Топ BMS проекти на 2012 г.

14.12.2012, Брой 6/2012 / Техническа статия / Сградна автоматизация

 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.

Техническа статия

 

Преглед на сп. ТД Инсталации на най-интересните и високотехнологични проекти за автоматизация в сгради, открити през 2012 г.

Sofia Airport Center
Sofia Airport Center (SAC), намиращ се в близост до летището на бул. Христофор Колумб, e проект на Tishman International Companies. SAC е сертифициран по международния стандарт за сградна ефективност - LEED. Проектът е с обща площ от 125 000 кв. м и включва използването на екологични материали и последно поколение технологии. Автоматизираната система за управление на сградата, която осъществява цялостен контрол на средата и потреблението на енергия, е доставена от Siemens. „Ядрото на автоматизираната система за управление на сградата включва иновативно решение за стаен контрол, използващ VAV принцип с клапи за променлив дебит на пресния въздух, в зависимост от нуждите за всяко помещение. С това решение се постига не само температурен комфорт, но и комфорт на въздуха в помещенията. Предимството на тези контролери е огромната им гъвкавост при изграждането на големи системи, както и лесното им ползване от крайния клиент с помощта на специализиран софтуер за визуализиране - мениджмънт станцията Desigo Insight. Основната й роля е централизирано графично визуализиране на всички системи на компютър, от който по удобен начин се предоставя подробна информация за ефективната работа на всяка инсталация, както и възможност за отдалечено управление, промяна на температури и задания и подробни отчети за консумираната енергия от сградата в реално време”, разказват от Siemens.

Системата за детекция на въглероден двуокис в гаражите е част от BMS системата, използвана за управление на вентилацията, в зависимост от отделените газове при паркиране на автомобили в двете подземни нива на сградата. Инсталирани са високотехнологични CO2 детектори с инфрачервени сензори, които прецизно измерват количеството отделени газове. Допълнително са интегрирани всички електромери и топло-/студомери, предлагащи пълен мониторинг за консумираната енергия. Заложено е и управление на осветлението в зависимост от външната осветеност, като се предлага и опция за допълнително управление по време.

Офис сграда Алфа Банк
Новата офис сграда на Алфа Банк се състои от десет надземни и два подземни етажа, в които са разположени офиси, център за обучение на персонала и зали за събития. Главен изпълнител на системата за автоматизация и контрол на сградата е фирма Ню Систем. Внедреното BMS оборудване е с марка Desigo на Siemens направление Сградни технологии. Основното предназначение на системата за сградна автоматизация е управление и визуализация на всички ОВК системи, както и на всички останали инсталации и устройства, които я изграждат. „BMS системата Desigo предлага възможност за реализиране на значителна енергийна ефективност чрез управление на консумираната енергия в сградата и последващо намаляване на разходите. Други предимства на системата са централизиран мониторинг, който оптимизира необходимостта от персонал за наблюдение, особено при големи сгради, както и възможност за мониторинг от разстояние и в реално време (с помощта на WEB функции за отдалечен достъп, известяване чрез SMS или електронно съобщение и т. н.)”, коментират от Сименс.

Системата е напълно съвместима с платформите на Microsoft и отговаря на международните стандарти за комуникация (по BACnet - ЕN ISO 16484-5, ANSI, ASHRAE, B.I.G.-EU) и енергийна ефективност (EN 15232). Функционалността й позволява проследяване, архивиране и оптимизиране на консумираната енергия в сградата. „Desigo BMS дава възможност за свързване и с други устройства по протоколите KNX, LonWorks, M-Bus, ModBus RTU и OPC. Siemens предлага също така и специализиран софтуер за програмиране на ниво автоматика - Desigo XWorks”, допълват от компанията.

Системата включва управление дистрибуцията на топлопроизводство, управление производството и дистрибуцията на студ, управление на 4 броя климатични инсталации, на вентилацията на гаражите, наблюдение на системата за питейно-битови нужди, на канализационната система, на 3 трансформатора, 2 броя UPS, системата за пожарогасене, наблюдение захранването на етажните електротабла, следене нивото на нафтовия резервоар. Интегрирани са 4 броя чилъри по J-Bus, интеграция на 6 броя мултимери по ModBus, интеграция на 2 дизелгенератора по ModBus”, коментира Мария Накова, мениджър продажби Сградна автоматизация в Ню Систем.
Полиграфия Офис Център
Полиграфия Офис Център е модерен бизнес комплекс, изграден изцяло според международните стандарти за сгради клас А. Проектант и изпълнител на системата за сградна автоматизация и други ключови технологични системи (структурна кабелна система и информационна инфраструктура, система за видеонаблюдение и системата за озвучаване и аварийно оповестяване) е фирма Актив Сълушънс. „Системата за сградна автоматизация обхваща управлението и мониторинга на основните технологични системи - ОВиК, ВиК и електросистемата и е интегрирана със системите за сигурност на сградата като пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ. Също така системата извършва енергиен мениджмънт на сградата: отчитане на топло/студо потребление и електропотреблението на офисните и общите части, както и генериране на детайлни отчети за енергопотреблението за всеки отделен наемател”, заяви инж. Никодимов, управител на Актив Сълушънс.

„Друга основна функция на BMS е гъвкавото управление на микроклимата както в общите части на сградата, така и за всеки отделен офис. Тази функционалност постигнахме, използвайки контролери на Siemens, базирани на един от най-съвременните протоколи за комуникация KNX. Тъй като желанието на инвеститора бе да има възможност от едно място да има максимален контрол върху технологичните системи, беше реализирана и интеграция по протокол M-bus и Modbus с трите водоохлаждащи агрегата и дизелагрегата на сградата. Така от операторската станция на BMS могат да се наблюдават всички важни технически показатели на тези агрегати.

Реализирахме и много други функционалности като управление на вентилацията в закрития паркинг по CO, управление на противодимна вентилация, мониторинг на състоянието на противопожарните клапи и др.”, допълва той.

В процеса на реализация на обекта Актив Сълушънс си партнира с Bulgarian Land Development, които изпълняват функциите на инвеститорски контрол. „Успешно си партнирахме и с Бизнес Група Екотоп - подизпълнител по част ОВиК; Електра Тим - подизпълнител по част електро и др. Естествено, не на последно място, трябва да спомена нашите партньори в изграждането на системи за сградна автоматизация: Siemens направление Сградни технологии, WAGO Kontakttechnik и Cisco Systems”, допълни управителят на Актив Сълушънс.

Галерия Мол Бургас
Галерия Мол Бургас е първият зелен търговски център в България, сертифициран по американската система за устойчиво строителство LEED. Общата площ на съоръжението е 35 000 кв. м. BMS системата на сградата, изградена от фирма Ню Систем, обхваща близо 2000 физически сигнала (physical data points), както и приблизително 1000 интеграционни точки. “Интегрирали сме чилъри, котли, т. нар. Rooftops и WSHP, дизелгенератори, трите енергийни центъра, топло-/студомери; някои подсистеми в сградата като система за дъждовна вода, система за питейна вода, система за отопление на тръби”, споделя Мария Накова, мениджър продажби Сградна автоматизация в Ню Систем. “За осъществяване на интеграциите на Галерия Бургас сме използвали LON, Modbus и Mbus протоколи. Доставихме и инсталирахме полевата автоматика, DDC контролери и операторската станция, както и табла автоматика (DDC табла).

Друга особеност на обекта е, че съгласно изискванията на клиента системата за автоматизация на мола е базирана на оборудване на Siemens, а системата на кината - на Шнайдер Електрик, и в същото време двете системи са свързани помежду си”, допълва тя.

“За Галерия Мол Бургас доставихме: СОТ, газ детекция, ПГС, система за сградна автоматизация (BMS) с марка Desigo - програмируеми модулни контролери PX и TX-I/O модули, както и мениджмънт станция за визуализация Desigo Insight V4. Desigo BMS дава възможност за свързване и с други устройства по протоколите KNX, LonWorks, M-Bus, ModBus RTU и OPC, които за този обект са котли, чилъри, Rooftop машини, водни кули, противопожарна инсталация, дизел агрегат, централни топломери, осветление и др. За управлението и енергийния мениджмънт на ОВК инсталациите доставихме вентили и задвижки от серията Acvatix. Те предлагат възможност за реализиране на висока енергийна ефективност чрез прецизен контрол и скорост на регулиране. За надеждното контролиране на процеса на студо-/топлопроизводство доставихме също и необходимото полево оборудване: температурни сензори, датчици за налягане, диференциални пресостати и други от серията Symaro”, коментираха от Siemens.

В обекта е реализирана и софтуерна интеграция на пожароизвестителната система и системата за газ детекция с BMS системата на обекта. Подизпълнител на всички слаботокови системи - пожароизвестителна, пожарогасителна, СОТ, контрол на достъп, видеонаблюдение, оповестяване и озвучаване, газ детекция за подземните паркинг зони и СКС в зоната на CinemaCity е фирма Протех. „Всички системи са реализирани с възможност за централизирано и децентрализирано опериране и наблюдение. Въпреки специфичните условия поради разчупената архитектура и размерите на обекта, които затрудняваха комуникацията по магистралите за данни, бяха използвани най-нови технологии за приемане и предаване на данни чрез преобразуватели и медия конвертори за комуникация жично и по оптика”, коментира Георги Дамянов, технически директор в компанията.

Алфа център
Бизнес сграда Алфа център се намира на бул. Александър Малинов, кв. Младост 4 в непосредствена близост до Бизнес парк София-1. Сградата се състои от магазинна и офисна част, които са обособени като отделни зони със самостоятелни входове и инфраструктура.

Охлаждането, отоплението и циркулацията на въздуха в сградата са решени с изпълнението на четиритръбна VRV-система на водещата фирма Daikin. Доставчик на оборудването и изпълнител на инсталацията е фирма Елвекс. Системата позволява да се обособят различни температурни зони според изискванията на ползвателя, като същевременно се постига икономичност.

Всички инсталации и системи са интегрирани в BMS (Building Management System) централизирана система за автоматично управление на сградните инсталации и оборудване, внедрена от фирма Телелинк. Системата управлява и контролира консумацията на енергия, системата за достъп и сигнализира при повреда или проблем. Противопожарната сигурност е постигната с пожароизвестителна инсталация, подаваща сигнал до рецепцията и мястото за управление на сградата. Изградена е и дренчерна пожарогасителна инсталация, обхващаща зоните с най-голям риск от пожар в сградата.

Електричеството се подава от два независими източника. Аварийното захранване е подсигурено от дизелгенератор с автоматично превключване при спиране на основното електрозахранване, доставен от Варна Про. Всички инсталации са положени в двоен под и окачен таван.


 

BMS система в разширението на завода на Schneider Electric
В рамките на реализацията на разширението на завода за автоматични предпазители на Schneider Electric в Пловдив фирма Ню Систем проектира и изгради система за сградна автоматизация, която се явява естествено допълнение към съществуващата такава. Стартът на проекта бе даден на 15 февруари 2012 г. след подписване на договор между Schneider Electric и Ню Систем на стойност почти 60 000 евро и бе завършен в началото на месец май.

“Системата включва 5 климатични камери, 2 вентилационни рекуперативни блока, смукателни вентилатори, топлинен и студов център, следене на осветителни кръгове, както и управление на система за студена вода за технологични нужди, с общ обем от 272 информационни точки”, разказва инж. Владимир Лилов, ръководител отдел Реализация на проекти в Ню Систем. “Част от нашата работа бе и участието ни в проектирането, изработването и доставката на табла автоматика, монтаж на полево оборудване, окабеляване пуск и настройки на цялата система. Оборудването е базирано на гамата на Schneider Electric, от една страна, за да се осъществи пълна съвместимост със съществуващата система, а от друга се налага от продуктовото ориентиране на клиента. Конкретният избор бе направен на базата на ОВК и електропроекти на фирма МИГ Инженеринг”, допълва инж. Лилов.

“Системата обхваща различни по вид и функционалност помещения, които съответно водят със себе си и специфични изисквания”, информира той. “Част от инсталациите обслужват самото производствено хале, където акцентът е предимно върху темпериране на помещението, както и отвеждането на топлина и отработени газове, свързани с производствения процес.

Друга част обслужва т. нар. “битови” помещения, т. е. столова, кафене, стаи за отдих, съблекални и т. н. Характерното за тези инсталации е, че управлението основно е базирано на наличието на СО2 в помещенията. Трети тип инсталации обслужват 3 конферентни зали, в управлението на които е залегнал принципът на управление по заетост”, поясняват от Ню Систем.

“Това, на което държахме, бе възможността системата да бъде наблюдавана и контролирана от един компютър”, споделя инж. Бойко Стефанов, ръководител Безопасни условия на труд, околна среда и сграда в Schneider Electric. „Това е възможно, тъй като монтираните датчици подават сигнали към BMS системата от всяка една инсталирана система - охлаждане, отопление, както и обслужването на технологични нужди в производството. Датчиците следят зададените параметри и са настроени така, че при минимално отклонение от тях, BMS системата спира инсталацията. Моите конкретни изисквания бяха свързани с въвеждането на системата Free Cooling, която позволява през нощта при падане на външните температури под тези в производственото хале, автоматичното спиране на системата на охлаждане и отварянето на аспирацията”, допълва инж. Стефанов.

Хермес парк - сграда Д
В сграда Д на Хермес парк бе изградена интегрирана система за автоматичен контрол от фирма Райзинг - БМС. „Системата осигурява наблюдение и архивиране на всички параметри на управляваните съоръжения и графично представяне на същите с четивни динамични функционални схеми и възможност за анализ на базата на графики с интерфейс, позволяващ задаване на желана резолюция и времеви период. Системата обхваща табла автоматика, оперативна и силова част, климатични камери, студов център, индивидуален стаен контрол, мониторинг и управление на осветление, управление на главни автомати, противодимни вентилатори и асансьори от ПИЦ. Необходимото полево оборудване и софтуер са производство на швейцарската компания SAUTER”, коментираха от Райзинг - БМС.

МОЛ България
Мол България е разположен на кръстовището на бул. България и бул. Тодор Каблешков в София. Молът е част от проекта за смесено търговско и офис ползване с приблизително 130 000 кв. м РЗП. Сградата включва 4 подземни (паркинг и хипермаркет) и четири надземни нива с търговска и развлекателни части. Системата за сградна автоматизация е изпълнена от фирма Ню Систем. Използваната система е Desigo 4 на Siemens. В обхвата на BMS са включени управление на 65 броя джет (jet) вентилатори спрямо нивата на въглероден окис (CO) в гаражите; управление на покривни централи; управление на водни кули, обслужващи WSHP и осигуряващи охлаждането на покривните централи; управление на котли, работещи на газ/нафта, осветлението и др.

Повече информация за функционалните характеристики на системата за сградна автоматизация и останалите инсталации, може да прочетете в рубриката Проекти и реализации на настоящия брой (стр. 12).

Източници на снимковия материал:
Ню Систем, Globe Trade Centre, Bulgaria Mall, Полиграфия офис център, Парадайз център, Белгравия Инвест, Tishman, TLL Media 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Системи с променлив дебит на хладилния агент (VRF)Техническа статия

Системи с променлив дебит на хладилния агент (VRF)

Системите с променлив дебит на хладилния агент (VRF) набират все по-голяма популярност и се използват като подобрена версия на мултисплит системите, тъй като едновременно функционират в режим на отопление и на охлаждане, като дават възможност за рекуперация на топлината.

Интелигентни електрически ключове и контактиТехническа статия

Интелигентни електрически ключове и контакти

С напредъка при интелигентните технологии и мрежи традиционни компоненти на сградните електроинсталации като ключовете за осветление и захранващите контакти получават възможността не просто да обслужват, а да комуникират със системите, с които са свързани в обща верига.

Автоматични паркинг бариериТехническа статия

Автоматични паркинг бариери

Добрата организация на паркинг пространствата е само една от причините да се инсталират автоматизирани бариери за управление на достъпа. Освен това автоматичните бариерни системи са предпоставка за по-ниски разходи за персонал, по-висока сигурност, по-бързо влизане и излизане от паркинга и удобство.

Управление на осветлението през BMSТехническа статия

Управление на осветлението през BMS

BMS платформите са "гръбнакът" на интелигентните сгради с огромните си възможности за синхронизиране и оптимизация работата на консолидираните в тях системи и услуги. Наред с ползите по отношение на енергийната ефективност, контролът на осветителните системи през платформи за сградна автоматизация осигурява и много допълнителни предимства.

Избор на ОВК система за хотелски стаиТехническа статия

Избор на ОВК система за хотелски стаи

Енергийната ефективност в комбинация с функционалност, осигуряваща висок комфорт на престой, са критериите, които "накланят везните" при проектирането и избора на оборудване за ОВК система за хотелски комплекси.

Разклонителни кутии за електроинсталацииТехническа статия

Разклонителни кутии за електроинсталации

Разклонителните кутии са ключов елемент от електроинсталациите в съвременните домове и сгради. Те са изработени от метал или пластмаса, а функцията им е да съхраняват и защитават електрическите връзки при инсталацията и обслужването на кабелни линии на открито или закрито.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top