Във фокус: Община Бургас

01.11.2009, Брой 9/2009 / Бизнес /

 

Веселина Илиева, главен архитект на Община Бургас, и Атанаска Николова, заместник- кмет по евроинтеграцията, коментират актуални теми пред сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти

Водени от желанието да разберем ще има ли скоро един от най-красивите ни морски градове - Бургас, общ устройствен план, както и какви са големите проекти, които се очаква да бъдат изпълнени, се обърнахме към главния архитект на Община Бургас Веселина Илиева и заместник-кметът по евроинтеграция Атанаска Николова. Редакцията благодари на дамите за задълбочените отговори.

За общия устройствен план на Бургас
“През октомври 2008 г. Община Бургас възложи изготвянето на ОУП на гр.Бургас с неговите квартали и техните землища”, заяви главният архитект на Община Бургас Веселина Илиева. “След включването на Банево и Ветрен като квартали на града допълнително беше възложен и ОУП за тях и техните землища. Към настоящия момент са изготвени диагнозата на съществуващото положение и концепцията за развитие на територията. Работи се по приключване на проекта в част прогноза и схеми. На този етап заданието в максималния си обем е изпълнено. Разбира се, проектът в пълния си обем подлежи на доразработване. Изготвя се и Екологичната оценка и може би ще се наложат някои промени или допълнения от препоръките на еколозите, тъй като части от територията попадат в защитени зони и зони по Натура 2000”, допълва тя.
Проектът предлага и концепция за развитие на основните системи на града. Това са транспорт, зелена система и туризъм. По система транспорт са направени проучвания за обходни маршрути вътре и извън града, както и с оглед на възможностите, които предлага магистрала Тракия. Целта е да изнесем транзитното движение извън урбанизираната територия на града”, заявява г-жа Илиева.

Приоритетни пътни проекти
Направените обследвания на пътната мрежа доказаха приоритетното значение на няколко пътни проекта, твърдят от общината. Това са пътният възел „Бургас - Созопол - Средец”, за който има и готови работни проекти. “Очакваме държавата да направи необходимото за финансирането му и да обяви процедура за изграждане на обекта. Много спешен за реализация е и пътният възел на Товарна гара, за който също има работен проект. Обектът се явява важна връзка за вътрешния градски пръстен. Друг обект е новият пътен възел на две нива на изхода „Бургас - София”, който ще даде връзка за обходен път и към направлението за Варна”, заяви главният архитект на Бургас. “В проекта на общия устройствен план са заложени и алтернативни видове транспорт - велоалеи, възможности за развитие на морски транспорт. Като задача на проектантите е поставено изграждането на мрежа от велоалеи, свързващи всички части на града”, допълни той.
Важен елемент от цялостната концепция за развитие на Бургас е отварянето на града към морето и превръщането му в предимно морски град, уверяват от общината. Затова се предлага преструктуриране на промишлените зони и изнасяне на промишлените предприятия в нови територии в тила, предвидени за промишлени дейности, които са далеч от защитените зони.

Разширяване на зелените площи и парковете
В проекта на устройствения план задълбочено са проучени съществуващите зелени площи и възможности за тяхното развитие, както и обезпечаването на терени за създаване на нови паркове - градски и крайградски, обвързани с възможности за развитие на спорт и отдих, твърдят от Община Бургас. Предвидени са зелени зони за широко обществено ползване, които териториално са обвързани със съществуващите и са тяхно естествено продължение. Зелената система е разчетена за перспективен брой население до 2 млн. души, което осигурява възможност за бъдещо развитие на града, коментира г-жа Илиева.
Предстои провеждане на процедура по избор на изпълнител за изготвяне проект за ОУП на останалата територия на общината. В обхвата на проекта ще влизат селищата, за които не са изготвени нови или актуални устройствени планове. Това са Братово и Равнец, както и землищата на населените места в северната част на общината. За селата Маринка, Димчево и Твърдица, и техните землища има нов ОУП, приет от Общински съвет през февруари 2009 г.

Обособяване на две нови индустриални зони
в Бургас
“Завърши разработването на подробните устройствени планове, възложени от Община Бургас, за две индустриални зони - високотехнологична за чисти производства и производствено-складова. С това плановата готовност за устройственото обезпечаване на териториите като регулация и застрояване дава преки възможности за реализиране на инвестиционна инициатива”, увериха от Община Бургас.

Производствена зона “Север”
Територията на производствена зона “Север” е съставена от имоти - собственост на общината. За нея има действащ план за улична регулация. Теренът се намира в зона, в която традиционно присъствие имат промишлени предприятия, логистични центрове и търговски представителства. На юг теренът граничи с ул. “Крайезерна”, а на север достига до железопътната инфраструктура, свързваща крайморския град с останалата част от страната.
Територията, заключена между езерото Вая, ул. “Крайезерна”, бъдещия пробив над Товарна гара и жп ареала, представлява все още неусвоена част на града с добро местоположение. Същевременно собствеността на земята като общинска дава възможност за бърза реализация, като развитието й се благоприятства от добрата комуникационна осигуреност, уверяват от Община Бургас.
Изграждането на инфраструктурата ще бъде подпомогнато от спечеления от общината проект за довеждаща инфраструктура, който вече е в процес на реализация. Той предвижда изграждане на инфраструктура и локален път на ул. “Крайезерна”. “През 2008 г. общината осигури и ново улично осветление в същата зона. За момента на тази територия няма проектирани сгради. Планът за регулация и застрояване предвижда с уличната регулация по събирателните и обслужващите улици на всеки от кварталите да се осигури крайпътно озеленяване и възможности за паркиране на посетители. Отредени са имоти за развитие на пазар на производителите на плодове, зеленчуци и цветя и за стоково тържище, информират от Община Бургас. В близост до тях е предвиден голям наземен паркинг за автомобили. Преобладаващата част от новообразуваните имоти е разположена в зона с предназначение “предимно производствена”. Предвижда се основно застрояване с производствено-складови бази за промишлени стоки и услуги.

Зона за комплексно обществено обслужване
е планирана в новия общ устройствен план. С цел осигуряване на по-благоустроена и приятна среда е оформен имот за развитие на място за спорт. “Продиктувано от желанието да се подобри характера на средата в плана, особено внимание е обърнато на обществените терени за озеленяване. За тази цел са отредени регулирани поземлени имоти със значителни площи, които ще бъдат превърнати в районен парк за отдих на работещите. Богатото озеленяване ще има значение и на изолираща зона от намиращия се в близост ж.п. ареал”, уверяват от Община Бургас.
За осигуряване на техническо обслужване са отредени девет регулирани имоти за трафопостове и два за канални помпени станции.
Постепенното изместване на старите производствени дейности в западна и северна посока от Бургас, т.е. - от същинските жилищни територии, дава възможност за преструктуриране на територии и извършване на тяхната регенерация.

Високотехногична производствена зона
Имотът, предвиден за изграждане на високотехнологична производствена зона, е разположен в местността „Вая кайряк” в Българово и е частна общинска собственост. Той представлява изоставена нива от четвърта категория с обща площ 110,917 дка. Намира се на около 350 м южно от Българово и на същото отстояние югоизточно от машино-тракторния парк и стопанския двор на селището.
Зоната е свързана проектно с пътна връзка с населеното място. Осигурена е и връзка с пътя Българово - Камено, както и с магистрала “Тракия”.
Подробният устройствен план предвижда обособяване на регулирани поземлени имоти. Те са общо 13 на брой. Предвидена е зона за обществено обслужване в един имот и 11 имота за високотехнологично производство. Площите на урегулираните имоти са с площ над 900 кв.м, като най-големите надхвърлят 10- 12 хил. кв.м. За оразмеряване в малките промишлени зони с площ до 200 хектара е приета норма на работещите от около 50 души на хектар бруто. За високо-технологични производства се приема намаляване на броя им с до 30%, или 35 души на хектар, бруто. При бруто площ на зоната от 12.33 хектара и при норма 35 души на хектар, тя е оразмерена за 432 работещи.
Предвижда се паркирането да бъде реализирано в рамките на всеки урегулиран поземлен имот, като общият брой на местата е около 350. Осигурен е и проект за вертикална планировка, схеми на електромрежи, водоснабдяване и канализация.
Приоритетните направления, които ще бъдат развивани в технологичния парк обхващат секторите: информационни технологии, химическа индустрия, телекомуникации, биотехнология и фармацевтика, енергийна ефективност, микроелектроника, автоматика, сензорни технологии и защита на околната среда.
Предвижда се в технологичният парк да се създаде мрежа от организации, които да подготвят съвместни проекти и инициативи, да осъществяват технологичен трансфер и стратегически обучения за университетски преподаватели, уверяват от Община Бургас. Партньорската мрежа на високотехнологичния бизнес парк включва: Община Бургас, Университетът „Проф. Д-р Асен Златаров” - гр. Бургас и Бургаски свободен университет.
Към момента Община Бургас подготвя процедура за избор на изпълнител на дейностите по проектиране, заявиха от общината.
Канализационната мрежа се нуждае от развитие
ВиК инфраструктурата на Бургас страда от неpъвършенствата на всяка инфраструктурна мрежа, поставена в условията на силна урбанизация, приобщаване на нови градски територии и нарастване броя на потребяващото население, уверяват от Община Бургас.
Канализационната мрежа се нуждае от рехабилитация на амортизиралите участъци и развитие. “С изключение на град Бургас, канализационната система в общината не отговаря на съвременните изисквания. Все още много фирми не са изградили локални пречиствателни станции и заустват водите си директно в Бургаското езеро, езерото Мандра или Бургаския залив. Проблеми с пречистването на битовите отпадни води има и в бургаските квартали Крайморие и Сарафово”, твърдят от общината.

Пречистването на отпадните води на Бургас
се осъществява в ГПСОВ - Бургас и ПСОВ - Меден рудник, обслужваща най-големия бургаски жилищен квартал „Меден рудник”. Приемник на пречистените отпадъчни води са бургаските езера Мандра и Вая. Към ГПСОВ - Бургас се насочват и отпадните води от много промишлени предприятия, след като са пречистени от индивидуалните пречиствателни съоръжения.
В момента се работи по реализация на проект за цялостно разширение на ПСОВ - Меден Рудник, включващ обновена и осъвременена схема на пречистване с възможности за елиминиране на биогенни елементи. Проектът се реализира от Община Бургас с финансиране по програма ИСПА.
Основни замърсители на повърхностните и подземните води се явяват и населените места без изградени пречиствателни станции за отпадъчни води, от които директно непречистените води постъпват във водните обекти.

Водоснабдителната система на града
включва както новоизградени, така и амортизирани участъци, което води до големи загуби на питейна вода и относително високи цени на съответните комунални услуги. Качеството на питейната вода на гр. Бургас се поддържа от ПСПВ при язовир Камчия, където водата се подлага на конвенционално пречистване, състоящо се в предварително хлориране, химическо пречистване, бърза гравитационна филтрация и окончателно хлориране. Основен проблем за града е инфраструктурното му осигуряване с питейни и промишлени води, тъй като промишлените и жилищните зони в него все още се обособяват и възниква нуждата от изграждане на специализирани съоръжения.

Интегриран воден проект за града
Сред основните проекти в Бургас е т.н. воден проект, основните компоненти, на който са диференцирани в три лота:
n Лот 1 “Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в град Бургас”, включващ обновяване на водоснабдителна мрежа с обща дължина приблизително 13,5 км на седем главни улици в Бургас. Лот 1 обхваща и рехабилитация на участък от главния водоснабдителен клон “Деривация Камчия” с дължина 1,7 км, снабдяващ с вода Бургаска област от язовир “Камчия”, както и реконструкция на резервоар “Изгрев”.
n Лот 2 “Разширение на канализационната мрежа в град Бургас” включва изграждане на канализационна мрежа в квартал “Победа” с обща дължина 6,5 км, която ще обхване 24 улици. Към Лот 2 се отнася и подмяната на клон на улица “Поп Грую” в комплекс “Лазур”, както и изграждане на тласкател за канализационна помпена станция 2.
n Лот 3 „Реконструкция на съществуващите съоръжения на пречиствателната станция за отпадъчни води в Бургас и изграждане на третично стъпало за пречистване”.

Главните изпълнители и фирми-доставчици
Към м. октомври 2009 г. се работи по строителството на част от ВиК инфраструктурните проекти на Община Бургас, заявиха от общината. Избраният изпълнител за изграждане на „Интегрирания воден цикъл на гр. Бургас” е австрийската компания Alpine Mayreder Bau. Тя е ангажирана и със строителството на ПСОВ - Меден Рудник.
Тъй като Община Бургас не е възложител, а бенефициент по проектите Интегриран воден цикъл на гр. Бургас и Реконструкция и разширение на ПСОВ - Меден Рудник, няма данни за договорите с подизпълнители и не би могла да цитира доставчици, уверяват от Община Бургас. Обектите, за които общината е възложител на строителството, са на етап избор на основен изпълнител.

Стойност на проектите и източници на финансиране
Двата проекта, за които стана въпрос: Интегриран воден цикъл на гр. Бургас и Реконструкция и разширение на ПСОВ - Меден Рудник се финансират по програма ИСПА. Стойността на Интегриран воден проект за гр. Бургас е 21 млн. евро, от които 48% безвъзмездно финансиране от ИСПА и 52% съфинансиране чрез договор за заем, подписан на 8 юни 2005 г. между ВиК ЕАД - Бургас и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Проектът Реконструкция и разширение на ПСОВ- М. Рудник към настоящия момент струва 6 708 645.57 евро, съобщават от Община Бургас.
Инфраструктурните инвестиционни проекти, които се осъществяват по ОП Околна среда 2007 - 2013г. са два. Общата им стойност е 22 770 181.11 лв. без ДДС. Те предвиждат изграждане на канализационна и водоснабдителна инфраструктура в най-големия жилищен комплекс на гр. Бургас - Меден рудник и в кв. Долно Езерово, които през последните години се развиват изключително силно като предпочитани от инвеститорите територии, уверява г-жа Атанаска Николова.
Община Бургас използва средства от собствения си бюджет, за да финансира изграждането на домовите отклонения в бургаския кв. Победа, който попада в обхвата на Лот 2 от Интегриран воден цикъл.

Проекти по ОП „Регионално развитие” и „Околна среда”
По Оперативна програма (ОП) „Регионално развитие” към момента в община Бургас се изпълняват три проекта, заяви Атанаска Николова, заместник-кмет по евроинтеграция. Това са:
- „Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас”.
- “Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас” - обхваща основен ремонт на седем учебни заведения (6 училища и 1 детска градина), въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна архитектурна среда, обновяване на материалната база.
- “Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас”, включващ обновителни и ремонтни дейности на Младежки културен център, Културен център „Морско казино”, Сцена на открито „Охлюва”.
По ОП „Околна среда” Община Бургас изпълнява два инфраструктурни проекта и два проекта за техническа помощ, допълни г-жа Николова. Инфраструктурните проекти са:
- “Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ- Меден Рудник;
- “Инвестиционни проекти за ВиК мрежата на квартал Меден рудник.
Проектите по Техническа помощ са:
- “Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас”.
- “Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с.(минно селище) Черно море, област Бургас”.

Рехабилитация на ВиК мрежите в кв. Меден Рудник
Проектът предвижда подмяна на амортизирани и изграждане на нови приоритетни водопроводи, рехабилитация на помпена станция (ПС) „Победа”, подмяна на канализационни колектори с недостатъчен капацитет и изграждане на нови колектори, две нови канално-помпени станции (КПС). Проектът е разделен условно на три етапа: (1) Главен източен канализационен колектор на кв. Меден рудник; (2) Рехабилитация на водопроводната мрежа и ПС Победа; (3) Водоснабдяване и канализация на Зона РЦ.
Проектът е на етап получаване на съгласувателни становища от МОСВ за изготвена тръжна документация, информираха от общината. Към момента проектната документация е внесена за съгласуване във ВиК Бургас. След получаване на съответните положителни становища ще пристъпим към обявяване на обществените поръчки за избор на изпълнител, съобщи г-жа Николова.


 

Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово
Мерките, които е предприела Община Бургас за преодоляване на несъвършенствата по ВиК инфраструктурата в квартала са свързани с изпълнението на проект: “Изграждане на канализация в кв.Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ - Бургас”. “Част от фирмите, които са кандидатствали по откритата тръжна процедура за избор на изпълнител на обекта обжалват решението на Възложителя. Поради процесуалните административни срокове за това, Община Бургас не може да сключи договор с определения в следствие на проведената тръжна процедура изпълнител”, информира заместник-кметът по евроинтеграция. “След като КЗК остави без уважение жалбите на декласираните участници в процедурата, към момента се изчаква изтичането на срока за обжалване на решението на КЗК пред върховния административен съд. Едва след изтичане на законовоустановените срокове Община Бургас може да подпише договор за строителството на канализацията в кв. Долно Езерово”, допълни г-жа Николова.
Проектът предвижда изграждане на нова канална мрежа за източната част на квартала по оста на всички улични платна. Тя ще бъде гравитачна, следвайки естествения наклон на платната. Главни колектори - III и IV, ще отведат битовите отпадни води от всички квартали към главен колектор I, а оттам към бъдещата КПС. Чрез тласкател отпадните води ще се доведат до ПСОВ Бургас.
След изпълнението на проекта инфраструктурата ще включва:
- Изградена и изпитана на водоплътност канализация - 9 876 м;
- Доставени и монтирани улични ревизионни щахти от сглобяеми елементи - общо 229 броя;
- Възстановена асфалтова настилка на улиците - 16 477 м;
- Изграден тласкател - 3155 м;
- Изградена канално-помпена станция, включително доставени и монтирани 3 броя помпи, както и съответна сграда, площадков водопровод, шахта груба решетка, шахта удароубивател, авариен канал и шахта спирателен кран (ШСК).

Интегриран проект за управление на водите в с. Рудник и м.с. Черно море
В момента Община Бургас изпълнява два проекта (по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 - Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда” 2007 - 2013:
- “Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас”
- “Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с.Черно море, област Бургас”
Двата проекта предвиждат проектиране на водоснабдителна и канализационни системи за с. Рудник и м.с. Черно море, и съответна за кв. „Горно Езерово”, проектиране на ПСОВ и необходимите КПС. Също така ще се изготвят и финансово-икономически анализи, заявява г-жа Николова. Проектите предвиждат още подготовката на апликационни формуляри и изготвянето на тръжната документация за строително-монтажните работа (СМР) за двата проекта. Тези документи ще послужат за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда” с цел получаване на безвъзмездно финансиране за изграждане на гореописаната техническа инфраструктура.
Проектите са на етап подготовка на тръжната документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител, съобщиха от Община Бургас От изпълнителя се очаква да изготви проекти за довеждащ колектор до ПСОВ, проект за КПС и ПСОВ, реконструкция и модернизация на водопроводна система. Също така избраният изпълнител ще бъде оторизиран да подготви Финансово-икономически анализи и формуляр за кандидатстване с цел получаване на безвъзмездна помощ по ОП „Околна среда”.
“Изпълнението на проекта ще спомогне за възстановяване и съхраняване на околната среда, намаляване на риска от замърсяване на подпочвените и повърхностни води, и подобряване на условията за живот на местното население на с. Рудник и м.с. Черно море. Освен това реконструкцията, модернизацията и разширението на ВиК инфраструктурата и пречистването на битовите отпадъчните води ще доведе до значително намаляване на експлоатационните разходи на местния оператор на системата и преориентиране на целите му от експлоатация към развитие на инфраструктурата”, категорична е г-жа Атанаска Николова. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Архитектурно-строителна седмица, АТЕСТ Експо и Green Energy 2024 събраха 180 изложителиБизнес

Архитектурно-строителна седмица, АТЕСТ Експо и Green Energy 2024 събраха 180 изложители

От 3 до 6 април събитията превръщат София в пресечна точка на Балканите и Източна Европа в строителството, архитектурата, едрогабаритната техника и енергийната ефективност. "Свидетели сме на най-мащабния строителен форум от 15 години насам. През тази година в бизнес формата се включват над 180 директни изложители, а съпътстващата програма е още по-богата", каза управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов.

Водещите принципи в офис осветлението през 2024Бизнес

Водещите принципи в офис осветлението през 2024

В ерата на динамичния офис дизайн осветлението, съчетаващо форми и функционалност, създава работни пространства, които не само са добре осветени, но и са грабващи визуално и съобразени с разнообразните потребности на съвременната работна сила. Тези тенденции в осветлението са изключително важни за това да се гарантира, че работното пространство насърчава иновативност и сътрудничество между служителите и поддържа доброто им благосъстояние.

ОВК тенденциите на 2024Бизнес

ОВК тенденциите на 2024

Индустрията за производство на оборудване за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) еволюира с бързи темпове, водена от технологични иновации и увеличаващ се фокус върху устойчивостта. С навлизането в 2024 г. могат да бъдат откроени няколко ключови тенденции, оформящи бъдещето на ОВК системите както в жилищни, така и в търговски сгради. Вижте кои са те!

АББ и Samsung C&T си партнират за разширяване на възможностите за интелигентни сградиБизнес

АББ и Samsung C&T си партнират за разширяване на възможностите за интелигентни сгради

Новата сделка е индикатор за намерение за интегриране на холистични решения за сгради, като платформата за интелигентен дом Homeniq на Samsung C&T, системата ABB-free@home® и ABB i-bus® KNX, които могат значително да разширят потенциалните услуги за дома и сградите в един инструмент за управление на имоти

Schneider Electric приема посетители в обновения си шоурум в СофияБизнес

Schneider Electric приема посетители в обновения си шоурум в София

В рамките на обиколката на шоурума ще научат повече за това как проектирането на умна къща създава свързаност между всички системи за повече комфорт и ефективност, както и за преимуществата на домашната автоматизация.

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и ПловдивБизнес

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и Пловдив

На 17 и 18 май т. г. в Пловдив и София се проведоха специализирани семинари на тема "Системи за битово отопление и климатизация", организирани съвместно от Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning и официалния представител на марката Актон Електроникс ООД. Над 150 професионалисти присъстваха на събитията и получиха детайлна информация за новата серия битови климатици airHome и термопомпите въздух-вода Yutaki.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top