрическата непрекъснатост на защитната верига; Тези изпитвания могат да се провеждат в произволен ред. В стандарта още се посочва, че провеждането на контролните изпитвания в предприятието на производителя не освобождава фирмата, която монтира ККУ, от задължението да го провери след транспорта и монтажа.

Изисквания към температурата
Освен техническите характеристики и методиката на изпитване, БДС EN 60439-1 дефинира работните условия, при които таблата, произведени в съответствие с него, са подходящи за използване. Така например, температурата на въздуха в околната среда за инсталации на закрито не трябва да е по-висока от +40 °С, а средната й стойност за период от 24 h да не превишава +35 °С. Долната граница на температурата на въздуха в околната среда не трябва да е под -5 °С. Температурата на въздуха в околната среда за инсталации на открито не трябва да е по-висока от +40 °С, а средната й стойност за период от 24 h също да нe превишава +35 °С. Долната граница на температурата на въздуха в околната среда трябва да е -25 °С в умерен климат и -50 °С в арктичен климат.

Влажност на въздуха според температурата
Изискванията към атмосферните условия за инсталации на закрито включват чист въздух с относителна влажност, не по-висока от 50% при максимална температура +40 °С. Допуска се и по-висока относителна влажност при по-ниски температури, например 90% при +20 °C. Добре е да се има предвид, че е възможно настъпването на средна по интензивност кондензация на водни пари, в резултат на колебания на температурата. При таблата, монтирани на открито, относителната влажност на въздуха може да достигне временно стойности до 100% при максимална температура +25 °С.
Стандартът определя и

четири степени на замърсяване
на условията в околната среда, за които е предназначено ККУ. Към изискванията, свързани с експлоатационните условия на таблата, е посочена и надморската височина. В мястото, където се монтира ККУ, тя не трябва да превишава 2000 m. В случай че ККУ трябва да работят при различни от посочените условия, т.е. при специални работни условия, е необходимо да бъдат спазени съответните специфични изисквания. Друго решение е да бъдат сключени специални споразумения между производител и потребител. Потребителят трябва да информира производителя за съществуването на такива специални работни условия. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Раздадоха наградите в националния конкурс Ideal Standard Баня на годината 2018Събития

Раздадоха наградите в националния конкурс Ideal Standard Баня на годината 2018

На 15-ото издание на конкурса, което се проведе под надслов "Създаваме заедно", присъстваха водещи архитекти, дизайнери, артисти и музиканти.

Експертно жури отличи общо 4 от проектите, създадени с хармоничен, естетичен и цялостен образ на интериора с всички необходими функционалности.

Lighting 2018 постави акцент върху използването на ВЕИ за нулеви разходи за осветлениеСъбития

Lighting 2018 постави акцент върху използването на ВЕИ за нулеви разходи за осветление

В събитието, организирано от Националния комитет по осветление в България (НКО), взеха участие лектори от Турция, Гърция, Словения, Румъния, Великобритания и САЩ.

Свързаността и сигурността ще бъдат акцент на Light + Building 2018 Събития

Свързаността и сигурността ще бъдат акцент на Light + Building 2018

Актуални теми, богата съпътстваща програма и около 2600 изложители от цял свят ще предостави на специалистите предстоящото издание на международното изложение Light + Building.

Всички новости споделя представителят на Ти Ел Ел Медиа - Петя Найденова, която взе участие в провелата се преди дни международна пресконференция за специализираната преса.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Състоя се XVI конференция BulLight 2017 в СозополСъбития

Състоя се XVI конференция BulLight 2017 в Созопол

От 25 до 27 май т. г.

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиитеСъбития

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиите

Тайванското международно изложение за осветление (Taiwan International Lighting Show, TILS), организирано от Службата за външна търговия и Министерството на икономиката на Тайван, се състоя между 12 и 15 април т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top