Топ BMS проекти на 2012 г.

14.12.2012, Брой 6/2012 / Техническа статия / Сградна автоматизация

 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.
 • Топ BMS проекти на 2012 г.

Техническа статия

 

Преглед на сп. ТД Инсталации на най-интересните и високотехнологични проекти за автоматизация в сгради, открити през 2012 г.

Sofia Airport Center
Sofia Airport Center (SAC), намиращ се в близост до летището на бул. Христофор Колумб, e проект на Tishman International Companies. SAC е сертифициран по международния стандарт за сградна ефективност - LEED. Проектът е с обща площ от 125 000 кв. м и включва използването на екологични материали и последно поколение технологии. Автоматизираната система за управление на сградата, която осъществява цялостен контрол на средата и потреблението на енергия, е доставена от Siemens. „Ядрото на автоматизираната система за управление на сградата включва иновативно решение за стаен контрол, използващ VAV принцип с клапи за променлив дебит на пресния въздух, в зависимост от нуждите за всяко помещение. С това решение се постига не само температурен комфорт, но и комфорт на въздуха в помещенията. Предимството на тези контролери е огромната им гъвкавост при изграждането на големи системи, както и лесното им ползване от крайния клиент с помощта на специализиран софтуер за визуализиране - мениджмънт станцията Desigo Insight. Основната й роля е централизирано графично визуализиране на всички системи на компютър, от който по удобен начин се предоставя подробна информация за ефективната работа на всяка инсталация, както и възможност за отдалечено управление, промяна на температури и задания и подробни отчети за консумираната енергия от сградата в реално време”, разказват от Siemens.

Системата за детекция на въглероден двуокис в гаражите е част от BMS системата, използвана за управление на вентилацията, в зависимост от отделените газове при паркиране на автомобили в двете подземни нива на сградата. Инсталирани са високотехнологични CO2 детектори с инфрачервени сензори, които прецизно измерват количеството отделени газове. Допълнително са интегрирани всички електромери и топло-/студомери, предлагащи пълен мониторинг за консумираната енергия. Заложено е и управление на осветлението в зависимост от външната осветеност, като се предлага и опция за допълнително управление по време.

Офис сграда Алфа Банк
Новата офис сграда на Алфа Банк се състои от десет надземни и два подземни етажа, в които са разположени офиси, център за обучение на персонала и зали за събития. Главен изпълнител на системата за автоматизация и контрол на сградата е фирма Ню Систем. Внедреното BMS оборудване е с марка Desigo на Siemens направление Сградни технологии. Основното предназначение на системата за сградна автоматизация е управление и визуализация на всички ОВК системи, както и на всички останали инсталации и устройства, които я изграждат. „BMS системата Desigo предлага възможност за реализиране на значителна енергийна ефективност чрез управление на консумираната енергия в сградата и последващо намаляване на разходите. Други предимства на системата са централизиран мониторинг, който оптимизира необходимостта от персонал за наблюдение, особено при големи сгради, както и възможност за мониторинг от разстояние и в реално време (с помощта на WEB функции за отдалечен достъп, известяване чрез SMS или електронно съобщение и т. н.)”, коментират от Сименс.

Системата е напълно съвместима с платформите на Microsoft и отговаря на международните стандарти за комуникация (по BACnet - ЕN ISO 16484-5, ANSI, ASHRAE, B.I.G.-EU) и енергийна ефективност (EN 15232). Функционалността й позволява проследяване, архивиране и оптимизиране на консумираната енергия в сградата. „Desigo BMS дава възможност за свързване и с други устройства по протоколите KNX, LonWorks, M-Bus, ModBus RTU и OPC. Siemens предлага също така и специализиран софтуер за програмиране на ниво автоматика - Desigo XWorks”, допълват от компанията.

Системата включва управление дистрибуцията на топлопроизводство, управление производството и дистрибуцията на студ, управление на 4 броя климатични инсталации, на вентилацията на гаражите, наблюдение на системата за питейно-битови нужди, на канализационната система, на 3 трансформатора, 2 броя UPS, системата за пожарогасене, наблюдение захранването на етажните електротабла, следене нивото на нафтовия резервоар. Интегрирани са 4 броя чилъри по J-Bus, интеграция на 6 броя мултимери по ModBus, интеграция на 2 дизелгенератора по ModBus”, коментира Мария Накова, мениджър продажби Сградна автоматизация в Ню Систем.
Полиграфия Офис Център
Полиграфия Офис Център е модерен бизнес комплекс, изграден изцяло според международните стандарти за сгради клас А. Проектант и изпълнител на системата за сградна автоматизация и други ключови технологични системи (структурна кабелна система и информационна инфраструктура, система за видеонаблюдение и системата за озвучаване и аварийно оповестяване) е фирма Актив Сълушънс. „Системата за сградна автоматизация обхваща управлението и мониторинга на основните технологични системи - ОВиК, ВиК и електросистемата и е интегрирана със системите за сигурност на сградата като пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ. Също така системата извършва енергиен мениджмънт на сградата: отчитане на топло/студо потребление и електропотреблението на офисните и общите части, както и генериране на детайлни отчети за енергопотреблението за всеки отделен наемател”, заяви инж. Никодимов, управител на Актив Сълушънс.

„Друга основна функция на BMS е гъвкавото управление на микроклимата както в общите части на сградата, така и за всеки отделен офис. Тази функционалност постигнахме, използвайки контролери на Siemens, базирани на един от най-съвременните протоколи за комуникация KNX. Тъй като желанието на инвеститора бе да има възможност от едно място да има максимален контрол върху технологичните системи, беше реализирана и интеграция по протокол M-bus и Modbus с трите водоохлаждащи агрегата и дизелагрегата на сградата. Така от операторската станция на BMS могат да се наблюдават всички важни технически показатели на тези агрегати.

Реализирахме и много други функционалности като управление на вентилацията в закрития паркинг по CO, управление на противодимна вентилация, мониторинг на състоянието на противопожарните клапи и др.”, допълва той.

В процеса на реализация на обекта Актив Сълушънс си партнира с Bulgarian Land Development, които изпълняват функциите на инвеститорски контрол. „Успешно си партнирахме и с Бизнес Група Екотоп - подизпълнител по част ОВиК; Електра Тим - подизпълнител по част електро и др. Естествено, не на последно място, трябва да спомена нашите партньори в изграждането на системи за сградна автоматизация: Siemens направление Сградни технологии, WAGO Kontakttechnik и Cisco Systems”, допълни управителят на Актив Сълушънс.

Галерия Мол Бургас
Галерия Мол Бургас е първият зелен търговски център в България, сертифициран по американската система за устойчиво строителство LEED. Общата площ на съоръжението е 35 000 кв. м. BMS системата на сградата, изградена от фирма Ню Систем, обхваща близо 2000 физически сигнала (physical data points), както и приблизително 1000 интеграционни точки. “Интегрирали сме чилъри, котли, т. нар. Rooftops и WSHP, дизелгенератори, трите енергийни центъра, топло-/студомери; някои подсистеми в сградата като система за дъждовна вода, система за питейна вода, система за отопление на тръби”, споделя Мария Накова, мениджър продажби Сградна автоматизация в Ню Систем. “За осъществяване на интеграциите на Галерия Бургас сме използвали LON, Modbus и Mbus протоколи. Доставихме и инсталирахме полевата автоматика, DDC контролери и операторската станция, както и табла автоматика (DDC табла).

Друга особеност на обекта е, че съгласно изискванията на клиента системата за автоматизация на мола е базирана на оборудване на Siemens, а системата на кината - на Шнайдер Електрик, и в същото време двете системи са свързани помежду си”, допълва тя.

“За Галерия Мол Бургас доставихме: СОТ, газ детекция, ПГС, система за сградна автоматизация (BMS) с марка Desigo - програмируеми модулни контролери PX и TX-I/O модули, както и мениджмънт станция за визуализация Desigo Insight V4. Desigo BMS дава възможност за свързване и с други устройства по протоколите KNX, LonWorks, M-Bus, ModBus RTU и OPC, които за този обект са котли, чилъри, Rooftop машини, водни кули, противопожарна инсталация, дизел агрегат, централни топломери, осветление и др. За управлението и енергийния мениджмънт на ОВК инсталациите доставихме вентили и задвижки от серията Acvatix. Те предлагат възможност за реализиране на висока енергийна ефективност чрез прецизен контрол и скорост на регулиране. За надеждното контролиране на процеса на студо-/топлопроизводство доставихме също и необходимото полево оборудване: температурни сензори, датчици за налягане, диференциални пресостати и други от серията Symaro”, коментираха от Siemens.

В обекта е реализирана и софтуерна интеграция на пожароизвестителната система и системата за газ детекция с BMS системата на обекта. Подизпълнител на всички слаботокови системи - пожароизвестителна, пожарогасителна, СОТ, контрол на достъп, видеонаблюдение, оповестяване и озвучаване, газ детекция за подземните паркинг зони и СКС в зоната на CinemaCity е фирма Протех. „Всички системи са реализирани с възможност за централизирано и децентрализирано опериране и наблюдение. Въпреки специфичните условия поради разчупената архитектура и размерите на обекта, които затрудняваха комуникацията по магистралите за данни, бяха използвани най-нови технологии за приемане и предаване на данни чрез преобразуватели и медия конвертори за комуникация жично и по оптика”, коментира Георги Дамянов, технически директор в компанията.

Алфа център
Бизнес сграда Алфа център се намира на бул. Александър Малинов, кв. Младост 4 в непосредствена близост до Бизнес парк София-1. Сградата се състои от магазинна и офисна част, които са обособени като отделни зони със самостоятелни входове и инфраструктура.

Охлаждането, отоплението и циркулацията на въздуха в сградата са решени с изпълнението на четиритръбна VRV-система на водещата фирма Daikin. Доставчик на оборудването и изпълнител на инсталацията е фирма Елвекс. Системата позволява да се обособят различни температурни зони според изискванията на ползвателя, като същевременно се постига икономичност.

Всички инсталации и системи са интегрирани в BMS (Building Management System) централизирана система за автоматично управление на сградните инсталации и оборудване, внедрена от фирма Телелинк. Системата управлява и контролира консумацията на енергия, системата за достъп и сигнализира при повреда или проблем. Противопожарната сигурност е постигната с пожароизвестителна инсталация, подаваща сигнал до рецепцията и мястото за управление на сградата. Изградена е и дренчерна пожарогасителна инсталация, обхващаща зоните с най-голям риск от пожар в сградата.

Електричеството се подава от два независими източника. Аварийното захранване е подсигурено от дизелгенератор с автоматично превключване при спиране на основното електрозахранване, доставен от Варна Про. Всички инсталации са положени в двоен под и окачен таван.


 

BMS система в разширението на завода на Schneider Electric
В рамките на реализацията на разширението на завода за автоматични предпазители на Schneider Electric в Пловдив фирма Ню Систем проектира и изгради система за сградна автоматизация, която се явява естествено допълнение към съществуващата такава. Стартът на проекта бе даден на 15 февруари 2012 г. след подписване на договор между Schneider Electric и Ню Систем на стойност почти 60 000 евро и бе завършен в началото на месец май.

“Системата включва 5 климатични камери, 2 вентилационни рекуперативни блока, смукателни вентилатори, топлинен и студов център, следене на осветителни кръгове, както и управление на система за студена вода за технологични нужди, с общ обем от 272 информационни точки”, разказва инж. Владимир Лилов, ръководител отдел Реализация на проекти в Ню Систем. “Част от нашата работа бе и участието ни в проектирането, изработването и доставката на табла автоматика, монтаж на полево оборудване, окабеляване пуск и настройки на цялата система. Оборудването е базирано на гамата на Schneider Electric, от една страна, за да се осъществи пълна съвместимост със съществуващата система, а от друга се налага от продуктовото ориентиране на клиента. Конкретният избор бе направен на базата на ОВК и електропроекти на фирма МИГ Инженеринг”, допълва инж. Лилов.

“Системата обхваща различни по вид и функционалност помещения, които съответно водят със себе си и специфични изисквания”, информира той. “Част от инсталациите обслужват самото производствено хале, където акцентът е предимно върху темпериране на помещението, както и отвеждането на топлина и отработени газове, свързани с производствения процес.

Друга част обслужва т. нар. “битови” помещения, т. е. столова, кафене, стаи за отдих, съблекални и т. н. Характерното за тези инсталации е, че управлението основно е базирано на наличието на СО2 в помещенията. Трети тип инсталации обслужват 3 конферентни зали, в управлението на които е залегнал принципът на управление по заетост”, поясняват от Ню Систем.

“Това, на което държахме, бе възможността системата да бъде наблюдавана и контролирана от един компютър”, споделя инж. Бойко Стефанов, ръководител Безопасни условия на труд, околна среда и сграда в Schneider Electric. „Това е възможно, тъй като монтираните датчици подават сигнали към BMS системата от всяка една инсталирана система - охлаждане, отопление, както и обслужването на технологични нужди в производството. Датчиците следят зададените параметри и са настроени така, че при минимално отклонение от тях, BMS системата спира инсталацията. Моите конкретни изисквания бяха свързани с въвеждането на системата Free Cooling, която позволява през нощта при падане на външните температури под тези в производственото хале, автоматичното спиране на системата на охлаждане и отварянето на аспирацията”, допълва инж. Стефанов.

Хермес парк - сграда Д
В сграда Д на Хермес парк бе изградена интегрирана система за автоматичен контрол от фирма Райзинг - БМС. „Системата осигурява наблюдение и архивиране на всички параметри на управляваните съоръжения и графично представяне на същите с четивни динамични функционални схеми и възможност за анализ на базата на графики с интерфейс, позволяващ задаване на желана резолюция и времеви период. Системата обхваща табла автоматика, оперативна и силова част, климатични камери, студов център, индивидуален стаен контрол, мониторинг и управление на осветление, управление на главни автомати, противодимни вентилатори и асансьори от ПИЦ. Необходимото полево оборудване и софтуер са производство на швейцарската компания SAUTER”, коментираха от Райзинг - БМС.

МОЛ България
Мол България е разположен на кръстовището на бул. България и бул. Тодор Каблешков в София. Молът е част от проекта за смесено търговско и офис ползване с приблизително 130 000 кв. м РЗП. Сградата включва 4 подземни (паркинг и хипермаркет) и четири надземни нива с търговска и развлекателни части. Системата за сградна автоматизация е изпълнена от фирма Ню Систем. Използваната система е Desigo 4 на Siemens. В обхвата на BMS са включени управление на 65 броя джет (jet) вентилатори спрямо нивата на въглероден окис (CO) в гаражите; управление на покривни централи; управление на водни кули, обслужващи WSHP и осигуряващи охлаждането на покривните централи; управление на котли, работещи на газ/нафта, осветлението и др.

Повече информация за функционалните характеристики на системата за сградна автоматизация и останалите инсталации, може да прочетете в рубриката Проекти и реализации на настоящия брой (стр. 12).

Източници на снимковия материал:
Ню Систем, Globe Trade Centre, Bulgaria Mall, Полиграфия офис център, Парадайз център, Белгравия Инвест, Tishman, TLL Media 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.

Системи за контрол на работното времеТехническа статия

Системи за контрол на работното време

Някои от най-модерните системи използват GPS данни за автоматично регистриране на служителите в зависимост от близостта им до предварително зададена геолокация. Тези системи предлагат няколко ползи – елиминира се рискът служителят да забрави да се регистрира, както и нуждата да се отиде до точно определен терминал.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top