Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 34 Next Page
Page Background

ÑÒÐ.

5

4*2017

> íîâèíè

Toshiba разработи онлайн платформа за климатични инсталации

ти и подпомага спазването на законовите

регулации. Системата се разгръща в поетап-

на програма през следващата година, като

започва със създаването на национални профи-

ли, свързани със съответните инсталатори.

Клиентите и инсталаторитеще могатда

влязат в системата от смартфон, таблет

или компютър и да получатизчерпателни дан-

ни за инсталираното оборудване на ниво ин-

дивидуална инсталация, сграда или мрежа от

обекти.

Toshiba обяви, че е разработила нова онлайн

система за въвеждане в експлоатация и гаран-

ция на климатични инсталации. Според компа-

нията инструментът е революционен, осигу-

рява значителни икономически предимства и

пести много време за крайните потребители,

инсталаторитеиобслужващитекомпании.Той

дава на крайните потребители незабавен

достъп до ключовите данни зат. нар. F-газове

за инсталациите и оборудването в техните

имоти, като централизира воденето на отче-

1100 млади специалисти кандидатстваха за стаж в ЕVN

и септември. Стажантите ще имат

възможност да работят по реални и значи-

ми проекти, подкрепяни от опитни и квали-

фицирани специалисти. Всеки един от ста-

жантите ще проведе стажа си под личното

ръководство и съвети на ментори експер-

ти.

Инициативата на ЕVN България “Младежи

с бъдеще“ стартира през 2006 г. До тази

година в нея са участвали 367 студенти и

ученици, а общият брой на кандидатите е бил

над 4500.

Kъм тазгодишното издание на стажант-

ската програма на ЕVN България “Младежи с

бъдеще, беше проявен силен интерес, като

почти 1100 млади специалисти се кандидати-

раха за участие в нея. 49 ученици и студенти

бяха одобрени и ще имат възможност да

проведат стаж в дружеството.

Общо 26 от одобрените стажанти ще

специализират в централните отдели на дру-

жествата от групата на ЕVN България, а 23

ще проведат стажа си в клиентските цен-

трове на компанията на територията на

Югоизточна България. Продължителността

на летния стаж е три месеца - юли, август