РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ВМЛ-Консулт

01.08.2016 , Брой 4/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВМЛ-Консулт

 

съдържание на рекламата

“ВМЛ-Консулт“ ЕООД е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство фирма за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.Фирмата е вписана и в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с №00225 и е юридическо лице, извършващо сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, съгласно Закона за Енергийна ефективност.

Дейността на „ ВМЛ-КОНСУЛТ ” ЕООД обхваща целия спектър консултантски услуги в областта на строително - инвестиционния процес:

· Подготовка и организация на проектантския процес

·Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и оценка на съответствието на проекти по част “Енергийна ефективност

· Строителен надзор

· Инвеститорски контрол върху количества , цени и стойности на СМР

·Проучване на терени за строителство

· Проектиране - високо и ниско строителство

· Експертни оценки

·Съставяне и контрол на цените на СМР

· Координация и контрол на участниците в процесите на проектиране и строителство

·Изготвяне на технически паспорти на сгради и съоръжения

· Обследване на сгради за енергийна ефективност и Сертифициране за енергийна ефективност

·Конструктивни обследвания и обследване инсталации на стари сгради и изготвяне на технически паспорти

Всички тези дейности се осъществяват от ерудирани и високо квалифицирани специалисти които са служители на фирма „ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД.

Разполагаме със съвременни технически средства за енергийно обследване и специализирани софтуери за компютърно енергийно моделиране на сгради.

Предимствата на „ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД са конкурентни и ниски цени, качествено изпълнение, голям опит.

За дейността си фирмата има издадени Сертификати за изпълнения изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001, ISO 14001

от “ТЮФ Рейнланд България” ЕООД.

София, ул. „Черковна” №7, офис 21 / тел.: 02/4923883 / факс: 02/4923884 / e-mail: vml.consult@abv.bg / www.vmlconsult.com