Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 34 Next Page
Page Background

ÑÒÐ.

10

4*2017

> ñèãóðíîñò

Системите за отвеждане на дим

и топлина (ОДТ системи) прочи-

стват ниските нива на помещения-

та от дим, отвеждайки токсичните

газове извън задимените участъци.

Освен това тези системи помагат

за отвеждане на топлината от

възникналия пожар и осигуряват про-

чистване на евакуационните пъти-

ща от дим, като по този начин улес-

няват извеждането на хората от

сградата в случай на пожар. В допъ-

лнение, този тип технологии нама-

Системи за отвеждане на

дим и топлина

ляват финансовите загуби и други

директни щети вследствие на пожа-

ра, ограничават въздействието от

дима, спомагат намесата на органи-

те за противопожарна защита чрез

подобряване на видимостта, понижа-

ват температурата в помещението

и ограничават хоризонталното раз-

пределение на пожара.

Функции и приложения

Системите за отвеждане на дим

и топлина се класифицират като

превантивна противопожарна защи-

та и могат да бъдат животоспася-

ващи в случаи на пожар. Основната

функция на този тип защита е да се

прочистят аварийните изходи от

дим, за да могат хората сами да се

евакуират от помещенията. Систе-

мите за отвеждане на дим и топли-

на извеждат ефективно дима извън

помещенията след автоматично или

ръчно задействане. Сред типичните

им приложения са: промишлени, про-

изводствени и складови сгради, офис

В случай на пожар в затворено помещение горещите димни газове

се разполагат над огъня поради термичния принцип за издигане на

топлия въздух. В такива случаи е жизнено важно обитателите на

помещението незабавно да открият пътя за евакуация. От реша-

ващо значение е помещенията да са снабдени с контролирана

вентилация, която да осигурява подаване на чист въздух и отвеж-

дане на дима, когато това е необходимо. Без вентилационна си-

стема за отвеждане на дима и топлината цялото помещение може

да бъде погълнато от пушек само за няколко минути.