Типово изпитани табла НН

01.11.2008, Брой 9/2008 / Събития / Електроинсталации

 

Неразделна част от ел. системите, повишаващи надеждността им и безопасността на работа на персонала

Редовите клеми са електромеханични интерфейсни (свързващи) компоненти, в които се съединяват външни електрически проводници и кабели с апаратурата в електрическите табла или други устройства. Те са неразделна част от електрическите табла, разпределителните кутии и др. 

Наричат се „редови” (фиг. 1), тъй като се монтират върху носещи шини, най-масовата от които е т. нар. DIN- или еврошина (с размери 35 / 7.5 mm). Клемите образуват редици - т. нар. клемореди. Според функцията си, редовите клеми се разделят на: клеми за силови вериги и клеми за командни вериги (според IEC 204-1).
Клемите са важни елементи от електрическите вериги, тъй като до три четвърти от повредите в системи за управление се дължат на лоши електрически връзки. Известно е също така, че качествените клеми повишават значително надеждността на електрическите системи и безопасната работа на експлоатационния персонал. Препоръчително е използването на качествени клеми от доказани производители.
В следващите редове са представени само най-масово използваните редови клеми.


› РекламаОбявено издържано импулсно напрежение
Стандартът посочва върховата стойност на импулсно напрежение с определена форма на вълната и определена полярност, която верига на ККУ може да издържи. При това, без откази при предписани изпитвателни условия и за която се отнасят изолационните разстояния през въздух.
Обявеното импулсно издържано напрежение (Uimp) на верига на ККУ трябва да бъде равно или по-високо от посочените стойности за преходните пренапрежения, очаквани в системата, в която е включено ККУ. Препоръчителните стойности за обявеното импулсно издържано напрежение могат да се видят в таблица 1.

Обявен ток на верига на ККУ
Обявеният ток (In) на верига на ККУ се посочва от неговия производител. Държи се сметка за обявените данни на комплектоващите изделия на електрическите съоръжения в ККУ, тяхното разположение и предназначение. Този ток трябва да се понася от веригата, като прегряването на различните части на ККУ не следва да превишава границите, предписани в стандарта.
Поради това, че обявените токове се определят от комплексни фактори, стандартни стойности за тях не могат да се дадат.

Обявен ток на термичната устойчивост
Обявеният ток на термична устойчивост (Icw) на верига на ККУ, според стандарта, е ефективната стойност на краткотрайния ток през тази верига, посочен от производителя, която тя може да издържи без повреди (при условията на изпитване, предписани в БДС EN60439-1). Ако не е посочено друго от производителя, времето е 1 s. В случай че времето е по-кратко от 1 s, следва да се посочат както обявения ток на термичната устойчивост, така и времето, например 20 kA, 0,2 s.
При променлив ток, стойността на обявения ток на термичната устойчивост е ефективната стойност на променливотоковата съставяща. Приема се, че най-голямата върхова стойност, която може да се очаква, не превишава n пъти ефективната стойност.

Обявен ток на динамичната устойчивост
Обявеният ток на динамичната устойчивост (Ipk) на верига на ККУ представлява върховата стойност на тока на верига, посочен от производителя, която тази верига може да издържи сигурно при изпитвателните условия, предписани в стандарта.

Обявен условен ток при късо съединение
Обявеният условен ток, при к.с. (Icc) на верига на ККУ, е стойността на проспектния ток при късо съединение, посочен от производителя. При нея тази верига, защитена с устройство срещу късо съединение, посочено от производителя, може сигурно да издържи за времето на задействане на устройството при предписаните изпитвателни условия.
При променлив ток, обявеният условен ток при късо съединение се представя с ефективната стойност на променливотоковата съставяща. Производителят следва да посочи информация за предписаното устройство за защита срещу късо съединение. То може да бъде интегрална част на ККУ или да е единица, отделена от ККУ.

Коефициент на едновременност и обявена честота
Обявеният коефициент на едновременност на ККУ или на част от него, с няколко главни вериги (например, поле или подполе), е отношението, в произволен момент, на максималната сума на очакваните токове във всички главни вериги към сумата на обявените токове на всички главни вериги на устройството или на разглежданата част. Когато производителят посочва обявен коефициент на едновременност, той следва да се използва при изпитването на загряване. Ако отсъства информация за действителните токове, могат да се използват условните стойности, посочени в таблица 2.
Обявената честота на ККУ е тази стойност, с която е маркирано ККУ и за която се отнасят работните характеристики. Ако веригите на ККУ са маркирани с различни стойности за честотата, трябва да се посочи обявената честота на всяка верига. Честотата следва да се намира в границите, предписани в съответните стандарти на IЕС за монтираните в ККУ комплектоващи изделия. Приема се, че тези граници са от 98% до 102% от обявената честота, освен ако не е посочено друго от производителя.
Типовите изпитвания - за съответствие със стандарта
Стандартът изисква задължителното извършване на десет изпитания, по инициатива на производителя, върху всяко електрическо табло преди въвеждането му в експлоатация. Изпитванията, с които се проверяват характеристиките на таблата, се разделят на типови и контролни.
Типовите са предназначени за проверка на съответствието на определен тип ККУ с изискванията на стандарта. Провеждат се върху образец на ККУ или на части на ККУ, с конструкция, еднаква или подобна на произвежданите. Типовите изпитвания включват:
n проверка на допустимите прегрявания;
n проверка на електрическата якост на изолацията;
n проверка на устойчивостта срещу късо съединение;
n проверка на ефективността на защитната верига;
n проверка на изолационните разстояния през въздуха и изолационните разстояния по повърхността на изолацията;
n проверка на механичното действие;
n проверка на степента на защита. Тези изпитвания могат да се провеждат в произволен ред и/или върху различни образци от един и същи тип.
Ако в комплектоващите изделия на ККУ са направени изменения, нови типови изпитвания на ККУ следва да се провеждат само ако измененията могат да повлияят неблагоприятно резултатите от тези изпитвания.


 

Резултати от типови изпитвания
Годни за сертификация са табла, които показват определени резултати при изпитванията, проведени в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1 в сертификационни лаборатории.
По отношение на допустимите прегрявания, при достигнат установен топлинен режим, температурата не трябва да превишава 70 °С на клемите на апаратите, 15 °С на ръкохватките на апаратите и 30 °С - за части на таблата, достъпни отвън. При изпитанията за електрическа якост на изолацията се прилага изпитателно напрежение (3500 V за номинално напрежение на изолацията до 1000 V) между всички части под напрежение и корпуса на таблото, както и между отделните фази в продължение на 1 минута. Следва да не се наблюдават пробиви или пропълзяване на дъга през или по изолационните части. В процеса на изпитване на устойчивостта срещу къси съединения, силовите връзки в електрическите табла трябва да запазват своите основни свойства за изолация и механична устойчивост.
Изпитанията на къси съединения се провеждат, като се свържат накъсо краищата на шините на главната или помощната шинна система. Изпитанията за ефективност на защитните вериги включват проверка на поведението на таблото при максимален възможен ток на късо съединение между защитния проводник и една от фазите. Проверява се с омметър и проводимостта между рамката на таблото и защитната верига. В резултат на тези изпитания таблата трябва да покажат устойчивост.
В типовото изпитване за изолационни разстояния през въздух и по повърхност, таблата трябва да съответстват на минималните разстояния, посочени в стандарта за съответния тип ККУ. При изпитанието за механично функциониране, таблото с монтирана комутационна апаратура следва да запази напълно механичните си характеристики след изпълнението на 50 комутационни цикъла. В процеса на изпитване за степен на защита, таблото трябва да докаже способността си да предпазва:
n хора срещу достъп до части под напрежение;
n вътрешността на ККУ срещу проникване на чужди твърди тела и течност;
n електрическото табло срещу външни въздействия като удари и корозия.

Контролни изпитвания - за отклонения в технологията
След провеждането на седемте типови изпитвания, следват три контролни изпитвания, които се извършват от изпълнителя на инсталацията. Контролните изпитвания на таблата са предназначени да откриват отклонения от предписаните материали и технология. Провеждат се върху всяко ново ККУ след окончателното му комплектоване или върху всяка транспортна единица. Други контролни изпитвания в мястото на монтаж на ККУ не са необходими. Уредбите, комплектовани със стандартизирани изделия, произведени извън предприятието на производителя, трябва да се подлагат на контролни изпитвания от фирмата, която изработва ККУ. Контролните изпитвания включват:
n преглед на ККУ, включително преглед на монтажа и свързването на проводниците и, ако е необходимо, изпитване за електрическото действие;
n изпитване на електрическата якост на изолацията;
n проверка на защитните мерки и електрическата непрекъснатост на защитната верига; Тези изпитвания могат да се провеждат в произволен ред. В стандарта още се посочва, че провеждането на контролните изпитвания в предприятието на производителя не освобождава фирмата, която монтира ККУ, от задължението да го провери след транспорта и монтажа.

Изисквания към температурата
Освен техническите характеристики и методиката на изпитване, БДС EN 60439-1 дефинира работните условия, при които таблата, произведени в съответствие с него, са подходящи за използване. Така например, температурата на въздуха в околната среда за инсталации на закрито не трябва да е по-висока от +40 °С, а средната й стойност за период от 24 h да не превишава +35 °С. Долната граница на температурата на въздуха в околната среда не трябва да е под -5 °С. Температурата на въздуха в околната среда за инсталации на открито не трябва да е по-висока от +40 °С, а средната й стойност за период от 24 h също да нe превишава +35 °С. Долната граница на температурата на въздуха в околната среда трябва да е -25 °С в умерен климат и -50 °С в арктичен климат.

Влажност на въздуха според температурата
Изискванията към атмосферните условия за инсталации на закрито включват чист въздух с относителна влажност, не по-висока от 50% при максимална температура +40 °С. Допуска се и по-висока относителна влажност при по-ниски температури, например 90% при +20 °C. Добре е да се има предвид, че е възможно настъпването на средна по интензивност кондензация на водни пари, в резултат на колебания на температурата. При таблата, монтирани на открито, относителната влажност на въздуха може да достигне временно стойности до 100% при максимална температура +25 °С.
Стандартът определя и

четири степени на замърсяване
на условията в околната среда, за които е предназначено ККУ. Към изискванията, свързани с експлоатационните условия на таблата, е посочена и надморската височина. В мястото, където се монтира ККУ, тя не трябва да превишава 2000 m. В случай че ККУ трябва да работят при различни от посочените условия, т.е. при специални работни условия, е необходимо да бъдат спазени съответните специфични изисквания. Друго решение е да бъдат сключени специални споразумения между производител и потребител. Потребителят трябва да информира производителя за съществуването на такива специални работни условия. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

МТП 2023 акцентира на екологичното жилищно строителствоСъбития

МТП 2023 акцентира на екологичното жилищно строителство

Редица компании, специализирани в областта на екостроителството, са заявили участие в предстоящото изложение. Те ще представят широка гама от продукти и решения за жилищно строителство,отговарящи на високи екологични и енергийни стандарти.

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023Събития

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023

Ще се проведе на 30 март т. г. 10:00 до 13:00 часа в Интер Експо Център, ще бъде с практическа насоченост и ще постави акцент върху най-иновативните технологии в бранша. Издателство TLL Media е тематичен съорганизатор и модератор на модула.

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасностСъбития

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасност

Между 13 и 15 март желаещите ще могат да посетят демонстрационния камион на бул. "Цариградско шосе" № 319 (сградата на Bau Academy), като организаторите са предвидили и съпътстваща програма.

Интелигентните сградни системи и технологии ще бъдат сред акцентите на новото изложение Green EnergyСъбития

Интелигентните сградни системи и технологии ще бъдат сред акцентите на новото изложение Green Energy

Премиерното издание на специализираното събитие ще протече паралелно с Архитектурно-строителна седмица. Подробности за тематичния обхват, изложителите и съпътстващата програма на новия формат научаваме от Ива Герасимова, заместник-управител на ИЕЦ, и Десислава Николова, "Ръководител проекти" в ИЕЦ.

BAU 2023 представя стратегии и технологии за модерни достъпни жилищни концепцииСъбития

BAU 2023 представя стратегии и технологии за модерни достъпни жилищни концепции

Изложители на BAU 2023, което ще се проведе между 17 и 22 април в Мюнхен, ще покажат как може да се строи по-евтино и бързо чрез технологични решения. А в лекционната програма представители на архитектурния сектор и жилищното строителство ще представят стратегии за модерни и достъпни жилищни концепции.

Бош Термотехника представи интелигентната термопомпа Compress 3400i AWSСъбития

Бош Термотехника представи интелигентната термопомпа Compress 3400i AWS

Термопомпата работи енергийноефективно, има значително по-нисък парников потенциал и съответно – много по-слабо въздействие върху глобалното затопляне. Поради ниското ниво на звуково налягане на външното тяло, термопомпата в режим на сън не е по-шумна от хладилник, което осигурява гъвкавост при избора на нейната позиция в дома.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top