Вентилация на СПА комплекси

01.04.2009, Брой 3/2009 / Технически статии / ОВК оборудване

 

Видове чилъри, специфики и предимства на реверсивния цикъл

Чилърите са хладилни машини, които се използват широко при климатизацията на различни по големина и предназначение сгради. Предназначени са предимно за охлаждане на помещенията. Едно от основните им предимства е широкият диапазон, в който варира мощността им по студопроизводството. Предлагат се модели с мощност от няколко киловата до няколко хиляди киловата. Освен за охлаждане, голяма част от чилърните системи могат да работят и в термопомпен режим, което дава възможност да се използват и за отопление през преходните сезони на годината. Внедряването на чилър-термопомпа крие сериозни предимства в посока намаляване на енергийните разходи за отопление на сградата през преходните сезони, а в редица приложения и през студените месеци на годината.

Какви са използваните видове чилъри?
Чилърите са машини, които могат да бъдат с различно конструктивно изпълнение. В зависимост от вида на хладилния цикъл, чилърите условно се разделят в две основни групи - абсорбционни и компресорни. В практиката по-често срещани са компресорните.
Друг критерий за класифицирането им е конструктивното изпълнение, според което се делят на чилъри моноблок, т.е. с вграден кондензатор, и чилъри с изнесен кондензатор. В първия случай, чилърът представлява автономна хладилна машина, включваща всички необходими елементи за хладилния цикъл - компресор, кондензатор, изпарител, спирателна арматура, елементи за защита и автоматика. Във втория случай, кондензаторът се монтира извън помещението, а самият чилър се разполага вътре в сградата. Използването на чилър с изнесен кондензатор улеснява обслужването и повишава надеждността на работа на системата, благодарение на свободния достъп до чилъра и относително постоянната температура на обкръжаващия го въздух. Също така поставянето на чилъра и тръбопроводната мрежа в топло помещение дава възможност водата, с която е запълнена системата, да не се източва през зимата.
В зависимост от начина на охлаждане на кондензатора чилърите са: с въздушно охлаждане, посредством осов или центробежен вентилатор, и чилъри с водно охлаждане на кондензатора. Добре е да се има предвид, че чилърите с осови вентилатори са предназначени за монтаж на открито - на открита площадка, върху покрива, на външната стена и т.н. В този случай е необходимо да се осигурят добри условия за вход и изход на въздуха, тъй като осовият вентилатор създава много малък напор. Важно е, също така, да се изключи възможността изходящият въздух да попадне на входа на вентилатора. Чилърите с центробежни вентилатори се характеризират с по-усложнена конструкция в сравнение с чилърите с осови вентилатори. Те са предназначени за вътрешен монтаж. Въздухът за охлаждане на кондензатора се взема от помещението, в което е монтиран чилърът, и се изхвърля на улицата чрез центробежни вентилатори по система от въздуховоди.


› РекламаВлажност в диапазона 50 - 60%
За да се поддържат комфортни условия и оптимално ниво на изпарение на водата, е препоръчително относителната влажност в помещението да е в диапазона 50 - 60%. Известно е, че в басейните се поддържат значително по-високи стойности на температурата и влажността в сравнение със стандартните климатизирани помещения. Обикновено в закритите басейни абсолютното влагосъдържание на въздуха може да превиши с 3/4 влагосъдържанието в помещенията с общо предназначение. Затова при проектирането е необходимо да се отчете този факт, както и да се предприемат мерки за намаляване кондензацията на влага по повърхността на ограждащите конструкции. Ситуацията допълнително се усложнява и от факта, че топлината и влагата не изчезват, когато хората напуснат басейна. Образуването на влага в тези помещения е непрекъснат процес, т.е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Трябва да се отбележи обаче, че тя намалява в периодите, в които в басейна няма хора. През тази част от денонощието се образува с 25 - 35% по-малко влага в сравнение с времето, когато в басейна има хора.

Препоръчва се покриване на водната повърхност
За ограничаване изпарението на водата и намаляване на енергийните разходи се препоръчва в часовете, в които басейнът не се използва, водната повърхност да се покрива. Допускането на по-висока относителна влажност в залата и намаляване на температурата на водата също са сред възможните мерки. Не се препоръчва да се намалява температура в помещението през нощта, ако температурата на водата се запазва.
Мерките, които е препоръчително да се предприемат за предотвратяване кондензацията на водни пари по вътрешните повърхности на строителната конструкция, са свързани предимно с осигуряване на коефициент на топлопреминаване на външните стени k < 0,9 W/(m2.K). За покрива - стойността му би следвало да е k < 0,6 W/(m2.K). Важно е и да се избягва използването на единично остъклени витрини и прозорци, граничещи с външен въздух.

Замърсяване на въздуха с препарати, третиращи водата
Изграждането на оптимална вентилационна система в джакузита, басейни, парни бани и други помещения със сходно предназначение  играе основна роля и за поддържане на добро качество на въздуха в помещението. Известно е, че за да се постигнат санитарно-хигиенните норми и изисквания по отношение на качеството на водата в басейна, към нея са добавят различни химични вещества. Целта е да се неутрализират органичните вещества и микроорганизмите, намиращи се във водата. Тези химикали обаче могат да предизвикат замърсяване на въздуха, което от своя страна да доведе до различни раздразнения у хората. За да се изключи тази възможност и за да се осигури поддържане на нормални условия в помещението, е необходима вентилация, обезпечаваща асимилирането на химичните вещества, отделени от повърхността на водата.

Изгражда се принудителна вентилационна система
Вентилационната система в закрити басейни се оразмерява за повишени изисквания към микроклимата. Предвижда се принудителна вентилация, чрез която през топлите месеци в годината се подава предимно външен въздух, който обикновено не се подлага на предварителна обработка. През студените месеци се допуска вентилационната система да работи с частична рециркулация на въздух. Не се препоръчва да се обединяват вентилационните инсталации на басейна и на прилежащите му помощни помещения. Необходимо е постоянната циркулация на въздуха да се поддържа 24 часа в денонощието. За да се намалят енергийните загуби, когато басейнът не се използва, е възможно да се прекрати подаването на въздух и да се осъществи намаляване на влажността в режим на рециркулация.


› Реклама


Организация на въздухообмена
Необходимо е въздухообменът да се организира така, че да се осигури отвеждане на отделящите се от басейна водни пари по най-късия път, както и да предотврати кондензирането на водни пари по граничещите с външен въздух остъклени повърхности. Обикновено те са с малки термични съпротивления. За басейни с минерална вода, от която се отделят газове и пари, по-тежки от въздуха, е необходимо 20% от изчисления вентилационен дебит да се изсмуква в долната зона на помещението, в близост до водното пространство.
Препоръчва се кратността на въздухообмен да се движи в границите от четири до осем. Този широк диапазон е обусловен от различната интензивност на използване на един басейн, неговата посещаемост и типа на използваното оборудване. Редица специалисти са на мнение, че реализираната схема на подаване на въздуха и неговото разпределение в помещението са по-важни дори от кратността на въздухообмен.
Макар решението да се вземе повече външен въздух да изглежда на пръв поглед по-лесно, в сравнение с проектирането на ефективна система за въздухоразпределение, добре е да се има предвид, че подобно решение води до по-високи енергийни разходи. Целта на вентилационната система е да се осигури подаване на въздух там, където в действителност той е нужен.


 

Специфики на въздухоразпределителната система
Основна задача на проектирането на въздухоразпределителната система е постигането на ефективно намаляване на влажността и приемливо качество на въздуха в басейна. Сравнително лесното увеличаване на разхода на въздух, чрез оборудване за намаляване на влажността, не може да реши проблема с кондензацията и образуването на застойни зони, в които ще се натрупва застоял въздух. В басейна, поради високата температура на оросяване, има много места, в които трябва да се създаде достатъчно мощен въздушен поток за поддържане качеството на въздуха или за предотвратяване образуването на конденз.
За да се обезпечи правилното въздухоразпределение в един басейн, е добре да се вземат предвид фактори като скорост на въздуха над водната повърхност, разположение на нагнетателните и смукателните отвори и други. Добре е да се има предвид, че потокът въздух, преминаващ над повърхността на водата, е добре да бъде с много ниска скорост, за да се избегне излишната му подвижност в зоната на плуване. По този начин се намалява изпарението на водата, което с увеличаване на скоростта на въздуха също нараства. Необходимо е да се има предвид, че осигуряването на слаб, но стабилен въздушен поток над водата е препоръчително, както и че отсъствието му е нежелателно. Наличието на въздушен поток не позволява натрупване на отделящите се от водата различни газове над повърхността, което може да предизвика у къпещите се раздразнения на очите или проблеми с дишането.

Нагнетателните устройства - в близост до пода
Обикновено помещенията, в които са изградени басейни, имат голяма височина. Често се случва разположените в близост до тавана нагнетателни дифузори да не успеят да се справят със задачата да подават достатъчно количество въздух в долната част на помещението - към водата и пода. За да се избегне сложното коригиране на направлението на въздушната струя, често срещано техническо решение е разполагането на нагнатеталните вентилационни устройства в близост до пода. Тази схема на подаване е много подходяща, ако поради климатичните условия в региона се налага отопление на басейна. Независимо от местоположението на нагнетателните дифузори, основна цел е да се осигури въздушна струя с подходящ дебит и направление.

Некоректно оразмеряване на системата
Сред допусканите грешки при организацията на въздухообмена е разполагането на смукателните и нагнетателните устройства на едно и също ниво, което е едно сравнително лесно техническо решение. Често към неправилното разположение на вентилационните устройства се добавя и неоптималното оразмеряване на решетките. Друга грешка е изборът на смукателни решетки с по-малък размер от необходимия. Стремежът на проектантите към намаляване на размерите на решетките се обяснява с шума, който те създават, и със стремежа им да се вписват в общата интериорна идея на помещението. Добре известно е обаче, че през малките смукателни отвори въздухът се движи с по-голяма скорост, което води до увеличаване на шума. Допълнителен неприятен страничен ефект е образуването на застойни зони. Правилният избор на решетка с подходящи размери може да доведе до намаляване на шума до незначителни нива, както и до намаляване на загубите на статично налягане във въздуховодите.
За помещенията с джакузита с топла вода се препоръчва смукателните решетки да се поставят в близост до водата, за да се намали влиянието на повишените нива на изпарението й.
По отношение на помощните помещения е добре да се предвиди независима вентилационна система, която може да бъде обща за всички тях. Необходимо е да се осигури както смукателна, така и нагнетателна инсталация. Сред изискванията към вентилацията на помощните помещения е да се предвидят калорифери за душовете, с цел поддържане на различни температурни условия (двузонова приточна вентилация).

Оптимално разпределение на налягането
За да се предотврати преминаването на влажен въздух и хлорни изпарения от басейна към други помещения, се препоръчва в него да се поддържа по-ниско налягане в сравнение с налягането в заобикалящите го помещения или външното атмосферно налягане. Постигането на тази задача не е толкова лесно, тъй като в повечето случаи басейнът е заобиколен от голям брой помещения с различно предназначение. Друга причина е, че условията в него непрекъснато се променят в зависимост от броя на присъстващите хора. От ключово значение е съобразяване на налягането в басейна с това на съседните зони, които имат собствена вентилация, както и недопускането на прекалено понижаване на налягането в зоната на плавателното съоръжение.

Важността на оразмеряването и монтажа на въздуховодите
В голяма степен правилното разпределение на въздуха зависи и от качеството на монтаж на въздуховодите. Необходимо е те да се монтират така, че да се избегне вероятността от образуване на конденз. Всички допирни точки на нагнетателния и смукателния въздуховод трябва да бъдат плътно херметизирани, включително местата на присъединяване на нагнетателни и смукателни решетки и вентилатори. Особено внимание е необходимо да се обърне на смукателните въздуховоди, работещи под ниско налягане. Ако в тях се появяват процепи, това създава вероятност от засмукване на въздух от неклиматизирани помещения. Резултатът е образуването на конденз.
Размерите на въздуховодите се оразмеряват за летен режим на работа. Изключение прави рециркулационният въздуховод, който се оразмерява за зимен режим. Въздуховодите за изсмукване и рециркулация се изработват от корозионноустойчиви материали. Предвижда се антикорозионна обработка от вътрешната им страна. Същото се отнася и за въздухоразпределителните и въздухосъбирателните устройства. Всички участъци от подаващите или засмукващите въздухопроводи, преминаващи през неклиматизирани или неотоплявани пространства, трябва да бъдат изолирани с топлинна изолация - с термично съпротивление R > 12 m2K/W. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Сигнално, аварийно и евакуационно осветлениеТехнически статии

Сигнално, аварийно и евакуационно осветление

Функциите на надежден източник на светлина, указващ посоката за евакуация, или на маркировка, предупреждаваща за наличие на препятствие, поставя сигналното, аварийното и евакуационното осветление сред критично важните компоненти на системите за безопасност в обществените сгради.

Газови сензори и сигнализатори за жилищни, обществени и търговски сградиТехнически статии

Газови сензори и сигнализатори за жилищни, обществени и търговски сгради

На пазара се предлага богата гама от продукти за следене например на концентрацията на въглероден оксид, изпускан от ауспусите на автомобили в закрити паркинги и гаражи, нивата на въглероден диоксид в аудитории и конферентни зали, течовете на хладилни агенти и запалими газове от тръбопроводи и оборудване. Решенията варират от самостоятелни до цялостно свързани към системите за сградна автоматизация, осигуряващи рентабилно и надеждно съответствие с регулаторните изисквания.

Енергийно ефективни климатични камериТехнически статии

Енергийно ефективни климатични камери

Климатичните камери са ключов елемент от сградните ОВК системи в битови, търговски и промишлени приложения, а ефективната им работа е един от най-важните аспекти по отношение на рентабилната им експлоатация. Постигането на оптимална енергийна ефективност при оборудването от този тип е сериозно предизвикателство за мениджърите на сградния фонд и е въпрос на комплексна комбинация от адекватното му проектиране и оразмеряване и правилното му използване.

UV-C лампи за офиси и обществени сградиТехнически статии

UV-C лампи за офиси и обществени сгради

Дезинфекцията с UV-C светлина е изключително ефективно решение, което може лесно да бъде вградено в съществуващата ОВК система на обществени и офис сгради, да се включи към интериора като самостоятелно модулно тяло или система от осветители, подходящо проектирана така, че да не представлява риск за здравето на служителите.

Интелигентни технологии за видеонаблюдениеТехнически статии

Интелигентни технологии за видеонаблюдение

От традиционно решение в сферата на сигурността, усъвършенстваните технологии за обработка и анализ на разнородни масиви от информация надграждат функционалността на съвременните системи за видеонаблюдение до мощен маркетингов инструмент, който носи огромни ползи и за бизнеса.

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражиТехнически статии

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражи

Системите за импулсна вентилация предлагат съществена възможност за спестяване на пространство в сравнение с конвенционалните решения с въздуховоди, както и огромен потенциал за енергийни спестявания благодарение на факта, че за функционирането им е необходим малък брой вентилатори, разположени стратегически на територията на паркинга.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top