Вентилация на административни и търговски центрове

01.11.2012, Брой 5/2012 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Вентилация на административни и търговски центрове

Техническа статия

 

Основен елемент при изграждането на административните и търговски центрове е доброто проектиране и изпълнение на вентилационната инсталация. Предвид факта, че подобни сгради се характеризират със значително присъствие на хора, то осигуряването на добре функционираща вентилационна система би гарантирало както  комфорта, така и здравето и работоспособността им. В процеса на проектиране на административните и търговски центрове преди всичко е необходимо да се направят архитектурните планове.

Добре е след уточняване на разпределенията на сградата да се направи задание за проектиране по част ОВ, както и за другите части. По отношение изпълнението на вентилационната система следва да се спазват изискванията, регламентирани в нормативната база, съобразно вида и предназначението на сградата.


› РекламаОсобености при проектиране на вентилационни системи за административни сгради
Вентилационните инсталации за административните сгради се проектират съобразно изискванията на Наредба №15 за техническите правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Преди да се пристъпи към избор на вентилационна система за такъв тип сгради е необходимо да се определи дали сградата се използва от една фирма или всеки от етажите или офисите се използва от различна, на базата на което да се определи подходящата организация на въздухообмена. В случаите, когато се предвижда сградата да се използва само от една фирма, обикновено се изгражда обща общообменна вентилация за цялата сграда. Най-често използваната организация на въздухообмен е горе-горе. Подаването на пресен въздух е в работната зона по периферията, а изсмукването на отработения въздух е през коридорите или в близост до изхода от офис помещението. Кратността на въздухообмен е в зависимост от категорията на обитавана среда - съответно категория А, В или С.

Когато е предвидено всеки от етажите да се експлоатира от различна фирма, обикновено се изгражда автономна общообменна вентилация за всеки един от етажите. По този начин експлоатационните разходи се отчитат по-лесно. Също така не се налага обитаемостта на сградата е да е на 100%. И в този случай често използвана организация на въздухообмена е схемата горе-горе. Подаването на пресен въздух, както и изсмукването, е по подобен на първия вариант начин.

В случаите, при които на един етаж се разполагат множество офиси, които се експлоатират от отделни фирми, възможно решение е изграждането на общообменна вентилация за цялата сграда, по подобие на първия вариант.
На пазара вече се предлагат и малки енергоспестяващи вентилационни блокове с дебит до 150 m3/h, които се считат за много подходящо решение за вентилация на малки офиси. Обикновено тези вентилационни блокове се монтират на фасадата на сградата и не изискват монтиране на въздухопроводна мрежа и решетки. Достигат ефективност до около 90%, което отговаря на съвременните изисквания за енергоспестяване. Като техен основен недостатък се посочва сравнително високата им цена, което води до общо оскъпяване за цялостната вентилационна система в сравнение с общата такава.


 

Вентилационни системи за търговски центрове
Вентилационните инсталации за търговски центрове се проектират съобразно изискванията на Наредба №15 за техническите правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Категорията на обитаване най- често е категория В - очаквано средно ниво. Необходимото количество (дебит) пресен въздух се определя съгласно приложение № 18 или приложение № 12 от Наредба №15. Сред най-често използваните схеми на организация на въздухообмен е схемата горе-горе.

За всеки отделен магазин, както и за общите части (фоайета и стълбища), обикновено се предвижда подаване на пресен въздух, както и отвеждане на замърсения. Необходимо изискване е количеството подаван въздух да бъде балансирано. Възможно е използването на обща смукателно-нагнетателна камера за търговския център, но не е изключено вентилацията да се раздели на няколко по-малки, като това се обуславя от спецификата на обекта. Необходимо е подаваният пресен въздух да бъде предварително обработен - загрят или охладен, в зависимост от сезона; пречистен от различни примеси и т. н.

За да се изпълнят условията за енергийна ефективност, е препоръчително използването на енерговъзстановяващи секции (рекуператори) с ефективност над 50%. Препоръчва се и използването на инверторни двигатели за вентилаторите; добро управление КИП и автоматика и топлоизолиране на въздухопроводната мрежа.

Добре е да се име предвид, че като общо правило при проектиране на вентилационни системи за сгради от такъв вид, по време на проектирането най-трудното решение е определяне на шахтите за преминаване на вертикалните въздуховоди, както и мястото за монтаж на вентилационните камери. Архитектът и инвеститорът, с оглед обособяване на по-голяма търговска площ, в някои случаи пренебрегват изискванията на ОВК проектанта. В следствие на това, за сградата като цяло се оказва трудно, а понякога и невъзможно, изграждането на вентилационна инсталация, съобразена с всички изисквания, което от своя страна налага търсенето на компромисни решения. Това води до влошен комфорт на обитаваната среда по време на експлоатацията на обекта.

Подземни паркинги
Всеки голям административен и търговски център разполага с подземен паркинг. Съгласно действащата НАРЕДБА № Iз-1971от 29 октомври 2009 г. (ДВ, бр. 96 от 2009 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар за всеки подземен паркинг следва да се предвиди система за „Димо- и топлоотвеждане”. Съгласно горецитираната Наредба следва да се осигури 25-кратен въздухообмен. Количеството въздух, което трябва да се отведе, е с много голям дебит, поради което от особено значение е още в процеса на изготвяне на архитектурните планове да се предвидят необходимите шахти за отвеждане на отработения въздух. По мнението на проектанти това е една от най-тежките вентилационни системи по време на проектиране.

Тъй като едновременно с тази система е необходима и работеща смукателна вентилация за отвеждане на изгорелите газове от паркиращите автомобили, препоръчително е вентилаторите, които се залагат, да са с няколко скорости и с управление. Друг вариант е да се предвидят два отделни вентилатора - един за работещата смукателна вентилация и втори - за димната. Използван вариант е и вариантът двете системи да се проектират независимо една от друга.

Въздуховодите обикновено са изготвени от поцинкована ламарина. Често използвана схема на организацията на въздухообмена е 50% горе и 50% долу. Кратността на работещата вентилация е в порядък 3- до 6-кратен въздухообмен в зависимост от изчисленията, а димната е с 25 кратност. Скоростта на въздуха в системата е различна, в зависимост от това в какъв режим ще се използва. В режим на нормална работа, за изхвърляне на отработени газове скоростта обикновено е в рамките до 7 m/s. В режим димна вентилация скоростите могат да достигат и до около 15 - 20 m/s. Добре е да се има предвид обаче, че все пак това е аварийна ситуация. Вентилаторите, предназначени за димна вентилация, са взривобезопасни и подходящи за отвеждане на дим.

За да се получи добро проветряване, както и да се освободят евакуационните изходи при авариен случай, е необходимо да се предвидят и нагнетателни вентилационни отвори. Същите се разполагат по периферията на подземния паркинг и в близост до изходите за евакуация.

В зависимост от местоположението и архитектурните планове на обекта, както и нивата на подземните паркинги, е възможно да се предвиди и естествена вентилация, съобразена с действащите норми и разпоредби. При наличие на този вариант се постигат от една страна по-ниски инвестиционни разходи, а в същото време се намалява и разходът на електрическа енергия, необходима за работата на  вентилаторите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Оценка на LED осветлението в търговски сградиТехническа статия

Оценка на LED осветлението в търговски сгради

Винаги когато настъпят промени вследствие въвеждането на нови технологии, настъпва период на объркване и противоречия до отшумяването на “старите методи”. Такъв е моментът и в осветителната индустрия по отношение на бързото развитие на LED осветлението, което превръща тази технология в примамлива опция за цялостно осветление за търговски и промишлени нужди.

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталацииТехническа статия

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталации

Филтрирането и пречистването могат да отстранят редица замърсители на въздуха в затворените пространства в сградите. Филтрите и технологиите за пречистване на въздуха в редица климатични и вентилационни инсталации се използват за намаляване на влиянието от тези замърсители чрез целенасоченото им отстраняване, като ефективността на използвания за тази цел филтър обаче зависи от естеството на самия замърсител.

Вентилация, климатизация и БГВПроекти, реализации

Вентилация, климатизация и БГВ

В реализацията на обекта фирмата Термоинженеринг МПЗ участва от първия етап на проектиране, до крайния етап на изграждане и пускане в експлоатация на системите в част “Вентилация”, “Климатизация” и БГВ. “Така успяхме да помогнем на създадената от нас “рожба” да “проходи”, стриктно следвайки изискванията за максимална ефективност при минимална консумация на ел.

Актуални технологични тенденции в ОВК сектораТехническа статия

Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

С прилагането на Директивата ErP за продукти, свързани с енергопотреблението, се повишиха и стандартите за жилищни централни климатични системи и термопомпи. В резултат на това производителите започват да адаптират продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и изисквания за екодизайн.

Стратегии за контролирана вентилацияТехническа статия

Стратегии за контролирана вентилация

Повечето вентилационни системи в жилищни и търговски обекти са проектирани и оразмерени така, че да доставят пресен въздух на базата на максималната, а не на реалната заетост на помещенията с обитатели.Това обаче често води до прекомерно вентилиране, което на практика се изразява в загуби на енергия и излишни разходи за собствениците.

Контрол на климата в търговски сградиТехническа статия

Контрол на климата в търговски сгради

Поддържането на комфортен микроклимат в търговските сгради при възможно най-ниски експлоатационни разходи е въпрос не само на правилен подбор на подходящото оборудване за климатичната, отоплителната и вентилационната инсталация, но и на оптималното им управление. Днес на пазара се предлагат различни решения, които осигуряват успешно управление на инсталациите и оптимизират оперативните разходи.

Доставчици на решения за дейта центрове – част 2


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top