TD Installations magazine

Issue 5/2012 of the magazine will present the contemporary standards for sustainable development, which asses the degree of evironmental and energy efficiency of buildings - British standard BREEAM, American LEED and German DGNB. In the Automation section you will find the type of sensors to control the microclimate in buildings that measure the concentration of CO2, humidity, temperature and light. The article in the Lighting section "Electric lighting of the parks and gardens in Sofia" will present the basic requirements for luminaries used and the actual condition of the lighting systems in the metropolitan parks. The Water and Sewage section presents the components of rainwater harvesting for domestic use, Other topics include "Ventilation for administrative and commercial centers", "Autonomous smoke detectors" and others

sensors for indoor environment control

Съвременната концепция за автоматизирано управление на микроклимата в сгради се базира на използването на различни типове сензори, изпълнителни механизми и системи за контрол. Информацията, събрана от датчиците, се предава на контролер, който сравнява текущите стойности на следените променливи с предварително въведените базови стойности и изпраща управляващи сигнали към съответните изпълнителни механизми. По този начин се постига оптимална работа на климатизацията, осветлението или вентилацията с оглед поддържане на комфортен микроклимат при минимален разход на енергия.

Read the full post
Rain water systems

Read the full post
Fire protection of electrical installations in buildings

Разделянето на сградата на противопожарни зони предпазва незасегнатите части за известен период от време, преди пожарът да се разпространи. Разделянето може да стане с противопожарни прегради, които предотвратяват разпространението на огъня и дима. Тези строителни мерки предпазват хората и материалните ценности и дават възможност на противопожарните групи да предотвратят прехвърлянето на огъня в други части на сградата. Изграждането на противопожарните стени (използвани материали, класове на пожароустойчивост, стойности на натоварване) се регулира чрез строителни норми и закони.

Read the full post
R&M opended a factory in Sofia

Read the full post
solutions for external insulation of buildings

В няколко поредни броя на сп. ТД Инсталации публикувахме материали, свързани с енергийноефективното саниране на сградите и по-конкретно такива, касаещи решенията за тяхното външно изолиране. В желанието си да представим по-пълна информация за тенденциите при разработване на материалите, използвани за външно изолиране на сгради, и най-новите предлагани решения, се допитахме до фирми, работещи в областта. В настоящия брой ви представяме получените коментари, подредени по азбучен ред.

Read the full post
staplers

Read the full post
Ventilation of administrative and commercial centers

Read the full post
Interview with Petar Mitev, Sales manager air conditioning equipment for Bulgaria and Macedonia in LG Electronics

Read the full post
Electrical lighting of parks and gardens in Sofia

Главното предназначение и основна функция на осветлението е да създаде условия за визуална ориентация в територията на парка или градината, безпрепятствено и спокойно пешеходно движение и разпознаване на лицата на посетителите. Освен това, то е необходимо за ограничаване на криминалните прояви и осигуряване на безопасността на гражданите. За да се осъществи това предназначение на електрическото осветление, е необходимо да бъдат съобразени следните изисквания

Read the full post
Autonomous smoke detectors

Read the full post
sustainable construction standards

Read the full post
Building management system of Sofia Airport Center

Read the full post
Interview with Dipl. Eng. Valentin Cvetkov, general manager Tinotech

Read the full post
Interview with Tony Stoynov, technical director in Inter Systems

Read the full post
 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top