Водоснабдителни системи в болници

15.03.2017, Брой 1/2017 / Техническа статия / ВиК оборудване

  • Водоснабдителни системи в болници
  • Водоснабдителни системи в болници

Техническа статия

 

При болничните водоснабдителни инсталации от особена важност е проектирането им да бъде съобразено с аспекти като надеждност, оперативна ефективност и простота на изпълнението.

Познаването на специфичните изисквания и техническите предизвикателства на водоснабдителната система във всяка отделна болница ще помогне на персонала при поддръжката й. Болниците и здравните заведения са сред най-сложните сгради за проектиране, тъй като техните ВиК системи са изключително важни.

Също така в тях се използват и различни животоподдържащи системи, които се нуждаят от газопроводни и водопроводни връзки с други видове медицинска техника. Оборудване, което се нуждае от такива връзки, се използва при лечение на белодробни и сърдечни болести, апаратура за диализа, системи за дестилирана вода и обратна осмоза, стерилизатори с етиленов оксид или пара, системи за киселинни отпадъци, лабораторните мивки, химическите камини и много други. За осигуряване на непрекъсната работа много от тези системи се нуждаят от дублиращи или резервни съоръжения.

Постъпване на вода в болниците
Водоснабдяването на болниците е изключително важно и поради тази причина е необходимо да бъде осигурено от благонадежден източник (два независими източника или водопровода). Периодично следва да се извършва тест за качеството на водата, с който да се гарантира, че няма повишено съдържание бактерии, което би наложило допълнително пречистване на място.

Много от болниците са свързани към водопроводи от две различни улици, които са разделени с изолационен вентил или предпазител за обратен поток. По този начин се осигурява достъп до вода при евентуално спукване на водопровод или прекъсване на водозахранването.

Ако болницата се намира в отдалечен район, където не е възможно свързването на резервен източник, може да се наложи съхранение на вода в резервоар, която да бъде допълнително пречиствана. За да се осигури непрекъсната работа по време на сервизно обслужване или поддръжка, на входа на водопроводната система трябва да се монтират водомери, предпазители за обратния поток, хлоратори, медни и сребърни йонизатори, съоръжения за омекотяване на водата и др.

Необходимо е да се инсталира дублиращо оборудване на подходящи места или да бъде използван втори контур. Проектантът трябва предварително да определи броя на съоръженията за водочерпене и да изчисли пиковете на водния поток, което ще позволи да се предвиди дали ще има нужда от хидрофорни системи.


› РекламаКачество на водата
Различните видове здравни заведения имат някои еднакви потребности, но изграждането на болнична водопроводна система представлява най-голямото предизвикателство. Ключово изискване за тази среда е качественото обеззаразяване на инсталацията. Пациентите с потисната имунна система са по-чувствителни към излагане на бактерии от контакт с други пациенти и персонала на болницата, както и към патогенни биологични агенти във водата.

Към мивките за ръце в стаите на пациентите трябва да се подава чиста вода за хигиенизиране на ръцете на персонала, почистване на инструменти и оборудване. Поради тази причина много здравни заведения са освободени от стриктно спазване на разпоредбите за пестене на вода и енергия. Скорошно проучване показва, че е възможно да има връзка между мерките за пестене на вода и увеличеното съдържание на бактерии във водата.

Според него в саморегулиращите се смесителни батерии има по-високо съдържание на бактерии в сравнение с обикновените. Саморегулиращите се смесители в болниците осигуряват нисък дебит, който не позволява натрупването на остатъчни количества хлор. По-малката концентрация на хлор съответно води до образуването на филм от патогенни организми, например легионела, по стените на тръбопровода.

Водопроводна арматура
В ранните етапи при изграждането на една болница е важно проектантът да работи в тясно сътрудничество с архитекта и строителния инженер, за да се установи през кои стени трябва да се прокара тръбопроводът. В многоетажните сгради следва да се предвиди достатъчно пространство за носещите елементи на неподвижните инсталации и вертикалните щрангове.

Водопроводните щрангове трябва да бъдат групирани и да преминават заедно в единия край през канали и шахти, за да се сведат до минимум проблемите, свързани със стени и други структурни елементи, пресичане на въздухопроводи, кабелни трасета и др. Когато е възможно, отводнителният канал е добре да бъде насочен вертикално.

Системи за диализа
Има два начина за водоснабдяване на системите за диализа - преносими колички за филтриране на вода или система за обратна осмоза. Здравното заведение избира кой метод да използва, от което се определят нуждите от пречистена и чешмяна вода за системата.

За преносимите колички е необходимо свързване само към обществен водопровод. В повечето случаи количките не са собственост на болниците и поддръжката им се осъществява от трета страна. Тези разходи за външна поддръжка натоварват годишния бюджет на болниците.

Системите за обратна осмоза са специализирани да доставят филтрирана вода директно на машината за диализа. За тях са необходими оборудване за омекотяване на водата, филтър с активен въглен и система за неутрализиране на хлора във водата. Системите за обратна осмоза са по-широко използвани, но изискват по-големи първоначални разходи, повече поддръжка и мониторинг от страна на персонала на болниците.

Лабораторни системи
Пречистената вода се използва в болниците за лабораторни тестове, патологични изследвания и др. Свързванията и системата за пречистване в лабораторните водопроводни инсталации трябва да се проектират така, че да се елиминират рисковете от връщане на потока и стигане до контакт със замърсената вода.

В зависимост от функцията, лабораториите имат потребност от различни видове вода - в някои има минимално изискване водата да е пречистена чрез обратна осмоза, а в други - да е дейонизирана. Координирането на пречиствателните съоръжения за водата и поддръжката на филтрите са много важни фактори.

От значение е също решението дали ще се ползва пречистена чешмяна вода, както и това дали системата ще се поддържа от трета страна, като се прецени доколко това е изгодно и дали е възможно персоналът на болничното заведение да поеме тази функция.

От гледна точка на отпадъчните води - служителите трябва да отчитат количествата пречистена вода и изпусканите от лабораторията потоци. Трябва да се определят точните места на оборудването и да се инсталират киселинни неутрализатори.

За специализираното оборудване (особено това за отпадъчните потоци, от което има риск от разпространение на химикали и болести) следва да се определят точки за мониторинг, свързани със системата за сградна автоматизация, която да уведоми персонала, ако възникне някакъв проблем. Важно е да се избере кой ще получава сигналите за повреда или нужда от поддръжка на някоя от системите.
Централна стерилизационна
Водните нужди на централната стерилизационна в болниците варират значително и проектирането на водоснабдителната система трябва да бъде съобразено с това. Сегашната тенденция в дизайна на болниците е да се изграждат допълнителни обеззаразителни стаи в близост до операционните, където оборудването да се почиства, вместо да се транспортира до стерилизационната, която може да е на друг етаж.

Централната стерилизационна има голямо натоварване на отводнителните канали, защото цялото количество течности в оборудването трябва да бъде източено. Тъй като в оборудването преносът на вода се извършва много бързо, отводнителните системи трябва да са добре оразмерени или да има буферен резервоар, с което да се осигури постепенно оттичане. Тук отново се налага инсталирането на предпазители за обратен поток и съоръжения за омекотяване на водата.


 

Стерилизаторни системи
Стерилизаторите се използват в много от основните звена в болниците - операционни, манипулационни, стаи на медицинските сестри и др. Те измиват и изплакват инструментариума при определени минимални температури (70-80 °С).

Много е важно водата да се доставя с минималната необходима температура при стартиране на стерилизатора, вместо да е необходимо оборудването да я загрява предварително до желаната стойност. Това трябва да бъде обмислено на етап проектиране, за да не се допуска възникването на грешки на системата.

В стерилизаторите е необходимо да бъдат поставени смесителни и предпазни вентили за спиране на обратния поток. Те затрудняват поддръжката, защото, въпреки че предпазните вентили не са свързани към системите за сградна автоматизация, те трябва да се проверяват ежегодно, за да се установи дали работят нормално.

Аварийни водоснабдителни системи
Параметрите на различните аварийни водоснабдителни системи се определят от специфичните рискове във всяко болнично помещение. От асоциациите по трудова безопасност и здраве препоръчват трите вида аварийни водоснабдяващи системи за промиване на очи и лице да се тестват всяка седмица, за да се установи дали са в изправност.

Тъй като от тези системи се излива много вода, а в болниците може да има инсталирани стотици тела, по време на изпитването е възможно да се създаде безпорядък. Ето защо тестването трябва да се планира в оградени зони, с което да се поддържа безопасността и да се осигури възможност за правилно почистване.

Спецификации на неподвижните инсталации
Съгласуваността в спецификацията на продуктите е много важна при избора на болнично оборудване. В едно здравно заведение е по-добре да няма шест различни електронни смесителя и девет различни ръчни смесителя.

Вместо това специалистите трябва да се съсредоточат върху универсални решения, при които персоналът да може да реагира бързо, когато се нуждаят от поддръжка. По този начин се намалява и количеството резервни части, което трябва да се съхранява на склад.

Освен това, предназначените за тежък режим на работа уреди търговски клас ще бъдат в състояние да издържат масовата употреба в болницата. Някои инсталации със специфични изисквания за поддръжка включват модули за грижа за пациентите и мивки за хирургически отделения.

Мивките, намиращи се извън операционните, имат дълбоки басейни, в които хирурзите могат да си измиват ръцете до лактите при влизане и излизане от отделението. Тези мивки трябва да работят в съответствие с протокола за предпазване от инфекция в болницата, който изисква персоналът да е в състояние да измие ръцете си, без първо да ги използва, за да пусне водата.

Обикновено тези мивки разполагат с инфрачервена активация или могат да бъдат задействани с коляно или стъпало. Повечето хирургически мивки имат големи басейни с електронни смесители. Съгласуването на спецификациите ще подпомогне ефективната поддръжка и своевременно набавяне на резервни части, когато е необходимо.

Изисквания
В бързо променящия се свят на здравеопазването гъвкавите, надеждни и лесни за поддържане водопроводни системи са ключът към избягване на скъпо струващи закривания на болници, които могат да доведат до невъзможност за осигуряване на грижи за пациентите. Нещо толкова просто като неизправност на смесител може да направи пациентска стая неизползваема или интензивното отделение може да бъде затворено, докато се чака подмяна на вентил.

Поради чувствителността на болничната среда и значението на водата за болничните грижи за пациентите съществуват много специфични изисквания, които специалистите трябва да обмислят при проектирането на водопроводната система.

Те включват фактори като достъпност, ремонтопригодност, наличие на резервни части и съхранение на оборудването на достъпно място, които са от изключителна важност за поддръжката през периода на експлоатация. Също така, поставянето на редуцир вентилите на достъпни места ще сведе до минимум обезпокояването на пациентите и персонала и ще гарантира, че редовната поддръжка се извършва в съответствие с изискванията. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Енергийна ефективност във водоснабдяванетоТехническа статия

Енергийна ефективност във водоснабдяването

Осигуряването на надеждно водоснабдяване е процес, който изисква много енергия за водовземане, пренос, пречистване, разпределение и съхранение на питейната вода. Проучванията показват, че около 80% от енергията във водния сектор се изразходва за изпомпване, разпространение и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Електроинсталации в болнициТехническа статия

Електроинсталации в болници

Основна задача на всяко болнично заведение е да осигурява висококачествени услуги и непрекъсната грижа за пациентите. За изпълнението на тази мисия се грижат множество комплексни системи, голяма част от които изискват сигурно, надеждно и непрекъснато електрозахранване.

Полиетиленови тръбиТехническа статия

Полиетиленови тръби

Безспорните качества на полиетиленовите тръби са предпоставка за тяхната все по-масова употреба за преноса на различни флуиди и газове в разнообразни сфери на човешката дейност. Наложили са се в практиката като добра алтернатива на традиционните материали стомана, цимент, чугун и други.

Отопление, вентилация и климатизация на лечебни заведенияТехническа статия

Отопление, вентилация и климатизация на лечебни заведения

Поддържането на подходящи параметри на микроклимата в лечебните заведения е от особена важност както от гледна точка на създаване на комфортни условия за лекуващите се, така и за недопускане на разпространяването на инфекции. В голяма част от помещенията има повишени изисквания по отношение на качеството и чистотата на въздушната среда, подвижността на въздуха, относителната влажност и други.

Абонатни станцииТехническа статия

Абонатни станции

Абонатната станция е уредба, чрез която се осъществява подаване, измерване, преобразуване и регулиране на параметрите на топлинна енергия от топлопреносната мрежа към потребителите. Те са залегнали като системи за отопление повече от двадесет години.

Помпи за индивидуално водоснабдяване

Особености на използваните помпи в системите за автономно водоснабдяванеНезависимо че днес водоснабдителната мрежа е добре развита, все още има места, където включването към централно водоснабдяване не винаги е възможно - като например самостоятелни сгради, намиращи се извън населените места, вили и т. н.

Локални пречиствателни станции за отпадни водиТехническа статия

Локални пречиствателни станции за отпадни води

Един от проблемите във ВиК сектора е липсата на канализационна система в немалка част от населените места, особено в по-малките и вилните зони. Сериозен проблем с канализацията възниква и в бързо разрастващи се райони, където капацитетът на наличната канализационна система се оказва недостатъчен.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top